Dataskyddsdeklaration från uvex-koncernen

Välkommen till vår webbplats. Vi uppskattar ditt intresse för vårt företag. Vi – UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG och dess dotterbolag (nedan gemensamt kallade ”uvex-koncernen”) – tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR), och de nationella genomförandelagar som gäller för oss. Med denna dataskyddsdeklaration informerar vi dig utförligt om uvex-koncernens behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i sammanhanget.

Personuppgifter är information som gör det möjligt att identifiera en fysisk person. Detta inkluderar specifikt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress men även din IP-adress.

Uppgifter är anonyma om de inte kan kopplas till en person.

1. Ansvarigt organ

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tel: +49(0)911-9736-0
E-post: datenschutz@uvex.de
Webbplats: www.uvex.de

2. Kontaktperson för dataskydd

Kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet för alla företag inom uvex-koncernen med säte i Tyskland är:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tel: +49(0)911-9736-0
E-post: datenschutz@uvex.de
Webbplats: www.uvex.de

3. Dina rättigheter som registrerad

Först vill vi informera dig om dina rättigheter som registrerad. Dessa rättigheter listas i artiklarna 15–22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Här ingår:

 • Rätt till tillgång (art. 15 GDPR)
 • Rätt till radering (art. 17 GDPR)
 • Rätt till rättelse (art. 16 GDPR)
 • Rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR)
 • Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR)
 • Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR).

För att göra dessa rättigheter gällande, kontakta: datenschutz@uvex.de.

Detsamma gäller om du har frågor om databehandling i vårt företag eller vill återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att inge besvär till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

4. Rätt att göra invändningar

Observera följande i samband med rätten att göra invändningar:

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot denna behandling utan att ange några skäl. Detta gäller även profilering i den utsträckning som den har ett samband med direktmarknadsföring.

Om den registrerade invänder mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Invändningen är kostnadsfri och kan göras utan något formulär, och om möjligt till: datenschutz@uvex.de.

Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen kan du göra invändningar mot denna behandling när som helst av skäl som hänför sig till din specifika situation. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

5. Ändamål och rättsliga grunder för databehandling

Behandlingen av dina personuppgifter följer bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning och alla andra tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

Rättsliga grunder för databehandling härrör särskilt från artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vi använder dina uppgifter för att initiera affärsförhållanden, för att uppfylla avtalsmässiga och rättsliga skyldigheter, för att genomföra avtalsförhållandet, för att erbjuda produkter och tjänster och för att stärka kundrelationen, vilket även kan innefatta analyser för marknadsföringsändamål och direktmarknadsföring.

Ditt samtycke till databehandlingen kan också utgöra ett dataskyddsrättsligt medgivandedokument. Innan du ger ditt samtycke kommer vi att informera dig om syftet med databehandlingen och om din återkallanderätt.

Om samtycket även avser behandling av särskilda kategorier av personuppgifter kommer vi uttryckligen att informera dig om detta i samtycket. Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 GDPR sker endast om detta är nödvändigt på grund av rättsliga bestämmelser och det inte finns någon anledning att anta att ditt legitima intresse av att utesluta behandling väger tyngre.

I vissa fall baserar vi även behandlingen av dina uppgifter på ett berättigat intresse i enlighet med art. 6.1 f GDPR. I sådana fall sker databehandlingen endast om detta tjänar till att skydda våra egna legitima intressen eller tredje parts legitima intressen och en intresseavvägning inte har lett till att dina intressen samt grundläggande rättigheter och friheter har befunnits överväga.

6. Vidarebefordran till tredje part

Vi kommer att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part endast inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna eller med motsvarande samtycke. I övrigt kommer vidarebefordran till tredje part inte att ske, såvida vi inte är skyldiga att göra det på grund av tvingande lagstiftning (t.ex. vidarebefordran till externa organ som tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter).

7. Mottagare av uppgifter/kategorier av mottagare

Inom vårt företag säkerställer vi att endast de personer får dina uppgifter som behöver dem för att uppfylla sina avtalsenliga och rättsliga skyldigheter.

I enskilda fall kan vi också behöva dela dina uppgifter med anknutna företag, till exempel när du ansöker om en tjänst som utannonseras av ett anknutet företag via vår centrala ansökningsportal.

I vissa fall hjälper tjänsteleverantörer våra specialistavdelningar att utföra sina uppgifter. Det nödvändiga dataskyddsrättsliga avtalet har ingåtts med alla tjänsteleverantörer.

8. Tredjelandsöverföring/avsikt till tredjelandsöverföring

Uppgifter kommer att överföras till tredjeländer (utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) endast om detta är nödvändigt för att fullgöra en betalningsförpliktelse, om det krävs enligt lag eller om du har gett oss ditt samtycke.

Vi överför dina personuppgifter till tjänsteleverantörer och koncernföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nämligen i Schweiz och USA.

Det dataskyddsrättsligt nödvändiga avtalet har ingåtts med alla tjänsteleverantörer.

9. Lagringstid för uppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge de behövs för respektive bearbetningsändamål. Observera att arkiveringskrav ofta medför (nödvändiggör) att data lagras längre. Detta gäller särskilt handelsrättsliga och skattemässiga skyldigheter (t.ex. lagar om handelsrätt, skatt etc.). Om det inte föreligger några fortsatta lagringsskyldigheter kommer uppgifterna rutinmässigt att raderas efter det att syftet har uppfyllts.

Dessutom kan vi behålla uppgifter om du har gett oss ditt tillstånd att göra det eller om rättsliga tvister uppstår och vi använder bevis inom ramen för lagstadgade preskriptionstider, som kan uppgå till trettio år, även om den ordinarie preskriptionstiden är tre år.

10. Säker överföring av dina uppgifter

För att skydda data som vi lagrar mot oavsiktlig eller avsiktlig ändring, förlust eller skada, eller åtkomst från obehöriga personer, har vi vidtagit olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Säkerhetsnivåerna revideras kontinuerligt i samarbete med säkerhetsexperter och anpassas till nya säkerhetsstandarder.

Datautbytet från och till vår webbplats sker alltid i krypterad form. Som överföringsprotokoll erbjuder vi HTTPS för vår webbnärvaro, alltid med de senaste krypteringsprotokollen.

Dessutom erbjuder vi våra användare innehållskryptering inom ramen för kontaktformulär och jobbansökningar.

Vidare finns det möjlighet att använda alternativa kommunikationskanaler (t.ex. ytpost).

11. Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Olika personuppgifter är nödvändiga för att dokumentera, genomföra och avsluta betalningsförpliktelser och för att uppfylla de därmed sammanhängande avtalsenliga och rättsliga skyldigheterna. Detsamma gäller användningen av vår webbplats och de olika funktioner som den tillhandahåller.

I vissa fall måste uppgifter också samlas in eller göras tillgängliga på grundval av rättsliga bestämmelser. Observera att det inte är möjligt att behandla din begäran eller utföra den underliggande betalningsförpliktelsen utan tillgång till dessa data.

12. Uppgifternas kategorier, källor och ursprung

Sammanhanget avgör vilka uppgifter vi behandlar: Detta beror på om du gör en beställning online eller gör en förfrågan på vårt kontaktformulär, om du skickar oss en jobbansökan eller lämnar in ett klagomål.

Observera att vi också kan tillhandahålla information för speciella bearbetningssituationer separat på en lämplig plats, t.ex. när du laddar upp jobbansökningsdokument eller lämnar in en kontaktbegäran.

a) När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

 • Namnet på din internetleverantör
 • Information om den webbplats från vilken du kommit till vår webbplats (så kallad ”Referrer”)
 • Webbläsare och operativsystem som används
 • IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör
 • Begärda filer, överförd mängd data, nedladdningar/filexport
 • Information om de sidor du besöker på vår webbplats, inklusive datum och tid
 • Av orsaker som har med teknisk säkerhet att göra (särskilt för att förebygga försök till angrepp mot vår webbserver) lagras dessa uppgifter i enlighet med art. 6.1 f GDPR.

b) Inom ramen för en kontaktförfrågan samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för elektronisk kontaktförfrågan. Om du skriver till oss via kontaktformuläret behandlar vi dina uppgifter i kontaktformuläret för att återkoppla till dig och besvara dina frågor och önskemål.

Vi samlar in följande uppgifter via kontaktformuläret:

 • Typ av förfrågan
 • Innehållet i förfrågan
 • Företag och eventuellt antal anställda
 • Titel
 • Efternamn, förnamn
 • Kontaktuppgifter.

Därigenom iakttas principen om dataminimering och dataundvikande genom att du endast tillhandahålla de uppgifter som vi absolut behöver för att kunna kontakta dig (obligatorisk information). Dessa är typen av förfrågan, innehållet i förfrågan, namn och förnamn samt din e-postadress. Sådan obligatorisk information är markerad med en *(stjärna).

Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska orsaker samt för att tillhandahålla rättsligt skydd. Alla andra uppgifter är frivilliga och kan tillhandahållas om du så önskar (t.ex. för att vi ska kunna besvara dina frågor mer individuellt).

För att skydda säkerheten och konfidentialiteten för dina uppgifter på bästa möjliga sätt vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder. Din förfrågan kommer att skickas till oss i krypterad form.

Om du kontaktar oss via e-post kommer vi att behandla de personuppgifter som medföljer e-postmeddelandet uteslutande i syfte att kunna behandla din begäran. Om du inte använder de formulär som erbjuds för att kontakta oss kommer inga ytterligare uppgifter att samlas in.

c) När du registrerar dig som användare behandlar vi följande uppgifter:

På vår webbplats erbjuder vi användarna möjlighet att registrera sig genom att tillhandahålla personuppgifter.

Vi samlar då in följande uppgifter:

 • Titel
 • Efternamn, förnamn
 • Födelsedatum
 • Leveransadress
 • Faktureringsadress
 • Kundnummer
 • VAT-nr
 • Antal anställda
 • Information om kontaktperson
 • E-postadress

Registrering är antingen nödvändig eller möjlig för att fullgöra ett avtal (via vår nätbutik) med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, även om gäståtkomst tillhandahålls.

Principen om dataminimering och dataundvikande iakttas här, eftersom endast de uppgifter som krävs för registrering markeras med en asterisk (*) som ett obligatoriskt fält. Detta är till exempel e-postadress och lösenord inklusive upprepning av lösenord.

Vid beställningen i vår nätbutik behöver vi även information om faktureringsadress (titel, förnamn, efternamn, adress) för leverans. Om leveransadressen skiljer sig från faktureringsadressen ska även ovanstående uppgifter för leveransadressen anges. Genom registrering på vår webbplats lagras även användarens IP-adress samt datum och tid för registreringen (tekniska bakgrundsdata).

Genom att klicka på knappen ”Registrera dig” ger du ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Observera: Lösenordet du anger kommer att lagras av oss i krypterad form. Anställda i vårt företag kan inte läsa detta lösenord. Därför kan du inte få någon hjälp av oss om du har glömt ditt lösenord.

I sådana fall ska du istället använda funktionen ”Glömt lösenord”, som skickar dig ett nytt automatgenererat lösenord via e-post. Ingen anställd har befogenhet att fråga efter ditt lösenord per telefon eller skriftligen. Uppge därför aldrig ditt lösenord om du får sådana förfrågningar.

När registreringsprocessen har slutförts kommer dina uppgifter att lagras hos oss för användning inom det skyddade kundområdet. Så snart du loggar in på vår webbplats med din e-postadress som användarnamn och med ditt lösenord, kommer dessa uppgifter att tillhandahållas för åtgärder som du har vidtagit på vår webbplats (t.ex. beställningar i vår nätbutik). Levererade beställningar kan spåras i orderhistoriken. Du kan meddela ändringar i fakturerings- eller leveransadressen här.

Registrerade personer kan själva göra ändringar/korrigeringar i fakturerings- eller leveransadressen i orderhistoriken. Vår kundtjänst står också gärna till förfogande för att utföra ändringar/korrigeringar om du kontaktar dem. Naturligtvis kan du också radera eller låta radera din registrering eller ditt kundkonto. Kontakta i så fall vår kundtjänst.

d) Registrering via Facebook Connect

Istället för att registrera dig direkt på vår webbplats kan du registrera dig med Facebook Connect. Leverantör av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Om du väljer att registrera dig med Facebook Connect och klickar på knappen ”Logga in med Facebook”/”Anslut med Facebook” kommer du automatiskt att omdirigeras till Facebook-plattformen. Där kan du logga in med dina användardata. Detta kommer att länka din Facebook-profil till vår webbplats och våra tjänster. Denna koppling ger oss tillgång till dina uppgifter som lagras av Facebook. Dessa är i huvudsak:

 • Teknisk identifierare (Facebook-ID)
 • Omslagsbild
 • Fullständigt namn
 • Åldersintervall
 • Länk till profil
 • Kön
 • Tidszon
 • Använt språk
 • Profilbild
 • Tidsstämpel för senaste profiluppdatering
 • Verifieringsstatus
 • E-postadress

Källa: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Av denna information använder vi följande uppgifter för att konfigurera, tillhandahålla och anpassa ditt konto:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Teknisk identifierare (Facebook-ID)

Ytterligare information finns i Facebooks användarvillkor och Facebooks dataskyddsbestämmelser. Dessa finns här: https://facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

Det dataskyddsrättsligt nödvändiga avtalet har ingåtts med leverantören.

e) Inom ramen för en jobbansökan online samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

Vi gläder oss åt ditt intresse för uvex-koncernens verksamhet. Vi är medvetna om betydelsen hos dina uppgifter och behandlar de personuppgifter du lämnar i ansökningsformuläret endast i syfte att effektivt och korrekt hantera ansökningsprocessen och för att kunna kontakta dig inom ramen för tillsättningsprocessen. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt samtycke.

Som en del av ansökningsformuläret kommer du att bli ombedd att lämna personuppgifter. I detta sammanhang samlas följande uppgifter in:

 • Titel
 • Yrkestitel
 • Efternamn, förnamn
 • Adress
 • Kontaktuppgifter
 • Födelsedatum
 • Önskad befattning eller önskat arbete
 • Ansökningsvideo (i förekommande fall)
 • Löneanspråk
 • Tillgänglighet
 • Information om hur du fick vetskap om uvex-koncernen
 • Dokument som du laddar upp via portalen (t.ex. personligt brev, CV)
 • Dessutom använder vi data som vi har hämtat från allmänt tillgängliga källor (t.ex. yrkesnätverk).

Därigenom iakttar vi principen om dataminimering och dataundvikande genom att du bara behöver förse oss med de uppgifter som vi behöver för att kunna bedöma dina ansökningshandlingar (obligatorisk information). Dessa är: Titel, för- och efternamn, kontaktuppgifter, önskad befattning eller önskat arbete, information om hur du fick vetskap om uvex-koncernen samt personligt brev och CV. Sådan obligatorisk information är markerad med en * (stjärna). Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska orsaker samt för att säkerställa rättsligt skydd.

Tyvärr kan vi inte bedöma dina ansökningsdokument utan dessa uppgifter. Vårt ansökningssystem tillåter därför inte att du laddar upp ansökningsdokumenten om dessa uppgifter saknas. Du har naturligtvis möjlighet att lämna frivillig information i ansökningsformuläret.

För att skydda säkerheten och konfidentialiteten för dina uppgifter på bästa möjliga sätt vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder. Dina ansökningsdokument kommer att skickas till oss i krypterad form av vårt ansökningssystem.

Vi lagrar dina uppgifter för ovanstående ändamål tills ansökningsprocessen har slutförts och tidsfristerna i sammanhanget har löpt ut – maximalt sex månader efter att ett beslut har fattats. Du kan emellertid begära att vi sparar dina ansökningshandlingar längre och jämför dem med andra lediga tjänster som motsvarar din profil.

För att göra detta behöver vi ditt samtycke, som du kan ge oss genom att klicka i motsvarande kryssruta innan du laddar upp dina ansökningsdokument. I så fall lagrar vi dina uppgifter i 12 månader. Du kan naturligtvis återkalla ditt samtycke med framtida verkan när som helst utan att ange skäl för detta, genom att ringa +49 (0)911/9736 1573, via e-post till recruiting@uvex.de eller via post till UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Tyskland.

f) För onlineansökningar via Xing behandlar vi även följande uppgifter:

Som ett alternativ till att använda vår online-ansökningsportal eller skicka in din ansökan direkt via e-post eller ytpost är det möjligt att ansöka till oss via Xings sociala nätverk med profilen som är lagrad där.

Om du väljer detta alternativ kommer de uppgifter som nämns i avsnitt 12.5 ovan att behandlas:

Vi vill påpeka att andra uppgifter kan komma att behandlas av det sociala nätverket Xing på grund av Xings eget intresse. För syftet och omfattningen av datainsamling och Xings vidare behandling och användning av data, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Xings dataskyddspolicy, som du kan nå via följande länk: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) Då det gäller nyhetsbrev samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

Du kan prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev på vår webbplats.

Som en del av registreringen före nyhetsbrevet samlas följande uppgifter in:

 • Efternamn, förnamn
 • Valet ”Registrering som privatperson, företagskund, återförsäljare”
 • E-postadress
 • IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör.
 • Analysdata för inbäddade spårningspixlar (tidpunkt för öppnande av nyhetsbrevet, klickade länkar).

E-postadressen som angavs när du registrerade dig för nyhetsbrevet samt ditt namn kommer att användas för att skicka det personliga nyhetsbrevet.

Principen om dataminimering och dataundvikande iakttas här, eftersom endast e-postadressen är markerad som ett obligatoriskt fält. Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska orsaker samt för att säkerställa rättsligt skydd i samband med registrering för nyhetsbrevet.

Vi använder den så kallade dubbla opt-in-proceduren för att skicka nyhetsbrev via e-post. Detta innebär att du endast kommer att få reklam via e-post om du tidigare uttryckligen har bekräftat att vi ska aktivera nyhetsbrevstjänsten. Detta görs genom att vi skickar dig ett e-postmeddelande och ber dig bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev till den här e-postadressen, genom att klicka på en länk i samma e-postmeddelande.

Du kan naturligtvis avsluta prenumerationen när som helst via den möjlighet att avsluta prenumerationen som anges i nyhetsbrevet, och därmed återkalla ditt samtycke. Det är också möjligt att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst direkt via vår webbplats.

Dessutom är en så kallad spårningspixel inbäddad i vårt nyhetsbrev. Detta är en liten bild som är direkt integrerad i nyhetsbrevet. Med hjälp av spårningspixeln kan vi statistiskt registrera ett nyhetsbrevs räckvidd och framgång. Följande uppgifter samlas in av spårningspixeln i syfte att göra denna utvärdering:

 • Tidpunkt när nyhetsbrevet öppnades
 • Länkar som klickats i nyhetsbrevet.

Syftet med att använda spårningspixlar är att optimera utskick av nyhetsbrev och att anpassa innehållet i nyhetsbrevet efter användarnas intressen på bästa möjliga sätt.

Om du samtycker till att få nyhetsbrevet inkluderar ditt samtycke även användning av spårningspixlar. Om du avslutar utskicket av nyhetsbrevet via avbeställningslänken eller via vår webbplats kommer dina uppgifter som samlats in med hjälp av spårningspixlar också att raderas.

h) I vår online-blogg samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

På vår webbplats erbjuder vi registrerade användare möjlighet att kommentera våra blogginlägg och svara på befintliga kommentarer.

I detta sammanhang samlas följande uppgifter in:

 • Användarkommentar
 • Tidpunkt för kommentaren
 • Valt användarnamn eller namn
 • E-postadress
 • IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör.

I detta sammanhang vill vi påpeka att kommentarer visas i vår blogg, med angivande av det användarnamn (den pseudonym) som valts av användaren, samt tidpunkten för inlägget.

Syftet med att lagra IP-adressen är att juridiskt skydda uvex-koncernen i händelse av att en kommentar kränker tredje parts rättigheter eller att olagligt innehåll publiceras.

Vi kommer inte att lämna ut de personuppgifter som samlats in i samband med bloggen till tredje part, såvida inte detta är nödvändigt på grund av rättsliga krav eller för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk från uvex-koncernen.

13. Betalningssystem (art. 6.1 a, b GDPR), kreditkontroll (art. 6.1 f GDPR

I vår nätbutik kan du betala med faktura, kreditkort, PayPal eller autogiro (SEPA-autogiro). För detta ändamål samlas motsvarande betalningsrelevanta data in för att kunna utföra din beställning och betalning. Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska orsaker samt för att tillhandahålla rättsligt skydd.

Principen om dataminimering och dataundvikande iakttas genom att du bara behöver förse oss med de uppgifter som vi absolut behöver för att kunna utföra betalningen och därmed genomföra avtalet, eller som vi är juridiskt skyldiga att samla in.

Utan dessa uppgifter måste vi tyvärr avstå från att ingå ett avtal, eftersom vi då inte kommer att kunna genomföra det.

Det betalningssystem vi använder tillämpar SSL-kryptering för att säkert överföra dina uppgifter.

Information om fakturabetalning: Om du väljer betalningsmetoden faktura i vår nätbutik, kommer vi att utföra en kreditkontroll. För detta ändamål hämtas relevanta data för bedömning av kreditvärdighet från Schutzgemeinschaft für Allgemeinen Kreditsicherung, från kreditupplysningsföretag eller från kreditförsäkringsbolag.

Information om betalning med kreditkort: Som vanligt vid kreditkortsbetalningar kommer kreditkortets uppgifter att kontrolleras.

Notera om betalning via PayPal: PayPal är ett företag inom PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Om kunden väljer ”PayPal” som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik kommer registrerades data om kunde automatiskt att överföras till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den registrerade till överföring av de personuppgifter som krävs för betalningsbehandling. De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och andra uppgifter som krävs för betalningsbehandling. För att genomföra köpavtalet krävs också sådana personuppgifter som inhämtats i samband med motsvarande beställning. Information om dataskydd hos PayPal finns på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (avseende den rättsliga situationen från och med 25.05.2018).

Information om autogiro: Som vanligt vid autogiro kommer dina kontouppgifter att samlas in för att göra det möjligt att hämta motsvarande belopp från ditt konto.

14. Automatiserat individuellt beslutsfattande

Vi använder inte rent automatiserad behandling för att fatta beslut.

15. Cookies (art. 6.1 f GDPR)

Vår webbplats använder så kallade cookies på flera ställen. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som skickas till din dator och som lagras av din webbläsare (lokalt på din hårddisk).

På grund av vårt berättigade intresse (art. 6.1 f GDPR) använder vi tekniskt nödvändiga cookies som krävs för driften av webbplatsen och för att säkerställa dess funktionalitet. Dessutom använder vi cookies, även här på grundval av vårt berättigade intresse, som har funktionen att presentera vår webbplats på det språk som kan antas vara lämpligast för dig baserat på standardspråket i din webbläsare och din IP-adress.

Beroende på syftet sätts dessa cookies permanent – även efter sessionens slut (så kallade permanenta cookies, t.ex. opt-out-cookies) eller raderas när webbläsaren stängs av (så kallade sessionscookies som endast används under en webbläsarsession).

Därutöver sätter vi ytterligare cookies med ditt samtycke. Dessa cookies gör det möjligt för oss att analysera hur användarna utnyttjar våra webbplatser. Med denna information kan vi anpassa innehållet på webbplatserna efter besökarnas behov. Dessutom gör cookies det möjligt för oss att mäta effektiviteten hos en viss annons och att placera den, till exempel tematiskt, baserat på besökarens intressen. Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR).

Om du har gett ditt samtycke här kan du naturligtvis återkalla det när som helst utan att ange skäl, via opt-out-funktionen i enlighet med avsnitt 23.b.

För att kontrollera de olika cookies och verktyg som förekommer på denna webbplats använder vi Google Tag Manager från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Google Tag Manager används för att hantera och aktivera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar bara de taggar som används på webbplatsen och samlar i sig själv inte in några personuppgifter. Google Tag Manager sätter inte heller cookies på terminalenheterna. Google Tag Manager har dock inget inflytande på om taggarna som hanteras själva sätter cookies. Om en avaktivering görs på domän- eller cookie-nivå förblir den giltig för alla spårningstaggar som implementeras via Google Tag Manager.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Naturligtvis kan du också manuellt avaktivera, begränsa eller ta bort cookies på din terminalenhet via dina webbläsarinställningar eller med hjälp av särskild programvara.

Observera: Om du väljer att avvisa cookies kanske inte alla funktioner på vår webbplats kan användas fullt ut.

16. Skapande av användarprofiler och användning av cookies som inte är rent funktionsbetingade (art. 6.1 a GDPR)

På vår webbplats använder vi de verktyg och tjänster som listas nedan. Den rättsliga grunden för användningen är ditt samtycke, som du deklarerar via samtyckeslänken som visas första gången du besöker vår webbplats. Närmare uppgifter om de verktyg och tjänster som används finns i följande stycken.

Självklart kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att antingen ta bort den lagrade opt-in-cookien från din webbläsare manuellt eller via lämplig programvara och sedan ladda om vår webbplats eller klicka på en av opt-out-länkarna nedan i beskrivningarna av de enskilda verktygen.

a) Användning av Facebook Custom Audiences (”Besökarpixel”)

Denna webbplats använder den så kallade ”Facebook-pixeln” från det sociala mediet Facebook, som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Den rättsliga grunden för databehandling är ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Med hjälp av Facebook-pixlar kan Facebook kategorisera besökarna till vårt online-erbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade ”Facebook-annonser”). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att visa annonser kopplade från Facebook för de Facebook- och Instagram-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som fastställs på grundval av de besökta webbplatserna), vilka vi överför till Facebook (så kallade ”Custom Audiences”).

Facebook-pixeln aktiveras direkt av Facebook när du besöker våra webbplatser och kan sätta en så kallad cookie på din enhet. Om du redan är inloggad på Facebook när du besöker vår webbplats eller senare loggar in på Facebook, kommer besöket på vårt onlineerbjudande att noteras i din profil. Denna information kan kopplas till din person med hjälp av annan information som Facebook har lagrat om dig, till exempel den att du innehar ett konto på det sociala mediet ”Facebook”.

Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också mäta effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål, genom att vi kan detektera om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad ”Conversion”).

Den information som samlas in via pixlar och cookies kan också sammanställas av Facebook, och den sammanställda informationen kan användas av Facebook för dess egna webbrelaterade ändamål samt för reklamändamål beställda av tredje part. Till exempel kan Facebook härleda vissa intressen från ditt surfbeteende på denna webbplats och kan också använda denna information för att främja erbjudanden från tredje part. Facebook kan också koppla den information som samlas in via pixlar eller cookies till annan information som samlas in av Facebook om dig via andra webbplatser och/eller i samband med användningen av det sociala mediet ”Facebook”, så att Facebook Ireland Limited kan lagra en profil om dig. Denna profil kan användas för reklamändamål.

Facebook-pixlar kan även användas för att spåra ditt beteende på flera sidor efter att du har sett eller klickat på en Facebook-annons. Detta förfarande används för att utvärdera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål och kan bidra till att optimera framtida reklamåtgärder.

När vi använder Facebook-pixlar använder vi dessutom tilläggsfunktionen ”utökad jämförelse” där data för att skapa målgrupper (”Custom Audiences” eller ”Look Alike Audiences”) överförs till Facebook i krypterad form.

Facebooks behandling av data sker inom ramen för Facebooks policy för dataanvändning: https://www.facebook.com/policy. Specifik information om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns här: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Observera att dina personuppgifter kan komma att överföras till USA. Det dataskyddsrättsligt nödvändiga avtalet har ingåtts med leverantören.

b) Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Google Analytics använder så kallade cookies, som tillåter analys av hur webbplatsen används. Den information om din användning av denna webbplats som samlas in med hjälp av cookies överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där.

Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer Google dock i förväg att trunkera din IP-adress inom medlemsstaterna i Europeiska unionen och inom andra stater som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall kommer kompletta IP-adresser att överföras till en server hos Google i USA och trunkeras där.

På uppdrag av operatören av denna webbplats utnyttjar Google denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt möjliggöra andra tjänster för operatören som är kopplade till användning av denna webbplats och internet. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kombineras med andra data som Google förfogar över.

Det dataskyddsrättsligt nödvändiga avtalet har ingåtts med leverantören.

Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics är ditt informerade samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Användarnas personuppgifter raderas eller anonymiseras efter 38 månader.

För ytterligare information om användarvillkor och dataskydd, se https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ och https://policies.google.com/?hl=en.

Du kan neka lagring av cookies genom att göra motsvarande inställning i webbläsaren. Detta får dock till följd att du inte fullt ut kan utnyttja funktionerna på denna webbplats.

Du kan vidare förhindra att data (inklusive din IP-adress) som genereras via en sådan cookie i samband med din användning av webbplatsen samlas in, samt förhindra att Google behandlar sådan information. Det gör du genom att ladda ner och installera ett speciellt insticksprogram till webbläsaren via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som ett alternativ till webbläsartillägget eller i webbläsare på mobila enheter klickar du på följande länk för att förhindra att Google Analytics i framtiden samlar in data om din användning av denna webbplats:

En opt-out-cookie lagras då på din enhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på denna länk igen.

Vi vill understryka att på denna webbplats har Google Analytics kompletterats med koden ”gat._anonymizeIp()” för att garantera anonym insamling av IP-adresser (s.k. IP-maskering).

c) Användning av Google Ads och Remarketing

Vi använder annonstjänsten Google Ads (tidigare Google AdWords) från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Genom de typer som är aktiva hos oss – Displaynätverk, Shopping och Sökning – mäts interaktioner mellan dig och annonser som är kopplade från Google. För detta ändamål lagras en cookie i din webbläsare när du klickar på en webbannons som är kopplad från Google. Detta spårar din ytterligare aktivitet avseende den produkt som presenteras i annonsen (conversion-spårning). Denna information gör det möjligt för oss att mäta verkan hos våra reklamkampanjer.

Därmed kommer följande data om dig att samlas in: ett unikt ID, antalet annonser/frekvensen av annonser som levereras till dig (annonsvisningar) och de åtgärder / klick du utför.

Dessutom använder vi funktionen Remarketing i tjänsten Google Ads. Med funktionen Remarketing kan vi visa användare av vår webbplats annonser som är baserade på deras intresse för våra annonser, andra webbplatser inom Googles annonsnätverk (vid Google-sökning eller på YouTube, så kallade ”Google-annonser” eller på andra webbplatser). I sammanhanget analyseras interaktionen med användarna på vår webbplats, t.ex. vilka erbjudanden användarna har varit intresserade av, för att kunna visa dem riktad reklam på andra webbplatser, efter att de har besökt vår webbplats. För detta ändamål lagrar Google ett nummer i webbläsarna hos användare som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser i Googles Displaynätverk. Detta nummer, som likställs med en ”cookie”, används för att registrera dessa användares besök. Numret används för att unikt identifiera en webbläsare på en specifik terminalenhet och inte för att identifiera en person.

Google Tag Manager används för att hantera och kontrollera olika taggar. För detta ändamål sätts en cookie i din webbläsare. Google Tag Manager hanterar endast andra taggar och samlar inte in några data själv.

Användningen av Google-verktyg baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken https://adssettings.google.com. Återkallelsen gäller endast den enhet och den webbläsare som samtycket hade getts för. Upprepa processen på andra enheter om det behövs. Om du tar bort opt-out-cookien kommer du återigen att bli tillfrågad om ditt samtycke till dataöverföringen.

Du kan också konfigurera webbläsaren så att annonser från tredje part förhindras. Du kan också permanent förhindra Google-spårning med hjälp av ett insticksprogram för de vanliga webbläsarna, som du kan ladda ner och installera här: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Dina data kommer att överföras till Google för utvärdering. Om du har ett konto hos Google kan Google också sammanföra data som samlats genom spårning.

Den information om din användning av denna webbplats som samlas in med hjälp av cookies överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där. Det dataskyddsrättsligt nödvändiga avtalet har ingåtts med leverantören.

De uppgifter som erhålls genom detta förfarande kommer att raderas så snart de inte längre behövs för våra ändamål. I vårt fall inträffar detta efter 12 månader.

Mer information om Google och om Googles dataskyddsdeklaration finns på: www.google.com/privacy/ads/

d) Användning av Google AdSense

På vår webbplats används webbtjänsten Google AdSense från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Denna tjänst gör det möjligt att förmedla annonsinnehåll på webbplatser som tillhör tredje part i form av visning av annonser som på webbplatser som tillhör tredje part när de motsvarar innehållet på respektive webbplats från tredje part. Dessutom kan individuella användarprofiler genereras som möjliggör intressebaserad målinriktad annonsexponering gentemot webbplatsanvändaren.

Genom att använda Google AdSense kan vi därför visa skräddarsydda annonser på vår webbplats.

För att möjliggöra användning av Google AdSense används cookies som lagras på användarens terminalenhet och som tillåter Google att analysera besökarnas användning av vår webbplats. Varje gång du besöker vår webbplats eller dess undersidor där Google AdSense är integrerat uppmanas användarens webbläsare att överföra personuppgifter, t.ex. IP-adressen, till Google. Detta gör det bland annat möjligt för Google att fastställa besökarnas ursprung och att baserat på denna information avräkna provision.

Google AdSense använder även så kallade spårningspixlar, dvs. miniatyrbilder som är inbäddade på webbplatsen, i syfte att tillåta analys av loggfilerna och statistiska utvärderingar. Baserat på sådana utvärderingar kan Google till exempel avgöra om och när en användare har besökt webbplatsen, hur länge besöket varat och vilka länkar användaren klickade på. Detta gör det också möjligt för oss att följa flödet av besökare på vår webbplats.

Om Google AdSense-cookien lagras på din terminalenhet kommer personuppgifter från dig, till exempel din IP-adress och andra uppgifter som krävs för att samla in och avräkna provision för det exponerade annonsinnehållet, att överföras till Google-servrar som huvudsakligen finns i USA. Dessutom kan Google i vissa fall överföra dessa uppgifter till tredje part. Det dataskyddsrättsligt nödvändiga avtalet har ingåtts med leverantören.

Om du har ett konto hos Google kan Google också sammanföra data som samlats genom spårning.

Mer information om Googles databehandling finns på följande länk: https://www.google.com/adsense/start/, Googles dataskyddsdeklaration finns på: www.google.com/privacy/ads/.

Användningen av Google-verktyg baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken https://adssettings.google.com. Återkallelsen gäller endast den enhet och den webbläsare som samtycket hade getts för. Upprepa processen på andra enheter om det behövs. Om du tar bort opt-out-cookien kommer du återigen att bli tillfrågad om ditt samtycke till dataöverföringen.

Du kan också konfigurera webbläsaren så att annonser från tredje part förhindras. Du kan också permanent förhindra Google-spårning med hjälp av ett insticksprogram för de vanliga webbläsarna, som du kan ladda ner och installera här: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

17. Sociala insticksprogram för sociala medier

Olika insticksprogram för sociala medier är integrerade på denna webbplats. Exempel på detta är ”Gilla”-knappen på Facebook eller ”Dela”-knapparna som förekommer på olika sociala medier.

Om du använder någon av de inbäddade komponenterna för sociala medier etableras en direkt anslutning till respektive socialt medium. Innehållet i insticksprogrammet överförs sedan direkt till din webbläsare från respektive socialt medium och integreras av detta på webbplatsen.

Integreringen av dessa insticksprogram sker på vår webbplats med hjälp av den så kallade ”Shariff-lösningen” som utvecklats av datortidskriften c't. Detta betyder:

Vanliga sociala medier-komponenter överför användardata varje gång en sida anropas och ger därmed de sociala nätverken precis information om ditt surfbeteende (användarspårning). För detta behöver du inte vara inloggad på eller medlem av det sociala mediet.

Shariffs sociala medier-komponenter etablerar inte direkt kontakt mellan det sociala mediet och webbplatsbesökaren förrän den senare aktivt klickar på knappen. Ytterligare information finns på www.heise.de.

Genom att aktivera respektive knapp ger du ditt samtycke till insamling och överföring av data till respektive sociala medium. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via webbplatsen för respektive sociala medium.

Genom att aktivera insticksprogrammet erhåller respektive sociala medium den information som du har tillgång till på motsvarande sida på vår webbplats. Om du är inloggad på det sociala mediet kan det från och med detta ögonblick tillordna besöket till ditt användarkonto, även om du inte klickar en andra gång på knappen. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen igen eller skriver en kommentar, överförs motsvarande information från din webbläsare direkt till respektive sociala medium och lagras där.

Även om du inte har ett konto kan respektive socialt medium samla in data om dig, till exempel din IP-adress.

Om du inte vill att ett socialt nätverk ska samla in data om dig via vår webbplats måste du logga ut ur det sociala mediet innan du besöker vår webbplats. Dessutom kan du, med hjälp av insticksprogram, installera en motsvarande blockerare för din webbläsare.

Vi vill understryka att när man använder sociala medier överförs data vanligtvis till USA eller till andra länder utanför EU. Det dataskyddsrättsligt nödvändiga avtalet har ingåtts med respektive leverantörer.

a) Integrering av komponenter i tjänsten Twitter

Vår webbplats använder komponenter (i detta fall ”Twitter-knappen”) i det sociala mediet Twitter som drivs av Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irland (”Twitter”).

Om du besöker någon av våra webbplatser som innehåller en sådan knapp kan din webbläsare upprätta en direkt anslutning till Twitters servrar om du klickar på knappen. Innehållet i insticksprogrammet överförs sedan av Twitter direkt till din webbläsare och integreras av detta på webbplatsen. I detta fall har vi inget inflytande på mängden data som Twitter samlar in med knappen, men vi utgår från att din IP-adress kommer att inkluderas.

För syftet och omfattningen av datainsamling och Twitters vidare behandling och användning av data, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Twitters dataskyddspolicy, som du kan nå via följande länk: https://twitter.com/en/privacy.

b) Integrering av komponenter i tjänsten Instagram

Vår webbplats använder komponenter (i detta fall ”Insta-knappen”) från det sociala mediet Instagram, som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”).

Om du besöker någon av våra webbplatser som innehåller en sådan knapp kan din webbläsare upprätta en direkt anslutning till Facebooks servrar om du klickar på knappen. Innehållet i insticksprogrammet överförs sedan av Facebook direkt till din webbläsare och integreras av detta på webbplatsen. I detta fall har vi inget inflytande på mängden data som Facebook samlar in med knappen, men vi utgår från att din IP-adress kommer att inkluderas.

För syftet och omfattningen av datainsamling och Facebooks vidare behandling och användning av data, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Facebooks dataskyddspolicy, som du kan nå via följande länk: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integrering av komponenter i tjänsten LinkedIn

Vår webbplats använder komponenter (i detta fall insticksprogrammet LinkedIn) i det sociala mediet LinkedIn som drivs av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (”LinkedIn”).

Om du besöker någon av våra webbplatser som innehåller en sådan knapp kan din webbläsare upprätta en direkt anslutning till LinkedIns servrar om du klickar på knappen. Innehållet i insticksprogrammet överförs sedan av LinkedIn direkt till din webbläsare och integreras av detta på webbplatsen. I detta fall har vi inget inflytande på mängden data som LinkedIn samlar in med knappen, men vi utgår från att din IP-adress kommer att inkluderas.

För syftet och omfattningen av datainsamling och LinkedIns vidare behandling och användning av data, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se LinkedIns dataskyddspolicy, som du kan nå via följande länk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Du kan avbryta användningen av dina uppgifter i reklamsyfte och andra LinkedIn-tjänster via länken https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls.

d) Integrering av komponenter i tjänsten Pinterest

Vår webbplats använder komponenter (i detta fall insticksprogrammet Pinterest) i det sociala mediet Pinterest som drivs av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland (”Pinterest”).

Om du besöker någon av våra webbplatser som innehåller en sådan knapp kan din webbläsare upprätta en direkt anslutning till Pinterests servrar om du klickar på knappen. Innehållet i insticksprogrammet överförs sedan av Pinterest direkt till din webbläsare och integreras av detta på webbplatsen. I detta fall har vi inget inflytande på mängden data som Pinterest samlar in med knappen, men vi utgår från att din IP-adress kommer att inkluderas.

För syftet och omfattningen av datainsamling och Pinterests vidare behandling och användning av data, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Pinterests integritetspolicy, som du kan nå via följande länk: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy.

e) Integrering av komponenter i tjänsten Xing

Vår webbplats använder komponenter (i detta fall insticksprogrammet Xing) i det sociala mediet Xing, som drivs av New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland (”Xing”).

Om du besöker någon av våra webbplatser som innehåller en sådan knapp kan din webbläsare upprätta en direkt anslutning till Xings servrar om du klickar på knappen. Innehållet i insticksprogrammet överförs sedan av Xing direkt till din webbläsare och integreras av detta på webbplatsen. I detta fall har vi inget inflytande på mängden data som Xing samlar in med knappen, men vi utgår från att din IP-adress kommer att inkluderas.

För syftet och omfattningen av datainsamling och Xings vidare behandling och användning av data, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Xings dataskyddspolicy, som du kan nå via följande länk: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

f) Integrering av komponenter i videoportalen YouTube

Vår webbplats använder komponenter (i detta fall insticksprogrammet YouTube) från videoportalen YouTube, som drivs från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Om du besöker någon av våra webbplatser som innehåller ett sådant insticksprogram kan din webbläsare upprätta en direkt anslutning till Googles servrar om du klickar på knappen. Anropat videoklipp överförs sedan av Google direkt till din webbläsare och integreras av denna på webbplatsen. Dessutom får YouTube-servern information om vilka av våra sidor du har besökt.

För syftet och omfattningen av datainsamling och Googles vidare behandling och användning av data, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Googles dataskyddspolicy, som du kan nå via följande länk: https://www.google.com/policies/privacy.

g) Integrering av komponenter i videoportalen Vimeo

Vår webbplats använder komponenter (i detta fall insticksprogrammet Vimeo) i videoportalen Vimeo som drivs av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (”Vimeo”).

Om du besöker någon av våra webbplatser som innehåller ett sådant insticksprogram kan din webbläsare upprätta en direkt anslutning till Vimeos servrar om du klickar på knappen. Anropat videoklipp överförs sedan av Vimeo direkt till din webbläsare och integreras av denna på webbplatsen. Dessutom får Vimeo-servern information om vilka av våra sidor du har besökt.

Syftet och omfattningen av datainsamling och Vimeos vidare behandling och användning av data finns i Vimeos dataskyddspolicy på https://vimeo.com/privacy. Du kan göra inställningar för att skydda din integritet via följande länk: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Inbäddade bilder

Vår webbplats innehåller bilder från Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Inbäddning av Getty Images-innehållet sker på ett sådant sätt att en så kallad inbäddningskod (HTML-kod) integreras med den egna webbplatsen. Denna inbäddningskod säkerställer att önskat innehåll från tredje part laddas från en extern server och visas för användaren på den besökta webbplatsen samtidigt som själva webbplatsen laddas. Detta innehåll från tredje part laddas därför direkt vid besök på den egna webbplatsen.

För att den externa servern ska kunna leverera det begärda innehållet till användaren måste respektive besökares IP-adress överföras till användaren, så att den externa serverns operatör kan samla in det och vid behov använda det för sina egna syften. Dessutom kan Getty Images samla in ytterligare data, till exempel från vilken sida begäran kom, vilken webbläsare som användes och webbläsarens språk.

Vi vill påpeka att uvex-koncernen inte har något inflytande på vilka data Getty Images samlar in utöver IP-adressen och för vilka egna syften dessa data används.

Detaljerad information om inbäddning av bilder via Getty Images finns på webbplatsen https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US, information om data som samlats in av Getty Images och deras användning finns i Getty Images dataskyddsbestämmelser, som kan ses via följande länk: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Webbteckensnitt

För enhetlig representation av olika teckensnitt använder vår webbplats så kallade webbteckensnitt, dvs. teckensnitt som laddas från en extern källa när sidan öppnas av webbläsaren och cachelagras i webbläsarens cacheminne. Detta säkerställer att vår webbplats presenteras enhetligt och läsbart på alla terminalenheter oavsett vilken webbläsare som används.

Leverantör av de webbteckensnitt som används i detta fall är Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg (Monotype), som operatör av webbplatsen www.fonts.com.

För att kunna ladda och visa webbteckensnitten måste respektive webbläsare upprätta en anslutning till fonts.com-servrarna. Detta informerar leverantören om att vår webbplats har öppnats via din webbläsares IP-adress.

Den rättsliga grunden för användning av webbtypsnitt är art. 6.1 f GDPR (legitimt intresse).

Om webbläsaren inte stöder visning av webbteckensnitt kommer istället standardteckensnittet på din terminalenhet att användas, vilket kan leda till en försämring av visningskvaliteten.

Monotype har publicerat ytterligare information om fonts.coms databehandling på sin webbplats: www.fonts.com/info/legal och www.fonts.com/info/legal/privacy.

Vi vill understryka att vi inte har något inflytande över om eller hur fonts.com använder dina uppgifter för sina egna syften.

20. Länkar till sociala medier

På vår webbplats finns det länkar till de sociala medierna Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest och Instagram. Du kan känna igen länkar till respektive sociala medium via respektive företagslogotyp. Om du följer dessa länkar kommer du till uvex-koncernens presentation på respektive socialt medium. Genom att klicka på en länk till en tjänst för sociala medier upprättas en anslutning till servrarna för valt socialt medium. Detta medför att servern för respektive sociala medium får information om att du har besökt vår webbplats. Dessutom kommer ytterligare uppgifter att överföras till leverantören av det sociala mediet. Som exempel kan nämnas:

 • Adress till den webbplats där den aktiverade länken finns
 • Datum och tid för åtkomst till webbplatsen eller aktivering av länken
 • Information om webbläsaren och operativsystemet som används
 • IP-adress

Om du redan är inloggad på tjänsten för motsvarande sociala medium vid tidpunkten för aktivering av länken kan leverantören av tjänsten för det sociala mediet avläsa ditt användarnamn och i vissa fall även ditt riktiga namn från de överförda uppgifterna och tillordna denna information till ditt personliga användarkonto hos tjänsten för det sociala mediet. Du kan blockera denna möjlighet till tillordning till ditt personliga användarkonto om du i förväg loggar ut från ditt användarkonto.

Servrarna för sociala medier finns i USA och i andra länder utanför Europeiska unionen. Uppgifterna kan därför också behandlas av leverantörer av sociala medier i länder utanför Europeiska unionen.

Observera att företag i dessa länder omfattas av en dataskyddslag som i allmänhet inte skyddar personuppgifter i samma utsträckning som lagarna i Europeiska unionens medlemsstater. Observera att vi inte har något inflytande över omfattningen, typen och syftet med databehandlingen hos leverantörerna av sociala medier. Ytterligare information om användningen av dina uppgifter av sociala medier som är integrerade på vår webbplats finns i dataskyddspolicyn för respektive sociala medium.

21. Länkar till andra leverantörer

Vår webbplats innehåller också – tydligt igenkännbara – länkar till andra företags webbplatser. I den mån det finns länkar till andra leverantörers webbplatser har vi inget inflytande på deras innehåll. Därför kan vi inte ge någon garanti och inte ta något ansvar för detta innehåll. Ansvaret för innehållet på dessa sidor faller uteslutande på respektive leverantör eller operatör.

De länkade sidorna har kontrollerats med avseende på eventuella lagöverträdelser och uppenbara överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Inget olagligt innehåll upptäcktes vid tidpunkten för länkningen. En kontinuerlig kontroll av innehållet på länkade sidor är dock inte rimlig utan konkreta bevis för överträdelser. Om överträdelser konstateras kommer sådana länkar att tas bort omedelbart.

22. Onlineerbjudanden för barn

Personer under 16 års ålder får inte överlämna personuppgifter till oss utan sina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att aktivt engagera sig i sina barns aktiviteter och intressen online.

23. Dataskyddsdeklaration/Information om dataskydd i sociala medier

Uvex-koncernen är närvarande på ”sociala medier”, specifikt på Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest och LinkedIn. I den mån vi har inflytande över behandlingen av dina uppgifter säkerställer vi att gällande dataskyddsbestämmelser följs.

Nedan hittar du den viktigaste informationen om dataskyddsrätten i relation till vår närvaro.

a) Namn på och adress till de personer som ansvarar för verksamheten

Ansvarig för företagets presentation i den mening som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser är, förutom uvex-koncernen:

 • Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • Instagram:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • YouTube:

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

 • Xing:

New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

 • Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

 • LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Du använder dock dessa plattformar och deras funktioner på eget ansvar. Detta gäller särskilt användningen av interaktiva funktioner (t.ex. att kommentera, dela, bedöma).

Vi vill också påpeka att dina uppgifter kan komma att behandlas utanför Europeiska unionens territorium. Det dataskyddsrättsligt nödvändiga avtalet har ingåtts med alla leverantörer.

b) Syfte och rättslig grund

Vi underhåller själva fansidorna för att kommunicera med besökarna på dessa sidor och informera dem om våra erbjudanden.

Dessutom samlar vi in data för statistiska ändamål för att kunna vidareutveckla och optimera innehållet och göra vårt erbjudande mer attraktivt. De data som krävs för detta (t.ex. totalt antal sidvisningar, sidaktiviteter och data som tillhandahålls av besökarna – interaktioner) bearbetas av de sociala medierna och görs tillgängliga för oss. Vi har inget inflytande på generering och presentation.

Dessutom behandlas dina personuppgifter av leverantörerna av sociala medier, men även av uvex-koncernen – för marknadsundersökningar och reklamändamål. Följaktligen är det till exempel möjligt att användarprofiler skapas utifrån ditt användarbeteende och de intressen som detta visar. Detta innebär bland annat att annonser inom och utanför plattformarna, som motsvarar dina intressen, kan komma att visas. För detta ändamål sätts vanligtvis cookies på din dator. Oavsett detta kan data som inte samlas in direkt på dina terminalenhet också lagras i dina användarprofiler. Lagring och analys sker även enhetsövergripande. Detta gäller specifikt, men inte uteslutande, om du är registrerad som medlem och inloggad på respektive plattform.

Utöver detta förekommer inte att vi samlar in och behandlar personuppgifter.

Uvex-koncernens behandling av dina personuppgifter baseras på våra legitima intressen av effektiv information och kommunikation i enlighet med art. 6.1 f GDPR.

Om du blir ombedd att samtycka till databehandlingen, dvs. om du deklarerar ditt samtycke genom att bekräfta en knapp eller liknande (opt-in), är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 a, artikel 7 GDPR.

c) Dina rättigheter / rätt att invända

Om du är medlem i ett socialt medium och inte vill att det sociala mediet ska samla in data om dig via vår webbplats och länka dessa data till dina lagrade medlemsdata i respektive sociala medium måste du

 • logga ut från respektive sociala medium innan du besöker vår fansida
 • radera cookies som finns på enheten
 • stänga av och starta om webbläsaren.

När du har loggat in igen kommer du ändå att vara detekterbar för det sociala mediet som en specifik användare.

För en detaljerad beskrivning av respektive behandling och alternativen för invändning (opt-out) hänvisar vi till följande länkade information:

 • Facebook:

Dataskyddsdeklaration: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Dataskyddsdeklaration: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: https://thenai.org/opt-out och http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Dataskyddsdeklaration: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en och http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Dataskyddsdeklaration: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Dataskyddsdeklaration: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Dataskyddsdeklaration: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy och http://www.youronlinechoices.com

Sammantaget har du följande rättigheter med avseende på behandlingen av dina personuppgifter:

Rätt till tillgång; rätt till rättelse; rätt till radering; rätt till begränsning av behandling; rätt att invända; rätt till dataportabilitet; rätt att inge klagomål om olaglig behandling av dina personuppgifter till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Eftersom uvex-koncernen dock inte har full tillgång till dina personuppgifter bör du kontakta leverantörerna av sociala medier direkt när du gör dina rättigheter gällande, eftersom dessa har tillgång till sina respektive användares personuppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och tillhandahålla information.

d)

Om du ändå behöver hjälp kommer vi naturligtvis att stödja dig efter bästa förmåga. Kontakta dataskyddsombudet enligt ovan. Information om upphovsrätt och konstnärlig upphovsrätt.

Om du vill publicera bilder, texter, ritningar, videoklipp, musik etc. på vår webbplats bör du veta att du därmed kan överföra till det sociala mediet fullständig nyttjanderätter, vilket i förlängningen kan få rättsliga konsekvenser för dig om du inte är upphovsperson eller upphovsrättsinnehavare.