Fortrolighedspolitik UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

Vi er meget glade for, at du viser interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelserne i UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG og dets associerede selskaber (i det følgende benævnt "uvex group").

Det er muligt at bruge uvex groups internetsider uden at angive personoplysninger, men hvis en registreret ønsker at bruge særlige tjenester på vores website, kan det blive nødvendigt med behandling af personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der intet lovmæssigt grundlag er for en sådan behandling, indhenter vi normalt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, skal altid være i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR) og i overensstemmelse med landespecifikke bestemmelser vedrørende databeskyttelse, der gælder for uvex group. Via denne databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, anvender og databehandler. Desuden underrettes registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har krav på.

Som dataansvarlig har uvex group implementeret mange tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger via dette website. Men internetbaserede dataoverførsler kan i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Derfor kan alle registrerede frit overføre personoplysninger til os via andre kommunikationsmidler, for eksempel pr. telefon.

1. Definitioner

uvex groups databeskyttelseserklæring er baseret på termer fra EU-lovgiveren bag persondataforordningen (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for den generelle offentlighed såvel som for vores kunder og samarbejdspartnere. For at sikre dette vil vi først forklare den anvendte terminologi.

I denne erklæring anvender vi bl.a. følgende termer:

a) Personoplysninger

Personoplysninger betyder enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som for eksempel et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b) Den registrerede

Den registrerede er en identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

c) Behandling

Behandling er enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, for eksempel indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overdragelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger.

e) Profilering

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Dataansvarlig

Dataansvarlig er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret. 

h) Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

i) Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, anses dog ikke for modtagere. De offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal overholde de gældende databeskyttelsesregler, afhængigt af formålet med behandlingen.

j) Tredjemand

Tredjemand er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger. I denne henseende anses virksomhederne i uvex group ikke for tredjemand.

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerede er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

2. Navn og adresse på den dataansvarlige

Dataansvarlig, for så vidt angår persondataforordningen (GDPR), andre love om databeskyttelse, der gælder i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse, er:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf.: 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Website: www.uvex.de

3. Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige hos den dataansvarlige er:

Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf.: + 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Website: www.uvex.de

Alle registrerede kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte med spørgsmål om og forslag til databeskyttelse.

4. Cookies

uvex groups internetsider anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, der lagres i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en entydig identifikator for cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, hvor cookien er blevet gemt. Det giver besøgte internetsider og servere mulighed for at skelne den registreredes persons browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres med det unikke cookie-id.

Ved hjælp af cookies kan uvex group give brugerne af dette website mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være muligt uden en cookie.

Cookies giver os mulighed for at optimere oplysninger og tilbud på vores website med brugeren i mente. Som tidligere nævnt giver cookies os mulighed for at genkende vores websitebrugere. Formålet med denne genkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at benytte vores website. Websitebrugere, der anvender cookies, behøver for eksempel ikke at indtaste adgangsoplysninger, hver gang websitet åbnes, fordi det gøres af websitet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er en cookie for en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har føjet til den virtuelle indkøbskurv ved hjælp af en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre cookies fra vores website ved hjælp af en indstilling i internetbrowseren og dermed permanent nægte brugen af cookies. Desuden kan allerede placerede cookies slettes når som helst ved hjælp af en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Det er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer placeringen af cookies i sin internetbrowser, kan nogle af funktionerne på vores website være ubrugelige.

5. Indsamling af generelle data og oplysninger

uvex groups websites indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system åbner disse websites. De generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De indsamlede data og oplysninger kan være (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet på det system, der bruges til at få adgang, (3) det website, hvorfra et system, der bruges til at få adgang, kommer til vores website (såkaldte henvisere), (4) underwebsites, (5) dato og klokkeslæt for adgang til websitet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen for det system, der får adgang, og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan anvendes i tilfælde af angreb på vores it-systemer.

Når uvex group bruger disse generelle data og oplysninger, drager de ingen konklusioner om den registrerede. Men disse oplysninger er nødvendige for at (1) levere indholdet på vores website korrekt, (2) optimere indholdet på vores website samt annoncer på det, (3) sikre langsigtet anvendelighed af vores it-systemer og websiteteknologi og (4) give de retshåndhævende myndigheder nødvendige oplysninger til retsforfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor foretager uvex group statistiske analyser af anonymt indsamlede data og oplysninger for at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og for at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverens logfiler gemmes separat fra alle personoplysninger, som en registreret har givet.

6. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges website ved at give personoplysninger. Hvilke personoplysninger der sendes til den dataansvarlige, bestemmes af den respektive input-maske, som bruges til registreringen. De personoplysninger, der gives af den registrerede, indsamles og lagres udelukkende til den dataansvarliges interne brug og egne formål. Den dataansvarlige kan anmode om overførsel til en eller flere databehandlere (for eksempel en pakketjeneste), som også bruger personoplysninger til interne formål, der kan henføres til den dataansvarlige.

Ved registrering på den dataansvarliges website lagres også IP-adressen, som tildeles af internetudbyderen og bruges af den registrerede, samt dato og klokkeslæt for registreringen. Opbevaringen af disse oplysninger skyldes, at det er den eneste måde at forebygge misbrug af vores tjenester, og, om nødvendigt, for at gøre det muligt at undersøge eventuelle lovovertrædelser. Derfor er opbevaringen af disse oplysninger nødvendige for at beskytte den dataansvarlige. Disse oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre der er en lovbestemt pligt til at videregive oplysningerne, eller hvis overførslen foretages i forbindelse med en straffesag.

Registrering af den registrerede, med frivillige angivelse af personoplysninger, har til formål at give den dataansvarlige mulighed for at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, der kun kan tilbydes til brugere, der registrerer sig på websitet. Registrerede brugere kan til enhver tid ændre de personoplysninger, de angav under registreringen, eller bede om at få dem slettet fra den dataansvarliges datalager.

Den dataansvarlige skal ved henvendelse til enhver tid udlevere oplysninger til en registreret om, hvilke personoplysninger der er lagret for den registrerede. Derudover skal den dataansvarlige ved henvendelse berigtige eller slette personoplysninger om den registrerede, hvis der ikke forefindes en lovbestemt forpligtelse til at gemme sådanne oplysninger. En databeskyttelsesansvarlig, der er særligt udpeget i denne datebeskyttelseserklæring, samt alle medarbejdere hos den dataansvarlige står i dette henseende til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner.

7. Abonnement på vores nyhedsbreve

På uvex groups websites har brugere mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Den input-maske, der anvendes til dette formål, bestemmer, hvilke personoplysninger der sendes, samt hvornår nyhedsbrevet er blevet bestilt fra den dataansvarlige.

uvex group informerer sine kunder og samarbejdspartnere regelmæssigt i form af et nyhedsbrev om diverse tilbud. Virksomhedens nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse, og (2) den registrerede tilmelder sig nyhedsbrevet. Af juridiske årsager kræves der en dobbelt tilmeldingsprocedure, og derfor sendes der en bekræftelses-e-mail til den e-mailadresse, som den registrerede har angivet under tilmeldingen til nyhedsbrevet. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at vise, om ejeren af e-mailadressen er den registrerede og derfor er godkendt til at modtage vores nyhedsbrev.

Under tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der er tildelt af internetudbyderen og bruges af den registrerede på tidspunktet for registreringen samt datoen og tidspunktet for registreringen. Indsamlingen af disse data er nødvendige for at forstå (eventuel) misbrug af den registreredes e-mailadresse på et senere tidspunkt, og det dækker derfor målet om retlig beskyttelse af den dataansvarlige.

De personoplysninger, der indsamles som en del af en tilmelding til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret via e-mail, så længe det er nødvendigt for driften af nyhedsbrevet eller for en registrering, hvilket kan forekomme i tilfælde af ændringer af nyhedsbrevet eller i tilfælde af ændring af tekniske omstændigheder. Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med nyhedsbrevet, videregives ikke til tredjemand. Den registrerede kan når som helst opsige abonnementet på vores nyhedsbrev. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet til afsendelse af nyhedsbrevet, kan når som helst trækkes tilbage. Der er et link i hvert nyhedsbrev, der giver mulighed for at tilbagetrække samtykket. Det er også muligt når som helst at afmelde nyhedsbrevet direkte på den dataansvarliges website eller at kommunikere dette til den dataansvarlige på en anden måde.

8. Tracking i nyhedsbreve

Nyhedsbrevene fra uvex group indeholder såkaldte tracking pixels. En tracking pixel er en miniaturegrafik, der er integreret i e-mails, der sendes i HTML-format, og den bruges til at muliggøre registrering af logfiler samt til analyse. Det gør det muligt at foretage statistiske analyser af, hvor vellykkede onlinemarketingkampagner er. Den integrerede tracking pixel giver uvex group mulighed for at se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen den registrerede klikkede på.

Sådanne personoplysninger, der indsamles med tracking pixels indeholdt i nyhedsbrevene, lagres og analyseres af den dataansvarlige eller dennes databehandler for at optimere afsendelsen af nyhedsbrevet samt for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve, så de bedre kan tilpasses den registreredes interesser. De registrerede er til enhver tid berettiget til at tilbagetrække den separate samtykkeerklæring, der blev angivet ved hjælp af den dobbelte tilmeldingsprocedure. Efter en tilbagetrækning af samtykke sletter den dataansvarlige disse personoplysninger. uvex group antager automatisk, at hvis en person ikke længere vil modtage nyhedsbrevet, så tilbagetrækker den person også sit samtykke.

9. Kontaktmuligheder via websitet

uvex groups websites indeholder oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed og direkte kommunikation med os. Dette indebærer også en generel adresse på en såkaldt elektronisk mail (e-mailadresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede overfører, automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres frivilligt af en registreret til den dataansvarlige, gemmes med henblik på behandling eller kontakt til den registrerede. Disse personoplysninger overføres ikke til tredjemand.

10. Kommentarer i bloggen på websitet

uvex group giver brugerne mulighed for at kommentere de enkelte blogindlæg på en blog på den dataansvarliges website. En blog er en webbaseret, offentligt tilgængelig portal, hvor en eller flere personer, som kaldes bloggere eller webbloggere, kan poste artikler eller nedskrive tanker i såkaldte blogindlæg. Blogindlæg kan normalt kommenteres af tredjemand.

Hvis en registreret kommenterer en blog, der er udgivet på dette website, kan kommentarer fra den registrerede også blive gemt og offentliggjort sammen med oplysninger om datoen for kommentaren og om den bruger (pseudonym), der er valgt af den registrerede. Derudover logføres den IP-adresse, der er tildelt af internetudbyderen til den registrerede, også. Opbevaringen af IP-adressen foretages af sikkerhedsmæssige årsager, og i tilfælde af at den registrerede krænker tredjemands rettigheder eller poster kommentarer med ulovligt indhold. Opbevaringen af disse personoplysninger er derfor i den dataansvarliges interesse, så denne kan blive frikendt i tilfælde af en overtrædelse. De indsamlede personoplysninger bliver ikke videregivet til tredjemand, medmindre en sådan videregivelse er påkrævet ved lov eller tjener formålet om at beskytte den dataansvarlige.

11. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den dataansvarlige må kun behandle og lagre en registrerets personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at nå formålet med opbevaringen, eller for så vidt det er bevilget af EU-lovgiveren eller andre love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, som foreskrevet af EU-lovgiveren eller anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovmæssige krav.

12. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Alle registrerede har ifølge EU-lovgiveren ret til at kræve, at den dataansvarlige bekræfter, hvorvidt personoplysninger, der vedrører ham eller hende, er blevet behandlet. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige person eller en anden medarbejder.

b) Ret til adgang

Alle registrerede har ifølge EU-lovgiveren ret til gratis at få oplysninger fra den dataansvarlige om hans eller hendes personoplysninger, der er lagret på et hvilket som helst tidspunkt, samt at få en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede ret til at få adgang til følgende oplysninger:

 • formålet med behandlingen
 • kategorierne af personoplysningerne
 • modtagerne eller kategorierne af modtagere, hvortil personoplysningerne er blevet eller vil blive overført, især visse modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • hvor det er muligt, den påtænkte varighed af den periode, hvori personoplysninger gemmes, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der bruges til at fastsætte denne periode
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger om den registrerede eller retten til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, har den registrerede ret til at få alle tilgængelige oplysninger om deres kilde
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, der henvises til i artikel 22(1) og (4) i GDPR, og, som minimum i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den anvendte logik samt betydningen og påtænkte konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Desuden har den registrerede ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation. I så fald har den registrerede ret til at blive informeret om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til adgang, kan han eller hun til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige person eller en anden medarbejder.

c) Ret til berigtigelse

Alle registrerede har ifølge EU-lovgiveren ret til at kræve, at den dataansvarlige uden unødig forsinkelse berigtiger forkerte personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort, herunder ved at sørge for en supplerende meddelelse.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige person eller en anden medarbejder.

d) Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Alle registrerede har ifølge EU-lovgiveren ret til, at den dataansvarlige sletter personoplysninger, der vedrører ham eller hende, uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde er gældende, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i henhold til de formål, hvortil de indsamles eller på anden måde behandles.
 • Den registrerede tilbagetrækker sit samtykke, som behandlingen er baseret på, i henhold til litra (a) i artikel 6(1) i GDPR eller litra (a) i artikel 9(2) i GDPR, og hvis der ikke er nogen anden retlig grund til behandlingen.
 • Den registrerede gør indsigelser mod behandlingen i henhold til artikel 21(1) i GDPR, og der ingen altovervejende legitim begrundelse er til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelser mod behandlingen i henhold til artikel 21(2) i GDPR.
 • Personoplysningerne er blevet uretmæssigt behandlet.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU's eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester, der henvises til i artikel 8(1) i GDPR.

Hvis en af ovennævnte grunde finder anvendelse, og den registrerede ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af uvex group, kan han eller hun til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder. Den databeskyttelsesansvarlige hos uvex group eller en anden medarbejder skal straks sørge for, at anmodningen om sletning efterkommes.

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysninger og i henhold til artikel 17(1) er forpligtet til at slette personoplysninger, skal den dataansvarlige, under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostninger til implementering, træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre dataansvarlige, der databehandler personoplysningerne, som den registrerede udtrykkeligt har anmodet om at blive slettet af sådanne dataansvarlige, om eventuelle links til eller kopier eller gentagelse af disse personoplysninger, hvis behandlingen af sådanne personoplysninger ikke er påkrævet. Den databeskyttelsesansvarlige hos uvex group eller en anden medarbejder vil arrangere de nødvendige foranstaltninger i de enkelte sager.

e) Ret til begrænsning af behandling

Alle registrerede har ifølge EU-lovgiveren ret til at kræve begrænsning af behandling af den dataansvarlige, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, hvor den dataansvarlige får en periode til at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysninger og anmoder i stedet om begrænsning af deres anvendelse.
 • Den dataansvarlige ikke længere har behov for personoplysningerne med henblik på behandling, men det er påkrævet af den registrerede, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21(1) i GDPR og afventer bekræftelse på, om der foreligger vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registrerede.

Hvis en af ovennævnte grunde finder anvendelse, og den registrerede ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er gemt af uvex group, kan han eller hun til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder. Den databeskyttelsesansvarlige hos uvex group eller en anden medarbejder vil arrangere en begrænsning af behandling.

f) Retten til dataportabilitet

Alle registrerede har ifølge EU-lovgiveren ret til at modtage personoplysninger om dem selv, som blev givet til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelt læsbart format. Han eller hun har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, uden at den dataansvarlige, som personoplysningerne blev givet til, må forhindre det, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til litra (a) i artikel 6(1) i GDPR eller litra (a) i artikel 9(2) i GDPR, eller ifølge en kontrakt i henhold til litra (b) i artikel 6(1) i GDPR, og behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede metoder, så længe behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Hertil kommer, at når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20(1) i GDPR, har den registrerede ret til at få personoplysninger direkte overført fra en dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt og ikke negativt påvirker andres rettigheder og friheder.

For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede når som helst kontakte den databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget af uvex group, eller en anden medarbejder.

g) Ret til at gøre indsigelse

Alle registrerede har ifølge EU-lovgiveren ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på litra (e) eller (f) i artikel 6(1) i GDPR. Dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser.

uvex group må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis uvex group behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring. Det gælder også profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse til uvex group mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod uvex groups behandling af personoplysninger om ham eller hende med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89(1) i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

For at kunne udøve sin ret til indsigelse kan den registrerede rette direkte henvendelse til den databeskyttelsesansvarlige hos uvex group eller en anden medarbejder. Derudover kan den registrerede i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF udøve sin ret til indsigelse gennem automatiserede midler ved brug af tekniske specifikationer.

h) Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Alle registrerede har ifølge EU-lovgiveren ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende, så længe afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig eller (2) ikke er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for indgåelse, eller udførelse, af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal uvex group tage passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sine automatiske individuelle afgørelser, kan han eller hun til enhver tid rette direkte henvendelse til uvex groups databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder.

i) Ret til at tilbagetrække databeskyttelsessamtykke

Alle registrerede har ifølge EU-lovgiveren ret til til enhver tid at tilbagetrække sit samtykke til behandlingen af personoplysninger.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid rette direkte henvendelse til uvex groups databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder.

13. Databeskyttelse af ansøgninger og ved ansøgningsprocedurer

Den dataansvarlige indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere med henblik på behandlingen af ansøgningen. Behandlingen kan også foretages elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender ansøgningsdokumenter via e-mail eller ved hjælp af en webformular på den dataansvarliges website. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, gemmes de indsendte oplysninger med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i henhold til gældende lov. Hvis der ikke indgås en arbejdskontrakt mellem ansøgeren og den dataansvarlige, skal ansøgningsdokumenterne slettes automatisk to måneder efter meddelelsen om afslaget, forudsat at ingen andre legitime interesser for den dataansvarlige taler imod sletning, eller hvis ansøgeren godkender længere opbevaring op til seks måneder efter meddelelsen om afslaget. Andre legitime interesse i denne forbindelse er for eksempel bevisbyrde i en retssag i henhold til den tyske ligebehandlingslov (AGG).

14. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

På dette website har den dataansvarlige integreret komponenter fra Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et onlinefællesskab, som typisk giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som platform for udveksling af meninger og erfaringer eller giver brugere mulighed for at videregive personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Facebook tillader sociale netværksbrugere at oprette private profiler, uploade fotos og netværke via venneanmodninger.

Driftsselskabet bag Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. For personer bosiddende uden for USA eller Canada er den dataansvarlige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Havn, 2 Dublin, Irland.

Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Facebook-komponent (Facebook-plugins) er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade visningen af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook via Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebook-plugins er tilgængelig på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på, hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøger.

Hvis den registrerede samtidig er logget på Facebook, registrerer Facebook ved hvert besøg på vores website, som den registrerede foretager – og under hele besøget på vores website – hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og knyttes til den registreredes Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af Facebook-knapperne, der er integreret på vores website, for eksempel Synes godt om-knappen, eller hvis den registrerede sender en kommentar, matcher Facebook derpå disse oplysninger med den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og lagrer personoplysningerne.

Facebook modtager altid via Facebook-komponenten oplysninger om den registreredes besøg på vores website, når den registrerede samtidig er logget på Facebook under et besøg på vores hjemmeside. Dette sker, uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan videregivelse af oplysninger til Facebook, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af deres Facebook-konto før besøget på vores website.

Facebooks datapolitik, som er tilgængelig på https://www.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Derudover forklares det, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Desuden er der forskellige konfigurationsmuligheder til rådighed for at undgå dataoverførsel til Facebook, for eksempel Facebook-blocker fra Webgraph. Disse programmer kan bruges af den registrerede til at undgå dataoverførsler til Facebook.

Konverteringsmåling med Facebook-pixlen
Med dit samtykke, som du har givet som følger
"Jeg accepterer brugen af Facebook-pixlen"
På vores website indsætter vi "Facebook-pixlen" fra
Facebook Inc.
1601 S California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA
("Facebook")
. På denne måde kan brugernes adfærd registreres, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens website ved at klikke på en Facebook-annonce. Denne proces er designet til at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske analyser og markedsanalyser og kan hjælpe dig med at optimere kommende reklametiltag. De indsamlede oplysninger er anonyme for os, så de giver os ikke nogen konklusioner om brugernes identitet. Men data lagres og behandles af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Facebook kan bruge oplysninger til egne reklameformål, i henhold til Facebooks dataforbrugsdirektiv (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan give Facebook og dets associerede selskaber mulighed for at vise annoncer på og uden for Facebook. Der kan også blive gemt en cookie på din computer med henblik på dette. Et samtykke til anvendelsen af Facebook-pixlen kan kun gives af brugere, som er ældre end 13 år. Hvis du er yngre, skal du bede dine værger om tilladelse. Klik her, hvis du vil tilbagetrække dit samtykke: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Disable facebook pixel

15. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af billeder fra Getty Images

På dette website har den dataansvarlige integreret komponenter fra Getty Images. Getty Images er et amerikansk billedbureau. Et billedbureau er en virksomhed, som leverer billeder og andet billedmateriale. Generelt sælger billedbureauer billeder, illustrationer og optagelser. Et billedbureau udbyder billedlicenser til forskellige kunder, især websiteoperatører redaktører af print- og tv-medier samt reklamebureauer.

Driftsselskabet bag Getty Images-komponenter er Getty Images International, 1st floor, Herbert Building, Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images tillader indlejring af arkivbilleder (eventuelt uden beregning). Integrering er inkludering eller integration af fremmed indhold, for eksempel tekst, video eller billeddata, der leveres af et fremmed website, der derpå vises på eget website. Der bruges en såkaldt integreret kode til at integrere indholdet. En indlejret kode er en HTML-kode, der er integreret på et website fra en websiteejer. Når en indlejret kode integreres med en websiteejer, vises det eksterne indhold på det andet website som standard, med det samme et website besøges. For at vise indhold fra tredjemand indlæses det eksterne indhold direkte fra det andet website. Getty Images har yderligere oplysninger om det indlejrede indhold på http://www.gettyimages.co.uk/resources/embed.

Gennem den tekniske implementering af den indlejrede kode, som gør det muligt at vise billeder fra Getty Images, overføres IP-adressen på den internetforbindelse, hvorigennem den registrerede tilgår vores website, til Getty Images. Yderligere indsamler Getty Images vores website, browsertype, browsersprog samt tidspunkt for og længden af besøget. Derudover kan Getty Images indsamle navigationsoplysninger, som er oplysninger om, hvilke af vores underwebsites den registrerede har besøgt, og hvilke links der er blevet klikket på, samt andre interaktioner, som den registrerede har foretaget under besøget på vores website. Disse oplysninger kan lagres og analyseres af Getty Images.

Yderligere oplysninger samt gældende bestemmelser om databeskyttelse hos Getty Images er tilgængelige på https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy

16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google AdSense

Den dataansvarlige har integreret Google AdSense på dette website. Google AdSense er en onlinetjeneste, der gør det muligt at placere annoncer på tredjepartswebsites. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger annoncer, som vises på tredjepartswebsites, for at matche indholdet på det pågældende tredjepartswebsite. Google AdSense tillader en interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Driftsselskabet bag Googles AdSense-komponenten er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Googles AdSense-komponenten er at integrere annoncer på vores website. Google AdSense placerer en cookie på den registreredes it-system. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Med placeringen af cookien kan Alphabet Inc. analysere brugen af vores website. Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Google AdSense-komponent er integreret, sender internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk data via Google AdSense-komponenten med henblik på onlineannoncering og afregning af kommissionsgebyr til Alphabet Inc. Under denne tekniske procedure indsamler Alphabet Inc. personoplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som bl.a. giver Alphabet Inc. mulighed for at forstå, hvor den besøgende kommer fra, og hvad han eller hun klikker på, og efterfølgende for at afregne kommissionsgebyr.

Som nævnt ovenfor kan den registrerede når som helst forhindre cookies via vores website ved hjælp af en indstilling i den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser forhindrer også Alphabet Inc. i at efterlade en cookie på den registreredes it-system. Derudover kan cookies, der allerede er placeret af Alphabet Inc., når som helst slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger også såkaldte tracking pixels. En tracking pixel er en miniaturegrafik, der er indlejret på websider for at aktivere en logfiloptagelse og en logfilanalyse, hvorved en statistisk analyse kan udføres. Baseret på de indlejrede tracking pixels kan Alphabet Inc. afgøre, om og hvornår et website blev åbnet af den registrerede, og hvilke links den registrerede klikkede på. Tracking pixels bruges bl.a. til at analysere strømmen af besøgende på et website.

Via Google AdSense overføres personoplysninger og data – som også omfatter IP-adressen og er nødvendig for indsamling og bogføring af de viste annoncer – til Alphabet Inc. i USA. Disse personoplysninger gemmes og behandles i USA. Alphabet Inc. kan videregive de indsamlede personoplysninger via denne tekniske procedure til tredjemand.

Google AdSense forklares yderligere i følgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den dataansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på dette website. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling og analyse af data om besøgende på websites. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, hvilket website en person kommer fra (den såkaldte henviser), hvilke underwebsites der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilke tidsrum et underwebsite blev vist. Webanalyser bruges hovedsageligt til optimering af et website og for at foretage en cost-benefit-analyse af internetannoncer.

Driftsselskabet bag Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til at foretage webanalyse via Google Analytics bruger den dataansvarlige programmet "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af dette program forkortes IP-adressen for den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, hvis der fås adgang til vores websites fra en EU-medlemsstat eller en anden kontraherende stat i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores website. Google bruger de indsamlede data og oplysninger bl.a. med henblik på at evaluere brugen af vores website og levere onlinerapporter, der viser aktiviteter på vores websites, og for at levere andre tjenester vedrørende brugen af vores website.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes it-system. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Med placeringen af cookien kan Google analysere brugen af vores website. Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Google Analytics-komponent er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at sende data gennem Google Analytics-komponenten med henblik på onlinemarkedsføring og afregningen af kommissionsgebyrer til Google. Under denne tekniske procedure indsamler Google personoplysninger, som for eksempel den registreredes IP-adresse, hvilket bl.a. giver Google mulighed for at forstå, hvor den besøgende kommer fra, og hvad han eller hun klikker på, og efterfølgende for at afregne kommissionsgebyr.

En cookie bruges til at gemme personoplysninger, for eksempel hvornår den registrerede fik adgang til websitet, hvorfra adgang blev foretaget samt hyppigheden af besøg på vores website. Ved hvert besøg på vores website overføres sådanne personoplysninger, herunder den registreredes IP-adresse, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes og behandles af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger, der indsamles via den tekniske fremgangsmåde, til tredjemand.

Som nævnt ovenfor kan den registrerede når som helst forhindre cookies via vores website ved hjælp af en indstilling i den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte cookies. En sådan indstilling i den anvendte internetbrowser forhindrer også Google Analytics i at efterlade en cookie på den registreredes it-system. Derudover kan cookies, der allerede er placeret af Google Analytics, når som helst slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Tillige kan den registrerede gøre indsigelse mod indsamling af oplysninger vedrørende brugen af dette website, som genereres af Google Analytics, samt gøre indsigelse mod Googles behandling eller forhindre behandling af disse oplysninger. Til dette formål skal den registrerede downloade et browsertilføjelsesprogram via linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Dette browsertilføjelsesprogram fortæller Google Analytics via et JavaScript, at alle data og oplysninger om besøg på internetsider ikke må overføres til Google Analytics. Installationen af browsertilføjelsesprogrammer betragtes som en indsigelse af Google. Hvis den registreredes it-system senere slettes, formateres eller installeres igen, skal den registrerede geninstallere tilføjelsesprogrammer for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsesprogrammet blev afinstalleret af den registrerede eller en anden person, er det muligt at geninstallere eller genaktivere tilføjelsesprogrammerne.

Yderligere oplysninger samt gældende bestemmelser om databeskyttelse hos Google kan findes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares yderligere i følgende link https://www.google.com/analytics/.

18. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Remarketing

Den dataansvarlige har integreret Google Remarketing på dette website. Google Remarketing er en funktion i Google AdWords, som gør det muligt for en virksomhed at vise reklamer for internetbrugere, der tidligere har besøgt virksomhedens website. Integrationen af Google Remarketing giver derfor en virksomhed mulighed for at oprette brugerbaserede annoncer og dermed vise relevante annoncer til interesserede internetbrugere.

Driftsselskabet bag Google Remarketing Services er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at indsætte relevante annoncer. Google Remarketing giver os mulighed for at vise annoncer på Googles netværk eller på andre websites, som er baseret på individuelle behov og matches i forhold til internetbrugere.

Google Remarketing placerer en cookie på den registreredes it-system. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Med placeringen af cookien giver Google mulighed for at genkende den besøgende på vores website, hvis han eller hun besøger på hinanden følgende websites, som også er medlem af Googles annoncenetværk. Ved hvert besøg på et website, hvor denne tjeneste er blevet integreret af Google Remarketing, identificerer den registreredes webbrowser automatisk af Google. Under denne tekniske procedure modtager Google personoplysninger, for eksempel brugerens IP-adresse eller internetadfærd, som Google bl.a. anvender til at indsætte relevant annoncering.

En cookie bruges til at gemme personoplysninger, for eksempel internetsider, som den registrerede har besøgt. Ved hvert besøg på vores website overføres personoplysninger, herunder den registreredes IP-adresse, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes og behandles af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger, der indsamles via den tekniske fremgangsmåde, til tredjemand.

Som nævnt ovenfor kan den registrerede når som helst forhindre cookies via vores website ved hjælp af en indstilling i den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte cookies. En sådan indstilling i den anvendte internetbrowser forhindrer også Google i at efterlade en cookie på den registreredes it-system. Derudover kan cookies, der allerede er placeret af Google, når som helst slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. Til dette formål skal den registrerede bruge dette link www.google.de/settings/annoncer og foretage de ønskede indstillinger på hver internetbrowser, som den registrerede bruger.

Yderligere oplysninger og gældende databeskyttelsesbestemmelser hos Google er tilgængelige på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

19. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google+

På dette website har den dataansvarlige integreret en Google+-knap som en komponent. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et onlinefællesskab, som typisk giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som platform for udveksling af meninger og erfaringer eller giver brugere mulighed for at videregive personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Google+ tillader sociale netværksbrugere at oprette private profiler, uploade fotos og netværke via venneanmodninger.

Driftsselskabet bag Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Google+-knap er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade visningen af den tilsvarende Google+-knap fra Google via Google+-knapkomponenten. Under denne tekniske procedure gøres Google opmærksom på, hvilke specifikke undersider på vores website, som den registrerede besøger. Der kan fås yderligere oplysninger om Google+ på https://developers.google.com/+/.

Hvis den registrerede samtidig er logget på Google+, registrerer Google ved hvert besøg på vores website, som den registrerede foretager – og under hele besøget på vores website – hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles via Google+, og Google matcher dem med den registreredes Google+-konto.

Hvis den registrerede klikker på Google+-knappen, der er integreret på vores website og således giver en Google+ 1-anbefaling, tildeler Google disse oplysninger til den registreredes personlige Google+-brugerkonto og gemmer personoplysningerne. Google gemmer den registreredes Google+ 1-anbefaling, hvilket gør den tilgængelig for offentligheden i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som den registrerede har accepteret. Efterfølgende gemmes og behandles en Google+ 1-anbefaling, som den registrerede har givet på dette website sammen med andre personlige oplysninger, såsom Google+-kontonavn, der bruges af den registrerede, samt det lagrede billede, på andre Google-tjenester, for eksempel søgemaskineresultater i Google-søgemaskinen, den registreredes Google-konto eller andre steder, for eksempel på internetsider eller i forbindelse med reklamer. Google kan også sammenkæde besøg på dette website med andre personoplysninger, der er gemt på Google. Google registrerer yderligere disse personoplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Via Google+ modtager Google oplysninger om den registreredes besøg på vores website, hvis den registrerede på tidspunktet for besøget på vores website er logget på Google+. Dette sker, uanset om den registrerede klikker på Google+-knappen eller ej.

Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personoplysninger til Google, kan han eller hun forebygge sådanne overførsler ved at logge ud af sin Google+-konto, før han eller hun besøger vores website.

Yderligere oplysninger om databeskyttelsesbestemmelserne hos Google er tilgængelige på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Flere referencer fra Google om Google+ 1-knappen er tilgængelige på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

20. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og betjening af Google AdWords

Den dataansvarlige har integreret Google AdWords på dette website. Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, der gør det muligt for annoncøren at placere annoncer i Googles søgemaskineresultater og Googles annoncenetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere specifikke søgeord, som bruges til at vise annoncer i Googles søgeresultater, når brugeren benytter søgemaskinen til at finde et søgeordsrelevant søgeresultat. I Googles reklamenetværk fordeles annoncerne fordelt på relevante websider ved hjælp af en automatisk algoritme under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Driftsselskabet bag Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at annoncere for vores website ved at inkludere relevante annoncer på tredjeparters websites og i søgemaskineresultater i Google-søgemaskinen samt at indsætte tredjepartsannoncer på vores website.

Hvis en person kommer til vores website via en Google-reklame, gemmes en konverteringscookie på den registreredes it-system via Google. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Hvis cookien ikke er udløbet, bruges konverteringscookie til at kontrollere, om visse undersider, for eksempel indkøbskurven i en onlinebutik, blev besøgt på vores website. Via konverteringscookien kan både Google og den dataansvarlige lære, om en person, som besøgte en AdWords-annonce på vores website, genererede et salg, dvs. om et varesalg blev gennemført eller annulleret.

De data og oplysninger, der indsamles gennem brugen af konverteringscookien, bruges af Google til at lave besøgsstatistikker for vores website. Disse besøgsstatistikker anvendes til at fastslå det samlede antal brugere, som er blevet betjent gennem AdWords-annoncer for at vurdere, om hver AdWords-annonce er vellykket, og til at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken virksomheden eller andre Google AdWords-annoncører modtager oplysninger fra Google, der kan identificere den registrerede.

Konverteringscookien gemmer personlige oplysninger, for eksempel internetsider, som registrerede har besøgt. Ved hvert besøg på vores website overføres personoplysninger, herunder den registreredes IP-adresse, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes og behandles af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger, der indsamles via den tekniske fremgangsmåde, til tredjemand.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre cookies fra vores website, som nævnt ovenfor, ved hjælp af en indstilling i internetbrowseren og dermed permanent nægte brugen af cookies. En sådan indstilling i den anvendte internetbrowser forhindrer også Google i at placere en konverteringscookie på den registreredes it-system. Derudover kan en cookie, der placeres af Google AdWords, når som helst slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. I sådanne tilfælde skal den registrerede gå til linket www.google.de/settings/ads for hver browser og foretage de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og gældende databeskyttelsesbestemmelser hos Google er tilgængelige på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

21. Google Tag Manager

Dette websted bruger Google Tag Manager. Via denne tjeneste kan webstedstags administreres via en grænseflade. Google Tag Manager implementerer udelukkende tags. Det betyder: Der indsættes ingen cookies, og der indsamles ingen personrelaterede data. Google Tag Manager udløser til gengæld andre tags, der evt. indsamler data. Men Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Hvis der blev foretaget en deaktivering på domæne- eller cookie-niveau, bibeholdes den for alle tracking-tags, såfremt disse implementeres med Google Tag Manager.

22. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og betjening af Instagram

På dette website har den dataansvarlige integreret komponenter fra tjenesten Instagram. Instagram er en tjeneste, der kan betegnes som en audiovisuel platform, hvor brugerne har mulighed for at dele fotos og videoer samt formidle sådanne data til andre sociale netværk.

Driftsselskabet bag tjenesterne, der udbydes af Instagram, er Instagram LLC, 1 Hacker Way, building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Instagram-komponent (Instagram-knap) er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade visningen af den tilsvarende Instagram-komponent fra Instagram. Under denne tekniske procedure bliver Instagram gjort opmærksom på, hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøger.

Hvis den registrerede samtidig er logget på Instagram, registrerer Instagram ved hvert besøg på vores website, som den registrerede foretager – og under hele besøget på vores website – hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles via Instagram-komponenten og knyttes til den registreredes Instagram-konto. Hvis den registrerede klikker på en af Instagram-knapperne, der er integreret på vores website, matcher Instagram derpå disse oplysninger med den registreredes personlige Instagram-brugerkonto og lagrer personoplysningerne.

Instagram modtager oplysninger via Instagram-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores website, forudsat at den pågældende er logget på Instagram på tidspunktet for besøget på vores website. Dette sker, uanset om personen klikker på Instagram-knappen eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan videregivelse af oplysninger til Instagram, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af sin Instagram-konto før besøget på vores website.

Yderligere oplysninger samt gældende bestemmelser om databeskyttelse hos Instagram er tilgængelige på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

23. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af LinkedIn

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra LinkedIn Corporation på dette website. LinkedIn er et webbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugere med eksisterende forretningsforbindelser at få forbindelse med og skabe nye forretningsforbindelser. Over 400 millioner registrerede personer i mere end 200 lande bruger LinkedIn. Derfor er LinkedIn på nuværende tidspunkt den største platform for forretningsforbindelser og en af de mest besøgte websites i verden.

Driftsselskabet bag LinkedIn er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Ved beskyttelse af personlige oplysninger uden for USA er LinkedIn Irland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin) er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade visningen af den tilsvarende LinkedIn-komponent fra LinkedIn. Yderligere oplysninger om LinkedIn-plugins er tilgængelige på https://developer.linkedin.com/plugins. Under denne tekniske procedure bliver LinkedIn gjort opmærksom på, hvilken specifik undersite på vores website, den registrerede besøgte.

Hvis den registrerede samtidig er logget på LinkedIn, registrerer LinkedIn ved hvert besøg på vores website, som den registrerede foretager – og under hele besøget på vores website – hvilken specifik undersite på vores website, den registrerede besøgte. Disse oplysninger indsamles via LinkedIn-komponenten og knyttes til den registreredes LinkedIn-konto. Hvis den registrerede klikker på en af LinkedIn-knapperne, der er integreret på vores website, matcher LinkedIn derpå disse oplysninger med den registreredes personlige LinkedIn-brugerkonto og lagrer personoplysningerne.

LinkedIn modtager oplysninger via LinkedIn-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores website, forudsat at den pågældende er logget på LinkedIn på tidspunktet for besøget på vores hjemmeside. Dette sker, uanset om personen klikker på LinkedIn-knappen eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan videregivelse af oplysninger til LinkedIn, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af sin LinkedIn-konto før besøget på vores website.

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls giver LinkedIn mulighed for at afmelde e-mails, sms-beskeder og målrettede reklamer samt mulighed for at administrere annonceindstillinger. LinkedIn bruger også associerede selskaber, som for eksempel Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame. Placering af disse cookies kan nægtes på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns gældende fortrolighedspolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Pinterest

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra LinkedIn Corporation på dette website. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested på internettet, et onlinefællesskab, hvor brugere har mulighed for at kommunikere og interagere med hinanden i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som platform for udveksling af meninger og erfaringer eller giver brugere mulighed for at videregive personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Pinterest giver brugere af det sociale netværk mulighed for at offentliggøre bl.a. billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser på virtuelle opslagstavler (såkaldte pins), som derefter kan deles af andre brugere (såkaldte re-pins) eller kommenteres.

Driftsselskabet bag Pinterest er Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade visningen af den tilsvarende Pinterest-komponent fra Pinterest. Yderligere oplysninger om Pinterest er tilgængelige på pinterest.com. Under denne tekniske procedure bliver Pinterest gjort opmærksom på, hvilken specifik undersite på vores website, den registrerede besøgte.

Hvis den registrerede samtidig er logget på Pinterest, registrerer Pinterest ved hvert besøg på vores website, som den registrerede foretager – og under hele besøget på vores website – hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles via Pinterest-komponenten og knyttes til den registreredes Pinterest-konto. Hvis den registrerede klikker på en af Pinterest-knapperne, der er integreret på vores website, matcher Pinterest derpå disse oplysninger med den registreredes personlige Pinterest-brugerkonto og lagrer personoplysningerne.

Pinterest modtager oplysninger via Pinterest-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores website, forudsat at den pågældende er logget på Pinterest på tidspunktet for besøget på vores hjemmeside. Dette sker, uanset om personen klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan videregivelse af oplysninger til Pinterest, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af sin Pinterest-konto før besøget på vores website.

Pinterests datapolitik, som er tilgængelig på https://www.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om Pinterests indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

25. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Shariff

Den dataansvarlige har integreret komponenten fra Shariff på dette website. Shariff-komponenten indeholder sociale medier-knapper, som opfylder kravene til databeskyttelse. Shariff blev udviklet for det tyske computermagasin c't og udgives af GitHub, Inc.

Udviklerne af komponenten er GitHub, Inc., 88 Colin s. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Typisk overfører knapløsninger, der leveres af de sociale netværk, allerede personoplysninger til de respektive sociale netværk, når en bruger besøger et website, hvor en social medie-knap er blevet integreret. Ved hjælp af Shariff-komponenten overføres personoplysninger kun til sociale netværk, når den besøgende aktivt aktiverer en af de sociale medie-knapper. Yderligere oplysninger om Shariff-komponenten kan findes i computermagasinet c't på http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Usatz-2470103. Html er indeholdt. Shariff-komponenten er beregnet til at beskytte personoplysninger om besøgende på vores website og give os mulighed for at integrere en knapløsning til sociale netværk på dette website.

Yderligere oplysninger samt gældende bestemmelser om databeskyttelse på GitHub er tilgængelige på https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

26. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra Twitter på dette website. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblogging-tjeneste, hvor brugerne kan offentliggøre og udbrede såkaldte "tweets", for eksempel korte meddelelser, som er begrænset til 140 tegn. Disse korte meddelelser er tilgængelige for alle, også hvis man ikke er logget på Twitter. Tweets vises også for de såkaldte følgere af den pågældende bruger. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger brugerens tweets. Desuden giver Twitter mulighed for at nå ud til en bred målgruppe via hashtags, links eller retweets.

Driftsselskabet bag Twitter er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Twitter-komponent (Twitter-knap) er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade visningen af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere oplysninger om Twitter-knapper er tilgængelige på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Under denne tekniske procedure bliver Twitter gjort opmærksom på, hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøgte. Formålet med at integrere Twitter-komponenten er en retransmission af indholdet på dette website, så vores brugere kan præsentere dette website til den digitale verden og øge vores besøgstal.

Hvis den registrerede samtidig er logget på Twitter, registrerer Twitter ved hvert besøg på vores website, som den registrerede foretager – og under hele besøget på vores website – hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles via Twitter-komponenten og knyttes til den registreredes Twitter-konto. Hvis den registrerede klikker på en af Twitter-knapperne, der er integreret på vores website, matcher Twitter derpå disse oplysninger med den registreredes personlige Twitter-brugerkonto og lagrer personoplysningerne.

Twitter modtager oplysninger via Twitter-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores website, forudsat at den pågældende er logget på Twitter på tidspunktet for besøget på vores hjemmeside. Dette sker, uanset om personen klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan videregivelse af oplysninger til Twitter, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af sin Twitter-konto før besøget på vores website.

De gældende bestemmelser om databeskyttelse for Twitter er tilgængelige på https://twitter.com/privacy?lang=en.

27. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af XING

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra XING på dette website. XING er en internetbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse til eksisterende forretningsforbindelser og skabe nye forretningsforbindelser. De enkelte brugere kan oprette en personlig profil på XING. Virksomheder kan for eksempel oprette virksomhedsprofiler eller annoncere ledige stillinger på XING.

Driftsselskabet bag XING er XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamborg, Tyskland.

Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en XING-komponent (XING-plugin) er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade visningen af den tilsvarende XING-komponent fra XING. Yderligere oplysninger om XING-plugins er tilgængelige på https://dev.xing.com/plugins. Under denne tekniske procedure bliver XING gjort opmærksom på, hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøgte.

Hvis den registrerede samtidig er logget på XING, registrerer XING ved hvert besøg på vores website, som den registrerede foretager – og under hele besøget på vores website – hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles via XING-komponenten og knyttes til den registreredes XING-konto. Hvis den registrerede klikker på XING-knappen, der er integreret på vores website, for eksempel knappen "Del", tildeler XING disse oplysninger til den registreredes personlige XING-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

XING modtager oplysninger via XING-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores website, forudsat at den pågældende er logget på XING på tidspunktet for besøget på vores hjemmeside. Dette sker, uanset om personen klikker på XING-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan videregivelse af oplysninger til XING, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af sin XING-konto før besøget på vores website.

XING's datapolitik, som er tilgængelig på https://www.xing.com/privacy, indeholder oplysninger om XING's indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Derudover har XING offentliggjort fortrolighedsoplysninger om XING-delingsknappen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

28. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra YouTube på dette website. YouTube er en internetvideoportal, hvor videoudgivere kan offentliggøre videoklip for andre brugere uden beregning, som derpå kan se og kommentere dem. YouTube giver dig mulighed for at udgive alle slags videoer, så du kan få adgang til både hele film og tv-udsendelser samt musik, videoer, trailere og videoer lavet af brugere via internetportalen.

Driftsselskabet bag YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette website, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en YouTube-komponent (YouTube-video) er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade visningen af den tilsvarende YouTube-komponent. Yderligere oplysninger om YouTube er tilgængelige på https://www.youtube.com/intl/EN/yt/about/. Under denne tekniske procedure bliver YouTube og Google gjort opmærksomme på, hvilken specifik undersite på vores website den registrerede besøgte.

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hvert besøg på en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på vores website den registrerede besøgte. Disse oplysninger indsamles via YouTube og Google og knyttes til den registreredes YouTube-konto.

YouTube og Google modtager oplysninger via YouTube komponenten om, at den registrerede har besøgt vores website, hvis den registrerede på tidspunktet for besøget på vores website er logget ind på YouTube. Dette sker, uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan videregivelse af oplysninger til YouTube og Google, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af sin YouTube-konto før besøget på vores website.

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, der er tilgængelige på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, indeholder oplysninger om indsamling, behandling og brug af personoplysninger fra YouTube og Google.

29. Betalingsmetode: Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af PayPal som betalingsprocessor

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra PayPal på dette website. PayPal er en onlinebetalingstjeneste. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som repræsenterer en virtuel privat konto eller en virksomhedskonto. PayPal kan også behandle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mailadresse, hvilket er grunden til, at der ikke anvendes klassiske bankkontonumre. PayPal gør det muligt at udløse onlinebetalinger til tredjeparter eller modtage betalinger. PayPal påtager sig også administratorfunktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

Det europæiske selskab bag PayPal er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmetode i onlinebutikken under bestillingsprocessen, overfører vi automatisk den registreredes oplysninger til PayPal. Hvis denne betalingsform vælges, accepterer den registrerede overførslen af de personoplysninger, der er nødvendige for at gennemføre betalingen.

De personoplysninger, som sendes til PayPal, er typisk fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre betalingen. Behandlingen af købskontrakten kræver også sådanne personoplysninger, som skal bruges i forbindelse med den pågældende ordre.

Overførslen af oplysninger sker som led i behandlingen af betaling og for at forebygge svindel. Den dataansvarlige overfører personoplysninger til PayPal, især hvis der er en legitim interesse i transmissionen. Personoplysningerne, der udveksles mellem PayPal og den dataansvarlige til behandlingen af oplysningerne, overføres via PayPal til kreditoplysningsbureauer. Denne overførsel er beregnet til identitetsformål og tjek af kreditværdighed.

PayPal vil om nødvendigt overføre personoplysninger til partnere og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser, eller for at oplysningerne kan blive behandlet for at gennemføre ordren.

Den registrerede har når som helst mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til håndtering af personoplysninger fra PayPal. Tilbagekaldelsen har ingen indvirkning på personoplysninger, der skal behandles, anvendes eller videregives i overensstemmelse med den (kontraktuelle) betaling.

De gældende bestemmelser om databeskyttelse for PayPal er tilgængelige på https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

30. Retsgrundlag for behandling

Artikel 6(1) i GDPR er retsgrundlaget for behandlingen, hvortil vi indhenter samtykke til et bestemt formål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendige for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det er tilfældet, for eksempel når behandlingen er nødvendig for at levere varer eller andre tjenester, er behandlingen baseret på artikel 6(1) litra (b) i GDPR. Det samme gælder for en behandling, der er nødvendig for udførelsen af prækontraktuelle foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af spørgsmål vedrørende vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er omfattet af en retlig forpligtelse, hvorved behandling af personoplysninger er påkrævet, for eksempel med henblik på opfyldelse af skattemæssige forpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6(1), litra (c) i GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Det kan være tilfældet, for eksempel hvis en besøgende er kommet til skade i vores virksomhed, og den besøgendes navn, alder, forsikringsoplysninger eller andre vigtige oplysninger skal videregives til en læge, hospital eller anden tredjemand. Behandlingen er dermed baseret på artikel 6(1), litra (d) i GDPR. Sluttelig kan en behandling være baseret på artikel 6(1), litra (f) i GDPR. Dette retsgrundlag anvendes til behandling, der ikke er omfattet af de ovennævnte grunde, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til vores virksomheds eller en tredjemands legitime interesser, medmindre disse interesser underkendes af den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er navnlig tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af EU-lovgiveren. Det betyder, at det kan antages, at der er en legitim interesse, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (indledende punkt 47, sætning 2 i GDPR).

31. Den dataansvarliges eller tredjemands legitime interesser

Hvis behandling af personoplysninger er baseret på artikel 6(1), litra (f) i GDPR, er det i vores legitime interesse at gennemføre vores forretning til fordel for vores medarbejderes og aktionærers trivsel.

32. Periode, hvor personoplysninger gemmes

De kriterier, der bruges til at definere perioden for lagring af personoplysninger, er den respektive lovmæssige opbevaringsperiode. Efter udløbet af perioden slettes data regelmæssigt, så længe de ikke er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt eller initieringen af en kontrakt.

33. Tilvejebringelse af personlige data, som måtte skyldes lovmæssige eller aftalemæssige krav

Krav, der er nødvendige for at indgå en kontrakt, forpligtelse over for den registrerede til at tilvejebringe personoplysninger, mulige følger af ikke at give sådanne oplysninger

Vi tydeliggør, at tilvejebringelsen af personoplysninger til dels er lovmæssigt påkrævet (for eksempel skatteregler) eller kan forekomme som følge af kontraktlige bestemmelser (for eksempel oplysninger om kontraktpartneren). Det kan nogle gange være nødvendigt at indgå en kontrakt, hvor den registrerede giver os personoplysninger, der efterfølgende behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, hvis vi som virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Den manglende tilvejebringelse af personoplysninger kan som konsekvens have, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås. Før den registrerede tilvejebringer personoplysninger, skal den registrerede kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vores databeskyttelsesansvarlige tydeliggør over for den registrerede, om tilvejebringelsen af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller af kontraktmæssige grunde eller er nødvendige for indgåelsen af kontrakten, om der er pligt til at tilvejebringe personoplysningerne og konsekvenserne af manglende tilvejebringelse af personoplysningerne.

34. Eksistensen af automatiserede afgørelser

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatiserede afgørelser eller profilering. Denne fortrolighedspolitik er genereret af fortrolighedspolitikgeneratoren i DGD – Your External DPO, der blev udviklet i samarbejde med RC GmbH, som sælger brugte computere, og tyske advokater fra WBS-LAW.

Del Klik
uvex
SAFETY