Open/Close Menu

Integritetspolicy (version: 12/2017)

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd är av särskild betydelse för ledningen på UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG och dess närstående bolag (i det följande kallas dessa företag gemensamt ”uvex-koncernen”). I princip är användningen av webbplatsen för uvex-koncernen möjlig utan att uppge personuppgifter. Men om en viss person önskar använda våra företagstjänster via vår webbplats kan det emellertid krävas behandling av personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling söker vi i allmänhet samtycke från den registrerade personen.

Behandling av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad person, sker alltid i enlighet med EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning och i enlighet med landsspecifika bestämmelser om dataskydd som gäller för uvex-koncernen. Syftet med den här integritetspolicyn är att ge offentlig information om arten, omfattningen och ändamålet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Registrerade personer informeras också om sina rättigheter enligt denna integritetspolicy.

uvex-koncernen har som personuppgiftsansvarig genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Det kan dock generellt förekomma säkerhetsbrister vid internetbaserade dataöverföringar, vilket innebär att ett absolut skydd inte kan garanteras. Därför står det varje berörd person fritt att lämna personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. Begreppsförklaringar

uvex-koncernens sekretesspolicy bygger på den terminologi som används i europeiska direktiv och lagar i samband med antagandet av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Vår integritetspolicy bör vara enkel att läsa och förstå såväl för allmänheten som för våra kunder och affärspartner. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I den här integritetspolicyn använder vi bland annat följande begrepp:

a) Personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (kallas i det följande ”registrerad person”). En identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b) Registrerad person

En registrerad person är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige.

c) Behandling

Behandling avser varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

d) Begränsad behandling

Begränsning av behandling är markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

e) Profilering

Profilering är varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

f) Pseudonymisiering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik, registrerad person utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som enskilt eller i samförstånd med andra beslutar om syftet och metoderna för behandling av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

h) Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

i) Mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Myndigheter som erhåller personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.

j) Tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas och som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar. Dotterbolag till företag inom uvex-koncernen betraktas inte som tredje part.

k) Samtycke

Samtycke är varje form av frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande, genom vilken den registrerade personen, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av sina personuppgifter.

2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, andra dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 181

90766 Fürth

Tyskland

Tel: 49(0)911-9736-1592

E-post: O.Roth@uvex.de

Webbplats: www.uvex.de

3. Dataskyddsombuds namn och adress

Dataskyddsombud för företag i uvex-koncernen med säte i Tyskland:

Otto Roth

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 181

90766 Fürth

Tyskland

Tel: + 49(0)911-9736-1592

E-post: O.Roth@uvex.de

Webbplats: www.uvex.de

Alla registrerade personer kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud med frågor eller förslag om dataskydd.

4. Cookies

uvex-koncernens webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som placeras och lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Flera webbplatser och servrar använder cookies. Flera cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en entydig identifikation av en cookie. Det består av en teckensträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagras. Detta gör att webbplatser och servrar som användare besöker kan skilja användarens specifika webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan kännas igen och identifieras av det unika cookie-ID:t.

Genom att använda cookies kan uvex-koncernen erbjuda användarna av denna Webbplats mer användarvänliga tjänster som inte är möjliga utan placeringen av cookies.

Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på vår webbplats optimeras enligt användarens preferenser. Som redan nämnts gör cookies att vi kan känna igen användaren på vår webbplats. Syftet med den här igenkänningen är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Besökare på en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte mata in sina inloggningsuppgifter varje gång de besöker webbplatsen eftersom det görs av Webbplatsen och cookie-filen som är lagrad i användarens datorsystem. Cookie-filer som används för kundvagnar i onlinebutiker är ett annat exempel. Artiklarna som kunden har lagt i den virtuella varukorgen memoreras med hjälp av en cookie-fil.

Den registrerade kan när som helst säga nej till och förhindra att cookie-filer används på vår webbplats genom en motsvarande inställning av webbläsaren som används. Dessutom kan cookies som redan har placerats när som helst tas bort via webbläsaren eller andra program. Det här är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade personen inaktiverar inställningen av cookie-filer i webbläsaren som används är det möjligt att alla funktioner på vår webbplats inte blir helt användbara.

5. Insamling av allmänna uppgifter och information

uvex-koncernens webbplatser samlar in en serie allmänna uppgifter och information i samband med varje besök på Webbplatsen som en Registrerad person eller ett automatiskt system gör. Sådana allmänna uppgifter och information sparas i serverns loggfiler. Information som registreras kan vara (1) webbläsartyper och -versioner som används, (2) det operativsystem som åtkomstsystemet använder, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallad referent), (4) underordnade webbplatser som via ett åtkomstsystem dirigeras till vår webbplats, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) IP-adress, (7) åtkomstsystemets internetleverantör och (8) annan liknande data och information.

Vid användning av generella uppgifter och allmän information drar uvex-koncernen inga slutsatser om den registrerade personen. Informationen används dessutom för att (1) leverera innehållet på vår webbplats på ett korrekt sätt, (2) optimera samt annonsera innehållet på vår webbplats, (3) säkerställa att våra IT-system och tekniken på vår webbplats fungerar korrekt samt (4) förse brottsbekämpande myndigheter med nödvändig information i händelse av cyberangrepp. Dessa uppgifter som samlas in anonymt utvärderas därför statistiskt och vidare av uvex-koncernen i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att sedan kunna säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som en Registrerad person har angivit.

6. Registrering på vår webbplats

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den personuppgiftsansvariges webbplats genom att lämna personuppgifter. Vilka personuppgifter som ska skickas till den personuppgiftsansvarige bestäms genom respektive indatamask som används för registreringen. Personuppgifter som den registrerade personen anger samlas in och lagras av den personuppgiftsansvarige enbart för internt bruk och för egna ändamål. Den personuppgiftsansvarige kan vidarebefordra personuppgifterna till en eller flera personuppgiftsbiträden, till exempel en pakettjänst, som också endast använder personuppgifterna för intern användning som kan hänföras till den personuppgiftsansvarige.

Genom registrering på den personuppgiftsansvariges webbplats lagras dessutom den IP-adress som tilldelats Registrerad person av Internet-leverantören (ISP), samt datum och tid för registrering. Lagringen av dessa uppgifter sker eftersom endast på så sätt kan missbruk av våra tjänster förhindras, och dessa uppgifter gör det vid behov möjligt att klara upp brott som har begåtts. I detta avseende krävs lagringen av dessa uppgifter som skydd för den personuppgiftsansvarige. Dessa uppgifter lämnas normalt inte ut till tredje part, såvida det inte finns en laglig skyldighet att vidarebefordra dem eller om det är nödvändigt för brottsbekämpning.

Registreringen av Registrerad person som frivilligt tillhandahåller personuppgifter syftar till att den personuppgiftsansvarige ska kunna erbjuda Registrerad person innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas till registrerade användare. Det står Registrerade personer fritt att när som helst ändra de personuppgifter som anges i samband med registreringen eller helt låta radera dem från den personuppgiftsansvariges databas.

Den personuppgiftsansvarige ska när som helst på begäran lämna information till registrerade personer om vilka personuppgifter om den registrerade personen som lagras. Vidare korrigerar eller raderar den personuppgiftsansvarige personuppgifter på begäran av den registrerade personen, i den mån det inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Ett i den här integritetspolicyn namngivet dataskyddsombud och den personuppgiftsansvariges hela personalstyrka är tillgängliga som kontaktpersoner för den registrerade personen i detta sammanhang.

7. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På uvex-koncernens webbplats har användare möjlighet att registrera sig för vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som skickas till den personuppgiftsansvarige i samband med en beställning av nyhetsbrevet bestäms genom respektive indatamask som används i detta syfte.

uvex-koncernen informerar med jämna mellanrum sina kunder och affärspartner om företagserbjudanden genom ett nyhetsbrev. Vårt företags nyhetsbrev kan endast tas emot av den registrerade personen om (1) den registrerade personen har en giltig e-postadress och (2) den registrerade personen registrerar sig för nyhetsbrevet. Av juridiska skäl och som en del av det dubbla samtyckesförfarandet skickas första gången – innan nyhetsbrevet skickas – en bekräftelse till den e-postadress som den registrerade personen har angett. Den här bekräftelsen via e-post används för att bevisa om innehavaren av e-postadressen i egenskap av registrerad person är behörig att få nyhetsbrevet.

Vid registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi även datorsystemets IP-adress som har tilldelats av internetleverantören (ISP) och används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen, samt tid och datum för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att få information om (eventuellt) missbruk av den registrerade personens e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför som rättsligt skydd för personuppgiftsansvarig.

De personuppgifter som samlas in i samband med registrering av nyhetsbrevet används endast för utskick av nyhetsbrevet. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras per e-post, så länge det är nödvändigt för nyhetsbrevtjänsten eller en registrering för nyhetsbrevet i fråga. Det kan vara aktuellt vid ändringar av nyhetsbrevtjänsten eller vid förändringar på grund av tekniska omständigheter. Inga uppgifter som samlas in i samband med nyhetsbrevtjänsten kommer att lämnas ut till tredje part. Den registrerade personen kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Samtycket till lagring av personuppgifter som den registrerade personen har gett för utskick av nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. Varje nyhetsbrev innehåller en länk med vilken samtycket kan återkallas. Det är också möjligt att när som helst på den personuppgiftsansvariges webbplats avanmäla sig till nyhetsbrevet eller meddela personuppgiftsansvarig om detta på annat vis.

8. Spårning i nyhetsbrev

uvex-koncernens nyhetsbrev innehåller så kallade pixeltaggar. En pixeltagg är en miniatyrbild som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilinspelning och loggfilanalys. Därigenom blir det möjligt att genomföra statistiska utvärderingar av om onlinemarknadsföringskampanjer är lyckade eller misslyckade. Med hjälp av inbäddade pixeltaggar kan uvex-koncernen fastställa om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad person och vilka länkar i e-postmeddelandet som den registrerade klickade på.

Personuppgifter som samlas in via pixeltaggarna i nyhetsbreven lagras och utvärderas av personuppgiftsansvarig eller dess personuppgiftsbiträde för optimerad distribution av nyhetsbrevet och för bättre anpassning av innehållet i framtida nyhetsbrev till den registrerade personens intressen. Registrerade personer har rätt att när som helst återkalla försäkran om samtycke i fråga som görs via det dubbla samtyckesförfarandet. Efter ett återkallande raderas dessa personuppgifter av den personuppgiftsansvarige. En avregistrering från nyhetsbrevet tolkas automatiskt av uvex-koncernen som en återkallelse.

9. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

uvex-koncernens webbsidor innehåller på grund av lagstadgade bestämmelser information som möjliggör snabb elektronisk kontakt och omedelbar kommunikation med oss och att kommunicera direkt med oss, däribland en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en registrerad person kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller ett kontaktformulär lagras automatiskt personuppgifterna som den registrerade personen anger. Sådana personuppgifter som en registrerad person frivilligt uppger till den personuppgiftsansvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade personen. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till tredje part.

10. Kommentarsfunktion i bloggen på webbplatsen

uvex-koncernen ger användarna möjlighet att lämna enskilda kommentarer till blogginlägg i en blogg som finns på den personuppgiftsansvariges webbplats. En blogg är en webbaserad, vanligtvis offentligt tillgänglig portal där en eller flera personer som kallas bloggare eller webbloggare kan publicera artiklar eller tankar i så kallade blogginlägg. Bloggposter kan i regel kommenteras av andra personer.

Om en registrerad person lämnar en kommentar i bloggen som publiceras på den här webbplatsen lagras och publiceras utöver kommentaren också uppgifter om tidpunkten för kommentaren samt om det användarnamn (pseudonym) som den registrerade personen har valt. Dessutom loggas den IP-adress som den registrerade personen har tilldelats av internetleverantören. Den här lagringen av IP-adressen sker av säkerhetsskäl, och i händelse av att den registrerade personen bryter mot tredje parts rättigheter eller postar olagligt innehåll genom en kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter är därför i den personuppgiftsansvariges eget intresse, så att vederbörande kan rentvå sig vid en eventuell överträdelse. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till tredje part, såvida inte en sådan överföring krävs enligt lag eller ska användas för den personuppgiftsansvariges rättsliga försvar.

11. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerade personens personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller så länge som tillåts enligt europeiska direktiv och lagar eller av annan lagstiftning eller bestämmelser som den personuppgiftsansvarige lyder under.

Om syftet med lagringen inte är tillämpligt eller om en lagringsperiod som föreskrivs i europeiska direktiv och lagar löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

12. Registrerad persons rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

En registrerad person har enligt europeiska direktiv och lagar rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör vederbörande håller på att behandlas. Om den registrerade vill utöva sin rätt till rättelse kan vederbörande när som helst vända sig till vårt dataskyddsombud eller en annan personuppgiftsansvarig medarbetare.

b) Rätt till tillgång

En person vars personuppgifter behandlas har enligt europeiska direktiv och lagar rätt att när som helst få kostnadsfri tillgång de personuppgifter som finns lagrade om den registrerade personen samt erhålla en kopia av den här informationen. Därutöver ger europeiska direktiv och lagar den registrerade personen rätt att få tillgång till följande information:

 • ändamålen med behandlingen
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer
 • om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, vilka kriterier som används för att fastställa denna period
 • förefintlig rätt att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna, begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade personen eller att invända mot sådan behandling
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Den registrerade personen har dessutom rätt att få upplysningar om huruvida personuppgifterna har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade personen för övrigt rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits vid överföringen.

Om den registrerade vill utöva den här rätten till tillgång kan vederbörande när som helst vända sig till vårt dataskyddsombud eller en annan personuppgiftsansvarig medarbetare.

c) Rätt till rättelse

En person vars personuppgifter behandlas har enligt europeiska direktiv och lagar rätt att när som helst och utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om vederbörande rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har den registrerade dessutom rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Om den registrerade vill utöva sin rätt till rättelse kan vederbörande när som helst vända sig till vårt dataskyddsombud eller en annan personuppgiftsansvarig medarbetare.

d) Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

En person vars personuppgifter behandlas har enligt europeiska direktiv och lagar rätt att utan onödigt dröjsmål när som helst få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller och om behandlingen inte är nödvändig:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig i enlighet med artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen.
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen.

Om något av ovanstående skäl gäller och en registrerad person önskar att personuppgifter som är lagrade hos uvex-koncernen tas bort kan vederbörande när som helst vända sig till vårt dataskyddsombud eller en annan personuppgiftsansvarig medarbetare. uvex-koncernens dataskyddsombud eller en annan anställd kommer att tillse att begäran om radering verkställs utan dröjsmål.

Om uvex-koncernen har offentliggjort personuppgifterna och vårt företag som personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 17.1 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen är förpliktigat att radera personuppgifterna, ska uvex-koncernen med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar de offentliga personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter, såvida inte behandlingen är nödvändig. uvex-koncernens dataskyddsombud eller, i enskilda fall, en annan dataskyddsansvarig, kommer att tillse att begäran om radering verkställs utan dröjsmål.

e) Rätt till begränsad behandling

En person vars personuppgifter behandlas har enligt europeiska direktiv och lagar rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Den registrerade personen bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig, den registrerade personen motsätter sig att personuppgifterna raderas och begär i stället en begränsning av deras användning.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men den registrerade personen behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Den registrerade personen har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och det står ännu inte klart om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om någon av ovanstående förutsättningar gäller och en registrerad person önskar att behandlingen av personuppgifter som är lagrade hos uvex-koncernen begränsas kan vederbörande när som helst vända sig till vårt dataskyddsombud eller en annan personuppgiftsansvarig medarbetare. uvex-koncernens dataskyddsombud eller annan ansvarig kommer att inleda begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till uppgifternas portabilitet

En person vars personuppgifter behandlas har enligt europeiska direktiv och lagar rätt att erhålla de personuppgifter som vederbörande har tillhandahållit till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6.1 a), artikel 9.2 a) eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 b) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och behandlingen sker automatiserat, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Dessutom har den registrerade personen vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 20.1 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt och såvida andras rättigheter och friheter inte därigenom påverkas på ett ogynnsamt sätt.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade personen när som helst kontakta dataskyddsombudet eller en annan medarbetare som utses av uvex-koncernen.

g) Rätt att göra invändningar

En person vars personuppgifter behandlas har enligt europeiska direktiv och lagar rätt att, av skäl som hänför sig till vederbörandes specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av sina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e) eller f) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Det här gäller även för profileringar som stöder sig på dessa bestämmelser.

uvex-koncernen får i händelse av invändningar inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerade personens intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om uvex-koncernen behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring ska den registrerade personen ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för sådan marknadsföring. Det inkluderar profilering, i den utsträckning som den har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade personen invänder mot uvex-koncernens behandling för direkt marknadsföring ska uvex-koncernen inte längre behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen ska den registrerade personen, av skäl som hänför sig till vederbörandes specifika situation, dessutom ha rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Om den registrerade personen vill utöva sin rätt att göra invändningar kan vederbörande när som helst vända sig direkt till uvex-koncernens dataskyddsombud eller en annan medarbetare. När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade personen utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

En person vars personuppgifter behandlas har enligt europeiska direktiv och lagar rätt att inte omfattas av beslut som enbart grundar sig på automatisk bearbetning, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder, eller på liknande sätt i betydande grad påverkar vederbörande, såvida inte beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade personen och den personuppgiftsansvarige, (2) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller (3) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade personen och den personuppgiftsansvarige eller (2) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke vidtar uvex-koncernen lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter, friheter och rättsliga intressen – åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om den registrerade personen vill utöva rättigheter med avseende på beslut som grundar sig på automatisk bearbetning kan vederbörande när som helst vända sig till vårt dataskyddsombud eller en annan personuppgiftsansvarig medarbetare.

i) Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

En person vars personuppgifter behandlas har enligt europeiska direktiv och lagar rätt att när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade personen vill utöva sin rätt att återkalla samtycke kan vederbörande när som helst vända sig till vårt dataskyddsombud eller en annan personuppgiftsansvarig medarbetare.

13. Dataskydd vid ansökningar och ansökningsförfaranden

Personuppgiftsansvarig samlar och behandlar sökandes personuppgifter i syfte att kunna behandla ansökan. Behandlingen kan också ske på elektronisk väg. Detta är särskilt fallet om en sökande lämnar motsvarande ansökningsdokument till den personuppgiftsansvarige på elektronisk väg, till exempel via e-post eller via ett webbformulär som finns tillgängligt på webbplatsen. Om den personuppgiftsansvarige sluter ett anställningsavtal med en sökande lagras uppgifterna som uppges i samband med anställningsförhållandet i enlighet med lagen. Om den personuppgiftsansvarige inte sluter något anställningsavtal med den sökande ska ansökningsdokumentet automatiskt raderas två månader efter meddelande om avslag på ansökan, förutsatt att inget av den personuppgiftsansvariges berättigade intressen förhindrar raderingen eller att sökanden inte har godkänt en längre lagring upp till sex månader efter avslaget. Övrigt berättigat intresse i den meningen är till exempel en bevisbörda i ett förfarande i enlighet med den tyska lagstiftningen Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (allmänna likabehandlingslagen).

14. Integritetspolicy för användning av Facebook

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från Facebook på den här webbplatsen. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en internetbaserad social mötesplats, en internetgemenskap där användare i regel kan kommunicera och samverka med varandra i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och upplevelser och gör det möjligt för en internetgemenskap att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook erbjuder användare av sociala nätverk bland annat möjlighet att skapa privata profiler, ladda upp foton och skapa nätverk genom vänförfrågningar.

Det bolag som förvaltar Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ansvarig för behandling av personuppgifter i fall då den registrerade personen bor utanför USA eller Kanada är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen som drivs av personuppgiftsansvarig och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-insticksprogram) har integrerats hämtar webbläsaren för den registrerade personens IT-system automatiskt en bild av motsvarande Facebook-komponent genom motsvarande komponent för Facebook. En sammanställning av alla insticksprogram för Facebook finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Som en del av denna tekniska process får Facebook information om vilken specifik underordnad sida på vår webbplats som den registrerade personen besöker.

Om den registrerade personen är inloggad på Facebook samtidigt känner Facebook igen – med varje anrop som den registrerade personen gör till vår webbplats och under hela besöket på webbplatsen – vilka specifika undersidor av webbplatsen som den registrerade personen besökte. Den här informationen samlas in via Facebook-komponenten och Facebook matchar den med respektive Facebook-konto som är associerat med den registrerade personen. Om den registrerade personen klickar på en av knapparna för Facebook som är integrerade på vår webbplats, till exempel knappen ”Gilla” eller om den registrerade personen lämnar en kommentar, kopplar Facebook den här informationen till den registrerade personens personliga Facebook-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Facebook får via Facebook-komponenten information om att den registrerade personen har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade personen är inloggad på Facebook när vår webbplats anropas. Det sker oavsett om den registrerade personen klickar på Facebook-komponenten eller ej. Om den registrerade personen inte vill överföra den här informationen till Facebook kan vederbörande förhindra det genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan vår webbplats anropas.

Facebooks integritetspolicy finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/ och innehåller information om Facebooks insamling, behandling och användning av personuppgifter. Där förklaras också vilka inställningsmöjligheter som Facebook erbjuder för att skydda den registrerade personens integritet. Dessutom är olika konfigurationsalternativ tillgängliga som möjliggör att hindra dataöverföring till Facebook, till exempel Facebook-blockeraren för leverantörens webbgraf. Sådana program kan användas av den registrerade personen för att förhindra dataöverföring till Facebook.

Konverteringsmätning med Facebooks besökaraktivitetspixel

Med ditt samtycke, som du har gett enligt följande:

”Jag godkänner användning av besöksaktivitetspixlar på Facebook”

använder vi på vår webbplats ”besöksaktivitetspixeln” för

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, USA

(”Facebook”).

På så sätt kan användarnas beteende spåras efter att de har dirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Den här processen är utformad för att utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsmässiga ändamål och kan bidra till optimering av framtida reklaminsatser.

Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss och gör det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en koppling kan upprättas till respektive användarprofil och Facebook kan använda uppgifterna för egna marknadsföringsändamål, enligt Facebooks riktlinjer för uppgiftsanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan aktivera Facebooks och dess partners visningar av annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator för detta ändamål.

Samtycke till användning av besöksaktivitetspixeln kan endast ges av användare som är äldre än 13 år. Om du är yngre än så ber vi att du frågar din eller dina vårdnadshavare om lov.

Klicka här om du vill återkalla ditt samtycke: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Deactivate Facebook Pixel

15. Integritetspolicy för användning av Getty Images-bilder

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från företaget Getty Images på den här webbplatsen. Getty Images är en amerikansk bildagentur. En bildagentur är ett företag som erbjuder bilder och annat bildmaterial på marknaden. Bildbyråer marknadsför vanligtvis fotografier, illustrationer och filmmaterial. Genom en bildbyrå licensierar olika kunder bilder som de använder, särskilt webbplatsinnehavare, redaktörer för tryckta och TV-sända medier samt reklambyråer.

Det bolag som förvaltar Getty Images-komponenter är Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images tillåter (om möjligt kostnadsfritt) inbäddning av stockbilder. Inbäddning är inkludering eller integrering av specifikt externt innehåll, till exempel text-, video- eller bilddata som tillhandahålls av en utländsk webbplats och sedan visas på den egna webbplatsen. För inbäddningen används en så kallad inbäddningskod. En inbäddningskod är en HTML-kod som integreras på webbplatsen av webbplatsens administratör. När en inbäddad kod integreras av webbplatsadministratören visas den andra webbplatsens externa innehåll omedelbart som standard, så länge en webbplats besöks. För visning av tredjepartsinnehåll blir det externa innehållet inläst direkt från den andra webbplatsen. Getty Images tillhandahåller via länken www.gettyimages.se/resources/embed mer information om inbäddat innehåll.

Genom den tekniska implementeringen av inbäddad kod som möjliggör visning av Getty Images-bilder överförs IP-adressen för den internetuppkoppling genom vilken den registrerade personen får åtkomst till vår webbplats till Getty Images. Dessutom samlar Getty Images in uppgifter om vår webbplats, webbläsartyp som används, webbläsarspråk samt tidpunkt och längd för åtkomst. Därutöver kan Getty Images samla in navigeringsinformation, det vill säga information om vilka av våra underordnade sidor den registrerade personen besökte och vilka länkar vederbörande klickade på, liksom andra interaktioner som den registrerade personen genomfört på vår webbplats. Dessa uppgifter kan komma att lagras och utvärderas av Getty Images.

Mer information om Getty Images integritetspolicy finns på www.gettyimages.se/company/privacy-policy.

 

16. Integritetspolicy för användning av Google AdSense

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från Google AdSense på den här webbplatsen. Google AdSense är en onlinetjänst som möjliggör placering av annonser på tredjepartswebbplatser. Google AdSense är baserat på en algoritm som väljer annonser som visas på tredjepartswebbplatser så att de matchar innehållet på webbplatsen i fråga. Google AdSense möjliggör en intressebaserad målgruppsanpassning till internetanvändaren genom generering av individuella användarprofiler.

Det bolag som förvaltar Google AdSense-komponenten är Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdSense-komponenten är visning av annonser på vår webbplats. Google AdSense placerar en cookie i den registrerade personens IT-system. Ovan hittar du en förklaring av vad cookies är. Med användning av cookies kan Alphabet Inc. analysera användningen av vår webbplats. Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en Google AdSense-komponent är integrerad, skickar webbläsaren på den registrerade personens IT-system automatiskt uppgifter via respektive Google AdSense-komponent för onlineannonseringsändamål och för att fastställa provisionssummor till Alphabet Inc. Under det här tekniska förfarandet får företaget Alphabet Inc. information om personuppgifter, till exempel den registrerade personens IP-adress, vilket Alphabet Inc. bland annat använder för information om besökarnas ursprung och klickningar, vilket gör det möjlighet att göra provisionsuträkningar.

Den registrerade personen kan som nämnts ovan när som helst invända mot och förhindra att cookie-filer används på vår webbplats genom en motsvarande inställning av webbläsaren som används. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Alphabet Inc. från att placera en cookie på den berörda personens IT-system. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Alphabet Inc. tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program.

Google AdSense använder också så kallade pixeltaggar. En pixeltagg är en miniatyrbild som är inbäddad på webbplatser för att möjliggöra loggfilsinspelningar och loggfilanalyser som kan användas för att genomföra statistisk analys. Med hjälp av inbäddade pixeltaggar kan Alphabet Inc fastställa om och när en webbsida öppnades av en registrerad person och vilka länkar som den registrerade personen klickade på. Pixeltaggar gör det bland annat möjligt att utvärdera flödet av besökare till en webbplats.

Genom Google AdSense överförs personuppgifter och information – inklusive IP-adressen, och som är nödvändig för insamling och redovisning av annonser som visas – till Alphabet Inc. i USA. Sådana personuppgifter lagras och behandlas i USA. Alphabet Inc. kan komma att lämna ut dessa genom tekniska processer inhämtade personuppgifter till tredje part.

Google AdSense förklaras närmare på www.google.se/intl/de/adsense/start/.

 

17. Integritetspolicy för användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Personuppgiftsansvarig har integrerat Google Analytics-komponenter (med anonymiseringsfunktion) på den här webbplatsen. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och analys av uppgifter om besökarnas beteende på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om från vilken webbplats en registrerad person har kommit till en annan webbsida (så kallad referent) vilka underordnade sidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en underordnad sida visades. Webbanalys används huvudsakligen för optimering av webbplatser och för kostnads-nyttoanalys av onlinemarknadsföring.

Det bolag som förvaltar Google Analytics-komponenter är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

För webbanalys med Google Analytics använder den personuppgiftsansvarige programmet ”_gat._anonymizeIp”. Med hjälp av det här programmet förkortas IP-adressen för den registrerades personens internetanslutning av Google och anonymiseras när våra webbplatser anropas från en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan stat som har slutit avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besökstillflödet på vår webbplats. Google använder inhämtade uppgifter och information bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och för att kunna tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie i den registrerade personens IT-system. Ovan hittar du en förklaring av vad cookies är. Med användning av cookies kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en Google Analytics-komponent är integrerad, skickar webbläsaren på den registrerade personens IT-system automatiskt via respektive Google Analytics-komponent uppgifter till Google i webbanalyssyfte. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google information om personuppgifter, till exempel den registrerade personens IP-adress, vilket Google bland annat använder för information om besökarnas ursprung och klickningar, vilket gör det möjlighet att göra provisionsuträkningar.

Med cookies lagras personligt identifierbar information, till exempel anropstid, platsen från vilken anropan gjordes och frekvensen av den registrerade personens besök på webbplatsen. Vid varje besök på våra webbplatser överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen till den internetanslutning som den registrerade personen använde, till Google i USA. Sådana personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att lämna ut dessa genom tekniska processer inhämtade personuppgifter till tredje part.

Den registrerade personen kan som nämnts ovan när som helst invända mot och förhindra att cookie-filer används på vår webbplats genom en motsvarande inställning av webbläsaren som används. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att placera en cookie på den berörda personens IT-system. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google Analytics tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot Google Analytics-initierad insamling av uppgifter vid användning av den här webbplatsen, samt Googles behandling av sådana uppgifter. I det syftet måste den registrerade personen hämta och installera ett webbläsartillägg via länken tools.google.com/dlpage/gaoptout. Det här webbläsartillägget informerar Google Analytics via JavaScript om att inga uppgifter och information om webbplatsbesök får överföras till Google Analytics. Google betraktar installationen av webbläsartillägget som en invändning. Om den registrerades IT-system senare raderas, formateras eller installeras om måste den registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade personen eller en annan person som kan hänföras till dess kompetensområde är det möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartilläggen.

Mer information och Googles integritetspolicy finns tillgängligt på www.google.se/intl/de/policies/privacy/ och www.google.com/analytics/terms/se.html. Google Analytics förklaras närmare via länken www.google.com/analytics/.

 

18. Integritetspolicy för användning av Google Remarketing

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från Google Remarketing på den här webbplatsen. Google Remarketing är en Google AdWords-funktion som gör det möjligt för företag att visa annonser för internetanvändare som tidigare har besökt företagets webbplats. Integreringen av Google Remarketing gör därmed att företag kan skapa användarvänlig annonsering och därigenom tillåta internetanvändare att visa intressebaserade annonser.

Det bolag som förvaltar Google Remarketing är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google Remarketing är inbäddning av intressebaserade annonser. Google Remarketing gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles annonsnätverk, eller på andra webbplatser, som är baserade på individuella behov och internetanvändares intressen.

Google Remarketing placerar en cookie i den registrerade personens IT-system. Ovan hittar du en förklaring av vad cookies är. Genom att placera cookies gör Google det möjligt att känna igen besökare på vår webbplats om vederbörande anropar flera webbplatser som är en del av Googles annonsnätverk. Med varje anrop av en webbplats där Google Remarketing-tjänsten är integrerad identifierar sig den registrerade personens webbläsare automatiskt med Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google information om personuppgifter, till exempel användarens IP-adress eller surfbeteende som Google bland annat använder för att visa relevanta annonser.

Med cookies lagras personligt identifierbar information, till exempel vilka webbplatser den registrerade personen har besökt. Vid varje besök på våra webbplatser överförs alltså personuppgifter, inklusive IP-adressen till den internetanslutning som den registrerade personen använde, till Google i USA. Sådana personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att lämna ut dessa genom tekniska processer inhämtade personuppgifter till tredje part.

Den registrerade personen kan som nämnts ovan när som helst invända mot och förhindra att cookie-filer används på vår webbplats genom en motsvarande inställning av webbläsaren som används. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att placera en cookie på den berörda personens IT-system. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google Analytics, tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot intressebaserad marknadsföring genom Google. För att göra detta måste den registrerade personen använda länken www.google.se/settings/ads i den webbläsare som används och göra önskade inställningar där.

Mer information om Googles integritetspolicy finns på policies.google.com/privacy.

 

19. Integritetspolicy för användning av Google+

Personuppgiftsansvarig har integrerat knappar för Google+ som komponenter på den här webbplatsen. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en internetbaserad social mötesplats, en internetgemenskap där användare i regel kan kommunicera och samverka med varandra i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och upplevelser och gör det möjligt för en internetgemenskap att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Med Google+ kan användare av sociala nätverk bland annat skapa privata profiler, ladda upp foton och bilda nätverk genom vänförfrågningar.

Det bolag som förvaltar Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen som drivs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en knapp för Google+ har integrerats hämtar webbläsaren för den registrerade personens IT-system automatiskt en bild av motsvarande knapp för Google+ genom motsvarande knappkomponent för Google+. Som en del av denna tekniska process får Google information om vilken specifik underordnad sida på vår webbplats som den registrerade personen besöker. Mer information om Google+ finns på developers.google.com/+/.

Om den registrerade personen är inloggad på Google+ samtidigt känner Google igen – med varje anrop som den registrerade gör till vår webbplats och under hela besöket på webbplatsen – vilka specifika undersidor av webbplatsen som den registrerade personen besökte. Den här informationen samlas in via knappen för Google+ och Google matchar den med respektive konto för Google+ som är associerat med den registrerade personen.

Om den registrerade personen klickar på en av knapparna för Google+ som är integrerade på vår webbplats och således rekommenderar Google+1 kopplar Google den här informationen till den registrerade personens personliga användarkonto för Google+ och lagrar dessa personuppgifter. Google lagrar den registrerade personens rekommendation för Google+1 så att den blir offentligt tillgänglig i enlighet med de relevanta villkor som den registrerade personen har accepterat. Rekommendationen av Google+1 som den registrerade personen gör på den här webbplatsen tillsammans med andra personuppgifter, som till exempel det kontonamn för Google+ som används av den registrerade och det lagrade fotot, lagras och behandlas sedan av andra Google-tjänster, till exempel sökmotorresultat från Googles sökmotor, den registrerade personens Google-konto eller andra konton, t.ex. på internetsidor eller i samband med annonser. Google har också möjlighet att koppla besöket på den här webbplatsen till andra personuppgifter som är lagrade av Google. Google registrerar också dessa personuppgifter i syfte att förbättra eller optimera Googles olika tjänster.

Google får via knappen för Google+ information om att den registrerade personen har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade personen är inloggad på Google+ när vår webbplats anropas. Det sker oavsett om den registrerade personen klickar på knappen för Google+ eller ej.

Om den registrerade personen inte vill överföra personuppgifter till Google kan vederbörande förhindra det genom att logga ut från sitt Google+-konto innan vår webbplats anropas.

Mer information om Googles integritetspolicy finns på policies.google.com/privacy. Mer information från Google om knappen för Google+1 finns på developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

20. Integritetspolicy för användning av Google AdWords

Personuppgiftsansvarig har integrerat Google AdWords på den här webbplatsen. Google AdWords är en tjänst för internetannonsering som gör det möjligt för annonsören att placera annonser såväl i Googles sökmotor som i Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att använda förinställda nyckelord med vilka annonser visas i Googles sökmotorresultat endast när användaren i sökmotorn hämtar ett nyckelordsrelevant sökresultat. Annonserna visas i Googles annonsnätverk med hjälp av en automatisk algoritm utifrån de fördefinierade nyckelorden.

Det bolag som förvaltar Google Adwords-tjänsterna är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är marknadsföring av vår webbplats genom att visa intressebaserad annonsering på tredje parts webbplatser och i Googles sökmotorresultat samt genom att visa annonser från tredje part på vår webbplats.

Om en registrerad person kommer till vår webbplats via en Google-annons, lagras personen i systemet genom Google av en så kallad konverterings-cookie. Ovan hittar du en förklaring av vad cookies är. En konverterings-cookie blir ogiltig efter trettio dagar och används inte för att identifiera den registrerade personen. Om cookien inte har upphört att gälla används den för att kontrollera om vissa underordnade sidor, till exempel kundvagnen från en onlinebutik, anropades på vår webbplats. Med hjälp av konverteringscookien kan både vi och Google säkerställa om en person som har nått en AdWords-annons på vår webbplats genererade någon försäljning, det vill säga fullföljde eller avbröt ett köp av varor.

Uppgifter och information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används av Google för att generera besöksstatistik för vår webbplats. Vi använder den här besöksstatistiken för att fastställa det totala antalet användare som har förmedlats till oss via AdWords-annonser, för att kontrollera hur framgångsrik varje AdWords-annons har varit samt för att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonskunder får information från Google som kan användas för att identifiera den registrerade personen.

Med konverteringscookies lagras personligt identifierbar information, till exempel vilka webbplatser den registrerade personen har besökt. Vid varje besök på våra webbplatser överförs alltså personuppgifter, inklusive IP-adressen till den internetanslutning som den registrerade personen använde, till Google i USA. Sådana personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att lämna ut dessa genom tekniska processer inhämtade personuppgifter till tredje part.

Den registrerade personen kan som nämnts ovan när som helst invända mot och förhindra att cookie-filer används på vår webbplats genom en motsvarande inställning av webbläsaren som används. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att placera en konverteringscookie på den berörda personens IT-system. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google AdWords tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot intressebaserad marknadsföring genom Google. För att göra detta måste den registrerade personen använda länken www.google.se/settings/ads i den webbläsare som används och göra önskade inställningar där.

Mer information om Googles integritetspolicy finns på policies.google.com/privacy.

 

21. Integritetspolicy för användning av Instagram

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från Instagrams tjänster på den här webbplatsen. Instagram kan som tjänst kvalificeras som en audiovisuell plattform där användare kan dela foton och videoklipp och sprida sådana uppgifter till andra nätverk.

Det bolag som förvaltar Instagram-tjänsterna är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen som drivs av personuppgiftsansvarig och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) har integrerats hämtar webbläsaren för den registrerade personens IT-system automatiskt en bild av motsvarande Instagram-komponent genom motsvarande komponent för Instagram. Som en del av denna tekniska process får Instagram information om vilken specifik underordnad sida på vår webbplats som den registrerade personen besöker.

Om den registrerade personen är inloggad på Instagram samtidigt känner Instagram igen – med varje anrop som den registrerade gör till vår webbplats och under hela besöket på webbplatsen – vilka specifika undersidor som den registrerade personen besökte. Den här informationen samlas in via Instagram-komponenten och Instagram matchar den med respektive Instagram-konto som är associerat med den registrerade personen. Om den registrerade personen klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats sammankopplas de uppgifter och den information som därmed överförs med den registrerade personens personliga Instagram-användarkonto och sparas och behandlas av Instagram.

Instagram får via Instagram-komponenten information om att den registrerade personen har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade personen är inloggad på Instagram när vår webbplats anropas. Det sker oavsett om den registrerade personen klickar på Instagram-komponenten eller ej. Om den registrerade personen inte vill överföra den här informationen till Instagram kan vederbörande förhindra det genom att logga ut från sitt Instagram-konto innan vår webbplats anropas.

Mer information om Instagrams integritetspolicy finns tillgänglig på help.instagram.com/155833707900388 och www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

22. Integritetspolicy för användning av LinkedIn

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från LinkedIn Corporation på den här webbplatsen. LinkedIn är ett onlinebaserat socialt nätverk där användare kan återknyta kontakten med befintliga affärskontakter samt skapa nya affärskontakter. Över 400 miljoner registrerade personer i över 200 länder använder LinkedIn. Det gör LinkedIn till den nu största plattformen för affärskontakter och en av världens mest besökta webbplatser.

Det bolag som förvaltar LinkedIn är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. För uppgiftsskyddsfrågor utanför USA ansvarar LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Vid varje anrop av vår webbplats, vilken har en integrerad LinkedIn-komponent (LinkedIn-insticksprogram) gör komponenten att webbläsaren som den registrerade personen använder hämtar en motsvarande visning av LinkedIn-komponenten. Mer information om insticksprogram för LinkedIn finns på developer.linkedin.com/plugins. Som en del av denna tekniska process får LinkedIn information om vilken specifik underordnad sida på vår webbplats som den registrerade personen besöker.

Om den registrerade personen är inloggad på LinkedIn samtidigt känner LinkedIn igen – med varje anrop som den registrerade gör till vår webbplats och under hela besöket på webbplatsen – vilka specifika undersidor av webbplatsen som den registrerade personen besökte. Den här informationen samlas in via LinkedIn-komponenten och LinkedIn matchar den med respektive LinkedIn-konto som är associerat med den registrerade personen. Om den registrerade personen klickar på en av knapparna för LinkedIn som är integrerade på vår webbplats kopplar LinkedIn den här informationen till den registrerade personens personliga användarkonto för LinkedIn och lagrar dessa personuppgifter.

LinkedIn får via LinkedIn-komponenten information om att den registrerade personen har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade personen är inloggad på LinkedIn när vår webbplats anropas. Det sker oavsett om den registrerade personen klickar på LinkedIn-komponenten eller ej. Om den registrerade personen inte vill överföra den här informationen till LinkedIn kan vederbörande förhindra det genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan vår webbplats anropas.

LinkedIn ger på www.linkedin.com/psettings/guest-controls användarna möjlighet att avanmäla sig för e-postaviseringar, SMS-aviseringar och målinriktade annonser samt hantera annonsinställningar. LinkedIn samarbetar dessutom med partner som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame som kan placera cookies. Sådana cookies kan förhindras enligt www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns gällande integritetspolicy finns på www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolicy är tillgänglig på www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

23. Integritetspolicy för användning av Pinterest

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från Pinterest Inc. på den här webbplatsen. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en internetbaserad social mötesplats, en internetgemenskap där användare i regel kan kommunicera och samverka med varandra i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och upplevelser och gör det möjligt för en internetgemenskap att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Pinterest gör det bland annat möjligt för användare av det sociala nätverket att publicera bildsamlingar och enstaka bilder samt beskrivningar på virtuella anslagstavlor (så kallade pins), som i sin tur kan delas (så kallade re-pins) eller kommenteras av andra användare.

Det bolag som förvaltar Pinterest är Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen som drivs av personuppgiftsansvarig och på vilken en Pinterest-komponent (Pinterest-insticksprogram) har integrerats hämtar webbläsaren för den registrerade personens IT-system automatiskt en bild av motsvarande Pinterest-komponent genom motsvarande komponent för Pinterest. Mer information om Pinterest finns på pinterest.com. Som en del av denna tekniska process får Pinterest information om vilken specifik underordnad sida på vår webbplats som den registrerade personen besöker.

Om den registrerade personen är inloggad på Pinterest samtidigt känner Pinterest igen – med varje anrop som den registrerade gör till vår webbplats och under hela besöket på webbplatsen – vilka specifika undersidor av webbplatsen som den registrerade personen besökte. Den här informationen samlas in via Pinterest-komponenten och Pinterest matchar den med respektive Pinterest-konto som är associerat med den registrerade personen. Om den registrerade personen klickar på en av knapparna för Pinterest som är integrerade på vår webbplats kopplar Pinterest den här informationen till den registrerade personens personliga användarkonto för Pinterest och lagrar dessa personuppgifter.

Pinterest får via Pinterest-komponenten information om att den registrerade personen har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade personen är inloggad på Pinterest när vår webbplats anropas. Det sker oavsett om den registrerade personen klickar på Pinterest-komponenten eller ej. Om den registrerade personen inte vill överföra den här informationen till Pinterest kan vederbörande förhindra det genom att logga ut från sitt Pinterest-konto innan vår webbplats anropas.

Pinterests integritetspolicy finns tillgänglig på about.pinterest.com/privacy-policy och innehåller information om Pinterests insamling, behandling och användning av personuppgifter.

 

24. Integritetspolicy för användning av Shariff

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter från Shariff på den här webbplatsen. Shariff-komponenten tillhandahåller knappar för sociala medier som uppfyller dataskyddskrav. Shariff utvecklades för det tyska datormagasinet c't och publiceras genom GitHub, Inc.

Utvecklare av komponenterna är GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Vanligen överförs genom de knapplösningar som sociala nätverk erbjuder personuppgifter till respektive socialt nätverk redan när en användare besöker en webbplats där en knapp för ett socialt nätverk har integrerats. Med Shariff-komponenten överförs personuppgifter till sociala nätverk först när besökaren på en webbplats aktivt trycker på knappen för respektive socialt nätverk. Mer information om Shariff-komponenten finns i datormagasinet c't på www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Syftet med Shariff-komponenten är att skydda personuppgifterna för besökarna på vår webbplats samt göra det möjligt för oss att integrera en knapplösning för sociala nätverk på den här webbplatsen.

Mer information och integritetspolicy för GitHub finns på help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

 

25. Integritetspolicy för användning av Twitter

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från Twitter på den här webbplatsen. Twitter är en flerspråkig, offentligt tillgänglig mikrobloggtjänst där användaren kan publicera och sprida så kallade tweetar, det vill säga kortmeddelanden som är begränsade till 140 tecken. Dessa kortmeddelanden är tillgängliga för alla, inklusive personer som inte är inloggade på Twitter. Tweetarna visas också för respektive användares så kallade följare. Följare är andra Twitter-användare som följer andra användares tweetar. Dessutom är det möjligt att med Twitter vända sig till en större publik med hjälp av hashtaggar, länkar och re-tweetar.

Det bolag som förvaltar Twitter är Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen som drivs av personuppgiftsansvarig och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knapp) har integrerats hämtar webbläsaren för den registrerade personens IT-system automatiskt en bild av motsvarande Twitter-komponent genom motsvarande komponent för Twitter. Mer information om Twitter-knapparna finns på about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del av denna tekniska process får Twitter information om vilken specifik underordnad sida på vår webbplats som den registrerade personen besöker. Syftet med integreringen av Twitter-komponenten är att ge användarna möjlighet att sprida innehållet på den här webbplatsen, introducera den här webbplatsen i den digitala världen och öka vårt antal besökare.

Om den registrerade personen är inloggad på Twitter samtidigt känner Twitter igen – med varje anrop som den registrerade gör till vår webbplats och under hela besöket på webbplatsen – vilka specifika undersidor av webbplatsen som den registrerade personen besökte. Den här informationen samlas in via Twitter-komponenten och Twitter matchar den med respektive Twitter-konto som är associerat med den registrerade personen. Om den registrerade personen klickar på en av Twitter-knapparna som är integrerade på vår webbplats sammankopplas de uppgifter och den information som därmed överförs med den registrerade personens personliga Twitter-användarkonto och sparas och behandlas av Twitter.

Twitter får via Twitter-komponenten information om att den registrerade personen har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade personen är inloggad på Twitter när vår webbplats anropas. Det sker oavsett om den registrerade personen klickar på Twitter-komponenten eller ej. Om den registrerade personen inte vill överföra den här informationen till Twitter kan vederbörande förhindra det genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan vår webbplats anropas.

Twitters integritetspolicy finns på twitter.com/privacy.

 

26. Integritetspolicy för användning av Xing

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från Xing på den här webbplatsen. Xing är ett onlinebaserat socialt nätverk där användare kan återknyta kontakten med befintliga affärskontakter samt skapa nya affärskontakter. Individuella användare kan skapa en personlig profil på Xing. Företag kan till exempel skapa företagsprofiler eller publicera lediga tjänster på Xing.

Det bolag som förvaltar Xing är XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen som drivs av personuppgiftsansvarig och på vilken en Xing-komponent (Xing-insticksprogram) har integrerats hämtar webbläsaren för den registrerade personens IT-system automatiskt en bild av motsvarande Xing-komponent genom motsvarande komponent för Xing. Mer information om insticksprogram för Xing finns på dev.xing.com/plugins. Som en del av denna tekniska process får Xing information om vilken specifik underordnad sida på vår webbplats som den registrerade personen besöker.

Om den registrerade personen är inloggad på Xing samtidigt känner Xing igen – med varje anrop som den registrerade gör till vår webbplats och under hela besöket på webbplatsen – vilka specifika undersidor av webbplatsen som den registrerade personen besökte. Den här informationen samlas in via Xing-komponenten och Xing matchar den med respektive Xing-konto som är associerat med den registrerade personen. Om den registrerade personen klickar på en av knapparna för Xing som är integrerade på vår webbplats, till exempel knappen ”Dela”, kopplar Xing den här informationen till den registrerade personens personliga användarkonto för Xing och lagrar dessa personuppgifter.

Xing får via Xing-komponenten information om att den registrerade personen har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade personen är inloggad på Xing när vår webbplats anropas. Det sker oavsett om den registrerade personen klickar på Xing-komponenten eller ej. Om den registrerade personen inte vill överföra den här informationen till Xing kan vederbörande förhindra det genom att logga ut från sitt Xing-konto innan vår webbplats anropas.

Xings integritetspolicy finns tillgänglig på www.xing.com/privacy och innehåller information om Xings insamling, behandling och användning av personuppgifter. Dessutom har Xing på www.xing.com/app/share publicerat en integritetspolicy för XING-delningsknappen.

 

27. Integritetspolicy för användning av YouTube

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från YouTube på den här webbplatsen. YouTube är en onlinevideoportal som gör det möjligt för videoskapare att kostnadsfritt lägga upp videoklipp och andra användare kan också kostnadsfritt se, granska och kommentera dem. YouTube erbjuder i sin portal publicering av alla typer av video, såväl kompletta filmer som TV-sändningar, men också musikvideor, trailrar och videor som användarna själva har gjort.

Det bolag som förvaltar YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vid varje anrop av en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen som drivs av personuppgiftsansvarig och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats hämtar webbläsaren för den registrerade personens IT-system automatiskt en bild av motsvarande YouTube-komponent genom motsvarande komponent för YouTube. Mer information om YouTube finns på www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del av denna tekniska process får YouTube och Google information om vilken specifik underordnad sida på vår webbplats som den registrerade personen besöker.

Om den registrerade personen är inloggad på YouTube samtidigt känner YouTube igen – med varje anrop till en underordnad sida som innehåller en YouTube-video – vilken specifik underordnad sida av webbplatsen som den registrerade personen besökte. Den här informationen samlas in av YouTube och Google och matchas med respektive konto för YouTube-konto som är associerat med den registrerade personen.

YouTube och Google får via YouTube-komponenten information om att den registrerade personen har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade personen är inloggad på YouTube när vår webbplats anropas. Det sker oavsett om den registrerade personen klickar på en YouTube-video eller ej. Om den registrerade personen inte vill överföra den här informationen till YouTube och Google kan vederbörande förhindra det genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan vår webbplats anropas.

YouTubes integritetspolicy finns tillgänglig på policies.google.com/privacy och innehåller information om YouTubes och Googles insamling, behandling och användning av personuppgifter.

 

28. Betalningssätt: Integritetspolicy vid användning av PayPal för betalning

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från PayPal på den här webbplatsen. PayPal är en tjänsteleverantör för onlinebetalningar. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton som representerar virtuella privat- eller företagskonton. PayPal ger också möjlighet att genomföra virtuella betalningar med kreditkort om användaren inte har något PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns några klassiska kontonummer. PayPal erbjuder onlinebetalningar till tredje part samt mottagning av betalningar. PayPal erbjuder också förvaltartjänster och tjänster som skyddar köpare.

Det europeiska bolag som förvaltar PayPal är PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Om den registrerade personen väljer ”PayPal” som betalningssätt vid beställningar i vår onlinebutik överförs automatiskt uppgifter om den registrerade personen till PayPal. Genom att välja det här betalningsalternativet samtycker den registrerade personen till överföring av personuppgifter som är nödvändiga för betalningen.

Personuppgifter som överförs till PayPal är i regel förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andra uppgifter som är nödvändiga för att genomföra betalningen. Bearbetning av inköpsavtalet kräver också personuppgifter som är relevanta för beställningen i fråga.

Syftet med överföringen av uppgifterna är betalningsbearbetning och bedrägeribekämpning. Den personuppgiftsansvarige överför personuppgifter till PayPal särskilt om det finns ett särskilt intresse för transaktionen. Personuppgifter som utväxlas mellan PayPal och den personuppgiftsansvarige överförs i vissa fall av PayPal till kreditvärderingsinstitut. Syftet med sådana överföringar är identitets- och kreditvärdighetsprövning.

PayPal kommer vid behov att vidarebefordra personuppgifter till dotterbolag, tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att uppgifter ska behandlas i samband med beställningen.

Den registrerade personen har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till PayPals hantering av personuppgifter. En återkallelse ska inte påverka personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras i enlighet med (avtalsmässig) betalningsbehandling. 

PayPals integritetspolicy finns på www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

29. Rättslig grund för behandling av uppgifter

Artikel 6.1 a) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen utgör rättslig grund för behandling för vilken vi inhämtar samtycke för ett bestämt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för ingående av ett avtal i vilket den registrerade personen är part, vilket exempelvis är fallet när behandlingen är nödvändig för leverans av varor eller tjänster eller att tillhandahålla någon annan tjänst eller motprestation, baseras behandlingen på artikel 6.1 b) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Samma gäller för förfaranden som är nödvändiga för att genomföra åtgärder innan ett avtal ingås, till exempel vid frågor om våra produkter och tjänster. Om vårt företag måste uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för skattemässiga åtaganden, baseras behandlingen på artikel 6.1 c) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person. Det här är till exempel aktuellt om en besökare skadas på vårt företag och därmed vederbörandes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan vital information måste vidarebefordras till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. I så fall baseras databehandlingen på artikel 6.1 d) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Behandlingen av uppgifter kan också baseras på artikel 6.1 f) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Denna rättsliga grund används för behandling som inte omfattas av någon ovannämnd rättslig grund, om behandling är nödvändig för vårt företags eller tredje parts berättigade intresse, såvida inte den registrerade personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre. Sådana behandlingsförfaranden är i synnerhet tillåtna eftersom de nämns av den europeiska lagstiftningen i fråga. Instansen som beslutade i frågan anförde uppfattningen att ett berättigat intresse kan anses föreligga om den registrerade personen är kund till den personuppgiftsansvarige (skäl 47, andra meningen, allmänna uppgiftsskyddsförordningen).

 

30. Personuppgiftsansvarigs eller tredje parts berättigade intressen i samband med behandling

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 f) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen är det i vårt berättigade intresse att bedriva verksamhet på ett sätt som gynnar våra medarbetare och delägare.

 

31. Period under vilken personuppgifter lagras

Kriterierna som används för att fastställa Datalagringens varaktighet är den tidsperiod som uppgifterna ska bevaras enligt lag. Efter den här tidsperioden raderas motsvarande uppgifter automatiskt såvida de inte längre är nödvändiga för att uppfylla eller ingå ett avtal.

 

32. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgat eller avtalsenligt krav; krav för att ingå avtal; den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter; möjliga följder av att sådana uppgifter inte lämnas

Observera att tillhandahållande av personuppgifter delvis krävs i lag (till exempel i skattelagstiftning) eller kan vara nödvändiga enligt avtalsbestämmelser (till exempel uppgifter om avtalspartner). Ibland kräver ingående av avtal att en registrerad person förser oss med personuppgifter som sedan måste behandlas av oss. Den registrerade personen är till exempel skyldig att ge oss tillgång till personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med vederbörande. Om personuppgifter inte lämnas skulle det leda till att avtalet med personen i fråga inte kan upprättas. Innan den registrerade personen tillhandahåller personuppgifter måste vederbörande vända sig till vårt dataskyddsombud. Vår personuppgiftsansvarige klargör för den registrerade personen om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal, samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas.

 

33. Automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarstagande företag använder vi inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Den här integritetspolicyn har tagits fram av integritetspolicygeneratorn för DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som fungerar som externt dataskyddsombud, i samarbete med RC GmbH, som återvinner begagnade datorer, samt advokatbyrån WILDE BEUGER SOLMECKE.