Open/Close Menu

Personvernerklæring (versjon: 12/2017)

Vi er svært glade for din interesse for bedriften vår. Personvern har svært høy prioritet for bedriftsledelsene i UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG og deres tilknyttede selskaper (i det følgende betegnes disse selskapene samlet som «uvex group»). Det er mulig å bruke nettstedene til uvex group uten å oppgi noen personopplysninger. Hvis et datasubjekt ønsker å bruke bestemte tjenester som bedriften vår tilbyr, via nettstedet vårt, kan det likevel være nødvendig å bearbeide personopplysninger. Hvis bearbeiding av personopplysninger er nødvendig og det ikke er lovmessig grunnlag for slik bearbeiding, innhenter vi generelt samtykke fra datasubjektet.

Bearbeiding av personopplysninger, for eksempel navnet, adressen, e-postadressen eller telefonnummeret til et datasubjekt skjer alltid i samsvar med Personvernforordningen (GDPR) og i samsvar med de landspesifikke personvernbestemmelsene som gjelder for uvex group. Ved hjelp av denne personvernerklæringen ønsker bedriften vår å informere offentligheten om hvilke typer, omfanget av og formålet med personopplysningen vi innhenter, bruker og bearbeider. Videre får datasubjektene forklart hvilke rettigheter de har ved hjelp av denne personvernerklæringen.

Som ansvarlig for bearbeidingen har uvex group iverksatt en lang rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre mest mulig fullstendig beskyttelse av personopplysningene som bearbeides via dette nettstedet. Internett-baserte dataoverføringer kan likevel ha sikkerhetsmangler, så en absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. På grunn av dette står det ethvert datasubjekt fritt å formidle personopplysninger til oss også på alternative måter, for eksempel via telefon.

1. Begrepsdefinisjoner

Personvernerklæringen til uvex group er basert på begrepene som Den europeiske unionens lovgivende organer har brukt i Personvernforordningen (GDPR). Personvernerklæringen vår skal være enkel å lese og forstå både for offentligheten og for kundene og samarbeidspartnerne våre. For å sikre dette vil vi forklare begrepene som brukes, på forhånd.

I denne personvernerklæringen bruker vi blant annet følgende begreper:

a) Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som gjelder en fysisk person som er identifisert eller kan identifiseres (i det følgende «datasubjekt»). En fysisk person som kan identifiseres, er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, spesielt ved hjelp av en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en nettbasert identifikator eller et eller flere spesielle kjennetegn som gir uttrykk for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til denne personen.

b) Datasubjekt

Datasubjekt er enhver fysisk person som er identifisert eller kan identifiseres, hvis personopplysninger blir bearbeidet av den ansvarlige for bearbeidingen.

c) Bearbeiding

Bearbeiding er enhver operasjon eller sett med operasjoner som utføres med eller uten hjelp av automatiserte prosedyrer, i sammenheng med personopplysninger, som innhenting, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpassing eller endring, avlesing, rådføring, bruk, deling ved hjelp av overføring, spredning eller annen form for tilgjengeliggjøring, samordning eller kombinasjon, begrensning, sletting eller eliminering.

d) Begrensning av bearbeidingen

Begrensning av bearbeidingen er markering av lagrede personopplysninger med det formål å begrense bearbeidingen av dem i fremtiden.

e) Profilering

Profilering er enhver type automatisert bearbeiding av personopplysninger som består i å bruke disse personopplysningene til å evaluere bestemte personlige aspekter som gjelder en fysisk person, spesielt for å analysere eller prognostisere aspekter som gjelder arbeidsytelse, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, bosted eller flytting for denne fysiske personen.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en måte som gjør at personopplysningene ikke lenger kan tilordnes et spesifikt datasubjekt uten bruk av tilleggsinformasjon, forutsatt at denne tilleggsinformasjonen oppbevares separat og det er tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan tilordnes en fysisk person som er identifisert eller kan identifiseres.

g) Ansvarlig eller ansvarlig for bearbeidingen

Ansvarlig eller ansvarlig for bearbeidingen er den fysiske eller juridiske personen, myndighetene, enheten eller annet organ som på egen hånd eller i fellesskap med andre treffer avgjørelser om formålet med og midlene for bearbeidingen av personopplysninger. Hvis formålet med og midlene for denne bearbeidingen er fastslått av lovene i Den europeiske unionen eller medlemsstatene, kan den ansvarlige eller de bestemte kriteriene for utnevnelsen være oppgitt i lovene i Den europeiske unionen eller medlemsstatene.

h) Bearbeider

Bearbeider er en fysisk eller juridisk person, myndigheter, enhet eller annet organ som bearbeider personopplysningene etter oppdrag for den ansvarlige.

i) Mottaker

Mottaker er en naturlig eller juridisk person, myndigheter, enhet eller annet organ som personopplysningene deles med, uavhengig av om det dreier seg om en tredjepart eller ikke. Myndigheter som kan få tilgang til personopplysninger innenfor rammene av en bestemt etterforskning i henhold til lovene i Den europeiske unionen eller medlemsstatene, regnes ikke som mottakere.

j) Tredjepart

En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, myndigheter, enhet eller annet organ utenom datasubjektet, den ansvarlige, bearbeideren og personene som er autorisert til å bearbeide personopplysningene etter direkte autorisasjon fra den ansvarlige. Når det gjelder selskapene i uvex group, regnes selskapene som er tilknyttet denne bedriften, ikke som tredjeparter.

k) Samtykke

Samtykke er enhver informert og utvetydig indikasjon om datasubjektets ønsker som er frivillig avgitt for det bestemte tilfellet i form av en erklæring eller annen entydig bekreftende handling der datasubjektet gjør det klart at vedkommende samtykker i at personopplysningene deres kan behandles.

2. Navnet og adressen til den ansvarlige for bearbeidingen

Den ansvarlige i henhold til Personvernforordningen og andre personvernlover og andre bestemmelser som gjelder personvern, i medlemsstatene til Den europeiske unionen er:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland

Tlf.: 49(0)911-9736-1592
E-post: O.Roth@uvex.de
Nettsted: www.uvex.de

3. Navnet og adressen til personvernombudet

Personvernombudet for den ansvarlige for bearbeidingen er:

Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth

Tyskland

Tlf.: + 49(0)911-9736-1592
E-post: O.Roth@uvex.de
Nettsted: www.uvex.de

Ethvert datasubjekt kan henvende seg direkte til personvernombudet vårt til enhver tid med alle spørsmål og forslag som gjelder personvern.

4. Informasjonskapsler

Nettstedene til uvex group bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på et datasystem av en nettleser.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler bruker en såkalt informasjonskapsel-ID. En informasjonskapsel-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnsekvens som gjør at mange nettsteder og servere kan tilordnes den konkrete nettleseren som informasjonskapselen er lagret på. Det gjør at nettstedene og serverne som besøkes, kan skille den individuelle nettleseren til datasubjektet fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike informasjonskapsel-ID-en.

Ved hjelp av informasjonskapsler kan uvex group tilby brukerne av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester som ikke ville vært mulig uten informasjonskapslene.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettstedet vår optimaliseres for brukeren. Informasjonskapsler gir oss som nevnt mulighet til å gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt. Formålet med denne gjenkjenningen er å gjøre det enklere for brukerne å bruke nettstedet. En bruker av et nettsted som bruker informasjonskapsler, trenger for eksempel ikke å oppgi tilgangsdataene sine ved hvert besøk på nettstedet fordi dette registreres av nettstedet og informasjonskapselen som er lagret på datasystemet til brukeren. Et annet eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv på nettbutikken. Nettbutikken husker varen som en kunde har lagt i den virtuelle handlekurven, ved hjelp av en informasjonskapsel.

Datasubjektet kan når som helst forhindre at nettstedet vårt lagrer informasjonskapsler ved hjelp av en innstilling på nettleseren som brukes, og dermed stoppe lagring av informasjonskapsler permanent. Videre kan allerede lagrede informasjonskapsler når som helst slettes ved hjelp av en nettleser eller annen programvare. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis datasubjektet deaktiverer lagring av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, vil kanskje ikke alle funksjonene til nettstedet vårt kunne brukes i fullt omfang.

5. Innsamling av generelle data og opplysninger

Hver gang nettstedene til uvex group åpnes av et datasubjekt eller et automatisert system, samler de inn en rekke generelle data og opplysninger. Disse generelle dataene og opplysningene lagres i loggfilene til serveren. Det som kan samles inn, er (1) brukte nettlesertyper og -versjoner, (2) operativsystemet til tilgangssystemet, (3) nettstedet som et tilgangssystem når nettstedet vårt fra (såkalt referent), (4) de underordnede nettstedene som et tilgangssystem ledes til fra nettstedene våre, (5) dato og klokkeslett for et besøk på nettstedet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren til tilgangssystemet og (8) andre lignende data og opplysninger som brukes for å unngå fare i tilfelle angrep på informasjonsteknologisystemene våre.

Ved bruk av disse generelle dataene og opplysningene trekker uvex group ingen slutninger om datasubjektet. Disse opplysningene er i stedet nødvendige for å (1) levere innholdet på nettstedet vårt på korrekt måte, (2) optimalisere innholdet på nettstedet vårt samt reklamen på den, (3) sikre at informasjonsteknologisystemene våre og teknologien på nettstedet vårt fungerer på lang sikt samt (4) tilby politiet nødvendig informasjon for straffeforfølgelse i tilfelle nettangrep. Disse anonymt innsamlede dataene og opplysningene evalueres av uvex group statistisk og for å øke personvernet og datasikkerheten i bedriften vår for å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene som bearbeides av oss. De anonyme dataene til serverloggfilene lagres separat fra alle personopplysningene som er oppgitt av et datasubjekt.

6. Registrering på nettstedet vårt

Datasubjektet har mulighet til å registrere seg på nettstedet til den ansvarlige for bearbeidingen ved å oppgi personopplysninger. Hvilke personopplysninger som formidles til den ansvarlige for bearbeidingen i forbindelse med dette, fremgår av den respektive inndatamasken som brukes til registreringen. Personopplysningene som oppgis av datasubjektet, samles inn og lagres utelukkende for intern bruk av den ansvarlige for bearbeidingen og for egne formål. Den ansvarlige for bearbeidingen kan sørge for at de videreleveres til en eller flere behandlere, for eksempel en pakkeleverandør, som også bruker personopplysningene utelukkende til eget bruk etter oppdrag fra den ansvarlige for bearbeidingen.

Ved registrering på nettstedet til den ansvarlige for bearbeidingen lagres IP-adressen fra datasubjektets Internet Service Provider (ISP) samt datoen og klokkeslettet for registreringen. Disse dataene lagres på bakgrunn av at det er den eneste måten å forhindre misbruk av tjenestene våre på, og disse dataene gir ved behov mulighet for å oppklare lovbrudd. Derfor er det nødvendig å lagre disse dataene for å sikre den ansvarlige for bearbeidingen. Disse dataene videreleveres ikke til tredjeparter med mindre det loven krever at de må videreleveres eller viderelevering bidrar til straffeforfølgelse.

Registrering av datasubjektet ved hjelp av frivillig oppgivelse av personopplysninger hjelper den ansvarlige for bearbeidingen med å tilby datasubjektet innhold eller tjenester som bare kan tilbys registrerte brukere. Det står registrerte brukere når som helst fritt å endre personopplysningene som ble oppgitt ved endringen, eller å slette dem fullstendig fra databasen til den ansvarlige for bearbeidingen.

Den ansvarlige for bearbeidingen gir når som helst ethvert datasubjekt informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret om datasubjektet ved forespørsel. Videre retter eller sletter den ansvarlige for bearbeidingen personopplysninger ved ønske eller krav fra datasubjektet hvis dette ikke er i strid med lovpålagt lagringsplikt. Et personvernombud som er utpekt med navn i denne personvernerklæringen, og samtlige medarbeidere hos den ansvarlige for bearbeidingen er tilgjengelige som kontaktpersoner for datasubjektet i denne sammenhengen.

7. Abonnement på nyhetsbrevet vårt

På nettstedene til uvex group har brukerne mulighet til å abonnere på nyhetsbrevet til bedriften vår. Personopplysningen som formidles til den ansvarlige for bearbeidingen ved bestilling av nyhetsbrevet, fremgår av inndatamasken som brukes til dette.

Uvex group informerer kundene og samarbeidspartnerne sine med regelmessige mellomrom om tilbudene til bedriften ved hjelp av et nyhetsbrev. Datasubjektet kan bare motta nyhetsbrevet til bedriften vår hvis (1) datasubjektet har en gyldig e-postadresse og (2) datasubjektet registrerer seg for å få tilsendt nyhetsbrevet. Av juridiske hensyn blir det sendt en bekreftelses-e-post med Double-Opt-In-prosedyre til e-postadressen et datasubjekt har oppgitt for tilsending av nyhetsbrev første gang. Denne bekreftelses-e-posten brukes til å kontrollere om innehaveren av e-postadressen har autorisert mottak av nyhetsbrevet som datasubjekt.

Ved registreringen for nyhetsbrevet lagrer vi videre IP-adressen fra Internet Service Provider (ISP) for datasystemet datasubjektet brukte under registreringen samt datoen og klokkeslettet for registreringen. Det er nødvendig å samle inn disse dataene for å kunne spore (potensielt) misbruk av e-postadressen til et datasubjekt på et senere tidspunkt, og de brukes derfor til å sikre den ansvarlige for bearbeidingen juridisk.

Personopplysningene som samles inn innenfor rammene av registrering for nyhetsbrevet brukes utelukkende til å sende nyhetsbrevet. Videre kan abonnenter på nyhetsbrevet bli informert via e-post hvis dette er nødvendig for drift av nyhetsbrevtjenesten eller en registrering i forbindelse med dette i tilfelle endringer i nyhetsbrevtilbudet eller ved tekniske endringer. Ingen personopplysninger som samles inn i forbindelse med nyhetsbrevtjenesten, blir videresendt til tredjeparter. Datasubjektet kan når som helst si opp abonnementet på nyhetsbrevet vårt. Samtykket for lagring av personopplysninger som datasubjektet har gitt oss for tilsending av nyhetsbrevet, kan tilbakekalles når som helst. Det er en kobling i hvert nyhetsbrev for å tilbakekalle samtykket. Videre er det mulig å avregistrere seg fra å få tilsendt nyhetsbrevet når som helst på nettstedet til den ansvarlige for bearbeidingen eller å meddele dette til den ansvarlige for bearbeidingen på annen måte.

8. Sporing av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet til uvex group inneholder såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er en miniatyrgrafikk som blir integrert i slike e-poster som sendes i HTML-format for å gi mulighet for loggfilregistrering og loggfilanalyse. Dermed kan man gjennomføre en statistisk evaluering av hvor vellykket eller mislykket nettbaserte markedsføringskampanjer er. Ved hjelp av den integrerte sporingspikselen kan uvex group se om og når en e-post ble åpnet av et datasubjekt og hvilke koblinger i e-posten datasubjektet klikket på.

Slike personopplysninger som blir samlet inn ved hjelp av sporingspiksler i nyhetsbrevene lagres og evalueres av den ansvarlige for bearbeidingen eller bearbeiderne deres for å optimalisere utsendingen av nyhetsbrev og å tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev enda bedre til interessene til datasubjektet. Datasubjekter kan når som helst tilbakekalle den særskilte samtykkeerklæringen for dette som er avgitt via Double-Opt-In-prosedyre. Etter en tilbakekalling slettes personopplysningene av den ansvarlige for bearbeidingen. En avregistrering fra å motta nyhetsbrevet regner uvex group automatisk som tilbakekalling.

9. Kontaktmulighet via nettstedet

På grunn av lovpålagte forskrifter inneholder nettstedene til uvex group informasjon som gir mulighet for å ta elektronisk kontakt med bedriften vår raskt samt umiddelbar kommunikasjon med oss. Det inkluderer også en generell adresse for såkalt elektronisk post (e-postadresse). Hvis et datasubjekt tar kontakt med den ansvarlige for bearbeidingen via e-post eller et kontaktskjema, lagres personopplysningene som formidles av datasubjektet, automatisk. Slike personopplysninger som formidles på frivillig basis av datasubjektet til den ansvarlige for bearbeidingen, lagres for bearbeiding eller for å ta kontakt med datasubjektet. Ingen av disse personopplysningene blir gitt videre til tredjeparter.

10. Kommentarfunksjon i bloggen på nettstedet

På en blogg på nettstedet til den ansvarlige for bearbeidingen tilbyr uvex group brukerne muligheten til å legge ut individuelle kommentarer til bloggbidrag. En blogg er en som regel offentlig tilgjengelig portal som føres på et nettsted der en eller flere personer, som kalles bloggerne, kan legge ut artikler eller skrive ned tanker i såkalte blogginnlegg. Som regel kan tredjeparter kommentere blogginnleggene.

Hvis et datasubjekt legger ut en kommentar i bloggen som offentliggjøres på dette nettstedet, lagres og offentliggjøres i tillegg til kommentarene datasubjektet har lagt ut, også opplysninger om tidspunktet kommentaren ble lagt ut samt brukernavnet (pseudonymet) datasubjektet har valgt. Videre protokollføres også IP-adressen fra datasubjektets Internet Service Provider (ISP). Denne lagringen av IP-adressen skjer av sikkerhetshensyn og i tilfelle datasubjektet krenker rettighetene til tredjeparter eller legger ut ulovlig innhold i en kommentar. Lagringen av disse personopplysningene skjer derfor av hensyn til egeninteressene til den ansvarlige for bearbeidingen slik at denne eventuelt kan unngå ansvar i tilfelle lovbrudd. Ingen av disse innsamlede personopplysningen blir gitt videre til tredjeparter med mindre slik viderelevering er lovpålagt eller kan brukes til å forsvare den ansvarlige for bearbeidingen i en domstol.

11. Rutinemessig sletting og sperring av personopplysninger

Den ansvarlige for bearbeidingen bearbeider og lagrer personopplysninger om datasubjektet bare for det tidsrommet som er nødvendig for å oppnå formålet med lagringen eller i den grad dette er forutsatt av Den europeiske unionens lovgivende organer eller et annet lovgivende organ i lover eller forskrifter som den ansvarlige for bearbeidingen er underlagt.

Hvis lagringsformålet bortfaller eller en lagringsfrist som er satt av Den europeiske unionens lovgivende organer eller et annet relevant lovgivende organ, utløper, blir personopplysningene sperret eller slettet rutinemessig og i samsvar med de lovpålagte forskriftene.

12. Rettene til datasubjektet

a) Rett til bekreftelse

Hvert datasubjekt har retten som er gitt av Den europeiske unionens lovgivende organer til å kreve av en bekreftelse fra den ansvarlige for bearbeidingen på om de bearbeider personopplysninger om datasubjektet. Hvis et datasubjekt vil benytte seg av denne bekreftelsesretten, kan vedkommende når som helst henvende seg til personvernombudet vårt eller en annen medarbeider hos den ansvarlige for bearbeidingen.

b) Rett til informasjon

Hvert datasubjekt som er gjenstand for behandling av personopplysninger, har av Den europeiske unionens lovgivende organer fått rett til å få gratis informasjon når som helst fra den ansvarlige for bearbeidingen om personopplysningene som er lagret om seg og en kopi av disse. Videre har Den europeiske unionens lovgivende organer gitt datasubjektet tilgang til følgende informasjon:

 • bearbeidingsformålene
 • kategoriene av personopplysninger som bearbeides
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er gjort tilgjengelige for eller fortsatt er tilgjengelige for, spesielt når det gjelder mottakere i tredjeland eller i internasjonale organisasjoner
 • om mulig den planlagte varigheten personopplysningene er lagret for eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for fastsettelse av denne varigheten
 • eksistensen av en rett til korrigering eller sletting av personopplysningene som gjelder datasubjektet eller til begrensning av bearbeidingen fra den ansvarliges side eller en rett til innsigelse mot slik bearbeiding
 • eksistensen av en klagerett hos en overvåkingsmyndighet
 • hvis personopplysningene ikke er innsamlet hos datasubjektet: all tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til opplysningene
 • eksistensen av automatisk beslutningstaking, inkludert profilering, i henhold til artikkel 22 avsn.1 og 4 GDPR og – i det minste i disse tilfellene – meningsfull informasjon om logikken som er brukt, samt betydningen av og de ønskede konsekvensene av slik bearbeiding for datasubjektet

Videre har datasubjektet rett til informasjon om personopplysninger er videreformidlet til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon. Hvis det er tilfelle, har datasubjektet også rett til å få informasjon om de relevante garantiene i forbindelse med videreformidlingen.

Hvis et datasubjekt vil benytte seg av denne informasjonsretten, kan vedkommende når som helst henvende seg til personvernombudet vårt eller en annen medarbeider hos den ansvarlige for bearbeidingen.

c) Rett til korrigering

Hvert datasubjekt som er gjenstand for behandling av personopplysninger, har av Den europeiske unionens lovgivende organer fått rett til å korrigere uriktige personopplysninger om seg selv uten opphold. Videre har datasubjektet, med forbehold om formålene for bearbeidingen, rett til å kreve at ufullstendige personopplysninger gjøres fullstendige – eventuelt ved hjelp av en tilleggsforklaring.

Hvis et datasubjekt vil benytte seg av denne korrigeringsretten, kan vedkommende når som helst henvende seg til personvernombudet vårt eller en annen medarbeider hos den ansvarlige for bearbeidingen.

d) Rett til sletting (rett til å bli glemt)

Hvert datasubjekt som er gjenstand for behandling av personopplysninger, har av Den europeiske unionens lovgivende organer fått rett til å kreve av den ansvarlige at denne sletter persondata som gjelder datasubjektet, uten opphold hvis ett av de følgende er tilfelle og i den grad bearbeidingen ikke er nødvendig:

 • Personopplysningene er samlet inn for formål eller er behandlet på annen måte som de ikke er nødvendige for lenger.
 • Datasubjektet tilbakekaller samtykket bearbeidingen er basert på, i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav a GDPR eller art. 9 avsn. 2 bokstav a GDPR, og det finnes ikke noe annet juridisk grunnlag for bearbeidingen.
 • Datasubjektet kommer med innsigelse mot bearbeidingen i henhold til art. 21 avsn. 1 GDPR, og det foreligger ingen overordnede årsaker som berettiger bearbeidingen, eller datasubjektet kommer med innsigelse mot bearbeidingen i henhold til art. 21 avsn. 2 GDPR.
 • Personopplysningene er bearbeidet på urettmessig måte.
 • Det er nødvendig å slette personopplysningene for å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til lovene til Den europeiske unionen eller lovene til medlemsstatene den ansvarlige er underlagt.
 • Personopplysningene er samlet inn i henhold til tjenester som tilbys av informasjonsselskapet i henhold til art. 8 avsn. 1 GDPR.

Hvis noe av det som er beskrevet ovenfor, er tilfelle, og et datasubjekt ønsker å få slettet personopplysninger som er lagret hos uvex group, kan vedkommende når som helst henvende seg til personvernombudet vårt eller en annen medarbeider hos den ansvarlige for bearbeidingen. Personvernombudet til uvex group eller en annen medarbeider vil sørge for at kravet om sletting etterkommes uten opphold.

Hvis personopplysningene er offentliggjort av uvex group, og hvis bedriften vår er forpliktet til å slette personopplysningene som ansvarlig i henhold til art. 17, avsn. 1 GDPR, vil uvex group treffe rimelige tiltak, også av teknisk art, med tanke på den tilgjengelige teknologien og implementeringskostnadene for å gjøre andre ansvarlige for bearbeiding av opplysningene som har bearbeidet de offentliggjorte personopplysningene, om at datasubjektet har krevd av disse andre ansvarlige for bearbeiding av opplysningene at de sletter samtlige koblinger til disse personopplysningene eller kopier eller replikasjoner av disse personopplysningene i den grad bearbeidingen ikke er nødvendig. Personvernombudet til uvex group eller en annen medarbeider vil i enkelttilfeller gjøre det som er nødvendig.

e) Rett til begrensning av bearbeidingen

Hvert datasubjekt som er gjenstand for behandling av personopplysninger, har av Den europeiske unionens lovgivende organer fått rett til å kreve av den ansvarlige at bearbeidingen begrenses hvis en av de følgende forutsetningene er til stede:

 • Datasubjektet bestrider riktigheten til personopplysningene og har gjort dette så lenge at den ansvarlige har hatt mulighet til å kontrollere riktigheten til personopplysningene.
 • Bearbeidingen er urettmessig, datasubjektet avviser sletting av personopplysningene og krever i stedet at bruken av personopplysningene begrenses.
 • Den ansvarlige trenger ikke personopplysningene lenger for bearbeidingsformålene, men datasubjektet trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.
 • Datasubjektet har motsatt seg bearbeiding i henhold til art. 21 avsn. 1 GDPR, og det er ennå ikke avgjort om de berettigede grunnene til den ansvarlige har forrang foran grunnene til datasubjektet.

Hvis en av forutsetningene som er beskrevet ovenfor, er tilfelle, og et datasubjekt krever begrensning av personopplysninger som er lagret hos uvex group, kan vedkommende når som helst henvende seg til personvernombudet vårt eller en annen medarbeider hos den ansvarlige for bearbeidingen. Personvernombudet til uvex group eller en annen medarbeider vil sørge for begrensning av bearbeidingen.

f) Rett til dataportabilitet

Hvert datasubjekt som er gjenstand for behandling av personopplysninger, har av Den europeiske unionens lovgivende organer fått rett til å motta personopplysninger som gjelder datasubjektet, og som vedkommende har gitt til en ansvarlig, i et strukturert, vanlig tilgjengelig og maskinlesbart format. Vedkommende har også rett til å overføre disse dataene til en annen ansvarlig uten å bli hindret av den ansvarlige som personopplysningene ble gitt til, hvis bearbeidingen er basert på samtykket i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav a GDPR eller art. 9 avsn. 2 bokstav a GDPR eller på en kontrakt i henhold til art. 6 avsn. 1 GDPR og bearbeidingen utføres med en automatisert prosess, så lenge bearbeidingen ikke er nødvendig for å utføre en oppgave som er i offentlighetens interesse eller utøvelse av offentlig myndighet som er tiltrodd den ansvarlige.

Videre har datasubjektet ved utøvelsen av retten til dataportabilitet i henhold til art. 20 avsn. 1 GDPR rett til å få personopplysningene overført direkte fra en ansvarlig til en annen ansvarlig hvis dette er tekniske gjennomførbart og så lenge dette ikke påvirker rettighetene eller frihetene til andre personer.

For å gjøre retten til dataportabilitet gjeldende kan datasubjektet når som helst henvende seg til personvernombudet til uvex group eller en annen medarbeider.

g) Rett til innsigelse

Hvert datasubjekt som er gjenstand for behandling av personopplysninger, har av Den europeiske unionens lovgivende organer fått rett til når som helst å komme med innsigelse mot bearbeiding av personopplysninger som gjelder datasubjektet, som er basert på art. 6 avsn. 1 bokstav e eller f GDPR, av grunner som er knyttet til den spesifikke situasjonen til vedkommende. Dette gjelder også for profilering som er basert på en av disse bestemmelsene.

Uvex group bearbeider ikke personopplysningene lenger i tilfelle innsigelse med mindre vi kan påvise tvingende grunner til bearbeidingen som har forrang foran interessene, rettighetene og frihetene til datasubjektet eller hvis bearbeidingen brukes til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis uvex group bearbeider personopplysninger for å drive direkte reklame, har datasubjektet når som helst rett til å komme med innsigelse mot bearbeidingen av personopplysningene for slik reklame. Dette gjelder også for profilering i den grad den er knyttet til slik direkte reklame. Hvis datasubjektet kommer med innsigelse mot uvex group for bearbeiding for direkte reklame, vil ikke uvex group bearbeide personopplysningene lenger for disse formålene.

I tillegg har datasubjektet rett til å komme med innsigelse mot bearbeiding av personopplysninger som gjelder vedkommende, som utføres hos uvex group for vitenskaplige formål eller forskingsformål eller statistiske formål i henhold til art. 89 avsn. 1 GDPR, av grunner som er knyttet til den spesifikke situasjonen til vedkommende, med mindre en slik bearbeiding er nødvendig for å oppfylle en oppgave som er i offentlighetens interesse.

For å utøve retten til innsigelse kan datasubjektet henvende seg direkte til personvernombudet til uvex group eller en annen medarbeider. Det står videre datasubjektet fritt å utøve innsigelsesretten sin ved hjelp av en automatisert prosedyre der det brukes tekniske spesifikasjoner i forbindelse med bruk av tjenester fra informasjonsselskapet uten hensyn til direktiv 2002/58/EF.

h) Automatiserte avgjørelser i enkelttilfelle, inkludert profilering

Hvert datasubjekt som er gjenstand for behandling av personopplysninger, har av Den europeiske unionens lovgivende organer fått rett til å ikke bli underlagt en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert bearbeiding – inkludert profilering – som medfører juridiske konsekvenser for vedkommende eller påvirker vedkommende vesentlig på lignende måte, så lenge avgjørelsen (1) ikke er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom datasubjektet og den ansvarlige, eller (2) ikke er tillatt på grunnlag av forskrifter i Den europeiske unionen eller medlemsstatene som den ansvarlige er underlagt, og disse forskriftene inneholder rimelige tiltak for beskyttelse av rettighetene og frihetene samt de berettigede interessene til datasubjektet eller (3) ikke skjer med uttrykkelig samtykke fra datasubjektet.

Hvis avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom datasubjektet og den ansvarlige eller (2) treffes med uttrykkelig samtykke fra datasubjektet, treffer uvex group rimelige tiltak for å beskytte rettighetene og frihetene samt de berettigede interessene til datasubjektet, som som et minimum omfatter retten til å kreve inngrep fra en person hos den ansvarlige, til å fremlegge sitt eget standpunkt og til å bestride avgjørelsen.

Hvis datasubjektet vil benytte seg av retter som gjelder automatiserte avgjørelser, kan vedkommende når som helst henvende seg til personvernombudet vårt eller en annen medarbeider hos den ansvarlige for bearbeidingen.

i) Rett til tilbakekalling av et samtykke knyttet til personvern

Hvert datasubjekt som er gjenstand for behandling av personopplysninger, har av Den europeiske unionens lovgivende organer fått rett til å tilbakekalle et samtykke til bearbeiding av personopplysninger når som helst.

Hvis datasubjektet vil benytte seg av retten til å tilbakekalle et samtykke, kan vedkommende når som helst henvende seg til personvernombudet vårt eller en annen medarbeider hos den ansvarlige for bearbeidingen.

13. Personvern ved søknader og i søknadsprosedyrer

Den ansvarlige for bearbeidingen samler inn og bearbeider personopplysningene til søkere for å gjennomføre søknadsprosedyren. Bearbeidingen kan også gjennomføres elektronisk. Dette er tilfelle spesielt hvis en søker sender relevant søknadsdokumentasjon elektronisk til den ansvarlige for bearbeidingen, for eksempel via e-post eller på et nettskjema på nettstedet. Hvis den ansvarlige for bearbeidingen inngår en ansettelseskontrakt med en søker, lagres de innsendte opplysningene for behandling av ansettelsesforholdet i samsvar med de lovpålagte forskriftene. Hvis den ansvarlige for bearbeidingen ikke inngår en ansettelseskontrakt med søkeren, slettes søknadsdokumentasjonen automatisk to måneder etter at avslaget er gjort kjent forutsatt at slettingen ikke er til skade for noen andre berettigede interesser for den ansvarlige for bearbeidingen, eller at søkeren ikke har samtykket i lengre oppbevaring opptil maks. seks måneder etter at avslaget er gjort kjent. Annen berettiget interesse i denne forstand er for eksempel en bevisplikt i en prosedyre i henhold til Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

14. Personvernbestemmelser for bruk av Facebook

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenter fra bedriften Facebook på dette nettstedet. Facebook er et sosialt nettverk.

Et sosialt nettverk er et sosialt møtepunkt på Internett, et nettbasert fellesskap, som som regel gir brukerne mulighet til å kommunisere med hverandre og samhandle i et virtuelt område. Et sosialt nettverk kan fungere som plattform for utveksling av meninger og erfaringer eller gir Internett-samfunnet mulighet til å presentere personlig eller bedriftsrelatert informasjon. Facebook gir brukerne av det sosiale nettverket blant annet mulighet til å opprette private profiler, laste opp bilder og skape nettverk ved hjelp av venneforespørsler.

Driftsselskapet til Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. For personer som bor utenfor USA eller Canada, er den ansvarlige for behandling av personopplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang en av enkeltsidene på dette nettstedet, som drives av den ansvarlige for bearbeidingen, og der det er integrert en Facebook-komponent (Facebook-plug-in), forårsaker Facebook-komponenten automatisk at nettleseren på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet laster ned en visning av den respektive Facebook-komponenten fra Facebook. Det er en samlet oversikt over Facebook-plug-ins under https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Facebook informasjon om hvilken konkret underside av nettstedet vårt datasubjektet besøker.

Hvis datasubjektet samtidig er pålogget hos Facebook, registrerer Facebook hvor lenge vedkommende oppholder seg på nettstedet vårt og hvilken spesifikk underside på nettstedet datasubjektet besøker hver gang vedkommende besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen samles inn av Facebook-komponentene og tilordnes den respektive Facebook-kontoen til datasubjektet av Facebook. Hvis datasubjektet trykker på en av Facebook-knappene som er integrert på nettstedet vårt, for eksempel «Liker»-knappen, eller legger ut en kommentar, tilordner Facebook denne informasjonen til den personlige Facebook-brukerkontoen til datasubjektet og lagrer disse personopplysningene.

Facebook får alltid informasjon via Facebook-komponenten når datasubjektet har besøkt nettstedet vårt hvis datasubjektet var pålogget Facebook samtidig som vedkommende åpnet nettstedet. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Hvis datasubjektet ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Facebook, kan vedkommende forhindre overføringen ved å logge av Facebook-kontoen før vedkommende åpner nettstedet vårt.

Dataretningslinjen som Facebook har offentliggjort, og som finnes under facebook.com/about/privacy/, gir informasjon om hvordan Facebook samler inn, bearbeider og bruker personopplysninger. Videre forklares det hvilke innstillingsmuligheter Facebook tilbyr for å verne privatsfæren til datasubjektet. I tillegg er ulike programmer som gjør det mulig å blokkere dataoverføring til Facebook, tilgjengelige, for eksempel Facebook-blokkeringsprogrammet fra leverandøren Webgraph. Slike programmer kan brukes av datasubjektet for å blokkere dataoverføring til Facebook.

Konverteringsmåling med besøkerhandlingspikselen fra Facebook

Med samtykke fra deg, som du gav på følgende måte

«Jeg godtar bruken av Facebooks brukerhandlingspiksel»,

tar vi i bruk «brukerhandlingspikselen» til

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, USA

(«Facebook»)

under Internett-økten. Slik kan atferden til brukere spores når de er ført videre til nettstedet til leverandøren etter et klikk på en Facebook-reklame. Denne prosedyren brukes til å analysere effekten til Facebook-reklamer for statistiske formål og markedsforskningsformål og kan bidra til å optimalisere fremtidige reklametiltak.

Dataene som samles inn, er anonyme for oss og gir altså ingen konklusjoner om identiteten til brukeren. Dataene lagres og bearbeides imidlertid av Facebook slik at en forbindelse til den respektive brukerprofilen er mulig, så Facebook kan bruke dataene for egne reklameformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan gi Facebook og samarbeidspartnerne deres mulighet til å slå på reklamevisninger på og utenfor Facebook. Videre kan en informasjonskapsel lagres på datamaskinen din for dette formålet.

Bare brukere som er eldre enn 13 år, kan gi samtykke til bruk av brukerhandlingspiksler. Hvis du er yngre, må du be dine foresatte om tillatelse.

Klikk her hvis du vil tilbakekalle samtykket. www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Deactivate Facebook Pixel

15. Personvernbestemmelser for bruk av bilder fra Getty Images

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenter fra bedriften Getty Images på dette nettstedet. Getty Images er et amerikansk bildebyrå. Et bildebyrå er en virksomhet som tilbyr bilder og annet bildemateriale på markedet. Bildebyråer markedsfører som regel fotografier, illustrasjoner og filmmateriale. Via et bildebyrå lisensierer ulike kunder, spesielt operatører av nettsteder, redaksjoner av trykte medier og TV-medier og reklamebyråer, bildene de bruker.

Driftsselskapet til Getty Images-komponenten er Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images gjør det mulig å bygge inn arkivbilder (i noen tilfeller gratis). Innbygging er inkludering eller integrering av et bestemt eksternt innhold, for eksempel tekst-, video- eller bildedata, fra et eksternt nettsted som deretter vises på det egne nettstedet. For innbygging brukes en såkalt innbyggingskode. En innbyggingskode er en HTML-kode som integreres i et nettsted av operatøren av nettstedet. Hvis en innbyggingskode er integrert av en operatør av et nettsted, vises det eksterne innholdet til det andre nettstedet som standard umiddelbart når man besøker et nettsted. For å vise det eksterne innholdet lastes det umiddelbart fra det andre nettstedet. Getty Images tilbyr mer informasjon om innbygging av innhold under koblingen www.gettyimages.co.uk/resources/embed.

Ved den tekniske implementeringen av innbyggingskoden som gjør det mulig å vise bilder fra Getty Images, blir IP-adressen til Internett-forbindelsen som datasubjektet bruker til å besøke nettstedet vårt, overført til Getty Images. Videre registrerer Getty Images nettstedet vårt, nettlesertypen som brukes, nettleserspråket, tidspunktet og lengden på besøket. I tillegg kan Getty Images samle inn navigasjonsinformasjon, det vil si informasjon om hvilke av undersidene våre datasubjektet har besøkt og hvilke koblinger vedkommende har klikket på samt andre handlinger datasubjektet har utført under besøket på nettstedet vårt. Disse dataene kan lagres og analyseres av Getty Images.

Du finner mer informasjon om de gjeldende personvernbestemmelsene til Getty Images under www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

16. Personvernbestemmelser for bruk av Google AdSense

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert Google AdSense på dette nettstedet. Google AdSense er en nettbasert tjeneste som gjør det mulig å formidle reklame til tredjeparts nettsteder. Google AdSense er basert på en algoritme som velger reklamevisningene som vises på tredjeparts nettsteder som passer til innholdet på de respektive nettstedene. Google AdSense gir mulighet for målretting mot Internett-brukere som implementeres ved å generere individuelle brukerprofiler.

Driftsselskapet til Google AdSense-komponenten er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdSense-komponenten er å integrere reklamer på nettstedet vårt. Google AdSense lagrer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. Ovenfor er det forklart hva informasjonskapsler er. Ved å lagre informasjonskapselen får Alphabet Inc. Mulighet til å analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang en av enkeltsidene på dette nettstedet, som drives av den ansvarlige for bearbeidingen, og der det er integrert en Google AdSense-komponent, forårsaker Google AdSense-komponenten automatisk at nettleseren på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet overfører data for formålene Internett-reklame og beregning av provisjoner til Alphabet Inc. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Alphabet Inc. kjennskap til personopplysninger, som IP-adressen til datasubjektet, som Alphabet Inc. blant annet bruker til å forstå hvor brukere og klikk kommer fra og dermed beregne provisjoner.

Som beskrevet ovenfor kan datasubjektet når som helst forhindre at nettstedet vårt lagrer informasjonskapsler ved hjelp av en innstilling på nettleseren som brukes, og dermed stoppe lagring av informasjonskapsler permanent. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også forhindre at Alphabet Inc. kan lagre en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. I tillegg kan en informasjonskapsel som er lagret av Alphabet Inc., slettes når som helst ved hjelp av nettleseren eller annen programvare.

Google AdSense bruker dessuten såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er en miniatyrgrafikk som innebygges i nettsteder for å gjøre loggfilregistrering og loggfilanalyse mulig slik at en statistisk analyse kan gjennomføres. Ved hjelp av den integrerte sporingspikselen kan Alphabet Inc. se om og når en e-post ble åpnet av et datasubjekt og hvilke koblinger datasubjektet klikket på. Sporingspiksler brukes blant annet til å analysere strømmen av besøk til et nettsted.

Via Google AdSense overføres personopplysninger og informasjon, som blant annet omfatter IP-adressen, og som er nødvendig for registrering og telling av de viste reklamene, til Alphabet Inc. i Amerikas forente stater. Disse personopplysningene lagres og bearbeides i Amerikas forente stater. Alphabet Inc. leverer under visse omstendigheter disse personopplysningene som er samlet inn ved hjelp av den tekniske prosedyren, videre til tredjeparter.

Google AdSense forklares nærmere under denne koblingen www.google.de/intl/de/adsense/start/.

17. Personvernbestemmelser for bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon) på dette nettstedet. Google Analytics er en nettanalysetjeneste. Nettanalyse er innhenting, samling og evaluering av data om atferden til besøkende på nettsteder. En nettanalysetjeneste samler blant annet inn data om fra hvilket nettsted et datasubjekt har nådd et nettsted (såkalt referent), på hvilke undersider på nettstedet som ble besøkt, og hvor ofte og hvor lenge en underside ble åpnet. En nettanalyse brukes hovedsakelig til optimalisering av et nettsted og til kostnadseffektivitetsanalyse av reklame på Internett.

Driftsselskapet til Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

For nettanalyse bruker den ansvarlige for bearbeidingen tillegget «_gat._anonymizeIp» via Google Analytics. Ved hjelp av dette tillegget blir IP-adressen til Internett-forbindelsen til datasubjektet forkortet og anonymisert hvis besøket på nettstedene våre kommer fra en medlemsstat i Den europeiske unionen eller en annen stat som har ratifisert avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere strømmen av besøk på nettstedet vårt. Google bruker dataene og informasjonen som samles inn, blant annet til å analysere bruken av nettstedet vårt for å opprette nettbaserte rapporter som viser aktivitetene på nettstedene våre og for å tilby andre tjenester i forbindelse med bruken av nettstedet vårt.

Google Analytics lagrer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. Ovenfor er det forklart hva informasjonskapsler er. Ved å lagre informasjonskapselen får Google mulighet til å analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang en av enkeltsidene på dette nettstedet, som drives av den ansvarlige for bearbeidingen, og der det er integrert en Google Analytics-komponent, åpnes, forårsaker Google Analytics-komponenten automatisk at nettleseren på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet overfører data for nettanalyseformål til Google. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Google kjennskap til personopplysninger, som IP-adressen til datasubjektet, som Google blant annet bruker til å forstå hvor brukere og klikk kommer fra og dermed beregne provisjoner.

Ved hjelp av informasjonskapslene lagres personopplysninger, for eksempel besøkstiden, stedet et besøk ble gjort fra og hvor ofte datasubjektet gjennomfører besøk på nettstedet vårt. Ved hvert besøk på nettstedene overføres disse personopplysningene, inkludert IP-adressen til Internett-forbindelsen datasubjektet brukte, til Google i Amerikas forente stater. Disse personopplysningene lagres av Google i Amerikas forente stater. Google leverer under visse omstendigheter disse personopplysningene som er samlet inn ved hjelp av den tekniske prosedyren, videre til tredjeparter.

Som beskrevet ovenfor kan datasubjektet når som helst forhindre at nettstedet vårt lagrer informasjonskapsler ved hjelp av en innstilling på nettleseren som brukes, og dermed stoppe lagring av informasjonskapsler permanent. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også forhindre at Google kan lagre en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. I tillegg kan en informasjonskapsel som er lagret av Google Analytics, slettes når som helst ved hjelp av nettleseren eller annen programvare.

Videre har datasubjektet mulighet til å komme med innsigelse mot og forhindre innsamling av dataene som er generert av Google Analytics, og som er knyttet til bruken av dette nettstedet. For å gjøre dette må datasubjektet laste ned og installere et tilleggsprogram til nettleseren under koblingen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette tilleggsprogrammet til nettleseren informerer Google Analytics via JavaScript om at ingen data og informasjon om besøkene på nettsteder må overføres til Google Analytics. Installasjonen av tilleggsprogrammet til nettleseren regnes som en innsigelse av Google. Hvis informajonsteknologisystemet til datasubjektet på et senere tidspunkt slettes, formateres på nytt eller installeres på nytt, må datasubjektet installere tilleggsprogrammet til nettleseren på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis tilleggsprogrammet til nettleseren avinstalleres eller deaktiveres av datasubjektet eller en annen person som regnes som en del av deres innflytelsessfære, er det mulighet for å installere eller aktivere tilleggsprogrammet til nettleseren på nytt.

Mer informasjon og de gjeldende personvernbestemmelsene til Google er tilgjengelige under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares nærmere under denne koblingen www.google.com/analytics/.

18. Personvernbestemmelser for bruk av Google Remarketing

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert tjenester fra Google Remarketing på dette nettstedet. Google Remarketing er en funksjon av Google AdWords som gir en bedrift mulighet til å vise reklame for brukere som tidligere har besøkt nettstedet til bedriften. Integreringen av Google Remarketing gir derfor en bedrift mulighet til å opprette brukerbasert reklame og dermed vise Internett-brukeren reklamer som er mer relevante for interessene til vedkommende.

Driftsselskapet til tjenestene fra Google Remarketing er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er å vise reklame som er relevant for interessene til brukeren. Google Remarketing gir oss mulighet til å vise reklamer via Google-reklamenettverket eller å la dem bli vist på andre nettsteder som er tilpasset de individuelle behovene og interessene til Internett-brukere.

Google Remarketing lagrer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. Ovenfor er det forklart hva informasjonskapsler er. Ved å lagre informasjonskapselen får Google mulighet til å gjenkjenne den som besøker nettstedet vårt hvis denne deretter åpner nettsteder som også er medlem av Google-reklamenettverket. Ved hvert besøk på et nettsted der tjenesten til Google Remarketing er integrert, identifiseres nettleseren til datasubjektet automatisk hos Google. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Google kjennskap til personopplysninger, som IP-adressen eller surfeaktivitetene til brukeren, som Google blant annet bruker til å vise reklame som er relevant for interessene til brukeren.

Ved hjelp av informasjonskapselen lagres personopplysninger, for eksempel nettsteder som datasubjektet har besøkt. Ved hvert besøk på nettstedene våre overføres personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-forbindelsen datasubjektet brukte, til Google i Amerikas forente stater. Disse personopplysningene lagres av Google i Amerikas forente stater. Google leverer under visse omstendigheter disse personopplysningene som er samlet inn ved hjelp av den tekniske prosedyren, videre til tredjeparter.

Som beskrevet ovenfor kan datasubjektet når som helst forhindre at nettstedet vårt lagrer informasjonskapsler ved hjelp av en innstilling på nettleseren som brukes, og dermed stoppe lagring av informasjonskapsler permanent. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også forhindre at Google kan lagre en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. I tillegg kan en informasjonskapsel som er lagret av Google Analytics, slettes når som helst ved hjelp av nettleseren eller annen programvare.

Videre har datasubjektet mulighet til å komme med innsigelse mot interessebasert reklame fra Google. For å gjøre det må datasubjektet åpne koblingen www.google.de/settings/ads på nettleseren vedkommende bruker, og foreta de ønskede innstillingene der.

Mer informasjon om de gjeldende personvernbestemmelsene til Google er tilgjengelig under www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

19. Personvernbestemmelser for bruk av Google+

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert Google+-knappen som komponent på dette nettstedet. Google+ er et såkalt sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er et sosialt møtepunkt på Internett, et nettbasert fellesskap, som som regel gir brukerne mulighet til å kommunisere med hverandre og samhandle i et virtuelt område. Et sosialt nettverk kan fungere som plattform for utveksling av meninger og erfaringer eller gir Internett-samfunnet mulighet til å presentere personlig eller bedriftsrelatert informasjon. Google+ gir brukerne av det sosiale nettverket blant annet mulighet til å opprette private profiler, laste opp bilder og skape nettverk ved hjelp av venneforespørsler.

Driftsselskapet til Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en av enkeltsidene på dette nettstedet, som drives av den ansvarlige for bearbeidingen, og der det er integrert en Google+-knapp, forårsaker Google+-knappen automatisk at nettleseren på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet laster ned en visning av den respektive Google+knappen fra Google. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Google informasjon om hvilken konkret underside av nettstedet vårt datasubjektet besøker. Nærmere informasjon om Google+ er tilgjengelig under developers.google.com/+/.

Hvis datasubjektet samtidig er pålogget hos Google+, registrerer Google+ hvor lenge vedkommende oppholder seg på nettstedet vårt og hvilken spesifikk underside på nettstedet datasubjektet besøker hver gang vedkommende besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen samles inn av Google+-knappen og tilordnes den respektive Google+-kontoen til datasubjektet av Google.

Hvis datasubjektet trykker på en av Google+-knappene som er integrert på nettstedet vårt og dermed gir en Google+1-anbefaling, tilordner Google denne informasjonen til den personlige Google+-brukerkontoen til datasubjektet og lagrer disse personopplysningene. Google lagrer Google+1-anbefalingen til datasubjektet og gjør denne offentlig tilgjengelig i samsvar med betingelsene datasubjektet har godtatt i forbindelse med dette. En Google+1-anbefaling som datasubjektet har avgitt på dette nettstedet, blir deretter lagret og bearbeidet sammen med andre personopplysninger, som navnet på Google+1-kontoen datasubjektet bruker og bildet som er lagret på denne i andre Google-tjenester, for eksempel søkemaskinresultatene til Google-søkemaskinen, Google-kontoen til datasubjektet eller på andre steder, for eksempel på nettsteder eller i forbindelse med reklamer. Videre kan Google knytte besøket på dette nettstedet til andre personopplysninger som er lagret hos Google. Google registrerer også disse personopplysningene med det formål å forbedre eller optimalisere de ulike tjenestene fra Google.

Google får alltid informasjon via Google+-knappen når datasubjektet har besøkt nettstedet vårt hvis datasubjektet var pålogget Google+ samtidig som vedkommende åpnet nettstedet. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på Google+-knappen eller ikke.

Hvis datasubjektet ikke ønsker at personopplysninger skal overføres til Google, kan vedkommende forhindre slik overføring ved å logge av Google+-kontoen før vedkommende åpner nettstedet vårt.

Mer informasjon om de gjeldende personvernbestemmelsene til Google er tilgjengelig under http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Mer informasjon fra Google om Google+1-knappen er tilgjengelig under developers.google.com/+/web/buttons-policy.

20. Personvernbestemmelser for bruk av Google AdWords

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert Google AdWords på dette nettstedet. Google AdWords er en tjeneste for Internett-reklame som gir annonsører mulighet til å vise reklamere både i søkemaskinresultatene til Google og i Google-reklamenettverket. Google AdWords gir en annonsør mulighet til å forhåndsdefinere bestemte nøkkelord slik at en reklame utelukkende vises i søkemaskinresultatene fra Google hvis brukeren åpner et nøkkelordrelevant søkeresultat med søkemaskinen. I Google-nettverket fordeles reklamene ved hjelp av en automatisk algoritme og med hensyn til de forhåndsdefinerte nøkkelordene på temarelevante nettsteder.

Driftsselskapet til tjenestene fra Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er å reklamere for nettstedet vårt ved å vise interesserelevant reklame på nettstedene til tredjeparts virksomheter og i søkemaskinresultatene til søkemaskinen Google og å vise ekstern reklame på nettstedet vårt.

Hvis et datasubjekt når nettstedet vårt via en Google-reklame, lagres en såkalt konverteringsinformasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. Ovenfor er det forklart hva informasjonskapsler er. En konverteringsinformasjonskapsel blir ugyldig etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere datasubjektet. Hvis en konverteringsinformasjonskapsel ikke er utløpt, brukes den til å kontrollere om bestemte undersider, for eksempel handlekurven til en nettbutikk, er åpnet på nettstedet vårt. Ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen kan både vi og Google kontrollere om et datasubjekt som har nådd nettstedet vårt via en AdWords-reklame, har generert en omsetning, det vil si om en handlekurv er fullført eller avbrutt.

Dataene og informasjonen som er samlet inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes av Google til å opprette besøksstatistikker for nettstedet vårt. Disse besøksstatistikkene brukes av oss til å beregne totalt antall brukere som har blitt formidlet til oss via AdWords-reklamer, altså for å finne ut om den respektive AdWords-reklamen er vellykket eller mislykket og for å optimalisere AdWords-reklamene våre for fremtiden. Verken bedriften vår eller andre reklamekunder av Google-AdWords får informasjon fra Google som kan brukes til å identifisere datasubjektet.

Ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen lagres personopplysninger, for eksempel nettsteder som datasubjektet har besøkt. Ved hvert besøk på nettstedene våre overføres personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-forbindelsen datasubjektet brukte, til Google i Amerikas forente stater. Disse personopplysningene lagres av Google i Amerikas forente stater. Google leverer under visse omstendigheter disse personopplysningene som er samlet inn ved hjelp av den tekniske prosedyren, videre til tredjeparter.

Som beskrevet ovenfor kan datasubjektet når som helst forhindre at nettstedet vårt lagrer informasjonskapsler ved hjelp av en innstilling på nettleseren som brukes, og dermed stoppe lagring av informasjonskapsler permanent. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også forhindre at Google kan lagre en konverteringsinformasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. I tillegg kan en informasjonskapsel som er lagret av Google AdWords, slettes når som helst ved hjelp av nettleseren eller annen programvare.

Videre har datasubjektet mulighet til å komme med innsigelse mot interessebasert reklame fra Google. For å gjøre det må datasubjektet åpne koblingen www.google.de/settings/ads på nettleseren vedkommende bruker, og foreta de ønskede innstillingene der.

Mer informasjon om de gjeldende personvernbestemmelsene til Google er tilgjengelig under www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

21. Personvernbestemmelser for bruk av Instagram

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenter fra tjenesten Instagram på dette nettstedet. Instagram er en tjeneste som kan betegnes som en audiovisuell plattform, og som gir brukerne mulighet til å dele bilder og videoer samt å spre slike data videre på andre sosiale nettverk.

Driftsselskapet til tjenestene fra Instagram er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hver gang en av enkeltsidene på dette nettstedet, som drives av den ansvarlige for bearbeidingen, og der det er integrert en Instagram-komponent (Insta-knapp), forårsaker Instagram-komponenten automatisk at nettleseren på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet laster ned en visning av den respektive komponenten fra Instagram. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Instagram informasjon om hvilken konkret underside av nettstedet vårt datasubjektet besøker.

Hvis datasubjektet samtidig er pålogget hos Instagram, registrerer Instagram hvor lenge vedkommende oppholder seg på nettstedet vårt og hvilken spesifikk underside datasubjektet besøker hver gang vedkommende besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen samles inn av Instagram-komponentene og tilordnes den respektive Instagram-kontoen til datasubjektet av Instagram. Hvis datasubjektet trykker på en av Instagram-knappene som er integrert på nettstedene våre, tilordnes dataene og informasjonen som overføres, den personlige Instagram-brukerkontoen til datasubjektet og lagres og bearbeides av Instagram.

Instagram får alltid informasjon via Instagram-komponenten når datasubjektet har besøkt nettstedet vårt hvis datasubjektet var pålogget Instagram samtidig som vedkommende åpnet nettstedet. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på Instagram-komponenten eller ikke. Hvis datasubjektet ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Instagram, kan vedkommende forhindre overføringen ved å logge av Instagram-kontoen før vedkommende åpner nettstedet vårt.

Mer informasjon og de gjeldende personvernbestemmelsene til Instagram er tilgjengelige under https://help.instagram.com/155833707900388 og under www.instagram.com/about/legal/privacy/.

22. Personvernbestemmelser for bruk av LinkedIn

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenter fra LinkedIn Corporation på dette nettstedet. LinkedIn er et Internett-basert sosialt nettverk som gir brukere mulighet til å knytte seg til eksisterende forretningsforbindelser samt å opprette nye forbindelser. Over 400 millioner registrerte personer bruker LinkedIn i mer enn 200 land. Det gjør LinkedIn til den største plattformen for forretningsforbindelser for øyeblikket og en av de mest besøkte nettstedene i verden.

Driftsselskapet til LinkedIn er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. For personvernanliggende utenfor USA er LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

Hver gang nettstedet vårt, som omfatter en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plug-in), åpnes, forårsaker denne komponenten at nettleseren som datasubjektet bruker, laster ned en tilsvarende visning av komponenten fra LinkedIn. Mer informasjon om LinkedIn-plug-ins er tilgjengelig under https://developer.linkedin.com/plugins. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får LinkedIn informasjon om hvilken konkret underside av nettstedet vårt datasubjektet besøker.

Hvis datasubjektet samtidig er pålogget hos LinkedIn, registrerer LinkedIn hvor lenge vedkommende oppholder seg på nettstedet vårt og hvilken spesifikk underside på nettstedet datasubjektet besøker hver gang vedkommende besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen samles inn av LinkedIn-komponentene og tilordnes den respektive LinkedIn-kontoen til datasubjektet av LinkedIn. Hvis datasubjektet trykker på en LinkedIn-knapp som er integrert på nettstedet vårt, tilordner LinkedIn denne informasjonen til den personlige LinkedIn-brukerkontoen til datasubjektet og lagrer disse personopplysningene.

LinkedIn får alltid informasjon via LinkedIn-komponenten når datasubjektet har besøkt nettstedet vårt hvis datasubjektet var pålogget Instagram samtidig som vedkommende åpnet nettstedet. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på LinkedIn-komponenten eller ikke. Hvis datasubjektet ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til LinkedIn, kan vedkommende forhindre overføringen ved å logge av LinkedIn-kontoen før vedkommende åpner nettstedet vårt.

LinkedIn tilbyr under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls muligheten til å avbestille e-postmeldinger, SMS-meldinger og målrettede reklamer samt å administrere reklameinnstillinger. LinkedIn bruker videre samarbeidspartnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan lagre informasjonskapsler. Slike informasjonskapsler kan avvises under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De gjeldende personvernbestemmelsene til LinkedIn er tilgjengelige under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Retningslinjene til LinkedIn for informasjonskapsler er tilgjengelige under www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

23. Personvernbestemmelser for bruk av Pinterest

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenter fra Pinterest Inc. på dette nettstedet. Pinterest er et såkalt sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er et sosialt møtepunkt på Internett, et nettbasert fellesskap, som som regel gir brukerne mulighet til å kommunisere med hverandre og samhandle i et virtuelt område. Et sosialt nettverk kan fungere som plattform for utveksling av meninger og erfaringer eller gir Internett-samfunnet mulighet til å presentere personlig eller bedriftsrelatert informasjon. Pinterest gir blant annet brukere av det sosiale nettverket mulighet til å offentliggjøre bildesamlinger og enkeltbilder samt beskrivelser på virtuelle oppslagstavler (såkalt pinning) som deretter deles (såkalt re-pinning) eller kommenteres av andre brukere.

Driftsselskapet til Pinterest er Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en av enkeltsidene på dette nettstedet, som drives av den ansvarlige for bearbeidingen, og der det er integrert en Pinterest-komponent (Pinterest-plug-in), forårsaker Pinterest-komponenten automatisk at nettleseren på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet laster ned en visning av den respektive Pinterest-komponenten fra Pinterest. Mer informasjon om Pinterest er tilgjengelig under https://pinterest.com/. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Pinterest informasjon om hvilken konkret underside av nettstedet vårt datasubjektet besøker.

Hvis datasubjektet samtidig er pålogget hos Pinterest, registrerer Pinterest hvor lenge vedkommende oppholder seg på nettstedet vårt og hvilken spesifikk underside på nettstedet datasubjektet besøker hver gang vedkommende besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen samles inn av Pinterest-komponentene og tilordnes den respektive Pinterest-kontoen til datasubjektet av Pinterest. Hvis datasubjektet trykker på en Pinterest-knapp som er integrert på nettstedet vårt, tilordner Pinterest denne informasjonen til den personlige Pinterest-brukerkontoen til datasubjektet og lagrer disse personopplysningene.

Pinterest får alltid informasjon via Pinterest-komponenten når datasubjektet har besøkt nettstedet vårt hvis datasubjektet var pålogget Pinterest samtidig som vedkommende åpnet nettstedet. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på Pinterest-komponenten eller ikke. Hvis datasubjektet ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Pinterest, kan vedkommende forhindre overføringen ved å logge av Pinterest-kontoen før vedkommende åpner nettstedet vårt.

Dataretningslinjen som Pinterest har offentliggjort, og som finnes under about.pinterest.com/privacy-policy, gir informasjon om hvordan Pinterest samler inn, bearbeider og bruker personopplysninger.

24. Personvernbestemmelser for bruk av Shariff

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenten Shariff på dette nettstedet. Shariff-komponenten gjør knapper for sosiale medier som er kompatible med datavern, tilgjengelige. Shariff ble utviklet for det tyske datatidsskriftet c't og publiseres av GitHub, Inc.

Utvikleren av komponenten er GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Vanligvis overfører knappeløsningene som tilbys av de sosiale nettverkene, personopplysninger til det respektive sosiale nettverket når en bruker besøker et nettsted der en knapp for sosiale medier er integrert. Ved bruk av Shariff-komponenten blir personopplysninger først overført til sosiale nettverk hvis en besøker på et nettsted aktivt trykker på en av knappene for sosiale medier. Mer informasjon om Shariff-komponenten er tilgjengelig hos datatidsskriftet c't under http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Bruken av Shariff-komponenten har som formål å beskytte personopplysningene til dem som besøker nettstedet vårt, og samtidig å gi oss mulighet til å integrere en knappeløsning for sosiale nettverk på dette nettstedet.

Mer informasjon om de gjeldende personvernbestemmelsene til GitHub er tilgjengelig under help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

25. Personvernbestemmelser for bruk av Twitter

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenter fra Twitter på dette nettstedet. Twitter er en flerspråklig, offentlig tilgjengelig mikrobloggingstjeneste der brukerne kan offentliggjøre og dele såkalte tweets, det vil si korte meldinger, som er begrenset til 280 tegn. Disse korte meldingene kan leses av hvem som helst, det vil si også personer som ikke er logget på Twitter. Twitter-meldingene vises også for de såkalte følgerne til den respektive brukeren. Følgere er andre Twitter-brukere som følger meldingene til en bruker. Videre gir Twitter mulighet til å nå et bredt publikum ved hjelp av emneknagger, koblinger eller retweets.

Driftsselskapet til Twitter er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en av enkeltsidene på dette nettstedet, som drives av den ansvarlige for bearbeidingen, og der det er integrert en Twitter-komponent (Twitter-knapp), forårsaker Twitter-komponenten automatisk at nettleseren på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet laster ned en visning av den respektive Twitter-komponenten fra Twitter. Mer informasjon om Twitter-knappene er tilgjengelig under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Twitter informasjon om hvilken konkret underside av nettstedet vårt datasubjektet besøker. Formålet med integreringen av Twitter-komponenten er å gi brukerne våre mulighet til å dele innholdet på dette nettstedet, å gjøre dette nettstedet kjent i den digitale verden og å øke besøkstallene våre.

Hvis datasubjektet samtidig er pålogget hos Twitter, registrerer Twitter hvor lenge vedkommende oppholder seg på nettstedet vårt og hvilken spesifikk underside på nettstedet datasubjektet besøker hver gang vedkommende besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen samles inn av Twitter-komponentene og tilordnes den respektive Twitter-kontoen til datasubjektet av Twitter. Hvis datasubjektet trykker på en av Twitter-knappene som er integrert på nettstedet vårt, tilordnes dataene og informasjonen som overføres, til den personlige Twitter-brukerkontoen til datasubjektet, og den lagres og bearbeides av Twitter.

Twitter får alltid informasjon via Twitter-komponenten når datasubjektet har besøkt nettstedet vårt hvis datasubjektet var pålogget Twitter samtidig som vedkommende åpnet nettstedet. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på Twitter-komponenten eller ikke. Hvis datasubjektet ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Twitter, kan vedkommende forhindre overføringen ved å logge av Twitter-kontoen før vedkommende åpner nettstedet vårt.

De gjeldende personvernbestemmelsene fra Twitter er tilgjengelige under twitter.com/privacy.

26. Personvernbestemmelser for bruk av Xing

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenter fra Xing på dette nettstedet. Xing er et Internett-basert sosialt nettverk som gir brukerne mulighet til å knytte seg til eksisterende forretningsforbindelser samt å opprette nye forbindelser. De enkelte brukerne kan opprette en personlig profil hos Xing. Bedrifter kan for eksempel opprette bedriftsprofiler eller offentliggjøre tilbud om stillinger på Xing.

Driftsselskapet til Xing er XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang en av enkeltsidene på dette nettstedet, som drives av den ansvarlige for bearbeidingen, og der det er integrert en Xing-komponent (Xing-plug-in), forårsaker Xing-komponenten automatisk at nettleseren på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet laster ned en visning av den respektive Xing-komponenten fra Xing. Mer informasjon om Xing-plug-ins er tilgjengelig under https://dev.xing.com/plugins. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Xing informasjon om hvilken konkret underside av nettstedet vårt datasubjektet besøker.

Hvis datasubjektet samtidig er pålogget hos Xing, registrerer Xing hvor lenge vedkommende oppholder seg på nettstedet vårt og hvilken spesifikk underside på nettstedet datasubjektet besøker hver gang vedkommende besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen samles inn av Xing-komponentene og tilordnes den respektive Xing-kontoen til datasubjektet av Xing. Hvis datasubjektet trykker på en av Xing-knappene som er integrert på nettstedet vårt, for eksempel «Del»-knappen, tilordner Xing denne informasjonen til den personlige Xing-brukerkontoen til datasubjektet og lagrer disse personopplysningene.

Xing får alltid informasjon via Xing-komponenten når datasubjektet har besøkt nettstedet vårt hvis datasubjektet var pålogget Xing samtidig som vedkommende åpnet nettstedet. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på Xing-komponenten eller ikke. Hvis datasubjektet ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Xing, kan vedkommende forhindre overføringen ved å logge av Xing-kontoen før vedkommende åpner nettstedet vårt.

Personvernbestemmelsene som Xing har offentliggjort, og som finnes under www.xing.com/privacy, gir informasjon om hvordan Xing samler inn, bearbeider og bruker personopplysninger. Videre har Xing under https://www.xing.com/app/share?op=data_protection offentliggjort personverninformasjon for Del-knappen til XING.

27. Personvernbestemmelser for bruk av YouTube

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenter fra bedriften YouTube på dette nettstedet. YouTube er en Internett-videoportal som gir videoprodusenter mulighet til å legge ut gratis videoklipp og andre brukere mulighet til å se, vurdere og kommentere dem, også det gratis. YouTube gir mulighet for å offentliggjøre alle typer videoer, og derfor er både fullstendige film- og fjernsynssendinger, men også musikkvideoer, trailere eller videoer brukere selv har laget, tilgjengelige på Internett-portalen.

Driftsselskapet til YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en av enkeltsidene på dette nettstedet, som drives av den ansvarlige for bearbeidingen, og der det er integrert en YouTube-komponent (YouTube-knapp), forårsaker YouTube-komponenten automatisk at nettleseren på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet laster ned en visning av den respektive YouTube-komponenten fra YouTube. Mer informasjon om YouTube er tilgjengelig under https://www.youtube.com/intl/EN/yt/about/. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får YouTube og Google informasjon om hvilken konkret underside av nettstedet vårt datasubjektet besøker.

Hvis datasubjektet samtidig er pålogget YouTube, registrerer YouTube hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt datasubjektet besøker hvis undersiden inneholder en YouTube-video. Denne informasjonen samles inn av YouTube og Google og tilordnes den respektive YouTube-kontoen til datasubjektet.

YouTube og Google får alltid informasjon via YouTube-komponenten når datasubjektet har besøkt nettstedet vårt hvis datasubjektet var pålogget YouTube samtidig som vedkommende åpnet nettstedet. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på en YouTube-video eller ikke. Hvis datasubjektet ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til YouTube og Google, kan vedkommende forhindre overføringen ved å logge av YouTube-kontoen før vedkommende åpner nettstedet vårt.

Personvernbestemmelsene som YouTube har offentliggjort, og som finnes under www.google.com/intl/en/policies/privacy/, gir informasjon om hvordan YouTube og Google samler inn, bearbeider og bruker personopplysninger.

28. Betalingsmåte: Personvernbestemmelser for PayPal som betalingsmåte

Den ansvarlige for bearbeidingen har integrert komponenter fra bedriften PayPal på dette nettstedet. PayPal er en nettbasert leverandør av betalingstjenester. Betalinger gjennomføres via såkalte PayPal-kontoer som utgjøre virtuelle privat- eller forretningskontoer. I tillegg tilbyr PayPal muligheten til å gjennomføre virtuelle betalinger via kredittkort hvis en bruker ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-postadresse, og derfor finnes det ikke noe klassisk kontonummer. PayPal gir mulighet til å utløse betalinger på nett til tredjeparter eller å motta betalinger. PayPal påtar seg også trusteefunksjoner og tilbyr kjøpsbeskyttelsestjenester.

Det europeiske driftsselskapet til PayPal er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis datasubjektet velger «PayPal» som betalingsmulighet under bestillingsprosedyren på nettbutikken vår, formidles opplysningene om datasubjektet til PayPal. Ved å velge dette betalingsalternativet gir datasubjektet samtykke til overføring av personopplysningene som er nødvendige for å gjennomføre betalingen.

Personopplysningene som overføres til PayPal er som regel fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kjøpet. For å gjennomføre kjøpskontrakten er det også behov for personopplysningene som er knyttet til den respektive bestillingen.

Formålet med overføringen av opplysningene er gjennomføring av betalingen og forebygging av svindel. Den ansvarlige for bearbeidingen vil overføre personopplysninger til PayPal spesielt hvis det er oppgitt en berettiget interesse for overføringen. Personopplysningene som er utvekslet mellom PayPal og den ansvarlige for bearbeidingen, blir under visse omstendigheter overført fra PayPal til kredittvurderingsbyråer. Formålet med denne overføringen er kontroll av identitet og kredittverdighet.

PayPal kan eventuelt viderelevere personopplysninger til tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører eller underleverandører hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelsene eller dataene skal bearbeides etter oppdrag fra PayPal.

Datasubjektet har når som helst mulighet til å tilbakekalle samtykket til håndtering av personopplysninger som er gitt til PayPal. En tilbakekalling omfatter ikke personopplysninger som må bearbeides, brukes eller overføres for å gjennomføre en (kontraktsmessig) betaling.

Du finner de gjeldende personvernbestemmelsene til PayPal under www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

29. Juridisk grunnlag for bearbeidingen

Art. 6 I lit. a GDPR er det juridiske grunnlaget for bedriften vår for bearbeidingsprosedyrer der vi innhenter samtykke for et bestemt bearbeidingsformål. Hvis bearbeiding av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt der motparten er datasubjektet, som ved bearbeidingsprosedyrer som er nødvendige for å levere varer eller en annen tjeneste eller motytelse, er bearbeidingen basert på art. 6 I lit. b GDPR. Det samme gjelder for bearbeidingsprosedyrer som er nødvendige for å gjennomføre kontraktsmessige tiltak, for eksempel ved forespørsler om produktene eller tjenestene våre. Hvis bedriften vår er underlagt en juridisk forpliktelse som gjør bearbeiding av personopplysninger nødvendig, for eksempel for å oppfylle avgiftsforpliktelser, er bearbeidingen basert på art. 6 I lit. C GDPR. I sjeldne tilfeller kan det bli nødvendig å bearbeide personopplysninger for å beskytte livsviktige interesser for datasubjektet eller en annen fysisk person. Det vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende i bedriften var blir skadet og alderen til vedkommende, personnummeret eller annen livsviktig informasjon må videreleveres til en lege, et sykehus eller annen tredjepart. I så fall er bearbeidingen basert på art. 6 I lit. d GDPR. Bearbeidingsprosedyrer kan også være basert på art. 6 I lit. f GDPR. Bearbeidingsprosedyrer som ikke omfattes av noen av de nevnte juridiske grunnlagene, er basert på dette juridiske grunnlaget hvis bearbeidingen er nødvendig for å beskytte en berettiget interesse for bedriften vår eller en tredjepart så lenge interessene, de grunnleggende rettighetene og grunnleggende frihetene til datasubjektet ikke har forrang. Slike bearbeidingsprosedyrer er tillatt fordi Den europeiske unionens lovgivende organer har nevnt dem spesielt. De er av den oppfatningen at det kan antas at det er en berettiget interesse hvis datasubjektet er en kunde av den ansvarlige (vurderingsårsak 47 setning 2 GDPR).

30. Berettigede interesser i bearbeidingen fra den ansvarlige eller en tredjepart

Hvis bearbeidingen av personopplysninger er basert på artikkel 6 I lit. f GDPR, er vår berettigede interesse gjennomføringen av forretningsvirksomheten vår til fordel for alle medarbeiderne og aksjonærene våre.

31. Varigheten av lagringen av personopplysningene

Kriteriet for varigheten av lagringen av personopplysninger er den respektive lovpålagte oppbevaringsfristen. Når fristen er utløpt, slettes de respektive dataene rutinemessig hvis det ikke er behov for dem lenger for å oppfylle kontrakten eller å iverksette en kontrakt.

32. Lovpålagte eller kontraktsmessige forskrifter for å gjøre personopplysningene tilgjengelige; behov for kontraktsinngåelse; datasubjektets plikt til å gjøre personopplysninger tilgjengelige; mulige konsekvenser hvis de ikke gjøres tilgjengelige

Vi gjør oppmerksom på at det til dels er lovpålagt å gjøre personopplysninger tilgjengelige (f.eks. skattelovgivning), eller kontraktsbestemmelser kan gjøre det nødvendig (f.eks. opplysninger om kontraktspartneren). For å inngå en kontrakt kan det være nødvendig at et datasubjekt gjøre personopplysninger tilgjengelige for oss, som deretter må bearbeides av oss. Datasubjektet er for eksempel forpliktet til å gjøre personopplysninger tilgjengelige for oss hvis bedriften vår inngår en kontrakt med vedkommende. Hvis personopplysningene ikke gjøres tilgjengelige, vil det føre til at det ikke kan inngås en kontrakt med datasubjektet. Før datasubjektet gjør personopplysninger tilgjengelige for oss, må datasubjektet henvende seg til personvernombudet vårt. Basert på det individuelle tilfellet forklarer personvernombudet for datasubjektet om det er nødvendig å gjøre personopplysningene tilgjengelige på grunn av lovpålagte krav eller for å inngå kontrakten, om det er en plikt til å gjøre personopplysningene tilgjengelige og hvilke følger det vil ha om personopplysningene ikke gjøres tilgjengelige.

33. Eksistensen av automatisert beslutningstaking

Som en ansvarsbevisst bedrift unnlater vi å bruke automatisk beslutningstaking eller profilering.

Denne personvernerklæringen er opprettet ved hjelp av programmet for generering av personvernerklæringer til DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som fungerer som eksternt personvernombud, i samarbeid med RC GmbH, som selger brukte datamaskiner, og advokatkontoret WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.