Trygg og sunn arbeidsplass

Som en av verdens ledende leverandører av personlig verneutstyr for kommersiell bruk tilbyr uvex et sikkerhetskonsept fra topp til tå. Dette gjelder naturlig nok også oss med tanke på våre egne ansatte.

Arbeidssikkerhet hos uvex

Som en av verdens ledende leverandører av personlig verneutstyr for kommersiell bruk tar vi spørsmålet om arbeidssikkerhet spesielt alvorlig. uvex-sikkerhetskonseptet fra topp til tå gjelder også på mange områder i våre egne anlegg.

Dette er grunnen til at uvex-gruppen driver et styringssystem for arbeidssikkerhet basert på OHRIS (Occupational Health and Risk Management System)/LV21 samtidig med å overholde ILO-OSH 2001.

1. Helse og sikkerhet for alle

Som en del av vår HMS-strategi  sørger vi for å prioritere at uheldige virkninger på helsen og sikkerheten til ansatte og tredjeparter reduseres, og at arbeidsmiljø og sikkerhet stadig forbedres. På den måten kan vi oppnå det beste oppnåelige nivået.

2. Sikkerhet som en ledelsesoppgave

Som en del av vår HMS-strategi sørger vi for å prioritere at alle ledere undersøker og overholder forpliktelsene som skal følges av organisasjonen under offentlig lov, og ytterligere frivillige forpliktelser i samsvar med den nyeste oppdateringen.

3. Sikkerhet angår alle

Som en del av vår HMS-strategi sørger vi for å prioritere at alle ansatte på samme måte aktivt bidrar til å beskytte arbeidsplassen og til å alltid handle på en trygg og helsebevisst måte for deres egen helse og for å beskytte tredjeparter.

4. Sikkerhet må være transparent og verifiserbar

Som en del av vår strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen sørger vi for å prioritere at konkrete og målbare mål settes for helse og sikkerhet.

Yrkeshelse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, forebygging av ulykker og sykdom og anleggssikkerhet er eksplisitte selskapsmål. Vi setter oss strenge mål om å unngå ulykker på arbeidsplassen (ingen ulykker, ingen nedetid som skyldes ulykker) og å unngå ulykker på vei til og fra arbeidsplassen og på forretningsreiser (som definert av institusjoner for lovbestemt ulykkesforsikring og forebygging) ved alle produksjonsanlegg og utsalgssteder.

uvex og EUs kjemikalieregulering, REACH

Kjemikaliereguleringen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) har regulert regelverket om kjemikalier i EU siden 1. juni i 2007. uvex overholder naturligvis alle forpliktelsene som stammer fra målene til REACH og dets gjennomføring. Beskyttelse av menneskers helse og miljøet er målsettingen vår. Mer informasjon og veiledning om REACH:

Hvorfor REACH

Beskyttelse av menneskers helse og miljøet er målsettingen vår. Som produsent og importør er uvex forpliktet til å vurdere risiko. Ved registrering av kjemiske stoffer må opplysninger gis om farepotensial, bruk og tiltak for risikohåndtering. ECHA (European Chemicals Agency) vurderer de kjemiske dataene som sendes inn. Målet er bruk av kjemikalier med lavest mulig risiko for mennesker og miljø.

Implementering av REACH hos uvex

Målene som er på plass hos uvex for å implementere REACH, inkluderer:

  • Nær kontakt og utveksling av informasjon om REACH med våre leverandører og produsenter
  • Evaluering av virkningene av REACH ved registrering av alle stoffene som er behandlet i våre produkter, eller evaluering av disse dataene med hensyn til fremtidig anskaffelsesrisiko og en mulig nødvendig registrering
  • Streng unngåelse av stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller reprotoksiske (CMR). Det samme gjelder stoffer som er klassifisert som vedvarende, bioakkumulerende eller giftige (PBT)
  • Fokus på polymerbaserte råmaterialer, som definert av Federal Institute for Occupational Safety and Health, kommer ikke inn under REACH-regelverket
  • Ingen registreringsforpliktelse for uvex-produkter siden de ikke slipper ut stoffer som dekkes av REACH-direktivet
Kandidatliste for svært farlige stoffer (SVHC)

ECHA (European Chemicals Agency) oppdaterer listen over SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) to ganger i året med ytterligere stoffer. SVHC-stoffene oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som:

  • CMR-stoffer (kreftfremkallende, mutagene eller reprotoksiske)
  • PBT-stoffer (vedvarende, bioakkumulerende og giftige)
  • vPvB-stoffer (svært vedvarende og svært bioakkumulerende)
  • eller som stoffer med lignende alvorlige effekter – for eksempel hormonforstyrrende, det vil si stoffer med spesielt uønskede effekter på mennesker og miljø (i henhold til artikkel 57 i REACH)

Du kan finne den nyeste versjonen av SVHV-listen på ECHA-nettstedet (ekstern kobling).

Tysk REACH CLP Biocide Helpdesk

REACH CLP Biocide Helpdesk (ekstern kobling) satt opp av Federal Institute for Occupational Safety and Health gir informasjon til produsenter, importører og brukere av kjemiske stoffer og biocidprodukter. Her kan du finne svar på spørsmål om REACH- og CLP-forskriftene og forskriftene om biocidstoffer. Informasjonen omfatter alt fra registrering, evaluering og autorisering til klassifisering og merking av kjemiske stoffer og biocidstoffer.

Produktsikkerhet og forbudte giftige stoffer hos uvex

Spesielt når det gjelder produkter som kommer i kontakt med huden – inkludert personlig verneutstyr – er uvex underlagt strenge kriterier, kriterier som langt overgår EU-direktivene når det gjelder produktsikkerhet og miljøkompatibilitet. Alle produktene vi tilbyr, er uten skadelige stoffer og skader verken brukeren eller miljøet.

uvex forbyr i hovedsak bruk av skadelige stoffer i produktene sine. Hvis, i unntakstilfeller, bruk er uunngåelig, gjelder svært strenge bruksbetingelser slik at verken brukeren eller miljøet noen gang utsettes for fare. Flere detaljer er tilgjengelig i vår liste over forbudte giftige stoffer. Overholdelse av alle grenser definert der, gjennomgås regelmessig av uavhengige laboratorier.

Deler Skriv ut