Standarder og direktiver

Selvfølgelig opfylder vores produkter alle de nødvendige standarder, men ikke kun det – vi kræver altid lidt mere af vores produkter. Det er garanti for den ekstra sikkerhed, som vores kunder med rette forventer af os.

DIN EN 374 – Beskyttelse mod kemiske risici

Den europæiske standard DIN EN 374 definerer ydelseskravene til handsker, som beskytter brugeren mod kemikalier og mikroorganismer.

Standarden for håndbeskyttelse mod kemiske risici er inddelt i følgende afsnit:

 • DIN EN 374-1: Terminologi og krav til ydeevne
 • DIN EN 374-2: Bestemmelse af modstand over for gennemtrængning
 • DIN EN 374-3: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning af kemikalier

I DIN EN 374 indeholder de regulerede minimumsforskrifter for sikkerhedshandsker også specifikationer vedrørende:

 • Dimensioner
 • Berøring
 • Smidighed
 • Mærkning
 • Opbevaring

Modstand mod gennemtrængning beskriver resistens mod mikroorganismers indtrængning. Dette kan sikres i overensstemmelse med EN 374 ved at fylde handskerne med vand og teste for utætheder. Resultaterne fra denne slags test er inddelt i tre ydeevneniveauer, som er anført ud for piktogrammet. Med hensyn til beskyttelse mod kemikalier, måles tidsforbruget for et kemikalies gennemtrængning (permeation) af handskematerialet.

EN ISO 374-1:2016 – Ændring af standarden for kemiske sikkerhedshandsker

Sikkerhedshandsker til kemikaliehåndtering skal opfylde kravene i den europæiske standard EN ISO 374-1. Denne standard har gennemgået fundamentale forandringer med hensyn til certificering.

Del 1 (terminologi og krav til ydeevne for kemiske risici) indeholder vigtige ændringer:

 • Udvidelse af teststofferne fra 12 til 18
 • Udeladelse af bægerglas for "vandtæt sikkerhedshandske med lav beskyttelse mod kemiske risici"
 • Standardisering af handsketyper i type A, B eller C
 • Ændring af mærkning på produktet: Piktogram af kolbe med forskellige antal bogstaver for teststofferne, afhængigt af type

Ny mærkning af sikkerhedshandske:

Permeationsresistens af type A: Mindst 30 minutter hver med mindst 6 teststoffer.

Permeationsresistens af type B: Mindst 30 minutter hver med mindst 3 testkemikalier.

Permeationsresistens af typen C: Mindst 10 minutter hver med mindst 1 testkemikalie.

Udvidelse af teststoffer: Testkataloget er blevet udvidet i overensstemmelse med den nye standard.

Som før er producentens anvendelsesvejledning meget vigtig. Det specifikke beskyttelseskrav skal bestemmes som en del af en risikovurdering af den faktiske arbejdsproces under hensyntagen til de særlige anvendelsesbetingelser. En udpeget sikkerhedskyndig skal definere de enkelte krav og sikre overholdelse af beskyttelseshandskernes specifikke beskyttelsesniveauer i forhold til producentens datablade. Med uvex Chemical Expert System leverer uvex en onlineplatform på flere sprog, hvor du kan søge efter individuelle gennemtrængningstider. Derudover er erfarne medarbejdere tilgængelige på stedet og i ekspertpanelet for sikkerhedshandsker i Lüneburg for at rådgive om alle spørgsmål vedrørende sikkerhedshandsker til beskyttelse mod kemiske farer.

DIN EN 388:2003 – Sikkerhedshandsker mod mekaniske farer

Den europæiske standard DIN EN 388:2003 beskriver krav, prøvningsmetoder og mærkning af beskyttelseshandsker mod mekaniske risici ved udførelse af arbejde. De fastsatte testmetoder kan også anvendes på armbeskyttere (med andre ord på dele af beskyttelsestøj, der ikke er fast forbundet med handske eller beskyttelsestøj).

På samme måde som testresultaterne klassificeres sikkerhedshandskerne med et præstationsniveau i forhold til hver enkelt mekaniske fare. De relevante værdier (tal fra 0 til 5, med 4/5 som bedst) kan ses ved siden af piktogrammet på handsken.

De mekaniske risici og belastninger og/eller deres testmetoder er defineret i DIN EN 388:2003 som følger:

 • Slidstyrke:
  For at teste sikkerhedshandskens modstandsdygtighed over for slid, behandles materialet med sandpapir under tryk. Det nødvendige antal cyklusser for at slibe et hul i materialet fungerer som benchmark.
  (Højeste ydelsesniveau 4 = 8.000 cyklusser)
 • Skærefasthed:
  For at kontrollere skærefastheden i en sikkerhedshandske anvendes der en roterende rund klinge, der skærer gennem handsken med konstant hastighed. Sammenligning med et referencemateriale tjener som en benchmark og et resulterende indeks.
  (Højeste ydelsesniveau 5 = indeks 20)
 • Rivestyrke:
  For at kontrollere rivestyrken bliver sikkerhedshandskens materiale først revet over. Den nødvendige kraft for at rive materialet over tjener som benchmark.
  (Højeste ydelsesniveau 4 = 75 Newtons)
 • Modstandsdygtighed over for punktering:
  For at teste punkteringsmodstanden punkteres handsken med et søm (fastlagt dimension). Den kraft, der bruges, bruges som benchmark.
  (Højeste ydelsesniveau 4 = 150 Newtons)
Ydelsesklasse12345
indeks≥ 1,2≥ 2,5≥ 5≥ 10≥ 20

EN 388:2016 – Ændring af standard for handsker med skærebeskyttelse

Beskyttelsesklasser for sikkerhedshandsker med skærebeskyttelse blev tidligere tildelt i Europa i overensstemmelse med standarden DIN EN 388:2003. På grund af den løbende udvikling af tekniske materialer – såkaldte "højtydende fibre" – er det blevet nødvendigt at justere metoderne til at teste og klassificere disse produkter. Disse ændringer er blevet implementeret i standarden DIN EN 388:2016.

Testprocedure i henhold til EN 388:2016/ISO 13997

 • Relateret til sikkerhedshandsker med skærebeskyttelse fremstillet af materialer, der forårsager, at knivene bliver sløve (dvs. glas- og stålfibre).
 • Yderligere testprocedure i overensstemmelse med ISO 13997: Bestemmelse af handskens modstand mod skæring med en skarp genstand gennem en enkelt kontakt ved stor kraft
 • Her trækkes en lang, lige kniv én gang over prøven. Den minimale kraft, der kræves for at skære gennem testemnet efter 20 millimeter, fastsættes i processen.
 • Resultatet angives i newton (N) og tildeles en skærebeskyttelsesklasse.
YdelsesklasseABCDEF
Newton-værdi≥ 2≥ 5≥ 10≥ 15≥ 22≥ 30

Video: Test af skærefasthed for sikkerhedshandsker i henhold til EN 388 og ISO 13997

Cut resistance testing of safety gloves according to EN 388 and ISO 13997 – uvex safety group

DIN EN 407 – Sikkerhedshandsker mod termiske risici

Den europæiske standard DIN EN 407 regulerer minimumskravene og specifikke testmetoder for sikkerhedshandsker i forhold til termiske risici. Sikkerhedshandsker, der er certificeret i overensstemmelse med denne standard, beskytter brugeren mod for eksempel varme, strålevarme og små stænk fra smeltet metal.

Men det vedrører ikke den specifikke anvendelse af varmebestandige handsker, såsom til brandslukning eller svejsning. Varmeresistente handsker er beregnet til at opfylde følgende egenskaber i overensstemmelse med DIN EN 407:

 • Lav brændbarhed eller flammespredning
 • Lav varmetransmission (beskyttende virkning fra strålevarme, konvektiv varme og kontaktvarme)
 • Modstandsdygtig over for høj temperatur

Beskyttelseshandsker er klassificeret og testet i DIN EN 407 i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Beskyttelse mod antænding:
  Sikkerhedshandsken udsættes for en gasflamme i 15 sekunder. Derefter måles tiden, indtil handskematerialet ophører med at brænde/gløde.
  (Højeste ydelsesniveau 4 = efterflammetid 2 sekunder, efterglødetid 5 sekunder)
 • Beskyttelse mod kontaktvarme:
  Måling af temperatur (100 °C til 500 °C) i forhold til hvilken handske giver beskyttelse i 15 sekunder uden at indersiden af handsken opvarmes med over 10 °C.
  (Højeste ydelsesniveau 4 = + 500 °C)
 • Beskyttelse mod konvektiv varme (gradvist gennemtrængende varme):
  Tidsmåling, hvor lang tid handsken kan forsinke en temperaturstigning på indersiden af handsken – fra varmegennemtrængning fra åben ild – over 24 °C. 
  (Højeste ydelsesniveau 4)
 • Beskyttelse mod termisk stråling:
  Sikkerhedshandsken udsættes for termisk stråling. Tidsmåling, før en vis varme er trængt ind gennem indersiden af handsken.
  (Højeste ydelsesniveau 4 = mindst 150 sekunder)
 • Beskyttelse mod små dråber af smeltet metal:
  Måling af, hvor mange dråber af smeltet metal der er nødvendig for at øge temperaturen mellem handskemateriale og hud med 40 °C.
  (Højeste ydelsesniveau 4 = over 35 dråber)
 • Beskyttelse mod sprøjt af smeltet metal:
  Måling af, hvor mange gram smeltet jern der er nødvendig for at beskadige syntetisk PVC-hud (fastgjort på indersiden af handsken).
  (Højeste ydelsesniveau 4 = 200 gram) 

  I overensstemmelse med testen i DIN EN 407 klassificeres sikkerhedshandskerne med et ydelsesniveau i forhold til hver enkelt termisk risiko (tal fra 1 til 4, hvor 4 er bedst). Det er vigtigt, at handsken ikke kommer i kontakt med åben ild, hvis den ikke opfylder ydelsesniveau 3 i brandsikkerhedstest.

DIN EN 511 – Beskyttelse mod kulde

Minimumskrav til sikkerhedshandsker i forbindelse med beskyttelse mod kulde er reguleret i standarden DIN EN 511. Handsker, der er certificeret i henhold til denne standard, er beregnet til at beskytte brugeren mod konvektiv kulde (gennemtrængende kulde) og kontaktkulde (direkte kontakt).

Som med beskyttelse mod termiske og mekaniske risici klassificeres sikkerhedshandsken i forskellige præstationsniveauer for individuelle aspekter. Præstationsniveauet er angivet med et tal fra 1 til 4 ud for piktogrammet, hvor 4 er det højeste niveau.

Bestemmelse af præstationsniveauer for beskyttelseshandsker mod kulde:

 • Konvektionskulde:
  Måling af mængden af energi, der er nødvendig for at holde temperaturen af en opvarmet model af en hånd (30 til 35° C) med en sikkerhedshandske i forhold til en konstant rumtemperatur. (Beregning af varmeisoleringsegenskaber baseret på håndmodellens temperatur, rumtemperatur og energi, der kræves for at opretholde temperaturen.)
 • Kontaktkulde (Test i overensstemmelse med ISO 5085):
  Bestemmelse af termisk modstandsdygtighed for beskyttelseshandsker med en kold og en varm plade. Handskematerialet placeres som en isolator mellem begge plader, og ændringen i temperaturgradienten virker som en måling (sammenligning med normativ reference).

Handsken kan også testes for vandgennemtrængelighed i henhold til EN ISO 15383. Hvis der ikke trænger vand ind i handsken i løbet af 30 minutter, anses denne test som bestået (ingen specifikke ydelsesniveauer).

DIN EN 16350:2014 – Sikkerhedshandsker, elektrostatiske egenskaber

For arbejdspladser med risiko for brand og eksplosion er der nu en europæisk standard, DIN EN 16350: 2014, som definerer testbetingelserne og minimumskravene til sikkerhedshandskernes elektrostatiske egenskaber:

 • Kontaktmodstanden skal være mindre end 1,0 × 108 ohm (Rv< 1,0 × 108 Ω).
 • Testatmosfære: Lufttemperatur på 23 ±1° C, relativ fugtighed 25 ±5 %.

Vigtigt! Sikkerhedshandsker med antistatiske egenskaber er kun effektive, hvis modstanden mellem brugeren og jorden er mindre end 108 ohm. Vores produkter er testet i overensstemmelse med DIN EN 16350:2014 og er velegnet til både produkt- og arbejdsbeskyttelse. Hvad skal brugeren være opmærksom på?
Den gamle klassificering i overensstemmelse med DIN EN 1149-1:2006 er ikke længere tilladt. Den testede overflademodstand giver kun ladningsoverførslen til overfladen af materialet og er ikke tilstrækkelig til at sikre effektiv beskyttelse. Hvad kan handsker testet i henhold til DIN EN 16350:2014 anvendes til?
Sikkerhedshandsker, der er blevet testet i overensstemmelse med DIN EN 16350: 2014, kan anvendes på arbejdspladser med brand- og eksplosionsfare (fx raffinaderier) og udgør en væsentlig del af jordingsprocessen (handske – beskyttelsestøj – sko – jording). I forbindelse med elektrostatiske egenskaber medtages elektrostatisk udladning ("elektrostatisk udladning" eller "ESD") ofte inden for produktbeskyttelse. Sikkerhedshandsker testet i overensstemmelse med DIN EN 16350:2014 kan bruges til alle anvendelser af ESD-produktbeskyttelse. 

Del Klik