Open/Close Menu

Tietosuojaperiaatteet (versio: 12/2017)

Hienoa, että olet kiinnostunut yrityksestämme. uvex WINTER HOLDING GmbH & Co. KG:n ja siihen liittyvien yritysten (myöhemmin näihin yrityksiin viitataan yhteisnimellä ”uvex-konserni”) johto pitää tietosuojaa erittäin korkeassa arvossa. uvex-konsernin internetsivuja voi periaatteessa käyttää ilman henkilötietojen antamista. Mikäli rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää yrityksemme tiettyjä palveluita internetsivujemme kautta, tässä yhteydessä henkilötietoja saatetaan joutua käsittelemään. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen eikä tällaiselle käsittelylle ole lakisääteisiä perusteita, pyydämme yleensä rekisteröidyn suostumusta.

Rekisteröidyn henkilötietojen, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiositteen tai puhelinnumeron, käsittelyssä noudatetaan yleistä tietosuoja-asetusta sekä uvex-konsernia koskevia maakohtaisia tietosuojamääräyksiä. Näiden tietosuojaperiaatteiden myötä haluamme kertoa avoimesti siitä, millä tavalla, missä laajuudessa ja mitä tarkoitusta varten yrityksemme kerää, käyttää ja käsittelee henkilötietoja. Lisäksi näiden tietosuojaperiaatteiden on tarkoitus selventää rekisteröityjen omia oikeuksia.

uvex-konserni on rekisterinpitäjänä toteuttanut ja soveltanut asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä internetsivujen kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman aukotonta suojaamista varten. Internetpohjaiseen tiedonsiirtoon liittyy kuitenkin aina turvallisuusriskejä, joten ehdotonta suojausta ei pystytä takaamaan. Siksi rekisteröidyt saavat itse päättää, välittävätkö he henkilötietonsa meille vaihtoehtoista kautta, kuten vaikkapa puhelimitse.

1. Käsitteiden määritelmät

uvex-konsernin tietoturvaperiaatteet perustuvat käsitteisiin, joita EU:n direktiivejä laativa elin sekä säännöstelyviranomainen on käyttänyt yleisen tietosuoja-asetuksen antamisen yhteydessä. Haluamme tietosuojaperiaatteidemme olevan helppolukuisia ja ymmärrettäviä niin yleisölle kuin omille asiakkaillemme ja yhtiökumppaneillemmekin. Siksi haluamme heti alkuun selittää käytetyt käsitteet.

Käytämme näissä tietosuojaperiaatteissa muun muassa seuraavia käsitteitä:

a) Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (jäljempänä ”rekisteröity”). Luonnollista henkilöä pidetään tunnistettavissa olevana, jos kyseinen henkilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnusomaisen seikan, kuten nimen, tunnistenumeron, paikkatietojen, verkkotunnistuksen tai ainakin yhden hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen ominaisuuden perusteella.

b) Rekisteröity

Rekisteröidyllä tarkoitetaan jokaista tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

c) Käsittely

Käsittelyllä tarkoitetaan sellaisia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti. Näitä ovat esimerkiksi tietojen kerääminen, hankkiminen, järjestäminen, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, julkistaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, vertailu tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

d) Käsittelyn rajoitukset

Käsittelyn rajoituksilla tarkoitetaan tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä siten, että tavoitteena on niiden myöhemmän käsittelyn rajoittaminen.

e) Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa pyritään käyttämään henkilötietoja tiettyjen luonnollista henkilöä koskevien henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseen. Näitä luonnollisen henkilön kohdalla analysoitavia tai ennustettavia ominaisuuksia ovat etenkin työsuoritukset, taloudellinen tilanne, terveydentila, henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksenkohteet, luotettavuus, käyttäytyminen, asuinpaikka tai muutto toiselle paikkakunnalle.

f) Nimettömyys

Nimettömyydellä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että rekisteröidyn henkilötietoja ei enää pystytä yhdistämään tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietojen pyytämistä, mikäli näitä lisätietoja säilytetään erikseen suojatussa paikassa ja rekisterinpitäjä on soveltanut asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseen, että henkilötietoja ei liitetä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

g) Rekisterinpitäjä tai rekisterin pidosta vastaava taho

Rekisterinpitäjä tai rekisterin pidosta vastaava taho on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot. Jos käsittelyn tarkoitus ja keinot on määritelty unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai erityiset perusteet rekisterinpitäjän nimeämiseksi voidaan vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden säännöksillä.

h) Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka huolehtii henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän pyynnöstä.

i) Vastaanottaja

Vastaanottajalla tarkoitetaan sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta tahoa, jolle henkilötietoja luovutetaan, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Julkista viranomaista, jolle saatetaan luovuttaa henkilötietoja tietyn tutkintatehtävän puitteissa unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, ei lasketa vastaanottajaksi.

j) Kolmas osapuoli

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta tahoa kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän lukuun. uvex-konserniin kuuluvien yritysten kohdalla kyseiseen yritykseen liittyviä yrityksiä ei lasketa kolmansiksi osapuoliksi.

k) Suostumus

Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamaa täsmällistä ja tietoista ilmoitusta toiveistaan niin, että hän joko esittää suostumuksensa ilmaisevan lausuman tai toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, joka osoittaa, että asianomainen tietää antavansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Tietosuoja-asetuksen, muiden Euroopan unionin jäsenvaltioita koskevien tietosuojamääräysten sekä muiden tietosuojaa koskevien säännösten tarkoittama rekisterinpitäjä on:

uvex WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Saksa

Puh: +49 (0)911 9736 1592
Sähköposti: O.Roth@uvex.de
Verkkosivu: www.uvex.de

3. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite

uvex-konsernin yritysten, joiden kotipaikka on Saksassa, tietosuojavaltuutettu on:

Otto Roth
uvex WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Saksa

Puh: + 49 (0)911 9736 1592
Sähköposti: O.Roth@uvex.de
Verkkosivu: www.uvex.de

Kaikki rekisteröidyt voivat koska tahansa osoittaa tietosuojaa koskevat kysymyksensä ja ehdotuksensa yrityksemme tietosuojavaltuutetulle.

4. Evästeet

uvex-konsernin internetsivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan internetselaimesta tietokonejärjestelmään.

Lukuisat internetsivut ja -palvelimet käyttävät evästeitä. Monissa evästeissä on niin kutsuttu evästetunnus. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Tunnisteen merkkijonon perusteella internetsivut ja -palvelimet voivat määrittää juuri sen internetselaimen, jossa kyseinen eväste tallennettiin. Tämän ansiosta haetut internetsivut ja -palvelimet pystyvät erottamaan rekisteröidyn käyttämän internetselaimen kaikista muista selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Tietty internetselain pystytään tunnistamaan ja yksilöimään yksilöllisen evästetunnuksen perusteella.

Evästeitä käyttämällä uvex-konserni pystyy tarjoamaan internetsivujen käyttäjälle entistä käyttäjäystävällisempiä palveluja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeiden asentamista.

Evästeiden avulla internetsivuillamme annetut tiedot ja tarjoukset pystytään optimoimaan kullekin käyttäjälle sopiviksi. Kuten edellä jo todettiin, evästeet auttavat meitä tunnistamaan internetsivujemme käyttäjiä. Tämän tunnistamisen ansiosta käyttäjien on entistä helpompi käyttää internetsivujamme. Evästeitä hyödyntävän internetsivun käyttäjän ei siis tarvitse kirjoittaa tunnuksiaan aina uudelleen, sillä ne haetaan automaattisesti internetsivulta ja käyttäjän tietokoneelle tallennetusta evästeestä. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin käyttämä eväste. Verkkokauppa havaitsee evästeen avulla, minkä tuotteen asiakas on siirtänyt virtuaaliseen ostoskoriinsa.

Rekisteröity voi koska tahansa estää internetsivujemme evästeiden tallentamisen valitsemalla kyseisen asetuksen käyttämästään internetselaimesta. Näin evästeiden tallentaminen estetään pysyvästi. Lisäksi jo tallennetut evästeet voidaan poistaa koska tahansa internetselaimen tai muun ohjelmiston kautta. Tämä onnistuu kaikissa yleisissä internetselaimissa. Jos rekisteröity poistaa evästeiden tallentamisen käytöstä käyttämässään internetselaimessa, kaikki internetsivumme toiminnot eivät ole tilanteesta riippuen kokonaan käytettävissä.

5. Yleisten tietojen kerääminen

Kun rekisteröity tai automatisoitu järjestelmä avaa uvex-konsernin internetsivun, sivu kerää erilaisia yleisiä tietoja. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättyjä tietoja voivat olla (1) käytetty selaintyyppi ja -versio, (2) käytetyn järjestelmän käyttöjärjestelmä, (3) internetsivu, jolta käytetty järjestelmä siirtyy yrityksemme internetsivulle (niin kutsuttu lähettävä sivu), (4) alisivustot, joiden kautta käytetty järjestelmä ohjataan internetsivullemme, (5) internetsivulla vierailun päivämäärä ja kellonaika, (6) IP-osoite, (7) käytetyn järjestelmän Internet-palveluntarjoaja sekä (8) muut vastaavat tiedot, jotka ovat osa käyttämiemme IT-järjestelmien turvatoimenpiteitä hyökkäysten sattuessa.

Näitä yleisiä tietoja käyttäessään uvex-konserni ei pysty tunnistamaan yksittäisiä rekisteröityjä. Näitä tietoja tarvitaan etenkin sen varmistamiseen, että (1) internetsivumme sisältö latautuu oikein, (2) internetsivumme sisältö ja mainokset pystytään optimoimaan, (3) IT-järjestelmämme ja internetsivumme tekniikka toimivat jatkuvasti asianmukaisesti sekä (4) saamme käyttöömme rikosoikeudellista menettelyä varten tarvittavat tiedot lainvalvontaviranomaisille toimitettaviksi mahdollisten kyberhyökkäysten sattuessa. Näitä uvex-konsernin nimettöminä keräämiä tietoja käytetään siis osaltaan tilastollisissa tarkoituksissa ja lisäksi yrityksemme tietosuojan ja tietoturvan mahdollisimman korkean tason ylläpitämiseen, jotta pystymme varmistamaan meille luovutettujen henkilötietojen parhaan mahdollisen suojauksen. Palvelimen lokitiedostojen nimettömät tiedot tallennetaan erilleen rekisteröidyn luovuttamista henkilötiedoista.

6. Rekisteröityminen internetsivuillamme

Rekisteröidyllä on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän internetsivulla antamalla henkilötietonsa. Rekisterinpitäjälle annettavat henkilötiedot käyvät ilmi kulloisestakin rekisteröintiin käytettävästä syöttölomakkeesta. Rekisteröidyn antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan ainoastaan rekisterinpitäjän sisäistä käyttöä ja omia tarkoituksiaan varten. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tiedot edelleen henkilötietojen käsittelijöille, kuten kuljetuspalveluyritykselle, jotka sitten käyttävät henkilötietoja ainoastaan sisäiseen tarkoitukseen rekisterinpitäjän nimissä ja puolesta.

Rekisterinpitäjän internetsivulle rekisteröitymisen yhteydessä tallennetaan lisäksi rekisteröidyn Internet-palveluntarjoajan antama IP-osoite sekä rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika. Nämä tiedot tallennetaan ainoastaan palvelujemme väärinkäytön estämistä ja tarvittaessa mahdollisten rikosten selvittämistä varten. Näiden tietojen tallentaminen on siis välttämätöntä rekisterinpitäjän oman turvallisuuden vuoksi. Pääasiassa näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos niiden luovuttamiseen on lakisääteinen velvollisuus tai rikosoikeudellinen menettely niin edellyttää.

Kun rekisteröity ilmoittaa vapaaehtoisesti henkilötietonsa rekisteröinnin yhteydessä, rekisterinpitäjä pystyy tarjoamaan rekisteröidylle sisältöä tai palveluita, joita voidaan tarjota niiden luonteen vuoksi ainoastaan rekisteröidyille käyttäjille. Rekisteröity pystyy koska tahansa muuttamaan rekisteröinnin yhteydessä antamiaan henkilötietoja tai poistamaan ne kokonaan rekisterinpitäjän tietokannasta.

Rekisteröity voi koska tahansa pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan tiedot siitä, mitä henkilötietoja rekisteröidystä on tallennettu. Lisäksi rekisterinpitäjän oikaistava tai poistettava henkilötiedot rekisteröidyn pyynnöstä tai kehotuksesta, mikäli niiden säilyttämiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta. Tähän liittyvissä asioissa rekisteröity voi kääntyä näissä tietosuojaperiaatteissa nimeltä mainitun tietosuojavaltuutetun sekä rekisterinpitäjän kaikkien työntekijöiden puoleen.

7. Uutiskirjetilaus

uvex-konsernin internetsivuilla käyttäjällä on mahdollisuus tilata yrityksemme uutiskirje. Rekisterinpitäjälle uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä annettavat henkilötiedot käyvät ilmi käytetystä syöttölomakkeesta.

uvex-konserni ilmoittaa asiakkailleen ja kumppaneilleen yrityksen tarjouksista säännöllisin väliajoin lähetettävän uutiskirjeen muodossa. Pääasiassa rekisteröity voi saada yrityksemme uutiskirjeen ainoastaan silloin, kun (1) rekisteröity käyttää kelvollista sähköpostiosoitetta ja (2) rekisteröity on rekisteröitynyt uutiskirjeen saajaksi. Kun rekisteröity tilaa uutiskirjeen ensimmäistä kertaa, hänen rekisteröimäänsä sähköpostiosoitteeseen lähetetään oikeudellisista syistä vahvistusviesti tilauksen varmistamista varten. Tätä kutsutaan kaksoisvarmennukseksi. Tällä vahvistusviestillä varmistetaan, että rekisteröity on sähköpostiosoitteen haltija ja että hänellä on oikeus uutiskirjeen tilaamiseen.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tallennamme lisäksi rekisteröidyn kirjautumiseen käyttämän tietokonejärjestelmän Internet-palveluntarjoajan antaman IP-osoitteen sekä kirjautumisen päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta rekisteröidyn sähköpostiosoitteen (mahdollinen) väärinkäyttö pystytään myöhemmin selvittämään. Samalla se toimii rekisterinpitäjän oikeudellisena turvana.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeemme lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajalle voidaan ilmoittaa sähköpostitse uutiskirjepalvelun tarjoamisen tai siihen liittyvän rekisteröitymisen osalta, mikäli uutiskirjeen tarjoamisessa tapahtuu muutoksia tai tekniset edellytykset muuttuvat. Uutiskirjepalvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröity voi koska tahansa päättää uutiskirjeemme tilaamisen. Rekisteröidyn uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä antama lupa henkilötietojen tallentamiseen voidaan koska tahansa peruuttaa. Jokaisessa uutiskirjeessä on erillinen linkki tilauksen peruuttamista varten. Lisäksi uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa koska tahansa suoraan rekisterinpitäjän internetsivun kautta, tai asiasta voi ilmoittaa muulla tavalla rekisterinpitäjälle.

8. Uutiskirjeen seuranta

uvex-konsernin uutiskirjeessä on niin sanottu seurantapikseli. Seurantapikseli on pieni kuvatiedosto, joka sisällytetään HTML-muodossa lähetettäviin sähköpostiviesteihin lokitiedostojen tallentamista ja analysoimista varten. Sen avulla pystytään arvioimaan tilastollisesti, onko verkkomainoskampanja onnistunut vai epäonnistunut. Tämän viestiin sisällytetyn seurantapikselin avulla uvex-konserni pystyy tunnistamaan, avaako rekisteröity kyseisen sähköpostiviestin, koska hän sen avaa ja mitä sähköpostissa olevia linkkejä rekisteröity napsauttaa.

Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä tallentaa nämä uutiskirjeeseen sisällytetyn seurantapikselin avulla kerätyt henkilötiedot ja arvioi niiden avulla, miten uutiskirjetilausta voisi optimoida ja minkälainen uutiskirjeen sisältö vastaisi tulevaisuudessa paremmin rekisteröidyn mielenkiinnon kohteita. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus peruuttaa tässä yhteydessä erikseen ja kaksoisvarmennuksella antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen rekisterinpitäjä poistaa kyseiset henkilötiedot järjestelmistään. uvex-konserni tulkitsee uutiskirjeen tilauksen peruuttamisen automaattisesti myös suostumuksen peruuttamiseksi.

9. Yhteydenottomahdollisuus internetsivun kautta

uvex-konsernin internetsivuilla on lakisääteiset yhteystiedot, joiden avulla on mahdollista saada yritykseemme nopeasti suora yhteys sähköisesti niin kutsutun yleisen sähköisen postiosoitteen (sähköpostiosoite) kautta. Mikäli rekisteröity ottaa rekisterinpitäjään yhteyttä joko sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn antamat henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Nämä rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle luovuttamat henkilötiedot tallennetaan käsittelyä tai rekisteröidyn tavoittamista varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

10. Internetsivun blogin kommentointitoiminto

uvex-konserni tarjoaa käyttäjille rekisterinpitäjän internetsivuilla olevan blogin sekä mahdollisuuden jättää omia kommentteja yksittäisiin blogikirjoituksiin. Blogi on internetsivulle ohjattu, pääasiassa kaikkien nähtävillä oleva portaali, jossa yksi tai useampi bloggaajaksi kutsuttu henkilö voi julkaista artikkeleita tai kirjoittaa omia ajatuksiaan niin kutsuttuina blogijulkaisuina. Periaatteessa kolmannet osapuolet voivat kommentoida näitä blogijulkaisuja.

Jos rekisteröity jättää kommentin internetsivulla avoimesti nähtävissä olevaan blogiin, rekisteröidyn jättämän kommentin yhteydessä tallennetaan ja julkaistaan myös kommentin ajankohta sekä rekisteröidyn valitsema käyttäjänimi (nimimerkki). Lisäksi rekisteröidyn Internet-palveluntarjoajan antama IP-osoite kirjataan. IP-osoite tallennetaan turvallisuussyistä sekä niiden tapausten varalta, joissa rekisteröity loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia tai julkaisee lainvastaista sisältöä. Nämä henkilötiedot tallennetaan siis rekisterinpitäjän omien oikeuksien turvaamiseksi, jotta rekisterinpitäjä voidaan vapauttaa syytöksistä mahdollisten lainrikkomusten yhteydessä. Tässä yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos niiden luovuttamiseen on lakisääteinen velvollisuus tai niiden luovuttaminen on rekisterinpitäjän oikeussuojan kannalta välttämätöntä.

11. Henkilötietojen rutiininomainen poisto ja suojaaminen

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja ja tallentaa ne ainoastaan tietojen tallentamistarkoitusten saavuttamiseen kuluvaksi ajaksi tai EU:n direktiivejä laativan elimen, säännöstelyviranomaisen tai muun lainsäätäjän rekisterinpitäjää koskevassa laissa tai sääntelyssä säädetyksi ajaksi.

Jos tallennustarkoitus täyttyy tai EU:n direktiivejä laativan elimen, säännöstelyviranomaisen tai muun lainsäätäjän määrittämä tallennusvelvollisuuden määräaika umpeutuu, henkilötiedot on suojattava tai poistettava rutiininomaisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeudet

a) Vahvistuksen saantioikeus

Kullakin rekisteröidyllä on EU:n direktiivejä laativan elimen ja säännöstelyviranomaisen myöntämä oikeus pyytää rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsitteleekö tämä rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää vahvistuksen saantioikeuttaan, hän voi olla koska tahansa yhteydessä tietosuojavaltuutettuumme tai rekisterinpitäjän muuhun työntekijään.

b) Tiedonsaantioikeus

Kullakin rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n direktiivejä laativan elimen ja säännöstelyviranomaisen myöntämä oikeus pyytää rekisterinpitäjältä koska tahansa ja veloituksetta tiedonantoa hänestä itsestään tallennetuista henkilötiedoista sekä kopiota tästä tiedonannosta. Lisäksi EU:n direktiivejä laativa elin ja säännöstelyviranomainen on myöntänyt rekisteröidylle tiedonsaantioikeuden seuraaviin tietoihin:

 • käsittelyn tarkoitus
 • käsiteltävät henkilötietoryhmät
 • tiedot henkilötietojen vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille tiedot on luovutettu tai luovutetaan, sekä etenkin kolmansissa maissa olevista tai kansainvälisiin organisaatioihin kuuluvista vastaanottajista
 • mahdollisuuksien mukaan tiedot siitä, miten pitkään henkilötietoja aiotaan säilyttää, tai, jos tämä ei ole mahdollista, tiedot säilytyksen pituuden määrittämistä koskevista ehdoista
 • tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot, rajoittamaan rekisterinpitäjän tietojen käsittelyä tai vastustamaan niiden käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
 • tieto profilointiin perustuvaan automaattiseen päätöksentekomenettelyyn liittyvistä perusteista yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 22 kohtien 1 ja 4 mukaisesti sekä – ainakin tässä tarkoitettujen toimenpiteiden osalta – merkitykselliset tiedot käytetystä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn merkityksestä ja mahdollisista seurauksista rekisteröidylle.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tietää, luovutetaanko henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainväliselle organisaatiolle. Mikäli näin on, rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot tietojen luovuttamiseen liittyvistä asianmukaisista takeista.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tiedonsaantioikeuttaan, hän voi olla koska tahansa yhteydessä tietosuojavaltuutettuumme tai rekisterinpitäjän muuhun työntekijään.

Oikaisuoikeus

 

Kullakin rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n direktiivejä laativan elimen ja säännöstelyviranomaisen myöntämä oikeus vaatia välitöntä oikaisua häntä koskeviin virheellisiin tietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä myös täydentävällä lausunnolla.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikaisuoikeuttaan, hän voi olla koska tahansa yhteydessä tietosuojavaltuutettuumme tai rekisterinpitäjän muuhun työntekijään.

Poistamisoikeus (oikeus tulla unohdetuksi)

 

Kullakin rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n direktiivejä laativan elimen ja säännöstelyviranomaisen myöntämä oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen välitöntä poistamista sillä edellytyksellä, että jokin seuraavista perusteista täyttyy eikä tietojen käsittely ole välttämätöntä:

 • Henkilötietoja on kerätty sellaiseen tarkoitukseen tai käsitelty sellaisella tavalla, että niitä ei enää tarvita.

 

 • Rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen, johon käsittely on perustunut yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a tai artiklan 9 kohdan 2 alakohdan a mukaisesti, eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

 

 • Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen artiklan 21 kohdan 1 nojalla, eikä tietojenkäsittelyyn ole hyväksyttävää laillista perustetta, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen artiklan 21 kohdan 2 nojalla.

 

 • Henkilötietoja on käsitelty laittomasti.

 

 • Euroopan unionin lain tai jäsenvaltion lain rekisterinpitäjää koskevan oikeudellisen velvoitteen noudattaminen edellyttää henkilötietojen poistamista.

 

 • Henkilötietoja on kerätty tarjottujen tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä tietosuoja-asetuksen artiklan 8 kohdan 1 mukaisesti.

Mikäli yksi edellä mainituista perusteista täyttyy ja rekisteröity haluaa uvex-konsernin poistavan hänestä tallentamansa henkilötiedot, hän voi olla koska tahansa yhteydessä tietosuojavaltuutettuumme tai muuhun rekisterinpitäjän työntekijään. uvex-konsernin tietosuojavaltuutettu tai muu työntekijä huolehtii siitä, että poistopyyntö toteutetaan viipymättä.

Jos uvex-konsernin keräämät henkilötiedot on julkistettu ja yrityksemme on rekisterinpitäjänä velvollinen poistamaan henkilötiedot tietosuoja-asetuksen artiklan 17 kohdan 1 nojalla, uvex-konsernin on toteutettava julkistamiensa tietojen osalta kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimet, käytettävissä oleva tekniikka ja asianmukaiset toteuttamiskustannukset huomioon ottaen ilmoittaakseen näitä tietoja käsitteleville, että rekisteröity pyytää niitä poistamaan kyseisiin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot, mikäli tietojen käsittely ei ole tarpeen. uvex-konsernin tietosuojavaltuutettu tai muu työntekijä huolehtii yksittäistapauksissa tarvittavista toimista.

Oikeus käsittelyn rajoittamisesta

 

Kullakin rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n direktiivejä laativan elimen ja säännöstelyviranomaisen myöntämä oikeus pyytää rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoittamista, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin tiedot suojataan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

 

 • Käsittely on laitonta, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

 

 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsiteltäviksi, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustukseksi tuomioistuimessa.

 

 • Rekisteröity on esittänyt vastustavansa tietojenkäsittelyä tietosuoja-asetuksen artiklan 21 kohdan 1 nojalla, eikä vielä ole voitu selvittää, onko rekisterinpitäjällä perustellut syyt, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn oikeudet.

Mikäli jokin edellä mainituista perusteista täyttyy ja rekisteröity haluaa uvex-konsernin rajoittavan hänestä tallentamiensa henkilötietojen käyttöä, hän voi olla koska tahansa yhteydessä tietosuojavaltuutettuumme tai muuhun rekisterinpitäjän työntekijään. uvex-konsernin tietosuojavaltuutettu tai muu työntekijä huolehtii käsittelyn rajoittamisesta.

Tiedonsiirto-oikeus

 

Kullakin rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n direktiivejä laativan elimen ja säännöstelyviranomaisen myöntämä oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on itse luovuttanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle henkilötiedot aiemmin saaneen rekisterinpitäjän estelemättä, mikäli käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a tai artiklan 9 kohdan 2 alakohdan a mukaiseen suostumukseen tai tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaiseen sopimukseen ja käsittelyssä käytetään automaattista tietojenkäsittelyä, jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen artiklan 20 kohdan 1 mukaista tiedonsiirto-oikeuttaan käyttäessään pyytää, että rekisterinpitäjä siirtää hänen henkilötietonsa suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista eikä loukkaa kenenkään toisen oikeuksia ja vapauksia.

Rekisteröity voi käyttää tiedonsiirto-oikeuttaan koska tahansa ottamalla yhteyttä uvex-konsernin nimittämään tietosuojavaltuutettuun tai muuhun työntekijään.

Vastustusoikeus

 

Kullakin rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n direktiivejä laativan elimen ja säännöstelyviranomaisen myöntämä oikeus milloin tahansa vastustaa itseään koskevien tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohtien e tai f mukaisten henkilötietojen käsittelyä tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi. Tämä koskee myös tässä säännöksessä tarkoitettua profilointia.

Mikäli käsittelyä vastustetaan, uvex-konserni lopettaa henkilötietojen käsittelyn paitsi silloin, jos pystymme osoittamaan, että käsittelylle on pakottava perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet. Sama pätee myös silloin, jos käsittelyä tarvitaan oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustukseksi tuomioistuimessa.

Jos uvex-konserni käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia, mikäli se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Mikäli rekisteröity vastustaa uvex-konsernin henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, uvex-konserni lopettaa henkilötietojen käsittelyn tätä tarkoitusta varten.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi sellaisten itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, joita uvex-konserni käyttää tieteellisiä tai tilastollisia tutkimustarkoituksia tai historiantutkimusta varten tietosuoja-asetuksen artiklan 89 kohdan 1 mukaisesti, ellei käsittelyä vaadita yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Rekisteröity voi käyttää vastustusoikeuttaan koska tahansa ottamalla yhteyttä uvex-konsernin tietosuojavaltuutettuun tai muuhun työntekijään. Lisäksi rekisteröity voi vapaasti käyttää vastustusoikeuttaan tietoyhteiskunnan palveluita hyödyntäessään direktiivissä 2002/58/EY säädetyn estämättä automaattisilla menettelyillä, joihin on sovellettu teknisiä määrityksiä.

Automatisoidut päätökset myös profilointia koskevissa yksittäistapauksissa

 

Kullakin rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n direktiivejä laativan elimen ja säännöstelyviranomaisen myöntämä oikeus olla joutumatta sellaisten automaattista tietojenkäsittelyä, mukaan lukien profilointi, koskevien päätösten kohteeksi, jotka aiheuttavat hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat häneen muulla merkittävällä tavalla, mikäli kyseinen päätös (1) ei ole välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen laatimista tai täytäntöönpanoa varten tai (2) ellei sitä edellytetä unionin tai jäsenvaltioiden rekisterinpitäjää koskevan lainsäädännön perusteella ja toteuteta kyseisessä lainsäädännössä rekisteröidyn oikeuksien, vapauksien ja oikeudellisten etujen turvaamisesta säädettyjen asianmukaisten toimenpiteiden mukaisesti tai (3) se on tehty rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Mikäli päätös (1) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen laatimista tai täytäntöönpanoa varten tai (2) on tehty rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella, uvex-konsernin on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet turvatakseen rekisteröidyn oikeudet, vapaudet ja oikeudelliset edut, joihin kuuluvat vähintäänkin oikeus vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeus esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan automatisoitujen päätösten osalta, hän voi olla koska tahansa yhteydessä tietosuojavaltuutettuumme tai rekisterinpitäjän muuhun työntekijään.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen tietosuojasäännösten osalta

 

Kullakin rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on EU:n direktiivejä laativan elimen ja säännöstelyviranomaisen myöntämä oikeus peruuttaa koska tahansa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan suostumuksensa peruuttamiseen, hän voi olla koska tahansa yhteydessä tietosuojavaltuutettuumme tai rekisterinpitäjän muuhun työntekijään.

13. Tietosuoja hakemuksissa ja hakumenettelyssä

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijan henkilötietoja hakumenettelyn toteuttamista varten. Tietojenkäsittely saattaa tapahtua myös sähköisesti. Tämä pätee etenkin silloin, kun hakija toimittaa hakemuksensa rekisterinpitäjälle sähköisesti, kuten sähköpostitse tai internetsivulla olevan verkkolomakkeen kautta. Jos rekisterinpitäjä tekee hakijan kanssa työsopimuksen, työsuhteen aloittamista varten luovutetut tiedot tallennetaan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli rekisterinpitäjä ei tee työsopimusta hakijan kanssa, hakemus poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua hakemuksen hylkäämisestä annetusta ilmoituksesta, mikäli poistaminen ei ole rekisterinpitäjän muiden oikeutettujen etujen vastaista tai jos hakija ei ole hyväksynyt pidempää säilytystä enintään kuuden kuukauden ajaksi hakemuksen hylkäämisestä annetusta ilmoituksesta lukien. Muilla oikeutetuilla eduilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi todistustaakkaa oikeudenkäynnissä yleisen yhdenvertaisuuslain mukaisesti.

14. Facebookin käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Facebook-yhtiön komponentteja. Facebook on yhteisöpalvelu.

Yhteisöpalvelu on internetissä toimiva sosiaalinen tapaamispaikka ja verkkoyhteisö, jossa käyttäjillä on periaatteessa mahdollisuus keskustella keskenään ja olla toisiinsa virtuaalisesti yhteydessä. Yhteisöpalvelu voi toimia foorumina mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon, ja se mahdollistaa henkilökohtaisten tai yritystä koskevien tietojen jakamisen internetyhteisölle. Facebookissa yhteisöpalvelun käyttäjät voivat muun muassa luoda yksityisen profiilin, julkaista valokuvia ja verkostoitua lähettämällä kaveripyyntöjä.

Facebookin taustalla on yhtiö Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Kun rekisteröity asuu muualla kuin Yhdysvalloissa tai Kanadassa, henkilötietojen käsittelystä vastaa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Kun rekisterinpitäjän hallinnoiman ja Facebook-komponentteja (Facebook-liitännäinen) käyttävän internetsivun yksittäisiä sivuja avataan, rekisteröidyn IT-järjestelmän internetselain ottaa automaattisesti kyseisen Facebook-komponentin käyttöön, jotta Facebook voi ladata kyseistä Facebook-komponenttia vastaavan kuvauksen. Yleiskuvaus kaikista Facebook-liitännäisistä on saatavilla osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=fi_FI. Tämän teknisen menettelyn kautta Facebook kerää tietoja siitä, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme.

Mikäli rekisteröity on samalla kirjautuneena Facebookiin, Facebook tunnistaa jokaisen vierailukerran internetsivullamme. Lisäksi se tunnistaa kunkin vierailun kokonaiskeston sekä sen, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. Nämä tiedot kerätään Facebook-komponentin avulla, jonka jälkeen Facebook jäsentää ne kunkin rekisteröidyn Facebook-tilin perusteella. Jos rekisteröity jättää kommentin tai käyttää jotakin internetsivullemme sisällytetyistä Facebook-painikkeista, kuten Tykkää-painiketta, Facebook jäsentää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaisen Facebook-käyttäjätilin alle ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Facebook saa tietoja Facebook-komponentin kautta aina, kun rekisteröity on vieraillut internetsivullamme ollessaan samalla kirjautuneena Facebook-tililleen. Tietojen saaminen ei siis riipu siitä, napsauttaako rekisteröity Facebook-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua Facebookin saavan tällaisia tietoja, hän pystyy estämään tiedonsiirron kirjautumalla ulos omalta Facebook-tililtään ennen internetsivumme avaamista.

Facebookin julkaisema tietokäytäntö on saatavilla osoitteessa https://fi-fi.facebook.com/about/privacy/ , ja siinä kerrotaan tarkemmin siitä, miten Facebook kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja. Lisäksi käytännössä kerrotaan niistä asetusvaihtoehdoista, joita Facebook tarjoaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseen. Saatavilla on lisäksi erilaisia sovelluksia, joiden avulla tiedonsiirto Facebookille pystytään estämään. Yksi esimerkki on Webgraphin tarjoama Facebook Blocker. Rekisteröity voi käyttää tällaisia sovelluksia estääkseen tiedonsiirron Facebookille.

Konversiomittaus Facebookin kävijän toimintoja seuraavan pikselin avulla

Jos annat suostumuksesi seuraavasti

”Hyväksyn Facebookin käyttäjän toimintoja seuraavan pikselin käytön”,

asetamme internetsivustoomme käyttäjän toimintoja seuraavan pikselin (jäljempänä ”Facebook-pikseli”), jota hallinnoi

Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
(jäljempänä ”Facebook”)

. Sen avulla pystytään seuraamaan käyttäjän käyttäytymistä sen jälkeen, kun hän on siirtynyt tarjoajan verkkosivustolle Facebook-mainoksen napsauttamisen jälkeen. Tämän käyttäytymisen avulla pystytään arvioimaan Facebook-mainoksen tehokkuutta tilastollisiin tarkoituksiin sekä markkinatutkimusta varten. Tietojen perusteella myöhempi markkinointi pystytään optimoimaan entistä paremmin.

Kerätyt tiedot ovat meille nimettömiä, eikä niiden perusteella pystytä päättelemään käyttäjän henkilöllisyyttä. Facebook kuitenkin tallentaa nämä tiedot ja vastaa niiden käsittelystä, jotta se pystyy yhdistämään tiedot kulloiseenkin käyttäjäprofiilin ja käyttämään näitä tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa Facebookin tietokäytännön (https://www.facebook.com/about/privacy/ ) mukaisesti. Voit antaa Facebookille sekä sen kumppaneille luvan verkkomainosten näyttämiseen Facebookissa ja sen ulkopuolella. Tätä tarkoitusta varten tietokoneeseesi voidaan tallentaa eväste.

Ainoastaan yli 13-vuotiaat käyttäjät voivat antaa luvan käyttäjän toimintoja seuraavan pikselin asentamiseen. Jos olet tätä nuorempi, pyydä lupa omalta huoltajaltasi.

Voit peruuttaa suostumuksesi napsauttamalla tätä: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Deactivate Facebook Pixel

15. Getty Images -kuvien käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Getty Images -yhtiön komponentteja. Getty Images on amerikkalainen kuvatoimisto. Kuvatoimisto on yritys, joka tuo markkinoille valokuvia ja muuta kuvamateriaalia. Kuvatoimistot markkinoivat pääasiassa valokuvia, piirroksia ja videomateriaalia. Kuvatoimisto myöntää lisenssejä kuvien käyttöön monille eri asiakkaille, joita ovat erityisesti verkkosivuoperaattorit, lehtien ja televisiomedioiden toimitukset ja mainostoimistot.

Getty Images -komponentteja tarjoava taho on Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irlanti.

Getty Images sallii (maksutta) arkistokuviensa upottamisen sivulle. Upottamisella tarkoitetaan ulkopuolisen tahon internetsivulla julkaistun ulkopuolisen sisällön, kuten teksti-, video- tai kuvatietojen, yhdistämistä tai sisällyttämistä omaan internetsivuun. Upottamisessa käytetään niin kutsuttua upotuskoodia. Upotuskoodi on HTML-koodi, jonka verkkosivuoperaattori sisällyttää tietylle internetsivulle. Jos verkkosivuoperaattori on sisällyttänyt sivulle upotuskoodin, toisella internetsivulla oleva ulkoinen sisältö näytetään aina välittömästi, kun internetsivulla vieraillaan. Jotta vieras sisältö pystytään näyttämään, kyseinen sisältö ladataan välittömästi toiselta internetsivulta. Lisätietoja sisällön upottamisesta on annettu Getty Imagesin sivulla osoitteessa http://www.gettyimages.fi/resources/embed.

Getty Imagesin kuvien näyttäminen edellyttää siis upotuskoodia, jonka teknisen toteutuksen yhteydessä Getty Imagesille välitetään sen internetliittymän IP-osoite, jota rekisteröity käyttää internetsivullamme vierailemiseen. Lisäksi Getty Images saa internetsivumme kautta tiedot käytetystä selaintyypistä, selaimen kielestä sekä vierailun ajankohdasta ja kestosta. Sitä kautta Getty Images saa tietoonsa navigointitiedot, joita ovat tiedot siitä, millä alisivuillamme rekisteröity vieraili ja mitä linkkejä hän napsautti, sekä tiedot muista rekisteröidyn tekemistä toimista internetsivullamme vieraillessaan. Getty Images voi tallentaa ja arvioida näitä tietoja.

Lisätiedot ja Getty Imagesin tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa http://www.gettyimages.fi/company/privacy-policy.

16. Google AdSensen käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Google AdSense -palvelun. Google AdSense on verkkopalvelu, jonka avulla mainoksia voidaan näyttää kolmansien osapuolten sivuilta. Google AdSense perustuu algoritmiin, joka valitsee kolmansien osapuolten sivuilla näytetyistä mainoksista parhaiten kyseisen sivun sisältöön sopivan mainoksen. Google AdSense sallii internetin käyttäjien kiinnostuksiin perustuvan kohdistuksen, jota sitten hyödynnetään yksilöllisiin käyttäjäprofiileihin generoinnin avulla.

Google AdSense -komponentin tarjoaja on Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google AdSense -komponentin tarkoituksena on liittää verkkomainoksia internetsivullemme. Google AdSense asettaa evästeen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Edellä on jo kerrottu, mitä evästeillä tarkoitetaan. Evästeen tallentamisen myötä Alphabet Inc. pystyy analysoimaan internetsivumme käyttöä. Kun rekisterinpitäjän hallinnoiman ja Google AdSense -komponentin sisältävän internetsivun yksittäisiä sivuja avataan, rekisteröidyn IT-järjestelmän internetselain ottaa automaattisesti kyseisen Google AdSense -komponentin käyttöön välittääkseen sen kautta tietoja Alphabet Inc:lle verkkomarkkinointia ja palkkioiden laskemista varten. Tämän teknisen menettelyn kautta Alphabet Inc. kerää henkilötietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, ja näiden tietojen perusteella Alphabet Inc. pystyy päättelemään muun muassa käyttäjän ja napsautusten alkuperän sekä laskemaan niiden perusteella maksettavan palkkion.

Rekisteröity voi koska tahansa estää internetsivujemme evästeiden tallentamisen, kuten edellä on jo kuvattu, valitsemalla kyseisen asetuksen käyttämästään internetselaimesta. Näin evästeiden tallentaminen estetään pysyvästi. Käytetyn internetselaimen vastaavalla asetuksella voidaan myös estää Alphabet Inc:n evästeen tallentaminen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Lisäksi Alphabet Inc:n jo tallentamat evästeet voi koska tahansa poistaa internetselaimen tai muun ohjelmiston kautta.

Google AdSense käyttää lisäksi niin kutsuttua seurantapikseliä. Seurantapikseli on pieni, internetsivulle upotettu kuvatiedosto, jonka avulla lokitiedostot pystytään tallentamaan ja niitä voidaan analysoida tilastollista arviointia varten. Tämän upotetun seurantapikselin avulla Alphabet Inc. pystyy tunnistamaan, avaako rekisteröity kyseisen internetsivun, koska hän sen avaa ja mitä linkkejä rekisteröity napsauttaa. Seurantapikselin avulla pystytään ennen kaikkea arvioimaan tietyn internetsivun kävijämäärää.

Google AdSensen kautta henkilötiedot, joita sisältyy myös IP-osoitteeseen ja joita tarvitaan verkkomainosten näyttämiseen ja näytettyjen mainosten laskentaan, siirtyvät Alphabet Inc:lle Yhdysvaltoihin. Nämä henkilötiedot tallennetaan ja niitä käsitellään Yhdysvalloissa. Alphabet Inc. luovuttaa näitä teknisin keinoin kerättyjä henkilötietoja tilanteesta riippuen kolmansille osapuolille.

Google AdSensea käsitellään tarkemmin osoitteessa https://www.google.fi/intl/de/adsense/start/.

17. Google Analyticsin (tietojen käsittely nimettöminä) käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Google Analytics (tietojen käsittely nimettöminä) -komponentin. Google Analytics on verkkoanalysointipalvelu. Verkkoanalyysi tarkoittaa internetsivustojen käyttäjien käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, kokoamista ja arvioimista. Verkkoanalyysipalvelu kerää tietoja esimerkiksi siitä, minkä internetsivun kautta rekisteröity on päätynyt kyseiselle internetsivulle (niin kutsuttu lähettävä sivu), millä internetsivun alisivuilla on vierailtu tai miten usein yhtä alisivua on tarkasteltu ja miten pitkään sillä on viivytty. Verkkoanalyysia käytetään etupäässä internetsivun optimointiin sekä internetmainonnan kustannus-hyötyanalyysia varten.

Google Analytics -komponentin tarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Rekisterinpitäjä käyttää Google Analyticsin kautta tapahtuvaan verkkoanalyysiin lisäosaa "_gat._anonymizeIp". Tämän lisäosan kautta Google lyhentää rekisteröidyn internetliittymän IP-osoitteen ja tekee sen nimettömäksi, kun internetsivuillamme vieraillaan Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta.

Google Analytics -komponentin tavoitteena on analysoida internetsivumme kävijävirtoja. Google käyttää saatuja tietoja muun muassa internetsivumme käytön arvioimiseen, jotta se pystyy koostamaan meille verkkoraportteja internetsivuillamme tehtävistä toimista sekä tuottaakseen internetsivumme käyttöön liittyviä palveluja.

Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Edellä on jo kerrottu, mitä evästeillä tarkoitetaan. Evästeen tallentamisen myötä Google pystyy analysoimaan internetsivumme käyttöä. Kun rekisterinpitäjän hallinnoiman ja Google Analytics -komponentin sisältävän internetsivun yksittäisiä sivuja avataan, rekisteröidyn IT-järjestelmän internetselain ottaa automaattisesti kyseisen Google Analytics -komponentin käyttöön välittääkseen sen kautta tietoja Googlelle verkkomarkkinointia varten. Tämän teknisen menettelyn kautta Google kerää henkilötietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, ja näiden tietojen perusteella Google pystyy päättelemään muun muassa käyttäjän ja napsautusten alkuperän sekä laskemaan niiden perusteella maksettavan palkkion.

Evästeiden avulla tallennetaan henkilötietoja, kuten internetsivullamme vierailemisen ajankohta ja paikka sekä se, kuinka usein rekisteröity vierailee internetsivullamme. Aina internetsivullamme vierailtaessa nämä henkilötiedot sekä rekisteröidyn käyttämän internetliittymän IP-osoite siirretään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvalloissa. Google luovuttaa näitä teknisin keinoin kerättyjä henkilötietoja tilanteesta riippuen kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi koska tahansa estää internetsivujemme evästeiden tallentamisen, kuten edellä on jo kuvattu, valitsemalla kyseisen asetuksen käyttämästään internetselaimesta. Näin evästeiden tallentaminen estetään pysyvästi. Käytetyn internetselaimen vastaavalla asetuksella voidaan myös estää Googlen evästeen tallentaminen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo tallentamat evästeet voi koska tahansa poistaa internetselaimen tai muun ohjelmiston kautta.

Rekisteröidyllä on lisäksi mahdollisuus kieltää ja estää Google Analyticsin hankkimien ja tämän internetsivun käyttöön liittyvien tietojen kerääminen sekä se, että Google käsittelee näitä tietoja. Tätä varten rekisteröidyn on ladattava ja asennettava selaimeensa lisäosa osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tämä selaimen lisäosa ilmoittaa Google Analyticsille JavaScript-muodossa, että kyseisestä internetsivulla vierailusta ei saa välittää tietoja Google Analyticsille. Google tulkitsee selaimen lisäosan asentamisen suostumuksen peruuttamiseksi. Jos rekisteröidyn IT-järjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen jossakin myöhemmässä vaiheessa, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosa uudelleen Google Analyticsin käytöstä poistamista varten. Mikäli rekisteröity itse tai joku toinen tähän valtuutettu henkilö poistaa selaimen lisäosan asennuksen tai poistaa lisäosan käytöstä, kyseisen selaimen lisäosan voi asentaa uudelleen tai ottaa uudelleen käyttöön.

Lisätiedot ja Googlen tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteissa https://www.google.fi/intl/fi/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/fi.html. Google Analyticsista on kerrottu tarkemmin osoitteessa https://www.google.com/intl/fi_fi/analytics/.

18. Googlen uudelleenmarkkinoinnin käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Googlen uudelleenmarkkinointipalvelun. Googlen uudelleenmarkkinointi on Google AdWordsin toiminto, jonka avulla yritys voi näyttää mainoksia sellaisille internetin käyttäjille, jotka ovat aiemmin vierailleet yrityksen internetsivulla. Googlen uudelleenmarkkinoinnin integroinnin myötä yritykset voivat käyttää käyttäjäkohtaista mainontaa ja näyttää internetin käyttäjän kiinnostuksen kohteita vastaavia verkkomainoksia.

Googlen uudelleenmarkkinointipalvelun tarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Googlen uudelleenmarkkinoinnin tarkoituksena on upottaa sivustoon kiinnostuksen kohteita vastaavia mainoksia. Googlen uudelleenmarkkinoinnin avulla pystymme näyttämään mainoksia Googlen mainosverkoston kautta tai muilla internetsivuilla, jotka vastaavat internetin käyttäjän yksilöllisiä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

Googlen uudelleenmarkkinointi asettaa evästeen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Edellä on jo kerrottu, mitä evästeillä tarkoitetaan. Evästeen asettamisen myötä Google pystyy tunnistamaan internetsivullamme vierailevat uudelleen, kun he avaavat Googlen markkinointiverkostoon kuuluvia internetsivuja. Kun rekisteröity avaa internetsivun, johon Googlen uudelleenmarkkinointipalvelu on sisällytetty, Google tunnistaa automaattisesti rekisteröidyn käyttämän internetselaimen. Tämän teknisen menettelyn kautta Google kerää henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen tai selailukäyttäytymistä koskevat tiedot, joita Google sitten käyttää muun muassa kiinnostuksen kohteita vastaavien mainosten näyttämiseen.

Evästeiden avulla tallennetaan henkilötietoja, kuten tiedot niistä internetsivuista, joilla rekisteröity on vieraillut. Aina internetsivullamme vierailtaessa nämä henkilötiedot sekä rekisteröidyn käyttämän internetliittymän IP-osoite siirretään Googlelle Yhdysvaltoihin vierailun jälkeen. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvalloissa. Google luovuttaa näitä teknisin keinoin kerättyjä henkilötietoja tilanteesta riippuen kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi koska tahansa estää internetsivujemme evästeiden tallentamisen, kuten edellä on jo kuvattu, valitsemalla kyseisen asetuksen käyttämästään internetselaimesta. Näin evästeiden tallentaminen estetään pysyvästi. Käytetyn internetselaimen vastaavalla asetuksella voidaan myös estää Googlen evästeen tallentaminen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo tallentamat evästeet voi koska tahansa poistaa internetselaimen tai muun ohjelmiston kautta.

Rekisteröidyllä on lisäksi mahdollisuus estää Googlea käyttämästä kiinnostuksen kohteita vastaavaa mainontaa. Tätä varten rekisteröidyn on avattava jokaisella käyttämällään internetselaimella linkki www.google.fi/settings/ads ja valittava haluamansa asetukset.

Lisätiedot ja Googlen tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.fi/intl/de/policies/privacy/.

19. Google+:n käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Google+ -painikkeen. Google+ on niin kutsuttu yhteisöpalvelu. Yhteisöpalvelu on internetissä toimiva sosiaalinen tapaamispaikka ja verkkoyhteisö, jossa käyttäjillä on periaatteessa mahdollisuus keskustella keskenään ja olla toisiinsa virtuaalisesti yhteydessä. Yhteisöpalvelu voi toimia foorumina mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon, ja se mahdollistaa henkilökohtaisten tai yritystä koskevien tietojen jakamisen internetyhteisölle. Google+:ssa yhteisöpalvelun käyttäjät voivat muun muassa luoda yksityisen profiilin, julkaista valokuvia ja verkostoitua lähettämällä kaveripyyntöjä.

Google+:n tarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kun rekisterinpitäjän hallinnoiman ja Google+ -painikkeen sisältävän internetsivun yksittäisiä sivuja avataan, rekisteröidyn IT-järjestelmän internetselain ottaa automaattisesti kyseisen Google+ -painikkeen käyttöön, jotta Google voi ladata Google+ -painiketta vastaavan kuvauksen. Tämän teknisen menettelyn kautta Google kerää tietoja siitä, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. Lue lisää Google+:sta osoitteesta https://developers.google.com/ +/.

Mikäli rekisteröity on samalla kirjautuneena Google+ -tililleen, Google tunnistaa jokaisen vierailukerran internetsivullamme. Lisäksi se tunnistaa kunkin vierailun kokonaiskeston sekä sen, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. Nämä tiedot kerätään Google+ -painikkeen avulla, jonka jälkeen Google jäsentää ne kunkin rekisteröidyn Google+ -tilin perusteella.

Jos rekisteröity käyttää jotakin internetsivullemme sisällytetyistä Google+ -painikkeista ja antaa sitä kautta yhden Google+1 -suosituksen, Google jäsentää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaisen Google+ -käyttäjätilin alle ja tallentaa nämä henkilötiedot. Google tallentaa rekisteröidyn jättämän Google+1 -suosituksen ja tekee siitä julkisen rekisteröidyn hyväksymien julkistamista koskevien ehtojen mukaisesti. Rekisteröidyn tälle internetsivulle antama Google+1 -suositus sekä siihen liittyvät henkilötiedot, kuten rekisteröidyn käyttämän Google+1 -tilin nimi sekä tässä yhteydessä tallennettu kuva muissa Google-palveluissa, kuten Google-hakukoneen hakutuloksissa, rekisteröidyn Google-tilillä tai muissa vastaavissa paikoissa, kuten internetsivulla tai mainoksen yhteydessä, tallennetaan ja niitä käsitellään. Lisäksi Googlella on valtuudet yhdistää tällä internetsivulla vierailu muihin Googlen tallentamiin henkilötietoihin. Google tallentaa näitä henkilötietoja myös parantaakseen tai optimoidakseen erilaisia Googlen palveluja.

Google saa aina tietoja Google+ -painikkeen kautta, kun rekisteröity on vieraillut internetsivullamme ollessaan samalla kirjautuneena Google+ -tililleen. Tietojen saaminen ei siis riipu siitä, napsauttaako rekisteröity Google+ -painiketta vai ei.

Jos rekisteröity ei halua Googlen saavan tietoja, hän pystyy estämään tiedonsiirron kirjautumalla ulos omalta Google+ -tililtään ennen internetsivumme avaamista.

Lisätiedot ja Googlen tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.fi/intl/de/policies/privacy/. Google kertoo lisää Google+1 -painikkeesta osoitteessa https://developers.google.com/ +/web/buttons-policy.

20. Google AdWordsin käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Google AdWords -palvelun. Google AdWords on internetmainontaan tarkoitettu palvelu, jonka kautta mainostaja saa näkyvyyttä sekä Googlen hakukonetuloksissa että Googlen mainosverkostossa. Google AdWordsin avulla mainostaja voi määrittää tiettyjä avainsanoja, joita käytettäessä mainos näkyy Googlen hakukonetuloksissa silloin, kun käyttäjä hakee hakukoneella avainsanoihin liittyviä hakutuloksia. Googlen mainosverkostossa näyttökerrat jaetaan automaattisen algoritmin avulla sekä aiemmin määritettyjen avainsanojen perusteella kohdistetuille internetsivuille.

Google AdWords -palvelun tarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google AdWordsin tarkoituksena on internetsivumme mainostaminen upottamalla kiinnostuksen kohteiden mukaisia mainoksia ulkopuolisten yritysten internetsivuille ja Googlen hakukoneen hakutuloksiin sekä vieraiden mainosten upottaminen omalle internetsivullemme.

Jos rekisteröity saa Google-mainoksen internetsivustamme, Google asentaa rekisteröidyn IT-järjestelmään niin kutsutun konversioevästeen. Edellä on jo kerrottu, mitä evästeillä tarkoitetaan. Konversioeväste on voimassa ainoastaan kolmekymmentä päivää, jonka jälkeen se toimii ainoastaan rekisteröidyn tunnistamisessa. Voimassaolevan konversioevästeen kautta pystytään selvittämään, onko internetsivumme tiettyjä alisivuja, kuten vaikkapa verkkokaupan ostoskoria, avattu. Konversioevästeen ansiosta sekä me että Google pystymme selvittämään, onko AdWords-mainoksemme saanut rekisteröity tuottanut liikevaihtoa, eli onko hän ostanut tuotteita vai keskeyttänyt oston.

Google käyttää konversioevästeiden avulla kerättyjä tietoja internetsivumme kävijätilastojen laatimista varten. Me puolestaan käytämme näitä kävijätilastoja selvittääksemme niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka ohjautuivat sivuillemme AdWords-mainoksemme kautta. Lisäksi tietoja hyödynnetään kunkin AdWords-mainoksen onnistumisen tai epäonnistumisen selvittämiseen, jotta myöhemmät AdWords-mainoksemme pystytään optimoimaan entistä paremmin. Yrityksemme tai kukaan muu Googlen AdWords-mainosasiakas ei saa Googlelta sellaista tietoa, jonka perusteella pystyisimme tunnistamaan rekisteröidyn.

Konversioevästeiden avulla tallennetaan henkilötietoja, kuten tiedot niistä internetsivuista, joilla rekisteröity on vieraillut. Aina internetsivullamme vierailtaessa nämä henkilötiedot sekä rekisteröidyn käyttämän internetliittymän IP-osoite siirretään Googlelle Yhdysvaltoihin vierailun jälkeen. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvalloissa. Google luovuttaa näitä teknisin keinoin kerättyjä henkilötietoja tilanteesta riippuen kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi koska tahansa estää internetsivujemme evästeiden tallentamisen, kuten edellä on jo kuvattu, valitsemalla kyseisen asetuksen käyttämästään internetselaimesta. Näin evästeiden tallentaminen estetään pysyvästi. Käytetyn internetselaimen vastaavalla asetuksella voidaan myös estää Googlen konversioevästeen tallentaminen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Lisäksi Google AdWordsin jo tallentamat evästeet voi koska tahansa poistaa internetselaimen tai muun ohjelmiston kautta.

Rekisteröidyllä on lisäksi mahdollisuus estää Googlea käyttämästä kiinnostuksen kohteita vastaavaa mainontaa. Tätä varten rekisteröidyn on avattava jokaisella käyttämällään internetselaimella linkki www.google.fi/settings/ads ja valittava haluamansa asetukset.

Lisätiedot ja Googlen tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.fi/intl/de/policies/privacy/.

21. Instagramin käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Instagram-palvelun komponentteja. Instagram on audiovisuaaliseksi alustaksi laskettava palvelu, jossa käyttäjät voivat jakaa valokuvia ja videoita sekä levittää näitä tietoja myös muihin yhteisöpalveluihin.

Instagram-palvelun tarjoaja on Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Kun rekisterinpitäjän hallinnoiman ja Instagram-komponentteja (Insta-painike) käyttävän internetsivun yksittäisiä sivuja avataan, rekisteröidyn IT-järjestelmän internetselain ottaa automaattisesti kyseisen Instagram-komponentin käyttöön, jotta Instagram voi ladata kyseistä Instagram-komponenttia vastaavan kuvauksen. Tämän teknisen menettelyn kautta Instagram kerää tietoja siitä, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme.

Mikäli rekisteröity on samalla kirjautuneena Instagram-tililleen, Instagram tunnistaa jokaisen vierailukerran internetsivullamme. Lisäksi se tunnistaa kunkin vierailun kokonaiskeston sekä sen, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. Nämä tiedot kerätään Instagram-komponentin avulla, jonka jälkeen Instagram jäsentää ne kunkin rekisteröidyn Instagram-tilin perusteella. Jos rekisteröity käyttää jotakin internetsivullemme sisälletyistä Instagram-painikkeista, siirretyt tiedot jäsennetään rekisteröidyn henkilökohtaisen Instagram-käyttäjätilin alle. Tämän jälkeen Instagram tallentaa nämä tiedot ja käsittelee niitä.

Instagram saa aina tietoja Instagram-komponentin kautta, kun rekisteröity on vieraillut internetsivullamme ollessaan samalla kirjautuneena Instagram-tililleen. Tietojen saaminen ei siis riipu siitä, napsauttaako rekisteröity Instagram-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua Instagramin saavan tällaisia tietoja, hän pystyy estämään tiedonsiirron kirjautumalla ulos omalta Instagram-tililtään ennen internetsivumme avaamista.

Lisätiedot ja Instagramin tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteissa https://help.instagram.com/155833707900388 ja https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

22. LinkedInin käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle LinkedIn Corporationin komponentteja. LinkedIn on internetpohjainen yhteisöpalvelu, joka mahdollistaa käyttäjän yhdistämisen olemassa oleviin liikekumppanuuksiin sekä uusien kumppanuuksien solmimisen. Yli 400 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää käyttää LinkedIniä yli 200 maassa. Se tekee LinkedInistä tällä hetkellä suurimman liike-elämän foorumin ja maailman useimmin vieraillun internetsivun.

LinkedInin tarjoaja on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Tietosuojaa koskevista asioista Yhdysvaltain ulkopuolella vastaa LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

LinkedIn-komponentilla (LinkedIn-liitännäinen) varustetun internetsivumme jokaisen avauskerran yhteydessä komponentti otetaan käyttöön, jotta rekisteröidyn käyttämä selain lataa LinkedIn-komponenttia vastaavan kuvauksen. Lisätietoja LinkedIn-liitännäisistä on saatavilla osoitteessa https://developer.linkedin.com/plugins. Tämän teknisen menettelyn kautta LinkedIn kerää tietoja siitä, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme.

Mikäli rekisteröity on samalla kirjautuneena LinkedIn-tililleen, LinkedIn tunnistaa jokaisen vierailukerran internetsivullamme. Lisäksi se tunnistaa kunkin vierailun kokonaiskeston sekä sen, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. Nämä tiedot kerätään LinkedIn-komponentin avulla, jonka jälkeen LinkedIn jäsentää ne kunkin rekisteröidyn LinkedIn-tilin perusteella. Jos rekisteröity käyttää jotakin internetsivullemme sisällytetyistä LinkedIn-painikkeista, LinkedIn jäsentää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaisen LinkedIn-käyttäjätilin alle ja tallentaa nämä henkilötiedot.

LinkedIn saa aina tietoja LinkedIn-komponentin kautta, kun rekisteröity on vieraillut internetsivullamme ollessaan samalla kirjautuneena LinkedIn-tililleen. Tietojen saaminen ei siis riipu siitä, napsauttaako rekisteröity LinkedIn-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua LinkedInin saavan tällaisia tietoja, hän pystyy estämään tiedonsiirron kirjautumalla ulos omalta LinkedIn-tililtään ennen internetsivumme avaamista.

LinkedIn tarjoaa osoitteessa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mahdollisuutta peruuttaa sähköpostiuutisten, tekstiviestiuutisten tai kohdistettujen mainosten tilaaminen sekä hallita omia mainosasetuksia. LinkedIn hyödyntää lisäksi yhteistyökumppaneitaan, joita ovat esimerkiksi Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ja Lotame, ja nämä yhteistyökumppanit voivat asettaa evästeitä. Tällaiset evästeet voi estää osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedInin tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedInin evästeitä koskevat käytännöt ovat saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

23. Pinterestin käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Pinterest Inc. -yhtiön komponentteja. Pinterest on niin kutsuttu yhteisöpalvelu. Yhteisöpalvelu on internetissä toimiva sosiaalinen tapaamispaikka ja verkkoyhteisö, jossa käyttäjillä on periaatteessa mahdollisuus keskustella keskenään ja olla toisiinsa virtuaalisesti yhteydessä. Yhteisöpalvelu voi toimia foorumina mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon, ja se mahdollistaa henkilökohtaisten tai yritystä koskevien tietojen jakamisen internetyhteisölle. Pinterestissä yhteisöpalvelun käyttäjät voivat muun muassa julkaista (tätä kutsutaan pinnaamiseksi tai kiinnittämiseksi) kuvakokoelmia, yksittäisiä kuvia sekä kuvauksia virtuaalisille korkkitauluilleen, ja muut käyttäjät voivat sitten jakaa näitä julkaisuja edelleen (tätä kutsutaan uudelleen pinnaamiseksi) tai kommentoida niitä.

Pinterestin tarjoaja on Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Kun rekisterinpitäjän hallinnoiman ja Pinterest-komponentteja (Pinterest-liitännäinen) käyttävän internetsivun yksittäisiä sivuja avataan, rekisteröidyn IT-järjestelmän internetselain ottaa automaattisesti kyseisen Pinterest-komponentin käyttöön, jotta Pinterest voi ladata kyseistä Pinterest-komponenttia vastaavan kuvauksen. Lisätietoa Pinterestistä on saatavilla osoitteessa https://pinterest.com/. Tämän teknisen menettelyn kautta Pinterest kerää tietoja siitä, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme.

Mikäli rekisteröity on samalla kirjautuneena Pinterest-tililleen, Pinterest tunnistaa jokaisen vierailukerran internetsivullamme. Lisäksi se tunnistaa kunkin vierailun kokonaiskeston sekä sen, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. Nämä tiedot kerätään Pinterest-komponentin avulla, jonka jälkeen Pinterest jäsentää ne kunkin rekisteröidyn Pinterest-tilin perusteella. Jos rekisteröity käyttää jotakin internetsivullemme sisällytetyistä Pinterest-painikkeista, Pinterest jäsentää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaisen Pinterest-käyttäjätilin alle ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Pinterest saa aina tietoja Pinterest-komponentin kautta, kun rekisteröity on vieraillut internetsivullamme ollessaan samalla kirjautuneena Pinterest-tililleen. Tietojen saaminen ei siis riipu siitä, napsauttaako rekisteröity Pinterest-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua Pinterestin saavan tällaisia tietoja, hän pystyy estämään tiedonsiirron kirjautumalla ulos omalta Pinterest-tililtään ennen internetsivumme avaamista.

Pinterestin julkaisema tietokäytäntö on saatavilla osoitteessa https://about.pinterest.com/privacy-policy , ja siinä kerrotaan tarkemmin siitä, miten Pinterest kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja.

24. Shariffin käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Shariff-komponentin. Shariff-komponentti mahdollistaa niiden yhteisöpalvelun painikkeiden käytön, jotka ovat tietosuojan mukaisia. Shariff kehitettiin saksalaiselle tietokonelehti c't:lle, ja sen julkaisija on GitHub, Inc.

Komponentin kehittäjä on GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Yleensä yhteisöpalvelujen painikeratkaisut siirtävät henkilötietoja kyseiseen yhteisöpalveluun heti, kun käyttäjä vierailee sellaisella internetsivulla, johon on sisällytetty yhteisöpalvelun painike. Shariff-komponenttia käytettäessä henkilötiedot välitetään vasta sitten yhteisöpalveluun, kun internetsivulla vieraileva painaa itse yhteisöpalvelun painiketta. Tietokonelehti c't kertoo lisää Shariff-komponentista osoitteessa http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Shariff-komponenttia käytetään suojaamaan internetsivullamme vierailevien henkilötietoja. Lisäksi pystymme sen avulla sisällyttämään sivullemme painikeratkaisun yhteisöpalveluja varten.

Lisätietoja ja GitHubin tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

25. Twitterin käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Twitter-komponentin. Twitter on monikielinen, kaikille avoin mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät voivat julkaista ja levittää niin kutsuttuja twiittejä eli 140 merkkiä sisältäviä lyhyitä viestejä. Nämä lyhyet viestit ovat myös sellaisten henkilöiden nähtävillä, jotka eivät ole kirjautuneet Twitteriin. Lisäksi nämä twiitit näkyvät myös kunkin käyttäjän niin kutsutuille seuraajille. Seuraajat ovat muita Twitterin käyttäjiä, jotka seuraavat toisen käyttäjän twiittejä. Lisäksi Twitterissä käytetään aihetunnuksia eli hashtageja, jos tietty viesti halutaan linkittää tai twiitata uudelleen laajempaan keskusteluun.

Twitterin tarjoaja on Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Kun rekisterinpitäjän hallinnoiman ja Twitter-komponentteja (Twitter-painike) käyttävän internetsivun yksittäisiä sivuja avataan, rekisteröidyn IT-järjestelmän internetselain ottaa automaattisesti kyseisen Twitter-komponentin käyttöön, jotta Twitter voi ladata kyseistä Twitter-komponenttia vastaavan kuvauksen. Lisätietoja Twitter-painikkeesta on saatavilla osoitteessa https://about.twitter.com/fi/resources/buttons. Tämän teknisen menettelyn kautta Twitter kerää tietoja siitä, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. Twitter-komponentti on sisällytetty internetsivullemme, jotta käyttäjämme pystyvät levittämään sivumme sisältöä, lisäämään sivun tunnettuutta digimaailmassa sekä näin kasvattamaan kävijämääriämme.

Mikäli rekisteröity on samalla kirjautuneena Twitter-tililleen, Twitter tunnistaa jokaisen vierailukerran internetsivullamme. Lisäksi se tunnistaa kunkin vierailun kokonaiskeston sekä sen, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. Nämä tiedot kerätään Twitter-komponentin avulla, jonka jälkeen Twitter jäsentää ne kunkin rekisteröidyn Twitter-tilin perusteella. Jos rekisteröity käyttää jotakin internetsivullemme sisälletyistä Twitter-painikkeista, siirretyt tiedot jäsennetään rekisteröidyn henkilökohtaisen Twitter-käyttäjätilin alle. Tämän jälkeen Twitter tallentaa nämä tiedot ja käsittelee niitä.

Twitter saa aina tietoja Twitter-komponentin kautta, kun rekisteröity on vieraillut internetsivullamme ollessaan samalla kirjautuneena Twitter-tililleen. Tietojen saaminen ei siis riipu siitä, napsauttaako rekisteröity Twitter-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua Twitterin saavan tällaisia tietoja, hän pystyy estämään tiedonsiirron kirjautumalla ulos omalta Twitter-tililtään ennen internetsivumme avaamista.

Twitterin tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://twitter.com/privacy?lang=fi.

26. Xingin käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle Xing-komponentin. Xing on internetpohjainen yhteisöpalvelu, joka mahdollistaa käyttäjän yhdistämisen olemassa oleviin liikekumppanuuksiin sekä uusien kumppanuuksien solmimisen. Yksittäinen käyttäjä voi luoda Xingiin henkilökohtaisen profiilin. Yritykset voivat luoda esimerkiksi yritysprofiilin tai julkaista työpaikkailmoituksia Xingin kautta.

Xingin tarjoaja on XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hampuri, Saksa.

Kun rekisterinpitäjän hallinnoiman ja Xing-komponentteja (Xing-liitännäinen) käyttävän internetsivun yksittäisiä sivuja avataan, rekisteröidyn IT-järjestelmän internetselain ottaa automaattisesti kyseisen Xing-komponentin käyttöön, jotta Xing voi ladata kyseistä Xing-komponenttia vastaavan kuvauksen. Lisätietoja Xing-liitännäisistä on saatavilla osoitteessa https://dev.xing.com/plugins. Tämän teknisen menettelyn kautta Xing kerää tietoja siitä, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme.

Mikäli rekisteröity on samalla kirjautuneena Xing-tililleen, Xing tunnistaa jokaisen vierailukerran internetsivullamme. Lisäksi se tunnistaa kunkin vierailun kokonaiskeston sekä sen, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. Nämä tiedot kerätään Xing-komponentin avulla, jonka jälkeen Xing jäsentää ne kunkin rekisteröidyn Xing-tilin perusteella. Jos rekisteröity käyttää jotakin internetsivullemme sisällytetyistä Xing-painikkeista, kuten vaikkapa Jaa-painiketta, Xing jäsentää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaisen Xing-käyttäjätilin alle ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Xing saa aina tietoja Xing-komponentin kautta, kun rekisteröity on vieraillut internetsivullamme ollessaan samalla kirjautuneena Xing-tililleen. Tietojen saaminen ei siis riipu siitä, napsauttaako rekisteröity Xing-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua Xingin saavan tällaisia tietoja, hän pystyy estämään tiedonsiirron kirjautumalla ulos omalta Xing-tililtään ennen internetsivumme avaamista.

Xingin julkaisemat tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://www.xing.com/privacy , ja niissä kerrotaan tarkemmin siitä, miten Xing kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja. Lisäksi Xing on julkaissut XINGin Jaa-painiketta koskevat tietosuojaohjeet osoitteessa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

27. YouTuben käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle YouTube-komponentin. YouTube on internetpohjainen videoportaali, jossa käyttäjät voivat julkaista maksutta videoleikkeitä, joita toiset käyttäjät voivat sitten katsoa, arvioida ja kommentoida myös maksutta. YouTubessa voi julkaista mitä tahansa videoita aina kokonaisista elokuva- ja televisiolähetyksistä musiikkivideoihin, trailereihin tai käyttäjien itsensä kuvaamiin videoihin internetportaalin kautta.

YouTuben tarjoaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC:n emoyhtiö on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kun rekisterinpitäjän hallinnoiman ja YouTube-komponentteja (YouTube-video) käyttävän internetsivun yksittäisiä sivuja avataan, rekisteröidyn IT-järjestelmän internetselain ottaa automaattisesti kyseisen YouTube-komponentin käyttöön, jotta YouTube voi ladata kyseistä YouTube-komponenttia vastaavan kuvauksen. Lisätietoja YouTubesta on saatavilla osoitteessa https://www.youtube.com/yt/about/de/. Tämän teknisen menettelyn kautta YouTube ja Google keräävät tietoja siitä, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme.

Mikäli rekisteröity on samalla kirjautuneena YouTube-tililleen, YouTube tunnistaa YouTube-videon sisältävän alisivun avaamisen yhteydessä, mitä konkreettisia alisivuja rekisteröity hakee internetsivultamme. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja jäsentävät ne sitten kunkin rekisteröidyn YouTube-tilin perusteella.

YouTube ja Google saavat aina tietoja YouTube-komponentin kautta, kun rekisteröity on vieraillut internetsivullamme ollessaan samalla kirjautuneena YouTube-tililleen. Tietojen saaminen ei siis riipu siitä, napsauttaako rekisteröity YouTube-videota vai ei. Jos rekisteröity ei halua YouTuben ja Googlen saavan tällaisia tietoja, hän pystyy estämään tiedonsiirron kirjautumalla ulos omalta YouTube-tililtään ennen internetsivumme avaamista.

YouTuben julkaisemat tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.fi/intl/fi/policies/privacy/ , ja niissä kerrotaan tarkemmin siitä, miten YouTube ja Google keräävät, käsittelevät ja käyttävät henkilötietoja.

28. Maksutapa: Tietosuojamääräykset käytettäessä maksutapana PayPalia

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt tälle internetsivulle PayPal-komponentin. PayPal on verkkomaksupalvelujen tarjoaja. Maksut hoidetaan niin kutsutun PayPal-tilin kautta. Tämä tili on ikään kuin virtuaalinen yksityis- tai yritystili. Lisäksi PayPalin kautta pystytään maksamaan virtuaalisesti luottokortilla, jos käyttäjällä ei ole PayPal-tiliä. PayPal-tili on yhteydessä sähköpostiosoitteeseen, joten sille ei ole perinteistä tilinumeroa. PayPalin avulla pystytään suorittamaan verkkomaksuja kolmannelle osapuolelle tai vastaanottamaan maksuja. Lisäksi PayPal ottaa edunvalvojan roolin ja tarjoaa kuluttajansuojapalveluja.

PayPalin tarjoaja Euroopassa on PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Mikäli rekisteröity valitsee verkkokaupassamme tekemänsä tilauksen maksutavaksi ”PayPal”, rekisteröityä koskevat tiedot välitetään automaattisesti PayPalille. Valitsemalla tämän maksutavan rekisteröity hyväksyy maksun suorittamisen kannalta välttämättömien henkilötietojen siirtämisen.

PayPalille siirrettävät henkilötiedot tarkoittavat yleensä etunimeä, sukunimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta, IP-osoitetta, puhelinnumeroa, matkapuhelinnumeroa tai muita maksun suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja. Ostotapahtuman suorittamisen kannalta oleellisia tietoja ovat myös ne henkilötiedot, jotka liittyvät kyseiseen tilaukseen.

Tiedot siirretään maksun käsittelyä ja petosten ehkäisyä varten. Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötiedot PayPalille etenkin siinä tapauksessa, kun tiedonsiirto tehdään sen oikeutetun edun nimissä. PayPal luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa vaihtamansa henkilötiedot tilanteesta riippuen luottotietopalvelulle. Tämä tiedonsiirto tehdään henkilöllisyyttä ja luottokelpoisuutta tarkistettaessa.

PayPal luovuttaa henkilötiedot tarvittaessa sidosyrityksille ja palveluntarjoajalle tai alihankkijoille, mikäli sopimuksessa määriteltyjen velvollisuuksien täyttäminen niin edellyttää tai tietojenkäsittely tapahtuu PayPalin lukuun.

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa peruuttaa suostumuksensa siihen, että hänen henkilötietonsa luovutetaan PayPalille. Peruutus ei vaikuta niihin henkilötietoihin, joita on käytettävä ja jotka on luovutettava (sopimuksen mukaisesti) maksun käsittelyä varten.

PayPalin tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/privacy-full.

29. Käsittelyn lainmukainen peruste

Tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan I alakohdan a mukaisesti yrityksellämme on lainmukainen peruste käsittelymenettelyyn, jonka yhteydessä hankimme suostumuksen tiettyä tarkoitusta varten tapahtuvaan tietojenkäsittelyyn. Mikäli henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttymistä varten, jonka sopimusosapuolena rekisteröity on, kuten tavarantoimituksen tai muun palvelun tarjoamisen tai vastasuorituksen edellyttämä tietojenkäsittely, käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan I alakohtaan b. Sama pätee myös sellaiseen tiedonkäsittelyyn, jota vaaditaan ennen sopimuksen syntymistä tehtäviä toimenpiteitä varten, kuten tuotteitamme tai palveluitamme koskevien kyselyjen yhteydessä. Mikäli yrityksellämme on lakisääteinen velvoite, jonka täyttäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä, kuten verovelvollisuuden täyttäminen, käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohtaan I alakohtaan c. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely saattaa olla tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen turvaamista varten. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, jos yrityksessämme vieraileva loukkaantuu ja meidän on kerrottava hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut häntä koskevat elintärkeät tiedot lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan I alakohtaan d. Lisäksi käsittelytoimet voivat perustua tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan I alakohtaan f. Tähän lainmukaiseen perusteeseen perustuvat ne käsittelytoimet, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainittuun lainmukaiseen perusteeseen ja jotka koskevat tapauksia, joissa tiedonkäsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi edellyttäen, että rekisteröidyn etuja, perusoikeuksia tai perusvapauksia ei syrjäytetä. Meillä on lupa tällaisiin käsittelytoimiin etenkin siksi, että Euroopan unionin lainsäätäjä on maininnut ne erikseen. Se katsoi, että oikeutettu etu voi toteutua, kun rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 toinen virke).

30. Oikeutettuihin etuihin perustuva rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen suorittama tietojenkäsittely

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan I alakohtaan f, oikeutettu etumme on harjoittaa liiketoimintaamme kaikkien työntekijöidemme ja osakkaidemme hyvinvoinnin edistämiseksi.

31. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytyksen kesto määräytyy kulloisenkin lakisääteisen säilytysajan perusteella. Säilytysajan umpeuduttua vastaavat tiedot on poistettava, mikäli niitä ei enää vaadita sopimuksen täytäntöönpanoa tai solmimista varten.

32. Oikeudelliset tai sopimukselliset henkilötietojen luovuttamista koskevat määräykset; sopimuksen teon välttämättömyys; rekisteröidyn velvollisuus henkilötietojen luovuttamiseen; luovuttamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Haluamme tehdä selväksi, että henkilötietojen luovuttaminen on osittain lakisääteinen vaatimus (esim. verolainsäädäntö) tai kuuluu sopimusjärjestelyihin (esim. sopimuskumppanille annettavat tiedot). Silloin tällöin myös sopimuksen solmiminen saattaa edellyttää sitä, että rekisteröity luovuttaa meille henkilötietonsa, joita meidän on sitten käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen luovuttamaan meille henkilötietonsa, jos yrityksemme on tekemässä hänen kanssaan sopimuksen. Henkilötietojen luovuttamatta jättäminen johtaa siihen, että rekisteröidyn kanssa ei pystytä solmimaan sopimusta. Rekisteröidyn on käännyttävä tietosuojavaltuutettumme puoleen ennen henkilötietojensa luovuttamista meille. Tietosuojavaltuutettumme kertoo rekisteröidylle tapauskohtaisesti, määrätäänkö henkilötietojen luovuttamisesta laissa vai sopimuksessa tai onko se sopimuksen solmimisen kannalta välttämätöntä. Lisäksi hän kertoo, onko rekisteröidyllä velvollisuus luovuttaa henkilötietonsa ja mitä henkilötietojen luovuttamatta jättämisestä saattaa seurata.

33. Automaattiseen päätöksentekomenettelyyn liittyvät perusteet

Vastuullisena yrityksenä kieltäydymme luovumme oikeudestamme automaattiseen päätöksentekomenettelyyn tai profilointiin.

Näiden tietosuojaperiaatteiden laatimisessa on käytetty ulkopuolisena tietosuojavaltuutettuna toimivan DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH:n tietosuojaperiaatteiden luontityökalua, ja periaatteet on laadittu yhteistyössä käytettyjä tietokoneita kierrättävän RC GmbH:n ja kirjaamon WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte kanssa.