Vores sikre og sunde arbejdsplads

Som en af verdens førende leverandører af personligt beskyttelsesudstyr til erhvervsmæssig brug tilbyder uvex et sikkerhedskoncept fra top til tå. Det gælder naturligvis også vores egne medarbejdere.

Arbejdssikkerhed hos uvex

Som en af verdens førende leverandører af personlige værnemidler tager vi spørgsmålet om sikkerhed på arbejdspladsen meget alvorligt. uvex' sikkerhedskoncept fra top til tå gælder også på mange områder vores egne fabrikker.

Det er grunden til, at uvex group anvender et arbejdssikkerhedssystem, der er baseret på OHRIS (Occupational Health and Risk Management System)/LV21, og samtidig opfylder ILO-OSH 2001.

1. Sundhed og sikkerhed for alle

Som en del af vores strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen sørger vi først og fremmest for, at de negative virkninger på medarbejdernes og tredjeparters sundhed og sikkerhed minimeres, samt at sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen løbende forbedres, så vi når det bedst mulige niveau.

2. Sikkerhed som en ledelsesopgave

Som en del af vores strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen sørger vi først og fremmest for, at alle ledere undersøger og overholder de forpligtelser, som virksomheden skal, i henhold til lovgivningen, samt overholder yderligere frivillige forpligtelser.

3. Sikkerhed vedrører alle

Som en del af vores strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen sørger vi først og fremmest for, at alle medarbejdere aktivt bidrager til at beskytte arbejdspladsen og altid handler på en sikker og sundhedsbevidst måde, når det kommer til deres eget og tredjeparters helbred og beskyttelse.

4. Sikkerhed skal være gennemsigtig og kontrollerbar

Som en del af vores strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen sørger vi først og fremmest for at sætte konkrete og målbare mål for sikkerhed og sundhed.

Arbejdssikkerhed og -sundhed på arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker og sygdom samt sikkerhed på fabrikker er virksomhedens udtrykkelige mål. Vi sigter efter at undgå arbejdsulykker (ingen ulykker, ingen nedetid forårsaget af ulykker) og at undgå ulykker på vej til og fra arbejde eller på forretningsrejser (som det defineres af institutioner for lovpligtig arbejdsskadeforsikring og forebyggelse) på og alle produktionssteder og salgskontorer.

uvex og EU's kemikalieforordning REACH

Kemikaliforordningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) har reguleret kemikalielovgivningen i EU siden 1. juni 2007. uvex overholder naturligvis fuldt ud forpligtelserne i REACH og implementeringen af den. Det er vores mål at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Mere information og vejledning om REACH:

Målene i REACH

Det er vores mål at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Som producent og importør er uvex forpligtet til at foretage risikovurderinger. Når vi registrerer kemiske stoffer, skal vi give oplysninger om potentielle farer, anvendelse og foranstaltninger omkring risikostyring. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vurderer de indsendte oplysninger om stoffet. Målet er at bruge kemikalier med den lavest mulige risiko for mennesker og miljøet.

Implementering af REACH hos uvex

De foranstaltninger, som uvex træffer for at implementere REACH, omfatter:

  • Tæt kontakt og udveksling af oplysninger om REACH med vores leverandører og producenter
  • Evaluering af virkningerne af REACH ved at registrere alle de stoffer, som bearbejdes i vores produkter, eller evaluering af disse data med henblik på fremtidige indkøbsrisici, samt om en eventuel registrering er nødvendig
  • Omhyggelig undgåelse af stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige (CMR) – det samme gælder for stoffer, der er klassificeret som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)
  • Fokus på polymerbaserede råmaterialer, som ikke falder ind under REACH-bestemmelserne i henhold til det tyske institut for arbejdssikkerhed og -sundhed
  • Registrering er ikke nødvendig for uvex' produkter, da de ikke frigiver stoffer i henhold til REACH-forordningen
Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC)

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer SVHC-listen (særligt problematiske stoffer) to gange om året med yderligere stoffer. SVHC-stoffer, der opfylder kriterierne for at blive klassificeret som:

  • CMR-stoffer (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige)
  • PBT-stoffer (persistente, bioakkumulerende og toksiske)
  • vPvB-stoffer (meget persistente og meget bioakkumulerende)
  • eller som stoffer med tilsvarende alvorlige effekter, for eksempel hormonforstyrrende stoffer, dvs. særligt uønskede påvirkninger af mennesker og miljø (i overensstemmelse med artikel 57 i REACH)

Du kan finde den seneste version af SVHC-listen på ECHA's website (eksternt link).

Tysk REACH CLP Biocide-helpdesk

REACH CLP Biocide-helpdesk (eksternt link), der er etableret af det tyske institut for arbejdssikkerhed og -sundhed, giver oplysninger til producenter, importører og brugere af kemiske stoffer og biocidholdige produkter. Her kan du finde svar på spørgsmål om REACH, CLP og lovgivning om biocid, bl.a. om registrering, evaluering og godkendelse samt klassificering og etikettering af kemiske stoffer og biocider.

Produktsikkerhed og forbudte giftstoffer hos uvex

Især i tilfælde med produkter, der kommer i kontakt med huden – herunder personlige værnemidler – er uvex underlagt strenge krav, som langt overstiger EU's direktiver om produktsikkerhed og miljøvenlighed. Alle de produkter, vi fremstiller, er fri for skadelige stoffer og skader hverken brugeren eller miljøet.

uvex forbyder grundlæggende brugen af skadelige stoffer i deres produkter. Hvis der undtagelsesvis anvendes skadelige stoffer, gælder meget strenge betingelser for anvendelsen, så hverken brugeren eller miljøet på nogen måde udsættes for fare. Yderligere oplysninger findes i vores liste over forbudte giftige stoffer. Overholdelse af alle definerede grænser kontrolleres regelmæssigt af uafhængige laboratorier.

Del Klik