Dataskyddsdeklaration från uvex-koncernen

Välkommen till vår webbplats. Vi uppskattar ditt intresse för vårt företag. Vi – UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG och dess dotterbolag (nedan gemensamt kallade ”uvex-koncernen”) – tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR), och de nationella genomförandelagar som gäller för oss. Med denna dataskyddsdeklaration informerar vi dig utförligt om uvex-koncernens behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i sammanhanget.

Personuppgifter är information som gör det möjligt att identifiera en fysisk person. Detta inkluderar specifikt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress men även din IP-adress.

Uppgifter är anonyma om de inte kan kopplas till en person.

1. Ansvarigt organ

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tel: +49(0)911-9736-0
E-post: datenschutz@uvex.de
Webbplats: www.uvex.de

2. Kontaktperson för dataskydd

Kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet för alla företag inom uvex-koncernen med säte i Tyskland är:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tel: +49(0)911-9736-0
E-post: datenschutz@uvex.de
Webbplats: www.uvex.de

3. Dina rättigheter som registrerad

Först vill vi informera dig om dina rättigheter som registrerad. Dessa rättigheter listas i artiklarna 15–22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Här ingår:

 • Rätt till tillgång (art. 15 GDPR)
 • Rätt till radering (art. 17 GDPR)
 • Rätt till rättelse (art. 16 GDPR)
 • Rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR)
 • Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR)
 • Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR).

För att göra dessa rättigheter gällande, kontakta: datenschutz@uvex.de.

Detsamma gäller om du har frågor om databehandling i vårt företag eller vill återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att inge besvär till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

4. Rätt att göra invändningar

Observera följande i samband med rätten att göra invändningar:

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot denna behandling utan att ange några skäl. Detta gäller även profilering i den utsträckning som den har ett samband med direktmarknadsföring.

Om den registrerade invänder mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Invändningen är kostnadsfri och kan göras utan något formulär, och om möjligt till: datenschutz@uvex.de.

Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen kan du göra invändningar mot denna behandling när som helst av skäl som hänför sig till din specifika situation. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

5. Ändamål och rättsliga grunder för databehandling

Behandlingen av dina personuppgifter följer bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning och alla andra tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

Rättsliga grunder för databehandling härrör särskilt från artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vi använder dina uppgifter för att initiera affärsförhållanden, för att uppfylla avtalsmässiga och rättsliga skyldigheter, för att genomföra avtalsförhållandet, för att erbjuda produkter och tjänster och för att stärka kundrelationen, vilket även kan innefatta analyser för marknadsföringsändamål och direktmarknadsföring.

Ditt samtycke till databehandlingen kan också utgöra ett dataskyddsrättsligt medgivandedokument. Innan du ger ditt samtycke kommer vi att informera dig om syftet med databehandlingen och om din återkallanderätt.

Om samtycket även avser behandling av särskilda kategorier av personuppgifter kommer vi uttryckligen att informera dig om detta i samtycket. Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 GDPR sker endast om detta är nödvändigt på grund av rättsliga bestämmelser och det inte finns någon anledning att anta att ditt legitima intresse av att utesluta behandling väger tyngre.

I vissa fall baserar vi även behandlingen av dina uppgifter på ett berättigat intresse i enlighet med art. 6.1 f GDPR. I sådana fall sker databehandlingen endast om detta tjänar till att skydda våra egna legitima intressen eller tredje parts legitima intressen och en intresseavvägning inte har lett till att dina intressen samt grundläggande rättigheter och friheter har befunnits överväga.

6. Vidarebefordran till tredje part

Vi kommer att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part endast inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna eller med motsvarande samtycke. I övrigt kommer vidarebefordran till tredje part inte att ske, såvida vi inte är skyldiga att göra det på grund av tvingande lagstiftning (t.ex. vidarebefordran till externa organ som tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter).

7. Mottagare av uppgifter/kategorier av mottagare

På vårt företag säkerställer vi att endast personer som behöver dina uppgifter för att kunna uppfylla avtalsmässiga och rättsliga åtaganden får tillgång till dem. Inom UVEX-koncernen gäller detta följande företag:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Sådan överföring av uppgifter kan vara nödvändig, exempelvis om du ansöker om ett jobb som annonseras av ett närstående företag via vår centrala ansökningsportal. Uppgifter överförs till UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co KG så att de kan användas i analyssyfte i våra interna processer och av teknisk support. Dessutom delas uppgifter för analys i marknadsföringssyfte med de ovan nämnda företagen. Det kan inte uteslutas att personuppgifter också överförs.

8. Tredjelandsöverföring/avsikt till tredjelandsöverföring

Uppgifter överförs till tredjeländer (utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) endast om det är nödvändigt för att fullgöra avtalsförpliktelser, om det krävs enligt lag, eller om du har gett oss ditt samtycke att göra så.

Vi överför dina personuppgifter till tjänsteleverantörer och till koncernföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, bland annat till USA. En lista över verktyg/tjänsteleverantörer, inklusive uppgifter om var uppgifterna behandlas, finns under punkt 16 ”Verktyg som används”.

Avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen har ingåtts med alla tjänsteleverantörer.

9. Lagringstid för uppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge de behövs för respektive bearbetningsändamål. Observera att arkiveringskrav ofta medför (nödvändiggör) att data lagras längre. Detta gäller särskilt handelsrättsliga och skattemässiga skyldigheter (t.ex. lagar om handelsrätt, skatt etc.). Om det inte föreligger några fortsatta lagringsskyldigheter kommer uppgifterna rutinmässigt att raderas efter det att syftet har uppfyllts.

Dessutom kan vi behålla uppgifter om du har gett oss ditt tillstånd att göra det eller om rättsliga tvister uppstår och vi använder bevis inom ramen för lagstadgade preskriptionstider, som kan uppgå till trettio år, även om den ordinarie preskriptionstiden är tre år.

10. Säker överföring av dina uppgifter

För att skydda data som vi lagrar mot oavsiktlig eller avsiktlig ändring, förlust eller skada, eller åtkomst från obehöriga personer, har vi vidtagit olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Säkerhetsnivåerna revideras kontinuerligt i samarbete med säkerhetsexperter och anpassas till nya säkerhetsstandarder.

Datautbytet från och till vår webbplats sker alltid i krypterad form. Som överföringsprotokoll erbjuder vi HTTPS för vår webbnärvaro, alltid med de senaste krypteringsprotokollen.

Vidare finns det möjlighet att använda alternativa kommunikationskanaler (t.ex. ytpost).

11. Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Olika personuppgifter är nödvändiga för att dokumentera, genomföra och avsluta betalningsförpliktelser och för att uppfylla de därmed sammanhängande avtalsenliga och rättsliga skyldigheterna. Detsamma gäller användningen av vår webbplats och de olika funktioner som den tillhandahåller.

I vissa fall måste uppgifter också samlas in eller göras tillgängliga på grundval av rättsliga bestämmelser. Observera att det inte är möjligt att behandla din begäran eller utföra den underliggande betalningsförpliktelsen utan tillgång till dessa data.

12. Uppgifternas kategorier, källor och ursprung

Sammanhanget avgör vilka uppgifter vi behandlar: Detta beror på om du gör en beställning online eller gör en förfrågan på vårt kontaktformulär, om du skickar oss en jobbansökan eller lämnar in ett klagomål.

Observera att vi också kan tillhandahålla information för speciella bearbetningssituationer separat på en lämplig plats, t.ex. när du laddar upp jobbansökningsdokument eller lämnar in en kontaktbegäran.

12.1 När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

 • internetleverantörens namn
 • uppgifter om från vilken webbplats du kom till vår webbplats (så kallad referent)
 • vilken webbläsare och vilket operativsystem som används
 • den IP-adress som tilldelats av din internetleverantör
 • begärda filer, överförd datamängd, hämtningar och export av filer
 • information om webbplatser som du besöker från vår webbplats, bland annat datum och tid.

Sådan behandling av uppgifter är tekniskt nödvändig för att innehållet på vår webbplats ska kunna levereras till din enhet. Din IP-adress måste därför hämtas och lagras under den tid sessionen pågår. Detsamma gäller för övriga uppgifter som måste behandlas för att vår webbplats ska visas korrekt. Lagringen av uppgifterna i de så kallade loggfilerna sker också för att optimera webbplatsen ytterligare, säkerställa att den fungerar korrekt, garantera säkerheten för våra applikationer och för rättsligt skydd (exempelvis upptäckt av och försvar mot attacker på vår webbplats).

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen och tillfälliga datalagringen är vårt berättigade intresse som webbplatsoperatör (artikel 6.1, led f i GDPR).

Lagringstiden för uppgifterna är begränsad och de raderas så snart uppgifterna inte längre behövs för behandlingsändamål. I händelse av att uppgifter samlas in för korrekt visning av vår webbplats sker det i slutet av sessionen. Om uppgifterna lagras i loggfiler raderas eller anonymiseras uppgifterna efter 31 dagar.

12.2 Inom ramen för en kontaktförfrågan samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

På vår webbplats finns ett kontaktformulär som kan användas för att kontakta oss på elektronisk väg. Om du skriver till oss via kontaktformuläret behandlar vi uppgifterna som du lämnar i kontaktformuläret i syfte att kontakta dig och kunna besvara dina frågor och förfrågningar.

Vi samlar in följande uppgifter via kontaktformuläret:

 • Typ av förfrågan
 • Efternamn och förnamn
 • Företag och, i förekommande fall, antal anställda
 • Titel
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Innehållet i förfrågan

Principen om dataminimering och undvikande av data tillämpas eftersom du endast behöver lämna de uppgifter som är absolut nödvändiga för att kontakta dig (obligatorisk information). Typen av förfrågan, anledningen till förfrågan, ditt efternamn och förnamn samt din e-postadress är obligatorisk information. Sådan obligatorisk information är markerad med en asterisk (*).

Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för rättsligt skydd. All annan information är frivilliga fält och kan anges om så önskas (t.ex. så att vi kan svara på dina frågor mer individuellt).

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter och din sekretess skyddas i största möjliga utsträckning. Din förfrågan skickas till oss i krypterad form.

Om du kontaktar oss via e-post behandlar vi de personuppgifter som lämnas i e-postmeddelandet enbart i syfte att behandla din förfrågan. Om du inte använder de tillgängliga formulären för kontakt med oss kommer inga ytterligare uppgifter att samlas in.

12.3 När du registrerar dig som användare behandlar vi följande uppgifter:

På vår webbplats erbjuder vi användarna möjlighet att registrera sig genom att tillhandahålla personuppgifter.

Vi samlar då in följande uppgifter:

 • Titel
 • Efternamn, förnamn
 • Födelsedatum
 • Leveransadress
 • Faktureringsadress
 • Kundnummer
 • VAT-nr
 • Antal anställda
 • Information om kontaktperson
 • E-postadress

Registrering är antingen nödvändig eller möjlig för att fullgöra ett avtal (via vår nätbutik) med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, även om gäståtkomst tillhandahålls.

Principen om dataminimering och dataundvikande iakttas här, eftersom endast de uppgifter som krävs för registrering markeras med en asterisk (*) som ett obligatoriskt fält. Detta är till exempel e-postadress och lösenord inklusive upprepning av lösenord.

Vid beställningen i vår nätbutik behöver vi även information om faktureringsadress (titel, förnamn, efternamn, adress) för leverans. Om leveransadressen skiljer sig från faktureringsadressen ska även ovanstående uppgifter för leveransadressen anges. Genom registrering på vår webbplats lagras även användarens IP-adress samt datum och tid för registreringen (tekniska bakgrundsdata).

Genom att klicka på knappen ”Registrera dig” ger du ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Observera: Lösenordet du anger kommer att lagras av oss i krypterad form. Anställda i vårt företag kan inte läsa detta lösenord. Därför kan du inte få någon hjälp av oss om du har glömt ditt lösenord.

I sådana fall ska du istället använda funktionen ”Glömt lösenord”, som skickar dig ett nytt automatgenererat lösenord via e-post. Ingen anställd har befogenhet att fråga efter ditt lösenord per telefon eller skriftligen. Uppge därför aldrig ditt lösenord om du får sådana förfrågningar.

När registreringsprocessen har slutförts kommer dina uppgifter att lagras hos oss för användning inom det skyddade kundområdet. Så snart du loggar in på vår webbplats med din e-postadress som användarnamn och med ditt lösenord, kommer dessa uppgifter att tillhandahållas för åtgärder som du har vidtagit på vår webbplats (t.ex. beställningar i vår nätbutik). Levererade beställningar kan spåras i orderhistoriken. Du kan meddela ändringar i fakturerings- eller leveransadressen här.

Registrerade personer kan själva göra ändringar/korrigeringar i fakturerings- eller leveransadressen i orderhistoriken. Vår kundtjänst står också gärna till förfogande för att utföra ändringar/korrigeringar om du kontaktar dem. Naturligtvis kan du också radera eller låta radera din registrering eller ditt kundkonto. Kontakta i så fall vår kundtjänst.

12.4 Då det gäller nyhetsbrev samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

Du kan prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev på vår webbplats.

Som en del av registreringen före nyhetsbrevet samlas följande uppgifter in:

 • Efternamn, förnamn
 • Valet ”Registrering som privatperson, företagskund, återförsäljare”
 • E-postadress
 • IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör.
 • Analysdata för inbäddade spårningspixlar (tidpunkt för öppnande av nyhetsbrevet, klickade länkar).

E-postadressen som angavs när du registrerade dig för nyhetsbrevet samt ditt namn kommer att användas för att skicka det personliga nyhetsbrevet.

Principen om dataminimering och dataundvikande iakttas här, eftersom endast e-postadressen är markerad som ett obligatoriskt fält. Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska orsaker samt för att säkerställa rättsligt skydd i samband med registrering för nyhetsbrevet.

Vi använder den så kallade dubbla opt-in-proceduren för att skicka nyhetsbrev via e-post. Detta innebär att du endast kommer att få reklam via e-post om du tidigare uttryckligen har bekräftat att vi ska aktivera nyhetsbrevstjänsten. Detta görs genom att vi skickar dig ett e-postmeddelande och ber dig bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev till den här e-postadressen, genom att klicka på en länk i samma e-postmeddelande.

Du kan naturligtvis avsluta prenumerationen när som helst via den möjlighet att avsluta prenumerationen som anges i nyhetsbrevet, och därmed återkalla ditt samtycke. Det är också möjligt att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst direkt via vår webbplats.

Dessutom är en så kallad spårningspixel inbäddad i vårt nyhetsbrev. Detta är en liten bild som är direkt integrerad i nyhetsbrevet. Med hjälp av spårningspixeln kan vi statistiskt registrera ett nyhetsbrevs räckvidd och framgång. Följande uppgifter samlas in av spårningspixeln i syfte att göra denna utvärdering:

 • Tidpunkt när nyhetsbrevet öppnades
 • Länkar som klickats i nyhetsbrevet.

Syftet med att använda spårningspixlar är att optimera utskick av nyhetsbrev och att anpassa innehållet i nyhetsbrevet efter användarnas intressen på bästa möjliga sätt.

Om du samtycker till att få nyhetsbrevet inkluderar ditt samtycke även användning av spårningspixlar. Om du avslutar utskicket av nyhetsbrevet via avbeställningslänken eller via vår webbplats kommer dina uppgifter som samlats in med hjälp av spårningspixlar också att raderas.

12.5 I vår online-blogg samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

På vår webbplats erbjuder vi registrerade användare möjlighet att kommentera våra blogginlägg och svara på befintliga kommentarer.

I detta sammanhang samlas följande uppgifter in:

 • Användarkommentar
 • Tidpunkt för kommentaren
 • Valt användarnamn eller namn
 • E-postadress
 • IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör.

I detta sammanhang vill vi påpeka att kommentarer visas i vår blogg, med angivande av det användarnamn (den pseudonym) som valts av användaren, samt tidpunkten för inlägget.

Syftet med att lagra IP-adressen är att juridiskt skydda uvex-koncernen i händelse av att en kommentar kränker tredje parts rättigheter eller att olagligt innehåll publiceras.

Vi kommer inte att lämna ut de personuppgifter som samlats in i samband med bloggen till tredje part, såvida inte detta är nödvändigt på grund av rättsliga krav eller för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk från uvex-koncernen.

13. Betalningssystem (art. 6.1 a, b GDPR), kreditkontroll (art. 6.1 f GDPR

I vår nätbutik kan du betala med faktura, kreditkort, PayPal eller autogiro (SEPA-autogiro). För detta ändamål samlas motsvarande betalningsrelevanta data in för att kunna utföra din beställning och betalning. Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska orsaker samt för att tillhandahålla rättsligt skydd.

Principen om dataminimering och dataundvikande iakttas genom att du bara behöver förse oss med de uppgifter som vi absolut behöver för att kunna utföra betalningen och därmed genomföra avtalet, eller som vi är juridiskt skyldiga att samla in.

Utan dessa uppgifter måste vi tyvärr avstå från att ingå ett avtal, eftersom vi då inte kommer att kunna genomföra det.

Det betalningssystem vi använder tillämpar SSL-kryptering för att säkert överföra dina uppgifter.

Information om fakturabetalning: Om du väljer betalningsmetoden faktura i vår nätbutik, kommer vi att utföra en kreditkontroll. För detta ändamål hämtas relevanta data för bedömning av kreditvärdighet från Schutzgemeinschaft für Allgemeinen Kreditsicherung, från kreditupplysningsföretag eller från kreditförsäkringsbolag.

Information om betalning med kreditkort: Som vanligt vid kreditkortsbetalningar kommer kreditkortets uppgifter att kontrolleras.

Notera om betalning via PayPal: PayPal är ett företag inom PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Om kunden väljer ”PayPal” som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik kommer registrerades data om kunde automatiskt att överföras till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den registrerade till överföring av de personuppgifter som krävs för betalningsbehandling. De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och andra uppgifter som krävs för betalningsbehandling. För att genomföra köpavtalet krävs också sådana personuppgifter som inhämtats i samband med motsvarande beställning. Information om dataskydd hos PayPal finns på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (avseende den rättsliga situationen från och med 25.05.2018).

Information om autogiro: Som vanligt vid autogiro kommer dina kontouppgifter att samlas in för att göra det möjligt att hämta motsvarande belopp från ditt konto.

14. Automatiserat individuellt beslutsfattande

Vi använder inte rent automatiserad behandling för att fatta beslut.

15. Teknik för att utvärdera ditt användarbeteende på vår webbplats (artikel 6.1, led a i GDPR)

På flera ställen inom vår webbplats används teknik i syfte att analysera ditt användarbeteende och optimera webbplatsen. Cookies, samtal från tredje part och lokal lagring används för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas i din webbläsare (lokalt på din hårddisk).

Vi använder endast sådana tekniker med ditt samtycke (artikel 6.1, led a i GDPR). På så sätt kan vi analysera hur besökare använder våra webbplatser. Därigenom kan vi utforma webbplatsens innehåll efter besökarens behov. Dessutom kan vi med cookies mäta effektiviteten av en viss annons och placera den i enlighet med användarens ämnesintressen.

Om du har gett ditt samtycke tidigare kan du när som helst återkalla det för framtida verkan genom att visa samtyckesbannern igen HÄR och ändra inställningarna enligt önskemål.

Vi använder Google Tag Manager för att kontrollera de olika cookies och verktyg som är integrerade på den här webbplatsen.

På vår webbplats använder vi de verktyg och tjänster som beskrivs i punkt 14.1. Den rättsliga grunden för användningen är ditt samtycke, som du ger via samtyckesbannern som visas när du först besöker vår webbplats. I följande stycken hittar du information om de verktyg och tjänster som används.

Du kan naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke genom att antingen radera den opt-in-cookie som lagrats i din webbläsare manuellt eller med hjälp av lämplig programvara och sedan hämta webbplatsen igen eller klicka på knappen ”Ändra integritetsinställningar”.

16. Verktyg som används

17. Länkar till andra leverantörer

Vår webbplats innehåller också – tydligt igenkännbara – länkar till andra företags webbplatser. I den mån det finns länkar till andra leverantörers webbplatser har vi inget inflytande på deras innehåll. Därför kan vi inte ge någon garanti och inte ta något ansvar för detta innehåll. Ansvaret för innehållet på dessa sidor faller uteslutande på respektive leverantör eller operatör.

De länkade sidorna har kontrollerats med avseende på eventuella lagöverträdelser och uppenbara överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Inget olagligt innehåll upptäcktes vid tidpunkten för länkningen. En kontinuerlig kontroll av innehållet på länkade sidor är dock inte rimlig utan konkreta bevis för överträdelser. Om överträdelser konstateras kommer sådana länkar att tas bort omedelbart.

18. Onlineerbjudanden för barn

Personer under 16 års ålder får inte överlämna personuppgifter till oss utan sina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att aktivt engagera sig i sina barns aktiviteter och intressen online.

19. Länkar till sociala medier

På vår webbplats hittar du länkar till sociala medier som Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X och Instagram. Länkarna till de sociala mediernas webbplatser kan identifieras med respektive företagslogotyp. Genom att följa dessa länkar kommer du till uvex-koncernens företagswebbplats på relevant socialt medium. När du klickar på en länk till en social medietjänst upprättas en anslutning till det sociala mediets server. Servrarna för den sociala medietjänsten får då information om att du har besökt vår webbplats. Dessutom överförs ytterligare uppgifter till den sociala medietjänstleverantören, bland annat:

 • adressen till webbsidan där den aktiverade länken finns
 • datum och tid då webbsidan hämtades eller länken aktiverades
 • information om webbläsare och operativsystem som används
 • IP-adressen.

Om du redan är inloggad på den relevanta sociala medietjänsten när du klickar på länken kan den sociala medietjänstleverantören eventuellt fastställa ditt användarnamn och även ditt riktiga namn från de överförda uppgifterna, och sedan koppla denna information till ditt personliga användarkonto hos den sociala medietjänsten. Du kan utesluta möjligheten att det görs en koppling till ditt personliga användarkonto genom att först logga ut från ditt användarkonto.

Servrarna för de sociala medietjänsterna finns i USA och andra länder utanför EU. Uppgifterna kan därför också komma att behandlas av den sociala medietjänstleverantören i länder utanför Europeiska unionen. Observera att företag i dessa länder omfattas av dataskyddslagstiftning som vanligtvis inte ger samma skydd för personuppgifter som dataskyddslagarna i Europeiska unionens medlemsstater.

Observera att vi inte har någon kontroll över omfattningen, typen och syftet med den uppgiftsbehandling som den sociala medietjänstleverantören genomför. Mer information om hur dina uppgifter används av de sociala medietjänsterna på vår webbplats finns i integritetspolicyn för respektive sociala medietjänst.

20. Dataskyddsdeklaration/Information om dataskydd i sociala medier

Uvex-koncernen är närvarande på ”sociala medier”, specifikt på Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest och LinkedIn. I den mån vi har inflytande över behandlingen av dina uppgifter säkerställer vi att gällande dataskyddsbestämmelser följs.

Nedan hittar du den viktigaste informationen om dataskyddsrätten i relation till vår närvaro.

20.1 Namn på och adress till de personer som ansvarar för verksamheten

Ansvarig för företagets presentation i den mening som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser är, förutom uvex-koncernen:

 • Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • Instagram:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • YouTube:

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

 • Xing:

New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

 • Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

 • LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Du använder dock dessa plattformar och deras funktioner på eget ansvar. Detta gäller särskilt användningen av interaktiva funktioner (t.ex. att kommentera, dela, bedöma).

Vi vill också påpeka att dina uppgifter kan komma att behandlas utanför Europeiska unionens territorium. Det dataskyddsrättsligt nödvändiga avtalet har ingåtts med alla leverantörer.

20.2 Syfte och rättslig grund

Vi underhåller själva fansidorna för att kommunicera med besökarna på dessa sidor och informera dem om våra erbjudanden.

Dessutom samlar vi in data för statistiska ändamål för att kunna vidareutveckla och optimera innehållet och göra vårt erbjudande mer attraktivt. De data som krävs för detta (t.ex. totalt antal sidvisningar, sidaktiviteter och data som tillhandahålls av besökarna – interaktioner) bearbetas av de sociala medierna och görs tillgängliga för oss. Vi har inget inflytande på generering och presentation.

Dessutom behandlas dina personuppgifter av leverantörerna av sociala medier, men även av uvex-koncernen – för marknadsundersökningar och reklamändamål. Följaktligen är det till exempel möjligt att användarprofiler skapas utifrån ditt användarbeteende och de intressen som detta visar. Detta innebär bland annat att annonser inom och utanför plattformarna, som motsvarar dina intressen, kan komma att visas. För detta ändamål sätts vanligtvis cookies på din dator. Oavsett detta kan data som inte samlas in direkt på dina terminalenhet också lagras i dina användarprofiler. Lagring och analys sker även enhetsövergripande. Detta gäller specifikt, men inte uteslutande, om du är registrerad som medlem och inloggad på respektive plattform.

Utöver detta förekommer inte att vi samlar in och behandlar personuppgifter.

Uvex-koncernens behandling av dina personuppgifter baseras på våra legitima intressen av effektiv information och kommunikation i enlighet med art. 6.1 f GDPR.

Om du blir ombedd att samtycka till databehandlingen, dvs. om du deklarerar ditt samtycke genom att bekräfta en knapp eller liknande (opt-in), är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 a, artikel 7 GDPR.

20.3 Dina rättigheter / rätt att invända

Om du är medlem i ett socialt medium och inte vill att det sociala mediet ska samla in data om dig via vår webbplats och länka dessa data till dina lagrade medlemsdata i respektive sociala medium måste du

 • logga ut från respektive sociala medium innan du besöker vår fansida
 • radera cookies som finns på enheten
 • stänga av och starta om webbläsaren.

När du har loggat in igen kommer du ändå att vara detekterbar för det sociala mediet som en specifik användare.

För en detaljerad beskrivning av respektive behandling och alternativen för invändning (opt-out) hänvisar vi till följande länkade information:

 • Facebook:

Dataskyddsdeklaration: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Dataskyddsdeklaration: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: https://thenai.org/opt-out och http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Dataskyddsdeklaration: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en och http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Dataskyddsdeklaration: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Dataskyddsdeklaration: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Dataskyddsdeklaration: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy och http://www.youronlinechoices.com

Sammantaget har du följande rättigheter med avseende på behandlingen av dina personuppgifter:

Rätt till tillgång; rätt till rättelse; rätt till radering; rätt till begränsning av behandling; rätt att invända; rätt till dataportabilitet; rätt att inge klagomål om olaglig behandling av dina personuppgifter till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Eftersom uvex-koncernen dock inte har full tillgång till dina personuppgifter bör du kontakta leverantörerna av sociala medier direkt när du gör dina rättigheter gällande, eftersom dessa har tillgång till sina respektive användares personuppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och tillhandahålla information.

Om du ändå behöver hjälp kommer vi naturligtvis att stödja dig efter bästa förmåga. Kontakta dataskyddsombudet enligt ovan. Information om upphovsrätt och konstnärlig upphovsrätt.

Om du vill publicera bilder, texter, ritningar, videoklipp, musik etc. på vår webbplats bör du veta att du därmed kan överföra till det sociala mediet fullständig nyttjanderätter, vilket i förlängningen kan få rättsliga konsekvenser för dig om du inte är upphovsperson eller upphovsrättsinnehavare.