Vi arbeider miljøvennlig

Den som vil beskytte mennesker, har også et ansvar overfor miljøet. Vi tar dette ansvaret veldig alvorlig og gir frivillig et bidrag til miljøvern som overgår de lovpålagte retningslinjene.

Vi tar ansvar

Hos oss starter miljøvern allerede i utviklingsprosessen og slutter ikke med det ferdige produktet: Hver medarbeider hos uvex anstrenger seg hver dag for å håndtere ressurser på en ansvarlig måte. Miljøtanken er en integrert del av arbeidshverdagen vår og alle driftsprosessene våre.

Produktiviteten til selskapet vårt er viktig for å styrke posisjonen vår i markedet, men den skal aldri gå på bekosting av mennesker og miljø. Miljøvern er derfor et helhetlig tema for uvex som hver enkelt medarbeider har ansvar for:

 • Vi kvalifiserer medarbeiderne våre og motiverer dem til å handle engasjert, kompetent og miljøbevisst.
 • Vi sørger for å holde miljøpåvirkningene til driften vår så lav som mulig, og å utforme arbeidsmiljøet til medarbeiderne våre slik at det er så sikkert som mulig.
 • Vi sørger også for en sparsom bruk av ressurser, fra produktutvikling til produksjon, lagring og transport.
En oversikt over våre konkrete miljøvernprinsipper og -tiltak.
 • Miljøet skal bli så lite belastet som mulig av produktene, produksjonen og produksjonsstedene til uvex.
 • uvex sørger for at miljøkonsekvensene blir tatt hensyn til allerede i den tidlige utviklingsfasen til nye prosesser og produkter.
 • Råstoffer og energi blir brukt så sparsomt som mulig, og rester blir brukt på nytt ved hjelp av intern resirkulering. Genereringen av skadelige stoffer skal reduseres så mye som mulig. Dette blir oppnådd enten ved å stille om til mer egnede prosesser eller ved å optimere eksisterende prosesser på en miljøbevisst måte.
 • Produksjonen, forsynings- og avfallshåndteringsprosessene samt produktene blir regelmessig undersøkt med hensyn til deres miljøpåvirkning.
 • Implementeringen av og effekten til miljøverntiltakene hos uvex blir kontrollert ved hjelp av inspeksjoner.
 • Det viktigste for uvex er å unngå emisjoner. uvex bruker avanserte teknikker, målemetoder og analyser til rengjøring av utblåsningsluft og spillvann, unngåelse og fjerning av avfall samt støyreduksjon.
 • Belastningen fra skadelige stoffer og støy på arbeidsplassene blir overvåket av en intern måletjeneste.
 • uvex oppmuntrer medarbeiderne til å komme med forbedringsforslag når det gjelder driften og også miljøvern.
 • uvex forplikter leverandørene til miljø- og ressurssparende produksjon med mål om at aktivitetene våre ikke har en varig negativ påvirkning på miljøet. Dette blir regelmessig kontrollert ved hjelp av inspeksjoner.
 • uvex informerer kundene og forbrukerne om egenskapene til produktene sine og trygg og miljøvennlig transport, håndtering og avfallshåndtering av disse. uvex produkter skal være trygge for forbrukeren og kunne brukes uten å utgjøre en miljøfare.
 • uvex har et nært og tillitsfullt samarbeid med myndigheter og offentlige institusjoner når det gjelder miljøvern.
Nedlastinger om temaet

Aktuelle miljøprosjekter på produksjonsstedene våre

uvex safety textiles (Ellefeld)

Ny kutteteknologi

På produksjonsstedet i Ellefeld ble i forrige forretningsår en toppmoderne cutter samt en automatisk leggemaskin med to tjue meter lange leggebane-transportbånd tatt i drift. Ved hjelp av disse tiltakene og en CAD-posisjonsoptimering blir stoffet utnyttet betydelig mer effektivt. Cutteren trenger ikke noe avstand mellom kuttedelene (null millimeter), posisjonsoptimeringen sørger for at kuttedelene passer optimalt inn i hverandre for minst mulig stoffsvinn for PSA- og Workwear-stoff. Ved hjelp av de lange leggebanene økes effektiviteten ytterligere. Den nye kutteteknologien som har blitt brukt i Ellefeld siden oktober 2017, sparer titusenvis meter stoff i året som ikke lenger må bli produsert (og kjøpt inn). Produksjonen av stoff som tidligere ble til avfall fordi de var svinn, blir dermed unngått. Bærekraftbalansen er nå betydelig forbedret. I tillegg blir bare de ferdig kuttede kuttedelene (uten svinn) sendt etter kutting, noe som fører til mindre CO2-emisjoner under transport. Ved hjelp av disse tiltakene blir i tillegg arbeidsplasser flyttet til produksjonsstedet i Tyskland.

uvex Arbeitsschutz (Fürth)

Den sentrale Optidur er byttet ut med nyskapende flytpåføringsceller

Den trinnvise utskiftningen av den sentrale Optidur for belegging av brilleglass med de nyskapende flytpåføringscellene gjør det mulig å spare energi og lakk og samtidig oppnå en bedre ytelse i påføringsprosessen. Siden klargjøringstiden er kortere, er en raskere veksling mellom ulike modeller og lakksystemer mulig. Samtidig øker den oppnåelige kvaliteten til beleggingen betydelig. Til tross for bedre output og høyere variabilitet er energiforbruket til de nye flytpåføringscellene i tillegg mindre enn i Optidur. Dermed kan omtrent 44 000 kWh energi bli spart inn i året, noe som tilsvarer et gjennomsnittlig årsforbruk til elleve husholdninger på fire personer. Bruken av løsemidler er også lavere: I forrige forretningsår ble omtrent 5 tonn løsemiddel spart inn.

Miljøstyringssystem iht. DIN EN ISO 140001

Med innføringen av miljøstyringssystemet iht. DIN EN ISO 14001 bidrar uvex group ytterligere til å redusere miljøpåvirkningene til produksjonen. Ved å sette dette økologiske fokuset blir bevisstheten rundt miljøvern ytterligere skjerpet i selskapsgruppen.

uvex safety Cagi (Ceva)

Foregangsstedet var produksjonsstedet for vernesko i Ceva i Italia, som med sin optimale prosesstruktur tjente som forbilde for den gradvise introduksjonen i hele uvex safety group. Som en del av sertifiseringen ble det også realisert en omfattende avfallshåndtering på produksjonsstedet som ytterligere forbedret den effektive og miljøvennlige fjerningen av avfall. Blant annet kunne et prosjekt for resirkulering av polyuretanrester ferdigstilles, der avskårede stykker fra såleproduksjonen blir bearbeidet i samarbeid med eksterne partnere og brukt på nytt som grunnstoff i produksjonen, og bruken av nye råstoff blir dermed redusert. Her ble en resirkuleringsandel på 35 % oppnådd. Ved en ulykke der kjemikalier rant ut, kunne miljøskadelige effekter forhindres ved hjelp av den omfangrike risikostyringen som en en av miljøstyringssystemet. På grunn av en utett ventil på en produksjonsmaskin rant isocyanat ut av en tank i løpet av helgen. På grunn av alarmen til en nivåsensor ble det handlet raskt og bedriftens nødberedskap ble aktivert. Sammen med spesialister ble det forhindret at kjemikaliene rant ut i omgivelsene. Ved hjelp av en omfattende gjennomgang av ulykken og definering av tiltak, ble det sikret at en slik hendelse ikke kan skje igjen i fremtiden.

uvex safety gloves (Lüneburg)

Et ytterligere produksjonssted som ble sertifisert iht. DIN EN ISO 14001:2015 i forrige forretningsår, er utviklings-, produksjons- og salgsstedet for vernehansker i Lüneburg. Ved hjelp av den store innsatsen til miljøteamet klarte de å oppnå fullstendig samsvar med standarden i løpet av 9 måneder.

1. august 2017 trådde den nye tyske forordningen for industriavfall (GewAbfV) i kraft. Med denne endringen ønsker lovgiveren blant annet å oppnå adskilt registrering av avfall som kan utnyttes, for slik å styrke resirkuleringen. For uvex safety gloves føre dette til utvidede plikter når det gjelder dokumentasjon og adskilt innsamling. Med den nye og omfattende avfallshåndteringen kunne håndteringen av alle avfallsfraksjoner forbedres betydelig. Hele avfallshåndteringskjeden er dermed mer transparent og oppfyller de lovbestemte kravene i den nye GewAbfV. Ved hjelp av en omfattende statusanalyse kunne et stort optimeringspotensial når det gjelder lønnsomhet bli fastslått og allerede delvis realisert. For øyeblikket blir det skilt mellom mer enn 40 ulike avfallsfraksjoner som kan resirkuleres på grunn av stoffets renhet, samt muliggjøre en miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering. Kvoten for adskilt innsamling av avfall er >98 %.

Ved å stille om en produksjonstørker fra elektrisk drift til gassdrift ble det spart betydelig energi og CO2-utslipp ved samme tørkeytelse i produksjonen av vernhansker, noe som reduserer de negative effektene på miljøet. Ved å utvide kapasiteten i et produksjonsanlegg for belegging av vernehansker kunne samtidig energibehovet per produserte par vernehansker reduseres med 50 %.

uvex Arbeitsschutz (Fürth)

På hovedproduksjonsstedet i Fürth ble byggingen av et nytt resirkuleringssenter som svarer til de nyeste normene og kravene, påbegynt i forretningsåret 2017/18 som en forberedelse til innføringen av DIN EN ISO 14001. Der skal avfallshåndteringen til hele produksjonsstedet avvikles i fremtiden. I fremtiden blir de ulike avfallsfraksjonene samlet på en plassbesparende måte, slik at antallet avhentinger og dermed også utslippet av skadelige stoffer fra avfallshåndteringsfirmaet blir drastisk redusert. Ved hjelp av den optimale oppdelingen av de ulike fraksjonene kan en effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering sikres.

Deler Skriv ut