Vår säkra och hälsosamma arbetsplats

Som en av världens ledande leverantörer av personlig skyddsutrustning för kommersiell användning erbjuder uvex ett säkerhetskoncept från topp till tå. Det gäller naturligtvis oss också gentemot våra egna anställda.

Säkerhet på arbetsplatsen på uvex

Som en av världens ledande leverantörer av personlig skyddsutrustning för kommersiell användning tar vi frågan om säkerhet på arbetet på särskilt stort allvar. Konceptet uvex safety från topp till tå gäller också inom många områden på våra egna anläggningar.

Det är därför uvex group använder ett hanteringssystem för säkerhet på arbetsplatsen baserat på OHRIS (Occupational Health and Risk Management System)/LV21 och samtidigt uppfyller ILO-OSH 2001.

1. Hälsa och säkerhet för alla

Som en del av vår strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ser vi till att, som en prioriterad fråga, negativa effekter på hälsa och säkerhet för anställda och tredje part minimeras och att hälsa och säkerhet på arbetet ständigt förbättras, för att försöka uppnå bästa möjliga resultat.

2. Säkerhet som förvaltningsuppgift

Som en del av vår strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ser vi till att, som en prioriterad fråga, alla chefer undersöker och lever upp till de skyldigheter som organisationen ska följa enligt offentlig rätt och ytterligare frivilliga åtaganden i enlighet med den senaste uppdateringen.

3. Säkerhet berör alla

Som en del av vår strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ser vi till att, som en prioriterad fråga, all personal har liknande krav att aktivt bidra till skydd på arbetsplatsen och att alltid agera på ett säkert och hälsomedvetet sätt för sin egen hälsa och för att skydda tredje part.

4. Säkerhet måste vara transparent och verifierbar

Som en del av vår strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ser vi till att, som en prioriterad fråga, sätta upp konkreta och mätbara mål för hälsa och säkerhet.

Hälsa på arbetsplatsen, hälsa och säkerhet på arbetet, förebyggande av olyckor och sjukdom samt säkerhet på anläggningar är företagets uttalade mål. Vi strävar efter att strikt undvika arbetsplatsolyckor (inga olyckor, inga driftstopp som orsakats av olyckor) och undvika olyckor på väg till och från arbetet och vid affärsresor (enligt definitionen av institutioner för lagstadgad olycksfallsförsäkring och förebyggande åtgärder) på alla produktionsanläggningar och försäljningsställen.

uvex och EU:s kemikalieförordning REACH

Kemikalieförordningen REACH (registrering, utvärdering, godkännande av kemikalier) har reglerat kemikalielagstiftningen inom EU sedan den 1 juni 2007. uvex uppfyller givetvis helt de skyldigheter som härrör från målen för REACH och dess genomförande. Vårt mål är att skydda människors hälsa och miljön. Mer information och vägledning om REACH:

Målet med REACH

Vårt mål är att skydda människors hälsa och miljön. Som tillverkare och importörer måste uvex bedöma riskerna. När kemiska ämnen registreras måste information om potentiell fara, användning och riskhanteringsåtgärder anges. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) utvärderar uppgifterna om ämnet som har skickats in. Målet är att använda kemikalier med lägsta möjliga risk för människor och miljön.

Genomförande av REACH på uvex

De gällande åtgärderna på uvex för att fullfölja REACH är bland annat:

  • Nära kontakt och utbyte av information om REACH med våra leverantörer och tillverkare
  • Utvärdering av effekterna av REACH genom att registrera alla ämnen som bearbetas i våra produkter eller utvärdera uppgifter med avseende på framtida upphandlingsrisker och en potentiellt nödvändig registrering
  • Strikt undvika ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR). Detsamma gäller ämnen som klassificeras som långlivade, bioackumulerande eller toxiska (PBT)
  • Fokus på polymerbaserade råvaror, som enligt definitionen av det federala institutet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inte omfattas av REACH-förordningarna
  • Ingen registreringsskyldighet för uvex produkter eftersom de inte släpper ut ämnen i den mening som avses i REACH-förordningen
Kandidatförteckning över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) uppdaterar SVHC-listan (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) två gånger om året med fler ämnen. SVHC-ämnena uppfyller kriterierna för att klassificeras som:

  • CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)
  • PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska)
  • vPvB-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara)
  • eller ämnen med liknande allvarliga effekter, så som hormonstörande ämnen, d.v.s. särskilt oönskade effekter på människor och miljön (i enlighet med artikel 57 i REACH)

Du kan hitta den senaste versionen av SVHC-listan på ECHA:s webbplats (extern länk).

Tyska kundtjänsten REACH-CLP-biocid

Det federala institutet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har upprättat kundtjänsten REACH-CLP-biocid (extern länk) som tillhandahåller information för tillverkare, importörer och användare av kemiska ämnen och biocidprodukter. Här hittar du svar på frågor om REACH, CLP och biocidbestämmelser, hur du hanterar allt från registrering, utvärdering och godkännande till klassificering och märkning av kemiska ämnen och biocider.

Produktsäkerhet och förbjudna toxiska ämnen på uvex

uvex har stränga kriterier, i synnerhet vad gäller produkter som kommer i kontakt med huden – bland annat personlig skyddsutrustning – som vida överskrider EU-direktiven med avseende på säkerhet och miljöhänsyn. Alla produkter som vi erbjuder är fria från skadliga ämnen och skadar varken användaren eller miljön.

uvex förbjuder användning av skadliga ämnen i sina produkter. Om det i undantagsfall är oundvikligt att inte använda sådana ämnen gäller mycket strikta villkor med avseende på användning, så att varken användaren eller miljön utsätts för någon fara. Ytterligare information finns på vår lista över förbjudna toxiska ämnen. Efterlevnaden av alla definierade gränsvärden granskas regelbundet av oberoende laboratorier.

Dela Skriv ut