Open/Close Menu

Databeskyttelseserklæring (version: 12/2017)

Vi er meget glade for din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse har en særligt høj prioritet for ledelsen hos UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG og deres tilknyttede virksomheder (i det følgende kaldes disse virksomheder samlet for "uvex group"). Anvendelse af uvex groups hjemmesider er altid mulig uden angivelse af personoplysninger. Hvis en registreret person vil benytte sig af vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan en behandling af personoplysninger dog være nødvendig. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og hvis der ikke er noget lovgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt et samtykke fra den registrerede person.

 

Behandling af personoplysninger, for eksempel af navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, sker altid i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om databeskyttelse som gælder for uvex group. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed informere offentligheden om type, omfang og formål for de personoplysninger, som vi indsamler, anvender og behandler. Desuden bliver de registrerede informeret om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

uvex group har som registeransvarlig implementeret mange tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre en problemfri beskyttelse af de personoplysninger, som behandles via denne hjemmeside. Alligevel kan internetbaserede dataoverførsler principielt have sikkerhedshuller, så en absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Derfor står det enhver registreret frit også at overføre personoplysninger til os ad alternative veje, for eksempel via telefon.

1. Definitioner

uvex groups databeskyttelseserklæring er baseret på begreber, der i kraft af det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger blev anvendt ved udfærdigelsen af databeskyttelsesforordningen. Vores databeskyttelseserklæring skal både være let at læse og forståelig for den almindelige befolkning og for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi på forhånd forklare de anvendte begreber.

I denne databeskyttelseserklæring anvender vi blandt andet følgende begreber:

a) Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«). Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b) Registreret

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personrelaterede data behandles af den registeransvarlige.

c) Behandling

Behandling er enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilgængelighed, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger.

e) Profilering

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Dataansvarlig eller registeransvarlig

Dataansvarlig eller registeransvarlig er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

h) Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

i) Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, anses dog ikke for modtagere.

j) Tredjemand

Tredjemand er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger. I forhold til en virksomhed i uvex group gælder denne virksomheds tilknyttede virksomheder ikke som tredjemand.

k) Samtykke fra den registrerede

Samtykke fra den registrerede er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

2. Navn og adresse på den registeransvarlige

Registeransvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen, andre i medlemsstaterne i Den Europæiske Union gældende databeskyttelseslove og andre bestemmelser med databeskyttelsesretlig karakter er:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 181

90766 Fürth

Tyskland

Tlf.: 49(0)911-9736-1592

E-mail: O.Roth@uvex.de

Websted: www.uvex.de

3. Navn og adresse på den tilsynsførende for databeskyttelse

Den tilsynsførende for databeskyttelse for virksomheder i uvex group med sæde i Tyskland er:

Otto Roth

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 181

90766 Fürth

Tyskland

Tlf.: + 49(0)911-9736-1592

E-mail: O.Roth@uvex.de

Website: www.uvex.de

Enhver person kan til enhver tid kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse direkte ved alle spørgsmål og forslag om databeskyttelse.

4. Cookies

uvex groups internetsider anvender cookies. Cookies er tekstfiler, som via en internetbrowser lagres og gemmes på et computersystem.

Mange internetsider og servere anvender cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er en entydig identifikation af cookies. Det består af en tegnrækkefølge, hvormed internetsider og servere kan tildeles den konkrete internetbrowser, hvor cookien er gemt. Dette gør det muligt for de besøgte internetsider og servere at skelne den berørte persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, som indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det entydige cookie-ID.

Ved brug af cookies kan uvex group stille mere brugervenlige tjenester til rådighed for brugerne af denne internetside, som ikke ville være mulige uden cookie-lagringen.

Ved hjælp af cookies kan informationer og tilbud på vores hjemmeside optimeres i henhold til brugeren. Cookies gør det muligt for os, som beskrevet ovenfor, at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre brugernes anvendelse af vores hjemmeside lettere. Brugeren af en hjemmeside, der anvender cookies, skal f.eks. ikke indtaste sine adgangsdata på ny ved hvert besøg, da dette registreres af hjemmesiden og cookien, som gemmes på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien for en indkøbskurv i webshoppen. Webshoppen husker de artikler, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbsvogn, via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre lagring af cookies igennem vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed modsige sig lagring af cookies permanent. Desuden kan allerede lagrede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer lagring af cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke sikkert, at alle funktioner på vores hjemmeside kan anvendes i fuldt omfang.

5. Registrering af generelle oplysninger og informationer

uvex groups internetsider registrerer med hver åbning af hjemmesiderne igennem den registrerede eller et automatiseret system en række generelle data og oplysninger. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) styresystemet, som systemet med adgang, anvender, (3) hjemmesiden, fra hvilken et system med adgang kommer til vores hjemmeside (såkaldt referrer), (4) de underordnede hjemmesider, som der gives adgang til via et system med adgang til vores hjemmeside, (5) dato og tid for adgang til hjemmesiden, (6) en internet-protokol-adresse (IP-adresse), (7) internetserviceudbyderen for systemet med adgang og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til afværgelse af farer i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer, registreres.

Ved anvendelse af disse generelle data og oplysninger drager uvex group ingen konklusioner om den registrerede. I stedet for kræves disse informationer til at (1) levere indhold på vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indhold på vores hjemmeside samt reklame herfor, (3) garantere en permanent funktionsdygtighed for vores it-systemer og teknikken for vores hjemmeside samt (4) at stille de nødvendige oplysninger for retsforfølgelse til rådighed i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger analyseres af uvex group statistisk og med det mål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at garantere et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, som vi behandler. Server-logfilens anonyme data lagres adskilt fra alle personoplysninger angivet af den registrerede.

6. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at blive registreret på hjemmesiden for den registeransvarlige med angivelse af personoplysninger. Hvilke personoplysninger der overføres til den registeransvarlige i den forbindelse, fremgår af den pågældende indtastningsformular, som anvendes til registreringen. Personoplysningerne, som indtastes af den registrerede indsamles og lagres udelukkende til intern brug hos den registeransvarlige og til egne formål. Den registeransvarlige kan foranledige overførsel til en eller flere databehandlere, f.eks. en pakkeudbyder, der ligeledes udelukkende bruger personoplysningerne til intern brug, som skal henføres til den registeransvarlige.

Med en registrering på hjemmesiden for den registeransvarlige lagres derudover den registreredes af internetserviceudbyderen (ISP) tildelte IP-adresse samt dato og klokkeslæt for registreringen. Lagringen af disse data sker på baggrund af, at misbrug af vores tjenester kun kan undgås på denne måde, og disse data gør det muligt ved behov at opklare begåede lovovertrædelser. Derfor kræves lagring af disse data for at sikre den registeransvarlige. En videregivelse af disse data til tredjemand sker som udgangspunkt ikke, hvis der ikke foreligger en lovmæssig pligt til videregivelse eller videregivelsen tjener til strafforfølgelse.

Med registrering af den registrerede med frivillig angivelse af personoplysninger kan den registeransvarlige tilbyde den registrerede indhold eller ydelser, som på grund af sagens natur kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer har mulighed for frit til enhver tid at ændre de ved registrering anførte personoplysninger eller helt at få dem slettet fra den registeransvarliges databeholdning.

Efter anmodning informerer den registeransvarlige til enhver tid enhver registreret om, hvilke personoplysninger der er lagret om den registrerede. Derudover berigtiger eller sletter den registeransvarlige personoplysninger efter ønske eller henvisning fra den registrerede, hvis ingen lovmæssige opbevaringspligter strider imod dette. En databeskyttelsesudbyder nævnt med navn i denne databeskyttelseserklæring og alle den registeransvarliges medarbejdere står i denne forbindelse til rådighed for den registrerede som kontaktpartnere.

7. Abonnement på vores nyhedsbrev

På uvex groups hjemmesider har brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger der overføres til den registeransvarlige ved bestilling af nyhedsbrevet, fremgår af den anvendte indtastningsformular.

uvex group informerer regelmæssigt sine kunder og forretningspartnere om virksomhedens tilbud via nyhedsbrevet. Den registrerede kan kun modtage vores virksomheds nyhedsbrev, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse og (2) den registrerede tilmelder sig modtagelse af nyhedsbreve. Af juridiske årsager sendes en bekræftelsesmail i double-opt-in-processen til den e-mailadresse, som den registrerede første gang angiver til forsendelse af nyhedsbreve. Denne bekræftelsesmail er for at kontrollere, om indehaveren af e-mailadressen har autoriseret modtagelsen af nyhedsbreve som registreret.

Ved tilmelding til nyhedsbreve gemmer vi også den af internetserviceudbyderen (ISP) tildelte IP-adresse for det computersystem, som den registrerede anvendte på tidspunktet for tilmeldingen, samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen. Indsamling af disse data er nødvendig for på et senere tidspunkt at kunne efterspore et (eventuelt) misbrug af en registreret persons e-mailadresse og tjener derfor som juridisk sikring for den registeransvarlige.

De i forbindelse med en tilmelding til nyhedsbreve indsamlede personoplysninger anvendes udelukkende til forsendelse af vores nyhedsbrev. Derudover kan nyhedsbrevets abonnenter blive informeret via e-mail, hvis dette er nødvendigt til drift af nyhedsbrevtjenesten eller en sådan registrering, hvilket kunne være tilfældet ved ændringer i tilbuddet af nyhedsbreve eller ved ændring af tekniske forhold. Der sker ingen videregivelse af personoplysninger indsamlet i forbindelse med nyhedsbrevtjenesten til tredjemand. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede person. Samtykke til lagring af personoplysninger, som den registrerede person har givet os til forsendelse af nyhedsbreve, kan til enhver tid fortrydes. I hvert nyhedsbrev er der et link, hvor samtykket kan fortrydes. Derudover er det til enhver tid også muligt at framelde sig forsendelse af nyhedsbreve direkte på websitet for den registeransvarlige eller på anden vis at meddele den registeransvarlige herom.

8. Sporing af nyhedsbrev

uvex groups nyhedsbreve indeholder såkaldte web-beacons. En web-beacon er en miniaturegrafik, som indlejres i sådanne e-mails, som sendes i HTML-format, så en registrering og analyse af logfilen bliver mulig. Dermed kan en statistisk analyse af, hvorvidt onlinekampagner lykkes eller mislykkes, gennemføres. Ved hjælp af den indlejrede web-beacon kan uvex group registrere, om og hvornår en e-mail fra den registrerede er blevet åbnet, og hvilke links i e-mailen den registrerede har benyttet.

Sådanne personoplysninger indsamlet via web-beacons indeholdt i nyhedsbreve lagres og analyseres af den registeransvarlige eller dennes databehandler for at optimere forsendelsen af nyhedsbreve og for at tilpasse indholdet i fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Registrerede har til enhver tid ret til at fortryde sin særskilte samtykkeerklæring afgivet via double-opt-in-processen. Efter en fortrydelse slettes disse personoplysninger af den registeransvarlige. En framelding om modtagelse af nyhedsbreve tolker uvex group automatisk som fortrydelse.

9. Kontaktmulighed via hjemmeside

På grund af lovmæssige forskrifter indeholder uvex groups hjemmesider angivelser, som muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt en umiddelbar kommunikation med os, hvilket ligeledes omfatter en almen adresse for såkaldt elektronisk post (e-mailadresse). Hvis den registrerede kontakter den registeransvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, lagres de af den registrerede overførte personoplysninger automatisk. Sådanne af den registrerede frivilligt overførte personoplysninger til den registeransvarlige lagres med henblik på bearbejdning eller kontaktoptagelse til den registrerede. Disse personoplysninger overføres ikke til tredjemand.

10. Kommentarfunktion i blog på hjemmeside

uvex group gør det muligt for brugerne at komme med individuelle kommentarer til enkelte blog-indslag på en blog, som befinder sig på den registeransvarliges hjemmeside. En blog er en som regel offentligt tilgængelig portal, som føres på en hjemmeside, hvor en eller flere personer, som kaldes bloggere eller webbloggere, kan poste artikler eller kan skrive, hvad de har på hjertet i såkaldte blogposts. Blogposts kan som regel kommenteres af tredjemand.

Hvis den registrerede kommenterer på den på denne hjemmeside offentliggjorte blog, lagres og offentliggøres foruden den registreredes kommentar også angivelser om tidspunkt for kommentarindtastningen samt det af den registrerede valgte brugernavn (pseudonym). Derudover protokolleres den af internetserviceudbyderen (ISP) tildelte IP-adresse for den registrerede. Denne lagring af IP-adresse sker af sikkerhedsmæssige årsager og i tilfælde af, at den registrerede med en afgivet kommentar krænker tredjemands rettigheder eller poster ulovligt indhold. Lagring af disse personoplysninger sker derfor i den registeransvarliges egen interesse, så denne i tilfælde af en krænkelse i givet fald kan fritages for skyld. Der sker ingen videregivelse af disse indsamlede personoplysninger til tredjemand, hvis en sådan videregivelse ikke foreskrives lovmæssigt eller tjener den registeransvarliges retlige forsvar.

11. Rutinemæssig sletning og spærring af personoplysninger

Den registeransvarlige behandler og lagrer kun den registreredes personoplysninger i den periode, som er nødvendig for at opnå lagringsformålet, eller hvis dette er anført i love eller forskrifter fra det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger eller en anden lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.

Personoplysningerne spærres eller slettes rutinemæssigt og i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter, hvis lagringsformålet bortfalder eller en lagringsfrist foreskrevet af det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger eller en anden lovgivning udløber.

12. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger giver den registrerede ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne. Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af denne bekræftelsesret, kan denne til enhver tid kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige.

b) Ret til oplysning og indsigt i personoplysninger

Enhver person, som er berørt af behandling af personoplysninger, har ifølge det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger ret til vederlagsfrit til enhver tid at få indsigt i, hvilke personoplysninger den registeransvarlige har lagret om den pågældende og få en kopi af disse oplysninger. Desuden har det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger tilladt den registrerede at få indsigt i følgende oplysninger:

 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategorier af personoplysninger
 • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • Om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
 • Retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • Hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede: Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4 i databeskyttelsesforordningen, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede

Hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation, har den registrerede ret til at blive underrettet herom. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af denne indsigtsret, kan denne til enhver tid kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige.

c) Ret til berigtigelse

Enhver person, som er berørt af behandling af personoplysninger, har ifølge det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Den registrerede har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af denne berigtigelsesret, kan denne til enhver tid kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige.

d) Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Enhver person, som er berørt af behandling af personoplysninger, har ifølge det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 • Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) i databeskyttelsesforordningen eller artikel 9, stk. 2, litra a) i databeskyttelsesforordningen tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i databeskyttelsesforordningen.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen.

Hvis en af de ovenfor nævnte forhold gør sig gældende og den registrerede anmoder om at få slettet personoplysninger, som er lagret hos uvex group, kan denne til enhver tid kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige. Den tilsynsførende for databeskyttelse hos uvex group eller en anden medarbejder sørger for, at anmodningen om sletning efterkommes omgående.

Hvis uvex group har offentliggjort personoplysningerne, og hvis vores virksomhed som dataansvarlig i henhold til artikel 17 stk. 1 i databeskyttelsesforordningen er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer uvex group under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger, i det omfang denne behandling ikke er nødvendig. Den tilsynsførende for databeskyttelse hos uvex group eller en anden medarbejder vil i det enkelte tilfælde sørge for de nødvendige foranstaltninger.

e) Ret til begrænsning af behandling

Enhver person, som er berørt af behandling af personoplysninger, har ifølge det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Hvis en af de ovenfor nævnte forudsætninger gør sig gældende og den registrerede anmoder om at begrænse personoplysninger, som er lagret hos uvex group, kan denne til enhver tid kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige. Den tilsynsførende for databeskyttelse hos uvex group eller en anden medarbejder vil sørge for begrænsningen af behandlingen.

f) Ret til dataportabilitet

Enhver person, som er berørt af behandling af personoplysninger, har ifølge det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig. Personen har derudover ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) i databeskyttelsesforordningen, eller artikel 9, stk. 2, litra a) i databeskyttelsesforordningen, eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b) i databeskyttelsesforordningen, og behandlingen foretages automatisk, når behandlingen ikke er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Desuden har den registrerede, når retten til dataportabilitet ifølge artikel 20 stk. 1 i databeskyttelsesforordningen gøres gældende, ret til at pålægge, at personoplysninger overføres direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt og dette ikke krænker andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af denne ret til dataportabilitet, kan denne til enhver tid kontakte uvex groups tilsynsførende for databeskyttelse eller en anden medarbejder.

g) Ret til indsigelse

Enhver person, som er berørt af behandling af personoplysninger, har ifølge det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i databeskyttelsesforordningen. Det gælder også profilering baseret på disse bestemmelser.

uvex group må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles af uvex group med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring. Dette gælder også at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod uvex groups behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Hvis uvex group behandler personoplysninger med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen, har den registrerede ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende den pågældende, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af denne ret til indsigelse, kan denne direkte kontakte uvex groups tilsynsførende for databeskyttelse eller en anden medarbejder. I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udøve sin ret til indsigelse igennem automatiske procedurer ved brug af tekniske specifikationer.

h) Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Enhver person, som er berørt af behandling af personoplysninger, har ifølge det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende, hvis afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller (3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig eller (2) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, gennemfører uvex group passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af sin ret vedrørende automatiske individuelle afgørelser, kan denne til enhver tid kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige.

i) Ret til tilbagetrækning af det databeskyttelsesretlige samtykke

Enhver person, som er berørt af behandling af personoplysninger, har ifølge det europæiske tilsynsorgan for udstedelse af direktiver og forordninger til enhver tid ret til at trække sit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage.

Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af sin ret til at tilbagetrække sit samtykke, kan denne til enhver tid kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse eller en anden medarbejder hos den registeransvarlige.

13. Databeskyttelse ved ansøgninger og i ansøgningsprocessen

Den registeransvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med det formål at afvikle ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også foregå elektronisk. Dette kan især være tilfældet, hvis en ansøger overfører tilsvarende dokumentation elektronisk, f.eks. via e-mail eller via en webformular på en hjemmeside, til den registeransvarlige. Hvis den registeransvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, lagres de overførte data med det formål at afvikle ansættelsesforholdet under hensyntagen til de lovmæssige forskrifter. Hvis den registeransvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgerens dokumenter automatisk to måneder efter meddelelse om afvisning, hvis en sletning ikke strider imod den registeransvarliges andre legitime interesser, eller hvis ansøgeren har givet sit samtykke til at forlænge opbevaringen med op til maks. 6 måneder efter meddelelse om afvisningen. Andre legitime interesser er i denne forbindelse eksempelvis en bevisbyrde i en proces i henhold til den almindelige ligebehandlingslov.

14. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Facebook

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt træfpunkt på internettet, et online-fællesskab, der som regel gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan bruges som platform til udveksling af synspunkter og erfaringer eller gør det muligt for internetfællesskabet at stille personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger til rådighed. Facebook gør det bl.a. muligt for brugerne af det sociale netværk at oprette private profiler, uploade fotos og blive koblet sammen via venneanmodninger.

Facebook er fra virksomheden Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dataansvarlig for behandling af personoplysninger er, hvis en registreret person bor uden for USA eller Canada, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang en enkeltside åbnes på hjemmesiden, som drives af den registeransvarlige, og hvor der er integreret en Facebook-komponent (facebook-plugin), foranlediges internetbrowseren på den registreredes it-system på grund af den pågældende Facebook-komponent til automatisk at downloade en visning af den pågældende Facebook-komponent fra Facebook. En samlet oversigt over alle Facebook-plugins kan ses under https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. I forbindelse med denne tekniske proces informeres Facebook om, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede samtidigt er logget på Facebook, registrerer Facebook med hver visning af vores hjemmeside gennem den registrerede og under hele varigheden for hvert ophold på vores hjemmeside, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger samles af Facebook-komponenten og tildeles den registreredes Facebook-konto via Facebook. Hvis den registrerede aktiverer en på vores hjemmeside integreret Facebook-knap, f.eks. "Like"-knappen, eller hvis den registrerede kommenterer noget, tildeler Facebook denne oplysning til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og lagrer disse personoplysninger.

Facebook bliver via Facebook-komponenten altid informeret om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, når den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidigt er logget på Facebook; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker denne overførsel af oplysninger til Facebook, kan den registrerede forhindre overførslen ved at logge af sin Facebook-konto, før denne åbner vores hjemmeside.

Den af Facebook offentliggjorte datapolitik, som kan ses på de-de.facebook.com/about/privacy/, informerer om Facebooks indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger. Derudover forklares, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder til beskyttelse af den registreredes privatliv. Desuden er der forskellige applikationer, der gør det muligt at undertrykke en dataoverførsel til Facebook, f.eks. udbyderen Webgraphs Facebook-blocker. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke dataoverførsel til Facebook.

Konverteringsmåling med Facebook-pixel

Med dit samtykke, som du har givet som følger

"Jeg er indforstået med anvendelsen af Facebook-pixel"

anvender vi "pixel" fra

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, USA

("Facebook")

på vores hjemmeside. På den måde kan brugernes adfærd spores, efter at disse ved at klikke på en Facebook-reklame blev videresendt til udbyderens website. Denne procedure anvendes til at analysere Facebook-reklamernes effektivitet til statistiske formål og markedsundersøgelser og kan bidrage til at optimere fremtidige reklamefremstød.

De indsamlede data er anonyme for os og tillader dermed ingen tilbagemeldinger om brugerens identitet. Dog lagres og behandles data fra Facebook, så en forbindelse til den pågældende brugerprofil er mulig, og Facebook kan anvende dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks politik om anvendelse af oplysninger (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan gøre det muligt for Facebook samt dennes partnere at skifte til reklamer på og uden for Facebook. Til disse formål kan en cookie også lagres på din computer.

Et samtykke til anvendelse af pixel må kun gives af brugere, der er ældre end 13 år gamle. Hvis du yngre end det, skal du have et samtykke fra dine forældre/værger.

Klik her, hvis du vil fortryde dit samtykke: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Deactivate Facebook Pixel

15. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Getty Images billeder

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra virksomheden Getty Images. Getty images er et amerikansk billedagentur. Et billedagentur er en virksomhed, som tilbyder billeder og andet billedmateriale på markedet. Billedagenturer markedsfører som regel fotografier, illustrationer og filmmateriale. Via et billedagentur licenserer forskellige kunder, især ejere af hjemmesider, redaktioner hos tryk- og TV-medier og reklamebureauer, de af dette anvendte billeder.

Getty-Images-komponenter er fra virksomheden Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images tillader (evt. gratis) indlejring af arkivbilleder. Indlejring er integration af et bestemt fremmed indhold, f.eks. af tekst-, video- eller billeddata, som stilles til rådighed af en fremmed hjemmeside, og som derefter vises på ens egen hjemmeside. Til integration bruges en såkaldt integrationskode. En integrationskode er en HTML-kode, der integreres af en ejer af en hjemmeside i en hjemmeside. Hvis en integrationskode er integreret af en ejer af en hjemmeside, vises det eksterne indhold på den anden internetside umiddelbart som standard, så snart en hjemmeside besøges. Til visning af det fremmede indhold indlæses det eksterne indhold umiddelbart fra den anden hjemmeside. Under linket http://www.gettyimages.de/resources/embed stiller Getty Images flere informationer til rådighed om integration af indhold.

Via den tekniske implementering af integrationskoden, som muliggør billedvisning af billeder fra Getty Images, overføres IP-adressen for den internettilslutning, som den registrerede bruger til at få adgang til vores hjemmeside, til Getty Images. Derudover registrerer Getty Images vores hjemmeside, den anvendte browsertype, browsersproget, tidspunktet for og længden på adgangen. Derudover kan Getty Images registrere navigationsinformationer, det vil sige oplysninger om, hvilke af vores underordnede sider den registrerede har besøgt, og hvilke links der blev klikket på, samt andre interaktioner, som den registrerede har udført ved besøg på vores hjemmeside. Disse data kan lagres og analyseres af Getty Images.

Yderligere informationer og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Getty Images kan ses på www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

16. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Google AdSense

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra Google AdSense. Google AdSense er en onlinetjeneste, via hvilken en formidling af reklamer til tredjemands sider er mulig. Google AdSense er baseret på en algoritme, som vælger de reklamer, som vises på tredjemands sider, så de passer til indholdet på den pågældende tredjemands sider. Google AdSense tillader en interesserelateret målretning mod internetbrugeren, hvilket implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Google-AdSense-komponenter er fra virksomheden Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google-AdSense-komponentens formål er integration af reklamer på vores hjemmeside. Google-AdSense lagrer en cookie på den registreredes it-system. Det er beskrevet ovenfor, hvad cookies er. Med lagring af cookies får Alphabet Inc. mulighed for at analysere anvendelsen af vores hjemmeside. Hver gang en enkeltside åbnes på hjemmesiden, som drives af den registeransvarlige, og hvor der er integreret en Google-AdSense-komponent, foranlediges internetbrowseren på den registreredes it-system på grund af den pågældende Google-AdSense-komponent til automatisk at overføre data til online-reklameformål og afregning af provisioner til Alphabet Inc. I forbindelse med den tekniske proces informeres Alphabet Inc. om personoplysninger som den registreredes IP-adresse, som Alphabet Inc. bl.a. bruger til at efterspore de besøgendes herkomst og klik og efterfølgende at muliggøre provisionsafregninger.

Den registrerede kan til enhver tid, som allerede anført ovenfor, forhindre lagring af cookies igennem vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed modsige sig lagring af cookies permanent. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Alphabet Inc. lagrer en cookie på den registreredes it-system. Desuden kan Alphabet Inc.'s allerede lagrede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense anvender også såkaldte web-beacons. En web-beacon er en miniaturegrafik, der integreres i hjemmesider for at muliggøre en registrering og analyse af logfilen, så en statistisk analyse kan gennemføres. Ved hjælp af den indlejrede web-beacon kan Alphabet Inc. registrere, om og hvornår en hjemmeside fra den registrerede er blevet åbnet, og hvilke links den registrerede har klikket på. Web-beacons bruges bl.a. til at analysere besøgstallet på en hjemmeside.

Via Google AdSense overføres personoplysninger og informationer, hvilket også omfatter IP-adresse, og som er nødvendigt for at registrere og afregne de viste reklamer, til Alphabet Inc. i USA. Disse personoplysninger lagres og behandles i USA. Alphabet Inc. videregiver under visse omstændigheder disse personoplysninger, som er indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.

Google-AdSense forklares nærmere under dette link www.google.de/intl/de/adsense/start/.

17. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, samling og analyse af data via de besøgende på hjemmesiders adfærd. En webanalysetjeneste registrerer blandt andet data om, fra hvilken hjemmeside den registrerede er kommet til en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke underordnede sider på hjemmesiden den registrerede har åbnet, eller for ofte og hvor længe en underordnet side blev betragtet. En webanalyse anvendes hovedsageligt til optimering af en hjemmeside og til cost/benefitanalyse af internetreklame.

Google-Analytics-komponenter er fra virksomheden Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den registeransvarlige bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse afkortes og anonymiseres IP-adressen for den registreredes internettilslutning, når adgangen til vores hjemmesider sker i EU-medlemsstater eller i andre deltagende stater i traktaten om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Google-Analytics-komponentens formål er analyse af besøgstallet på vores hjemmeside. Google benytter bl.a. de registrerede data og oplysninger til at analysere anvendelsen af vores hjemmeside for at udarbejde onlinerapporter til os, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider, og for at levere flere tjenesteydelser, som forbindes med anvendelsen af vores hjemmeside.

Google-Analytics lagrer en cookie på den registreredes it-system. Det er beskrevet ovenfor, hvad cookies er. Med lagring af cookies får Google mulighed for at analysere anvendelsen af vores hjemmeside. Hver gang en enkeltside åbnes på hjemmesiden, som drives af den registeransvarlige, og hvor der er integreret en Google-Analytics-komponent, foranlediges internetbrowseren på den registreredes it-system på grund af den pågældende Google-Analytics-komponent til automatisk at overføre data til online-analyseformål til Google. I forbindelse med den tekniske proces informeres Google om personoplysninger som den registreredes IP-adresse, som Google bl.a. bruger til at efterspore de besøgendes herkomst og klik og efterfølgende at muliggøre provisionsafregninger.

Ved hjælp af cookies lagres personoplysninger, f.eks. adgangstid, stedet, hvorfra adgang fandt sted, og frekvensen af besøg på vores hjemmeside gennem den registrerede. Ved hvert besøg på vores hjemmesider overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på internettilslutningen, som den registrerede har anvendt, til Google i USA. Disse personoplysninger lagres og behandles af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder disse personoplysninger, som er indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid, som allerede anført ovenfor, forhindre lagring af cookies igennem vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed modsige sig lagring af cookies permanent. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google lagrer en cookie på den registreredes it-system. Desuden kan Google Analytics allerede lagrede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at modsige sig og forhindre en registrering af data, som er indsamlet ved hjælp af Google Analytics ved anvendelse af denne hjemmeside, samt Googles behandling af disse data. Dette kan den registrerede gøre ved at downloade og installere en browser-add-on via linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-add-on informerer Google Analytics via JavaScript om, at der ikke må overføres data og oplysninger om besøg af hjemmesider til Google Analytics. Installationen af browser-add-ons betragtes som indsigelse af Google. Hvis den registreredes it-system på et senere tidspunkt slettes, formateres og installeres på ny, skal den registrerede installere denne browser-add-on igen for at deaktivere Google Analytics. Hvis denne browser-add-on afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person med beføjelse hertil, er det muligt at installere eller aktivere denne browser-add-on på ny.

Yderligere informationer og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan ses påhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares nærmere under dette link www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Google Remarketing

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret tjenester fra Google Remarketing. Google Remarketing er en funktion i Google-AdWords, der gør det muligt for en virksomhed at vise reklamer til sådanne internetbrugere, som før har besøgt virksomhedens hjemmeside. Integrationen af Google Remarketing gør det derefter muligt for en virksomhed at oprette brugerrelaterede reklamer og dermed vise reklamer, som er relevante for internetbrugerens interesser.

Tjenester fra Google Remarketing er fra virksomheden Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er visning af interesserelevante reklamer. Google Remarketing gør det muligt for os at vise reklamer via Google-reklamenetværket eller på andre internetsider, som er tilpasset internetbrugernes individuelle behov og interesser.

Google Remarketing lagrer en cookie på den registreredes it-system. Det er beskrevet ovenfor, hvad cookies er. Med lagringen af cookies bliver det muligt for Google at genkende en besøgende på vores hjemmeside, hvis denne efterfølgende åbner hjemmesider, der ligeledes er medlem af Google-reklamenetværket. Hver gang en hjemmeside åbnes, hvor tjenesten fra Google Remarketing er integreret, identificerer den registreredes internetbrowser sig automatisk hos Google. I forbindelse med denne tekniske proces informeres Google om personoplysninger som brugerens IP-adresse eller surfingadfærd, som Google bl.a. bruger til visning af interesserelevante reklamer.

Ved hjælp af cookies lagres personoplysninger, f.eks. hjemmesider, som den registrerede har besøgt. Ved hvert besøg på vores hjemmesider overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på internettilslutningen, som den registrerede har anvendt, til Google i USA. Disse personoplysninger lagres og behandles af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder disse personoplysninger, som er indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid, som allerede anført ovenfor, forhindre lagring af cookies igennem vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed modsige sig lagring af cookies permanent. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google lagrer en cookie på den registreredes it-system. Desuden kan Google Analytics allerede lagrede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at modsige sig Googles interesserelaterede reklamer. Den registrerede kan gøre dette ved at hente alle af denne anvendte internetbrowsere via linket www.google.de/settings/ads og udføre de ønskede indstillinger der.

Yderligere informationer og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan ses påhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Google+

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret Google+ knappen som komponent. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt træfpunkt på internettet, et online-fællesskab, der som regel gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan bruges som platform til udveksling af synspunkter og erfaringer eller gør det muligt for internetfællesskabet at stille personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger til rådighed. Google + gør det bl.a. muligt for brugerne af det sociale netværk at oprette private profiler, uploade fotos og blive koblet sammen via venneanmodninger.

Google+ er fra virksomheden Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en enkeltside åbnes på hjemmesiden, som drives af den registeransvarlige, og hvor der er integreret en Google+-knap, foranlediges internetbrowseren på den registreredes it-system på grund af den pågældende Google+ knap til automatisk at downloade en visning af den pågældende Google+-knap fra Google. I forbindelse med denne tekniske proces informeres Google om, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede har besøgt. Flere informationer om Google+ kan ses på developers.google.com/+/.

Hvis den registrerede samtidigt er logget på Google+, registrerer Google med hver visning af vores hjemmeside gennem den registrerede og under hele varigheden for hvert ophold på vores hjemmeside, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger samles af Google+-knappen og tildeles den registreredes Google+-konto via Google.

Hvis den registrerede aktiverer en på vores hjemmeside integreret Google+-knap og dermed afgiver en Google+1-anbefaling, tildeler Google denne oplysning til den registreredes personlige Google+-brugerkonto og lagrer disse personoplysninger. Google gemmer den registreredes Google+1-anbefaling og gør denne offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de betingelser, som den registrerede har accepteret i denne forbindelse. En af den registrerede afgivet Google+1-anbefaling på denne hjemmeside lagres og behandles derefter sammen med andre personoplysninger som navnet på den registreredes anvendte Google+1-konto og det her gemte foto, i andre Google-tjenester, f.eks. Google-søgemaskinens resultater, den registreredes Google-konto, eller andre steder, f.eks. på hjemmesider eller i forbindelse med reklamer. Desuden er Google i stand til at sammenkoble besøget på denne hjemmeside med andre personoplysninger gemt hos Google. Google registrerer derudover disse personoplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige tjenester fra Google.

Google bliver via Google+-knappen altid informeret om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, når den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidigt er logget på Google+; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Google+-knappen eller ej.

Hvis den registrerede ikke ønsker denne overførsel af personoplysninger til Google, kan den registrerede forhindre en sådan overførsel ved at logge sig af sin Google+-konto, før denne åbner vores hjemmeside.

Yderligere informationer og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan ses påhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Se flere henvisninger fra Google om Google+1-knappen på developers.google.com/+/web/buttons-policy.

20. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Google-AdWords

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste til internetreklame, som gør det muligt for reklamebureauer at aktivere både annoncer i Googles søgemaskineresultater samt i Google-reklamenetværket. Google AdWords gør det muligt for et reklamebureau på forhånd at fastlægge bestemte nøgleord, som gør det muligt kun at få vist en annonce i Googles søgemaskineresultater, når brugeren med søgemaskinen henter et for nøgleordet relevant søgeresultat. I Google-reklamenetværket fordeles annoncerne ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de før fastlagte nøgleord på temarelevante hjemmesider.

Tjenester fra Google AdWords er fra virksomheden Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at vise interessebaseret annoncering på tredjepartswebsteder og i søgeresultaterne fra Googles søgemaskine og ved at vise annoncer på vores hjemmeside.

Hvis en registreret kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmes en såkaldt conversion-cookie af Google på den registreredes it-system. Det er beskrevet ovenfor, hvad cookies er. En conversion-cookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Via conversion-cookien efterspores, hvis cookien ikke er udløbet, om bestemte underordnede sider, f.eks. varekurven i et onlineshoppingsystem, er hentet frem på vores hjemmeside. Med conversion-cookien kan både vi og Google følge med i, om en registreret person, der er kommet til vores hjemmeside via en AdWords-annonce, har genereret omsætning, altså har gennemført et varekøb eller har afbrudt.

Data og oplysninger indsamlet via anvendelse af conversion-cookies anvendes af Google til at udarbejde besøgsstatistikker for vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker anvendes så af os til at fastslå det samlede antal brugere, som er formidlet til os via AdWords-annoncer, altså for at fastslå, om den pågældende AdWords-annonce er en succes eller fiasko, og for at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre reklamekunder fra Google-AdWords får informationer fra Google, hvormed den registrerede kan identificeres.

Ved hjælp af conversion-cookies lagres personoplysninger, f.eks. hjemmesider, som den registrerede har besøgt. Ved hvert besøg på vores hjemmesider overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på internettilslutningen, som den registrerede har anvendt, til Google i USA. Disse personoplysninger lagres og behandles af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder disse personoplysninger, som er indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid, som allerede anført ovenfor, forhindre lagring af cookies igennem vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed modsige sig lagring af cookies permanent. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google lagrer en conversion-cookie på den registreredes it-system. Desuden kan Google AdWords allerede lagrede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at modsige sig Googles interesserelaterede reklamer. Den registrerede kan gøre dette ved at hente alle af denne anvendte internetbrowsere via linket www.google.de/settings/ads og udføre de ønskede indstillinger der.

Yderligere informationer og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan ses påhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

21. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Instagram

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra tjenesten Instagram. Instagram er en tjeneste, der fungerer som audiovisuel platform og gør det muligt for brugerne at dele fotos og videoer og derudover videregivelse af sådanne data i andre sociale netværk.

Tjenesterne fra Instagram er fra virksomheden Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hver gang en enkeltside åbnes på hjemmesiden, som drives af den registeransvarlige, og hvor der er integreret en Instagram-komponent (Insta-knap), foranlediges internetbrowseren på den registreredes it-system på grund af den pågældende Instagram-komponent til automatisk at downloade en visning af den pågældende Instagram-komponent fra Instagram. I forbindelse med denne tekniske proces informeres Instagram om, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede samtidigt er logget på Instagram, registrerer Instagram med hver visning af vores hjemmeside gennem den registrerede og under hele varigheden for hvert ophold på vores hjemmeside, hvilken konkret underordnet side den registrerede besøger. Disse oplysninger samles af Instagram-komponenten og tildeles den registreredes Instagram-konto via Instagram. Hvis den registrerede trykker på en af Instagram-knapperne, som er integreret på vores hjemmeside, tildeles de dermed overførte data og informationer til den registreredes personlige Instagram-brugerkonto og lagres og behandles af Instagram.

Instagram bliver via Instagram-komponenten altid informeret om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, når den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidigt er logget på Instagram; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker denne overførsel af oplysninger til Instagram, kan den registrerede forhindre overførslen ved at logge sig af sin Instagram-konto, før denne åbner vores hjemmeside.

Yderligere informationer og Instagrams gældende databeskyttelsesbestemmelser kan ses på https://help.instagram.com/155833707900388 og www.instagram.com/about/legal/privacy/.

22. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af LinkedIn

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra LinkedIn Corporation. LinkedIn er et internetbaseret socialt netværk, der muliggør en opkobling af forbindelse imellem brugerne med eksisterende forretningskontakter samt sammenkobling af nye forretningskontakter. Over 400 millioner registrerede personer bruger LinkedIn i mere end 200 lande. LinkedIn er dermed lige nu den største platform for forretningskontakter og en af verdens mest besøgte hjemmesider.

LinkedIn er fra virksomheden LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland er ansvarlig for anliggender vedrørende databeskyttelse uden for USA.

Ved hver visning af vores hjemmeside, som er forsynet med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-Plug-In), bevirker denne komponent, at den af den registrerede anvendte browser downloader en tilsvarende visning af komponenten fra LinkedIn. Yderligere oplysninger om LinkedIn-Plug-Ins kan hentes på https://developer.linkedin.com/plugins. I forbindelse med denne tekniske proces informeres LinkedIn om, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede samtidigt er logget på LinkedIn, registrerer LinkedIn med hver visning af vores hjemmeside gennem den registrerede og under hele varigheden for hvert ophold på vores hjemmeside, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger samles af LinkedIn-komponenten og tildeles den registreredes LinkedIn-konto via Instagram. Hvis den registrerede aktiverer en på vores hjemmeside integreret LinkedIn-knap, tildeler LinkedIn denne oplysning til den registreredes personlige LinkedIn-brugerkonto og lagrer disse personoplysninger.

LinkedIn bliver via LinkedIn-komponenten altid informeret om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, når den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidigt er logget på LinkedIn; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker denne overførsel af oplysninger til LinkedIn, kan den registrerede forhindre overførslen ved at logge sig af sin LinkedIn-konto, før denne åbner vores hjemmeside.

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls gør LinkedIn det muligt at framelde sig e-mailmeddelelser, SMS-beskeder og målrettede annoncer samt at administrere annonceindstillinger. LinkedIn anvender derudover partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan lagre cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns databeskyttelsesbestemmelser kan ses på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookie-politik kan ses på www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

23. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Pinterest

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra Pinterest. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt træfpunkt på internettet, et online-fællesskab, der som regel gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan bruges som platform til udveksling af synspunkter og erfaringer eller gør det muligt for internetfællesskabet at stille personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger til rådighed. Pinterest gør det bl.a. muligt for brugere af det sociale netværk at offentliggøre billedkollektioner og enkeltbilleder samt beskrivelser til virtuelle opslagstavler (såkaldte pins), som så kan deles (såkaldt repinne) eller kommenteres af andre brugere.

Pinterest er fra virksomheden Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en enkeltside åbnes på hjemmesiden, som drives af den registeransvarlige, og hvor der er integreret en Pinterest-komponent (Pinterest-Plug-In), foranlediges internetbrowseren på den registreredes it-system på grund af den pågældende Pinterest-komponent til automatisk at downloade en visning af den pågældende Pinterest-komponent fra Pinterest. Flere informationer om Pinterest kan ses på https://pinterest.com/. I forbindelse med denne tekniske proces informeres Pinterest om, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede samtidigt er logget på Pinterest, registrerer Pinterest med hver visning af vores hjemmeside gennem den registrerede og under hele varigheden for hvert ophold på vores hjemmeside, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger samles af Pinterest-komponenten og tildeles den registreredes Pinterest-konto via Pinterest. Hvis den registrerede aktiverer en på vores hjemmeside integreret Pinterest-knap, tildeler Pinterest denne oplysning til den registreredes personlige Pinterest-brugerkonto og lagrer disse personoplysninger.

Pinterest bliver via Pinterest-komponenten altid informeret om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, når den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidigt er logget på Pinterest; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker denne overførsel af oplysninger til Pinterest, kan den registrerede forhindre overførslen ved at logge sig af sin Pinterest-konto, før denne åbner vores hjemmeside.

Den af Pinterest offentliggjorte datapolitik, som kan ses på about.pinterest.com/privacy-policy, informerer om Pinterests indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger.

24. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Shariff

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra Shariff. Shariff-komponenten stiller knapper til rådighed til sociale netværk, som er konforme med databeskyttelsen. Shariff er udviklet til det tyske computertidsskrift c't udviklet og udgives via GitHub, Inc.

Udvikler af komponenten er GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Normalt overfører de knapløsninger, som stilles til rådighed af de sociale netværk, allerede personoplysningerne til det pågældende sociale netværk, når en bruger besøger en hjemmeside, hvor en knap til sociale medier er integreret. Ved at anvende Shariff-komponenten overføres personoplysningerne først til sociale netværk, når den besøgende aktivt trykker på en af knapperne for sociale medier på en hjemmeside. Yderligere informationer om Shariff-komponenten stilles til rådighed af computertidsskriftet c't påhttp://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Anvendelsen af Shariff-komponenten har til formål at beskytte de besøgendes personoplysninger og samtidigt gøre det muligt for os at integrere en knapløsning for sociale netværk på denne hjemmeside.

Yderligere informationer og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra GitHub kan ses på help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

25. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Twitter

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra Twitter. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikro-blogging-tjeneste, hvor brugerne kan offentliggøre og udbrede såkaldte tweets, altså korte meddelelser, som er begrænset til 140 tegn. Disse korte beskeder kan ses af alle, altså også personer, der ikke er registreret hos Twitter. Tweets vises dog også for den pågældende brugers såkaldte followers (følgere). Followers er andre Twitter-brugere, som følger en brugers tweets. Desuden gør Twitter det via hashtags, links eller retweets muligt at nå ud til et bredt publikum.

Twitter er fra virksomheden Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en enkeltside åbnes på hjemmesiden, som drives af den registeransvarlige, og hvor der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), foranlediges internetbrowseren på den registreredes it-system på grund af den pågældende Twitter-komponent til automatisk at downloade en visning af den pågældende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere informationer om Twitter-knappen kan ses på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. I forbindelse med denne tekniske proces informeres Twitter om, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede har besøgt. Formålet med integrationen af Twitter-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at videregive indhold på denne hjemmeside, at skabe kendskab til denne hjemmeside i den digitale verden og at øge vores besøgstal.

Hvis den registrerede samtidigt er logget på Twitter, registrerer Twitter med hver visning af vores hjemmeside gennem den registrerede og under hele varigheden for hvert ophold på vores hjemmeside, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger samles af Twitter-komponenten og tildeles den registreredes Twitter-konto via Twitter. Hvis den registrerede trykker på en af Twitter-knapperne, som er integreret på vores hjemmeside, tildeles de dermed overførte data og informationer til den registreredes personlige Twitter-brugerkonto og lagres og behandles af Twitter.

Twitter bliver via Twitter-komponenten altid informeret om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, når den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidigt er logget på Twitter; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker denne overførsel af oplysninger til Twitter, kan den registrerede forhindre overførslen ved at logge sig af sin Twitter-konto, før denne åbner vores hjemmeside.

Twitters databeskyttelsesbestemmelser kan ses på www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

26. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af Xing

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra Xing. Xing er et internetbaseret socialt netværk, der muliggør en opkobling af forbindelse imellem brugerne med eksisterende forretningskontakter samt sammenkobling af nye forretningskontakter. De enkelte brugere kan oprette en personlig profil hos Xing. Virksomheder kan f.eks. oprette virksomhedsprofiler eller stillingsopslag på Xing.

Xing er fra virksomheden XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamborg, Tyskland.

Hver gang en enkeltside åbnes på hjemmesiden, som drives af den registeransvarlige, og hvor der er integreret en Xing-komponent (Xing-Plug-In), foranlediges internetbrowseren på den registreredes it-system på grund af den pågældende Xing-komponent til automatisk at downloade en visning af den pågældende Xing-komponent fra Xing. Yderligere oplysninger om Xing-Plug-Ins kan hentes på https://dev.xing.com/plugins. I forbindelse med denne tekniske proces informeres Xing om, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede samtidigt er logget på Xing, registrerer Xing med hver visning af vores hjemmeside gennem den registrerede og under hele varigheden for hvert ophold på vores hjemmeside, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger samles af Xing-komponenten og tildeles den registreredes Xing-konto via Xing. Hvis den registrerede aktiverer en på vores hjemmeside integreret Xing-knap, f.eks. knappen "Del", tildeler Xing denne oplysning til den registreredes personlige Xing-brugerkonto og lagrer disse personoplysninger.

Xing bliver via Xing-komponenten altid informeret om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, når den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidigt er logget på Xing; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Xing-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker denne overførsel af oplysninger til Xing, kan den registrerede forhindre overførslen ved at logge sig af sin Xing-konto, før denne åbner vores hjemmeside.

De af Xing offentliggjorte databeskyttelsesbestemmelser, som kan ses på www.xing.com/privacy, informerer om Xings indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger. Derudover har Xing på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection offentliggjort databeskyttelseshenvisninger til XING-Del-knappen.

27. Databeskyttelsesbestemmelser til anvendelse af YouTube

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra YouTube. YouTube er en internetvideoportal, som gør det muligt for videoudgivere gratis at oprette videoklip og for andre brugere ligeledes gratis at se, vurdere og kommentere disse. YouTube tillader publikation af alle typer videoer, så både komplette film- og tv-programmer, men også musikvideoer, trailere eller brugernes egne videoer kan ses via internetportalen.

YouTube er fra virksomheden YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en enkeltside åbnes på hjemmesiden, som drives af den registeransvarlige, og hvor der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), foranlediges internetbrowseren på den registreredes it-system på grund af den pågældende YouTube-komponent til automatisk at downloade en visning af den pågældende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere informationer om YouTube kan ses på https://www.youtube.com/yt/about/de/. I forbindelse med denne tekniske proces informeres YouTube og Google om, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede samtidigt er logget på YouTube, registrerer YouTube med åbningen af en underordnet side, som indeholder en YouTube-video, hvilken konkret underordnet side på vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger samles af YouTube og Google og tildeles den registreredes YouTube-konto.

YouTube og Google bliver via YouTube-komponenten altid informeret om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, når den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidigt er logget på YouTube; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker denne overførsel af oplysninger til YouTube og Google, kan den registrerede forhindre overførslen ved at logge sig af sin YouTube-konto, før denne åbner vores hjemmeside.

De af YouTube offentliggjorte databeskyttelsesbestemmelser, som kan ses på www.google.de/intl/de/policies/privacy/, informerer om YouTubes og Googles indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger.

28. Betalingsmåde: Databeskyttelsesbestemmelser om PayPal som betalingsform

Den registeransvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter fra PayPal. PayPal er en online-betalingstjeneste. Betalinger afvikles via såkaldte PayPal-konti, der udgør virtuelle private eller virksomhedskonti. Desuden er det hos PayPal muligt at afvikle virtuelle betalinger via kreditkort, når en bruger ikke har nogen PayPal-konto. Da en PayPal-konto drives via en e-mailadresse, er der ikke noget klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at gennemføre onlinebetalinger til tredjemand eller at modtage betalinger. Derudover overtager PayPal administratorfunktioner og tilbyder beskyttelse af køber.

PayPal er fra den europæiske virksomhed PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den registrerede under bestillingsprocessen i vores onlineshop vælger "PayPal" som betalingsmulighed, overføres den registreredes oplysninger automatisk til PayPal. Med valget af denne betalingsmulighed giver den registrerede sit samtykke til overførsel af personoplysninger, som er nødvendig for at gennemføre betalingen.

Ved de personoplysninger, der overføres til PayPal, drejer det sig som regel om fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre oplysninger, som kræves for at gennemføres betalingen. Personoplysninger i forbindelse med den pågældende bestilling er også nødvendige for at gennemføre købsaftalen.

Overførslen af data har til formål at gennemføre betalingen og forhindre bedrageri. Den registeransvarlige overfører især personoplysninger til PayPal, når der er en berettiget interesse for overførslen. De imellem PayPal og den registeransvarlige udvekslede personoplysninger overfører PayPal under visse omstændigheder til kreditoplysningsvirksomheder. Denne overførsel har til formål at kontrollere identitet og kreditværdighed.

PayPal videregiver eventuelt personoplysningerne til tilknyttede virksomheder og tjenesteydere eller underleverandører, hvis dette kræves for at opfylde de kontraktlige forpligtelser, eller oplysningerne i ordren skal behandles.

Den registrerede har mulighed for til enhver tid at trække sit samtykke til omgang med personoplysninger over for PayPal tilbage. En tilbagetrækning påvirker ikke personoplysninger, som skal behandles, anvendes eller overføres for at gennemføre betalingen (i henhold til kontrakten).

PayPals gældende databeskyttelsesbestemmelser kan ses på www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

29. Retsgrundlaget for behandling

Artikel 6 stk. 1 litra a i databeskyttelsesforordningen er vores virksomheds retsgrundlag for behandling af personoplysninger, hvor den registrerede har givet samtykke til et eller flere specifikke formål. Artikel 6 stk. 1 litra b i databeskyttelsesforordningen gælder, når behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. Det samme gælder for behandling af personoplysninger, som kræves for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt, f.eks. ved tilfælde om forespørgsler om vores produkter eller ydelser. Artikel 6 stk. 1 litra c i databeskyttelsesforordningen gælder, når behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, f.eks. for at opfylde skattemæssige forpligtelser. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Det ville f.eks. være tilfældet, når en besøgende i vores virksomhed kommer til skade og derefter skal videregive sit navn, sin alder, sine helbredsoplysninger eller andre vitale oplysninger til en læge, et sygehus eller anden tredjepart. Så gælder behandling i henhold til artikel 6 stk. 1 litra d i databeskyttelsesforordningen. Endelig kan behandlinger være baseret på artikel 6 stk. 1 litra f i databeskyttelsesforordningen. Her gælder, at behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. Grundlaget for vores behandling af personoplysninger beror på EU-retten eller

medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt. Der foreligger sådanne legitime interesser, når der er et relevant og passende forhold mellem den registrerede og den dataansvarlige, f.eks. hvis den registrerede er kunde hos eller gør tjeneste under den dataansvarlige (betragtning 47 sætning 2 i databeskyttelsesforordningen).

30. Berettigede interesser om behandling, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand

Hvis behandling af personoplysninger er baseret på artikel 6 stk. 1 litra f i databeskyttelsesforordningen, er vores berettigede interesse gennemførelse af vores forretning til fordel for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velfærd.

31. Varighed for lagring af personoplysninger

Kriteriet for varigheden for lagring af personoplysninger er den pågældende lovmæssige opbevaringsperiode. Efter udløb af perioden slettes de relevante data rutinemæssigt, hvis de ikke længere kræves til opfyldelse eller indgåelse af kontrakten.

32. Lovmæssige eller kontraktmæssige forskrifter om levering af personoplysninger; nødvendighed for kontraktindgåelse; forpligtelser for den registrerede om at levere personoplysningerne; mulige følger ved manglende levering

Vi gør opmærksomt på, at leveringen af personoplysninger til dels er lovmæssigt foreskrevet (f.eks. skattelovgivningen) eller kan opstå af kontraktmæssige bestemmelser (f.eks. angivelser om kontraktpartner). I nogle tilfælde kan det for at indgå en kontrakt være nødvendigt, at den registrerede stiller personoplysninger til rådighed for os, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er f.eks. forpligtet til at stille personoplysninger til rådighed for os, når vores virksomhed indgår en aftale med denne. Hvis personoplysningerne ikke stilles til rådighed, kan kontrakten ikke indgås med den registrerede. Den registrerede skal kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse før levering af personoplysninger. Vores tilsynsførende for databeskyttelse informerer den registrerede om, hvorvidt levering af personoplysningerne i den konkrete sag er lovmæssigt eller kontraktmæssigt foreskrevet eller krævet for at indgå kontrakten, om der foreligger en forpligtelse om at stille personoplysningerne til rådighed, og hvilke følger det har ikke at stille personoplysningerne til rådighed.

33. Forekomsten af automatiske afgørelser

Som ansvarsbevidst virksomhed giver vi afkald på automatiske afgørelser eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring er oprettet af generatoren for databeskyttelseserklæring for DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som arbejder somekstern tilsynsførende for databeskyttelse i samarbejde med RC GmbH, som genanvender brugte computere og justitskontoret WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.