Personvernerklæring for uvex group

Vi ønsker deg velkommen og gleder oss over ditt besøk på våre nettsider og din interesse i vårt foretak. Vi – det vil si UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG samt tilknyttede selskaper (heretter kalt «uvex group») – tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine data i overensstemmelse med de gjeldende lovforskriftene for vern om personrelaterte data, spesielt EUs personvernforordning (GDPR) og de landsspesifikke utføringslovene som gjelder for oss. I denne personvernerklæringen gir vi deg omfattende informasjon om hvordan vi i uvex group behandler dine personopplysninger og gjeldende rettigheter.

Personopplysninger er den informasjonen som gjør det mulig å identifisere en naturlig person. Slik informasjon er spesielt navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, men også din IP-adresse.

Anonyme opplysninger foreligger når det ikke kan opprettes noen personrelasjoner til brukeren.

1. Ansvarlig part

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf: +49(0)911-9736-0
E-post: datenschutz@uvex.de
Nettsider: www.uvex.de

2. Kontakt for personvern

Kontaktopplysningene til personvernsansvarlig for alle foretak i uvex group, med hovedkontor i Tyskland, er som følger:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf: +49(0)911-9736-0
E-post: datenschutz@uvex.de
Nettsider: www.uvex.de

3. Dine rettigheter som berørt person

Først vil vi her informere deg om dine rettigheter som berørt person. Rettighetene er fastlagt i art. 15 - 22 av GDPR. Disse omfatter:

 • Retten til innsyn (art. 15 av GDPR).
 • Retten til sletting (art. 17 av GDPR).
 • Retten til korrigering (art. 16 av GDPR).
 • Retten til dataoverføring (art. 20 av GDPR).
 • Retten til begrensning av databehandling (art. 18 av GDPR).
 • Retten til å protestere mot databehandling (art. 21 av GDPR).

Hvis du vil gjøre disse rettighetene gjeldende, henvender du deg til: datenschutz@uvex.de.

Det samme gjelder hvis du har spørsmål om databehandlingen i vårt foretak eller ønsker å trekke tilbake et gitt samtykke. Du har også rett til å klage til en datatilsynsmyndighet.

4. Klagerettigheter

Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med klagerettigheter:

Hvis vi behandler personopplysningene dine med direktereklame som formål, har du rett til å protestere mot denne databehandlingen til enhver tid og uten å angi noen grunner. Dette gjelder også for profilering, så lenge det skjer i forbindelse med direktereklame.

Hvis du legger inn innsigelse mot bearbeidingen med direktereklame som formål, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for disse formålene. Innsigelsen er kostnadsfri og kan skje uten fast form, helst til: datenschutz@uvex.de.

Hvis vi behandler dine data for å ivareta berettigede interesser, har du til enhver tid rett til, av grunner som skyldes din spesielle situasjon, å protestere mot denne behandlingen. Dette gjelder også for profilering som støttes av disse bestemmelsene.

Vi bearbeider ikke de aktuelle personopplysningene lenger, med mindre vi kan vise til tvingende verneverdige grunner til bearbeidingen, som utveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen tjener til avbetaling, utøvelse eller forsvar ved rettslige krav.

5. Formål og rettslig grunnlag til databehandling

Ved behandlingen av dine personopplysninger blir bestemmelsene i EUs personvernsforordning og alle andre gjeldende personvernsrettslige bestemmelser overholdt.

Rettslig grunnlag for databehandling finnes spesielt i art. 6 av GDPR.

Vi bruker dine data for å tilrettelegge for forretninger, oppfylle avtalemessige og lovbestemte plikter, gjennomføre avtaleforhold, tilby produkter og tjenester samt styrke kundeforholdet, noe som også kan omfatte analyser for markedsføringsformål og direktereklame.

Ditt samtykke til databehandling kan også utgjøre en personvernsrettslig tillatelsesforskrift. Før tildeling av samtykket forklarer vi formålet med databehandlingen og din rett til å trekke tilbake samtykket for deg.

Hvis samtykket også gjelder behandling av bestemte kategorier av personopplysninger, vil vi informere deg uttrykkelig om dette i samtykket. En behandling av spesielle kategorier av personopplysninger iht. art. 9 av GDPR, skjer kun hvis dette er nødvendig på grunnlag av rettslige forskrifter og det ikke er noen grunn til å anta at din verneinteresse ved en utelukkelse, har høyere prioritet enn behandlingen.

I visse tilfeller foretar vi også behandlingen av dine data på grunnlag av en berettiget interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit. f av GDPR. Her følger en databehandling kun for å ivareta våre egne berettigede interesser hhv. den berettigede interessen til tredjeparter og en interesseavveining ikke veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter.

6. Overføring til tredjeparter

Vi vil kun overføre dine opplysninger til tredjeparter innenfor rammen av lovbestemmelsene eller ved tilsvarende samtykke til overføring. Ellers skjer ikke en overføring til tredjeparter, med mindre vi er forpliktet til dette på grunn av tvingende rettslige forskrifter (f.eks. overføring til eksterne steder som f.eks. tilsynsmyndigheter eller påtalemyndigheter).

7. Mottakere av opplysningene / kategorier av mottakere

Innenfor bedriften vår sikrer vi at bare de personene som trenger dataene dine for å oppfylle kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, mottar dataene dine. Innenfor UVEX Group gjelder dette for følgende selskaper:

 • UVEX WINTER Holding GmbH & Co. KG
 • UVEX Sports GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Dette kan være nødvendig for eksempel hvis du søker på en stilling som er utlyst av et tilknyttet selskap via vår sentrale søkerportal. For å analysere våre interne prosesser og tekniske støtte overføres data til UVEX WINTER Holding GmbH & Co. KG. Videre overføres markedsanalysedata til selskapene som er nevnt ovenfor. Det kan ikke utelukkes at også personopplysninger vil bli overført i forbindelse med dette.

I enkelte tilfeller støtter tjenesteleverandører våre spesialistavdelinger med å utføre oppgaver. De nødvendige kontraktene om personvern er inngått med alle tjenesteleverandører.

8. Overføring til tredjeland / hensikt om å overføre til tredjeland

Dataoverføring til tredjeland (utenfor Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) finner sted bare hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelsene eller er lovpålagt eller hvis du har gitt oss ditt samtykke til dette.

Vi overfører personopplysningene dine til tjenesteleverandører og konsernselskaper utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, inkludert USA. Du finner en liste over verktøy/tjenesteleverandører sammen med angivelse av behandlingssted under punkt 16 «Verktøy som brukes».

De nødvendige kontraktene om personvern er inngått med alle tjenesteleverandører.

9. Dataoppbevaringsvarighet

Vi oppbevarer dine opplysninger så lenge de trengs til det respektive behandlingsformålet. Merk at mange oppbevaringskrav fører til eller gjør det nødvendig med, ytterligere dataoppbevaring. Dette gjelder spesielt for oppbevaringskrav i henhold til kommersielle eller skattemessige lover (f.eks. kommersielle regler eller skatteregler osv.). Så lenge det ikke finnes noen ytterligere oppbevaringsforpliktelser, slettes data rutinemessig etter at formålet er oppfylt.

Vi kan også lagre data hvis du har gitt oss tillatelse til dette, eller hvis det oppstår juridiske tvister og vi bruker bevis innenfor den lovbestemte begrensningsperioden, som kan være opptil 30 år. Den normale begrensningstiden er tre år.

10. Sikker overføring av dataene dine

Vi tar passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene som er lagret av oss optimalt ved utilsiktet eller tilsiktet manipulering, tap, destruering eller tilgang til data av uautoriserte personer. Sikkerhetsnivåene gjennomgås kontinuerlig og tilpasses nye sikkerhetsstandarder i samarbeid med sikkerhetseksperter.

Datautveksling fra og til nettsidene våre utføres ved bruk av kryptering. For nettsidene våre tilbyr vi HTTPS-overføringsprotokoll, alltid ved bruk av de nyeste krypteringsprotokollene.

Det er også mulig å bruke alternative kommunikasjonskanaler (f.eks. vanlige posttjenester).

11. Forpliktelse til å forsyne data

Ulike personopplysninger er nødvendige for å opprette, yte og avslutte avtalen og oppfylle de tilknyttede avtalemessige og juridiske forpliktelsene. Dette gjelder også bruken av våre nettsider og de ulike funksjonene som er tilgjengelige der.

I visse tilfeller må data innhentes eller gjøres gjeldende i henhold til juridiske bestemmelser. Legg merke til at det ikke er mulig å behandle din forespørsel eller oppnå gjennomføring av den underliggende avtalen hvis disse dataene ikke gjøres tilgjengelige.

12. Kategorier, kilder og dataopprinnelse

Den rådende konteksten bestemmer hvilke data vi behandler: Dette er avhengig av om du f.eks. gjennomfører en bestilling på nett eller legger inn en forespørsel i vårt kontaktskjema, sender en jobbsøknad til oss eller legger inn en klage.

Legg merke til at vi også eventuelt kan levere informasjon separat på egnede steder for spesielle behandlingssituasjoner, f.eks. opplasting av søknadsdokumenter eller innsending av forespørsler via kontaktskjemaet.

12.1 Når du besøker nettsidene våre, innhenter og behandler vi følgende data:

 • navnet på Internett-leverandøren
 • informasjon om nettstedet du kommer til oss fra (såkalt «Referrer»)
 • nettleseren og operativsystemet som brukes
 • IP-adressen som er tildelt av Internett-leverandøren din
 • forespurte filer, overført datamengde, nedlastinger/fileksport
 • informasjon om nettsidene du besøker hos oss, inkl. dato og klokkeslett

Denne databehandlingen er teknisk nødvendig for at innholdet på nettstedet vårt skal kunne leveres til enheten din. IP-adressen din må derfor også samles inn og lagres så lenge den aktuelle økten varer. Det samme gjelder for ytterligere data som må behandles for riktig visning av nettstedet vårt. Lagringen av dataene i de såkalte loggfilene tjener også til ytterligere optimalisering av nettstedet, for å sikre funksjonaliteten, for å sikre sikkerheten til programmene våre og av hensyn til rettslig sikkerhet (f.eks. oppdage og beskytte mot angrep på nettstedet vårt).

Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen og den midlertidige lagringen av data er vår berettigede interesse som nettsideoperatør (art. 6 avsn. 1 bokstav f GDPR).

Lagringstiden for dataene er begrenset, og slettingen skjer så snart det ikke lenger er nødvendig å lagre dataene for behandlingsformål. Ved innsamling for riktig visning av nettstedet vårt er dette tilfelle når økten er avsluttet. Når dataene lagres i loggfiler, slettes eller anonymiseres dataene etter 31 dager.

12.2 Når vi kontaktes med en forespørsel, innhenter og behandler vi følgende data:

På nettsiden vår er det et kontaktskjema som kan brukes til å ta kontakt elektronisk. Hvis du skriver til oss via kontaktskjemaet, behandler vi dataene du oppgir i kontaktskjemaet, for å ta kontakt og svare på spørsmålene og ønskene dine.

Vi samler inn følgende data via kontaktskjemaet:

 • Type forespørsel
 • Etternavn, fornavn
 • Firmaet og eventuelt antall medarbeidere
 • Tiltale
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Innholdet i forespørselen

Med dette tas det hensyn til prinsippet om dataminimering og dataunngåelse ved at du bare trenger å oppgi de dataene som vi absolutt trenger for å kontakte deg (obligatoriske opplysninger). Dette inkluderer typen forespørsel, innholdet i forespørselen, etternavn og fornavn og e-postadressen din. Disse obligatoriske opplysningene er merket med en * (stjerne).

I tillegg vil IP-adressen din bli behandlet av tekniske årsaker og av hensyn til rettslig sikkerhet. Alle andre data er frivillige felt og kan valgfritt oppgis (for eksempel for mer individuelt tilpassede svar på spørsmålene dine).

For å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til dataene dine på best mulig måte implementerer vi egnede sikkerhetstiltak. Forespørselen din vil bli sendt til oss i kryptert form.

Hvis du kontakter oss via e-post, vil vi behandle personopplysningene som er oppgitt i e-posten, utelukkende for å behandle forespørselen din. Hvis du ikke bruker skjemaene som tilbys, til å kontakte oss, vil ingen datainnsamling utover dette finne sted.

12.3 Innenfor omfanget av registreringsprosessen behandler vi følgende data:

På våre nettsider tilbyr vi brukerne muligheten til registrering og i denne prosessen angi personlige opplysninger.

Vi innhenter da følgende data:

 • Tittel
 • Etternavn, fornavn
 • Fødselsdato
 • Leveringsadresse
 • Faktureringsadresse
 • Kundenummer
 • MVA-nr.
 • Antall ansatte
 • Kontaktparts opplysninger
 • E-postadresse

Registreringen er altså nødvendig eller mulig enten for å oppfylle en avtale (via vår nettbutikk) med deg eller for å gjennomføre avtalemessige forhåndstiltak, hvis det også gis en gjestetilgang.

Prinsippet med dataminimering og dataunngåelse følges her, da kun de opplysningene som er nødvendige for registreringen, er merket som obligatoriske felt med en stjerne (*). Disse er f.eks. e-postadresse og passord samt passordrepetisjon.

For bestilling i vår nettbutikk trenger vi i tillegg opplysninger om faktureringsadresse (tittel, fornavn, etternavn og adresse) for levering. Hvis leveringsadressen er forskjellig fra faktureringsadressen, må også opplysningene over oppgis for leveringsadressen.

Ved registrering på våre nettsider lagres i tillegg IP-adressen til brukeren, dato og tidspunkt for registreringen (tekniske bakgrunnsdata). Ved å klikke på knappen «Registrer deg nå», gir du ditt samtykke til behandlingen av dataene.

Legg merke til følgende: Passordet som du har oppgitt, lagres av oss i kryptert form. Ansatte i vårt selskap kan ikke lese passordet. Derfor kan de ikke gi deg informasjon hvis du har glemt passordet ditt.

I dette tilfellet må du bruke funksjonen «Glemt passord», der et automatisk generert nytt passord sendes til deg på e-post. Ingen ansatt har autorisasjon til å spørre etter passordet ditt på telefon eller skriftlig. Oppgi derfor aldri passordet ditt hvis du mottar slike forespørsler.

Med fullføringen av registreringsprosessen lagres dine data hos oss for bruk av det beskyttede kundeområdet. Så lenge du logger inn på våre nettsider med e-postadressen som brukernavn og passord, gjøres disse dataene tilgjengelige for handlinger som utføres av deg på våre nettsider (f.eks. for bestillinger i nettbutikken). Bestillinger kan spores i ordrehistorikken. Du kan spesifisere endringer på fakturerings- eller leveringsadressen her.

Registrerte personer står fritt til å utføre endringer/korrigeringer på fakturerings- eller leveringsadressen i ordrehistorikken selv. Vår kundeservice hjelper deg gjerne med å foreta endringer/korrigeringer hvis du kontakter dem. Du kan selvfølgelig også få kundekontoen avsluttet eller slettet. Ta kontakt med vår kundeservice for å få dette gjort.

12.4 For nyhetsbrev innhenter og behandler vi følgende opplysninger:

Du kan abonnere på et gratis nyhetsbrev via nettsidene våre.

Innenfor omfanget av registreringsprosessen innhenter vi følgende data:

 • Etternavn, fornavn
 • Valg «Registrering som privatperson, forretningskunde, forhandler»
 • E-postadresse
 • IP-adresse som er tildelt av din Internett-leverandør
 • Analysedata for den integrerte sporingspikselen (tiden for åpningen av nyhetsbrevet, åpnede lenker).

E-postadressen som er oppgitt i nyhetsbrevsregistreringen og ditt navn brukes til å sende det personlig tilpassede nyhetsbrevet.

Prinsippet med dataminimering og dataunngåelse følges her, fordi kun e-postadressen er merket som et nødvendig felt. Din IP-adresse vil også bli behandlet av tekniske årsaker og for juridiske beskyttelsesformål når du bestiller nyhetsbrevet.

Når vi sender nyhetsbrev via e-post, bruker vi den såkalte doble innvelgingsprosessen. Dette betyr at du kun mottar annonsering via e-post hvis du uttrykkelig har bekreftet på forhånd at vi skal aktivere nyhetsbrevtjenesten. Vi gjør dette ved å sende deg et e-postvarsel og ber deg om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet til denne e-postadressen, ved å klikke på lenken i e-posten.

Du kan selvfølgelig avslutte abonnementet og trekke tilbake samtykket når som helst via alternativet Si opp abonnement, som finnes i nyhetsbrevet. Videre kan du også når som helst si opp abonnementet på nyhetsbrevene direkte via nettsidene våre.

En såkalt sporingspiksel er også integrert i vårt nyhetsbrev. Dette er en liten grafikk som er integrert direkte i nyhetsbrevet. Ved hjelp av sporingspikselen kan vi statistisk registrere omfanget og suksessen til et nyhetsbrev. For at denne evalueringen skal utføres, innhentes følgende data gjennom sporingspikselen:

 • tidspunktet for åpning av nyhetsbrevet
 • lenker som er åpnet i nyhetsbrevet

Hensikten med å bruke sporingspikselen er å optimalisere nyhetsbrevutsendelsen og tilpasse innholdet i nyhetsbrevet, samt å ivareta interessene til brukerne.

Hvis du godtar å motta nyhetsbrevet, gjelder ditt samtykke også bruken av sporingspikselen. Hvis du avslutter nyhetsbrevforsendelsen via lenken Si opp abonnement eller våre nettsider, slettes også data som er innhentet av sporingspikselen.

12.5 I nettbloggen innhenter og behandler vi følgende data:

På våre nettsider tilbyr vi registrerte brukere muligheten for å legge inn kommentarer på våre blogginnlegg samt svare på allerede eksisterende kommentarer.

De følgende opplysningene innhentes:

 • brukerens kommentar
 • tidspunktet for kommentarer
 • valgt brukernavn eller navn
 • e-postadresse
 • IP-adresse som er tildelt av din Internett-leverandør

Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at kommentarer i vår blogg alltid vises med brukernavn (alias) som er valgt av brukeren, samt tidspunktet for innlegget.

IP-adressen lagres for juridisk beskyttelse av uvex group i tilfelle en kommentar overtrer rettighetene til tredjeparter eller ulovlig innhold legges ut.

Vi vil ikke gi personopplysninger som er innhentet innenfor rammeverket til bloggen, videre til tredjeparter med mindre dette er nødvendig på grunn av juridiske krav eller for å styrke eller forsvare juridiske krav for uvex group.

13. Betalingssystemer (artikler 6(1)(a) og 6(1)(b) av EU GDPR), kredittsjekk (artikkel 6(1)(f) av EU GDPR)

I vår nettbutikk kan du betale med faktura, kredittkort, PayPal eller direktedebitering (SEPA direktedebitering). For dette innhentes de respektive betalingsrelevante opplysningene, slik at din bestilling og betalingsbehandling kan utføres. Videre behandles din IP-adresse av tekniske årsaker og med tanke på juridisk beskyttelse.

Prinsippet med dataminimering og dataunngåelse følges ved at du kun må angi de opplysningene vi absolutt trenger for å utføre betalingsbehandlingen og dermed utføre avtalen, eller som vi ifølge loven er pålagt å innhente.

Uten disse opplysningene vil vi dessverre måtte avvise avtaleinngåelsen med deg, da vi ikke vil være i stand til å utføre den.

Betalingssystemet som brukes av oss, bruker SSL-kryptering for beskyttet overføring av dine data.

Merknad om fakturabetaling: Hvis du velger fakturabetaling i vår nettbutikk, utfører vi en kredittkontroll. For dette vil kredittvurderingsrelevant data innhentes fra Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa), kredittbyråer eller kredittforsikringsselskaper for bestemmelse av kredittverdigheten eller standard risikoer.

Merknad om kredittkortbetaling: Ved kredittkortbetalinger vil kredittkortinformasjonen bli kontrollert.

Merknad om PayPal: PayPal er et selskap som tilhører PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Hvis den registrerte personen velger PayPal som betalingsmåte i bestillingsprosessen i nettbutikken, vil dataene til den registrerte personen automatisk overføres til PayPal. Hvis denne betalingsmetoden velges, samtykker den registrerte i overføringen av personopplysninger som er nødvendige for betalingsbehandling. De personopplysningene som overføres til PayPal omfatter vanligvis fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data som er nødvendige for betalingsbehandling. Slike personlige data som er innhentet med den respektive bestillingen, er også nødvendige for gjennomføringen av kjøpeavtalen. Detaljer om personvern hos PayPal finner du på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (for den juridiske situasjonen av 25.05.2018).

Merknad om direktedebitering: Som det er vanlig med direktedebitering, vil dine kontoopplysninger innhentes, slik at tilsvarende beløp kan debiteres fra din konto.

14. Automatisk individuell beslutningstaking

Vi bruker ikke bare automatiske behandlingsprosesser for å ta en beslutning.

15. Teknologier for evaluering av brukeratferden din på nettstedet vårt (art. 6 avsn. 1 bokstav a GDPR).

Nettstedet vårt bruker teknologier på flere steder for å evaluere brukeratferden din og for å optimalisere nettstedet. Informasjonskapsler, tredjepartstilgang og lokal lagring brukes til dette formålet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din, og som nettleseren lagrer (lokalt på harddisken din).

Vi bruker bare disse teknologiene etter ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 bokstav a GDPR). Dette gjør at vi kan lage en analyse av hvordan brukerne bruker nettstedene våre. Dette gjør at vi kan utforme innholdet på nettstedet for å dekke behovene til dem som besøker nettstedene. I tillegg gir informasjonskapslene oss mulighet til å måle effektiviteten til en bestemt annonse og plasseringen dens, for eksempel basert på brukerens tematiske interesser.

Hvis du har gitt ditt samtykke her, kan du tilbakekalle det når som helst for fremtiden ved å åpne samtykkebanneret igjen HER og gjøre den aktuelle innstillingen der.

Vi bruker Google Tag Manager til å kontrollere de ulike informasjonskapslene og verktøyene som er integrert på dette nettstedet.

På nettstedet vårt bruker vi verktøyene og tjenestene som er oppgitt i punkt 14.1. Det juridiske grunnlaget for bruken er samtykket ditt, som du erklærer ved hjelp av samtykkebanneret som vises når du besøker nettstedet vårt første gang. Detaljer om verktøy og tjenester som brukes, finnes i de følgende avsnittene.

Du kan selvfølgelig når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved enten å slette den lagrede opt-in-informasjonskapselen i nettleseren din manuelt eller via en tilsvarende programvare
og deretter laste inn nettstedet vårt på nytt, eller ved å klikke på knappen «Endre innstillinger for personvern».

16. Verktøy som brukes

17. Lenker til andre leverandører

Våre nettsider inneholder også – lett gjenkjennelig – lenker til nettsider for andre selskaper. Hvis lenker til nettsider for andre leverandører finnes, kan vi ikke påvirke innholdet. Dermed kan vi ikke påta oss ansvar eller være ansvarlige for dette innholdet. De respektive nettsidene eller operatørene er alltid ansvarlige for innholdet på disse nettsidene.

På tidspunktet for lenkingen ble de lenkede sidene undersøkt for mulige overtredelser og identifiserbare brudd. Det ble ikke funnet ulovlig innhold på tidspunktet for lenkingen. Men uten konkret grunnlag for å mistenke en overtredelse av lover, er det ikke mulig å overvåke innholdet på de lenkede nettsidene på en permanent basis. Hvis vi får kjennskap til overtredelser, vil vi umiddelbart fjerne de tilhørende lenkene.

18. Onlinetilbud og barn

Personer under 16 år kan ikke overføre personopplysninger til oss eller legge inn en samtykkeerklæring uten samtykke fra juridiske verger. Vi vil be foreldre og juridiske verger om å delta aktivt i nettaktiviteter og interessene til barna.

19. Linker til sosiale medier

På nettsiden vår finner du linker til sosiale medietjenester fra Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X og Instagram. Linker til nettsidene til sosiale medier identifiseres ved hjelp av den respektive firmalogoen. Ved å følge disse linkene kommer du til sidene til uvex group på de respektive sosiale mediene. Hvis du klikker på en link til en sosial medietjeneste, opprettes det en forbindelse til serverne til den sosiale medietjenesten. Dette vil formidle til serverne til den sosiale medietjenesten at du har besøkt nettstedet vårt. I tillegg vil ytterligere data bli overført til leverandøren av den sosiale medietjenesten. For eksempel:

 • adressen til nettsiden der den aktiverte linken befinner seg
 • datoen og klokkeslettet da nettstedet ble åpnet eller linken ble aktivert
 • informasjon om nettleseren og operativsystemet du bruker
 • IP-adresse

Hvis du allerede er logget inn på den aktuelle sosiale medietjenesten på tidspunktet for aktivering av linken, kan leverandøren av den sosiale medietjenesten være i stand til å: bruke informasjonen til å identifisere brukernavnet ditt og, om nødvendig, ditt virkelige navn, og knytte denne informasjonen til den personlige brukerkontoen din på den sosiale medietjenesten. Du kan utelukke denne muligheten for tilordning til den personlige brukerkontoen din ved å logge deg ut av brukerkontoen på forhånd.

Serverne til sosiale medier befinner seg i USA og andre land utenfor EU. Dataene kan derfor også behandles av leverandøren av den sosiale medietjenesten i land utenfor EU. Vær oppmerksom på at selskaper i disse landene er underlagt en personvernlov som vanligvis ikke beskytter personopplysninger i samme grad som tilfellet er i medlemsstatene i Den europeiske union.

Vær oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på omfanget, typen og formålet med databehandlingen til leverandøren av den sosiale medietjenesten. For mer informasjon om bruken av dataene dine hos de sosiale medietjenestene som er integrert på nettsiden vår, kan du se personvernreglene for den respektive sosiale medietjenesten.

20. Personvernerklæring / informasjon om personvern i sosiale medier

Uvex group opprettholder en tilstedeværelse i sosiale medier, i dette tilfellet på Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest og LinkedIn. Hvis vi har kontroll over behandlingen av dine data, sørger vi for at de aktuelle personvernsbestemmelsene overholdes.

I det følgende finner du den viktigste informasjonen om personvernlover i forhold til vår tilstedeværelse.

20.1 Navn og adresse på parter som er ansvarlig for driften

Parter som er ansvarlige for selskapets tilstedeværelse innenfor betydningen av EUs personvernforordning (EUs GDPR) samt andre personvernbestemmelser er, bortsett fra uvex group, følgende:

 • Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • Instagram:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • YouTube:

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

 • Xing:

New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

 • Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

 • LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Du bruker derimot disse plattformene og funksjonene der på eget ansvar. Dette gjelder spesielt bruken av interaktive funksjoner (dvs. kommentarer, delinger, reaksjoner).

Vi vil gjøre oppmerksom på at personopplysninger dermed kan bli behandlet utenfor EU. Avtaler som kreves i samsvar med personvernlover er inngått med alle leverandører.

20.2 Formål og juridisk grunnlag

Vi vedlikeholder fansidene selv for å kommunisere med de besøkende på sidene og informere dem om våre tilbud på den måten.

Videre innhenter vi data for statistiske formål for å forbedre og optimalisere innholdet og gjøre tilbudet vårt mer attraktivt. Opplysningene som kreves for dette (f.eks. totalt antall sidevisninger, sideaktiviteter og data de besøkende oppgir, interaksjoner) behandles på vegne av de sosiale nettverkene og gjøres tilgjengelige for oss. Vi kan ikke påvirke genereringen og representasjonen.

Videre behandles dine personopplysninger for markedsundersøkelses- og annonseformål av leverandørene av de sosiale mediene, men også av uvex group. Det er derfor mulig at f.eks. brukerprofiler opprettes basert på din brukeratferd og interessene knyttet til dette. På den måten kan blant annet annonser som stemmer overens med dine interesser bli plassert innenfor og utenfor plattformene. Informasjonskapsler lagres vanligvis på din datamaskin for dette. Uavhengig av dette, kan data som ikke er direkte innhentet på dine enheter lagres i brukerprofilene dine. Oppbevaringen og analysen finner også sted på tvers av enheter. Det gjelder spesielt, men ikke bare, hvis du er registrert som medlem og er logget inn på de respektive plattformene.

Utover dette innhenter vi ikke og behandler ingen personopplysninger.

Behandlingen av dine personopplysninger i uvex group skjer med utgangspunkt i vår rettmessige interesse av effektiv informasjonsforsyning og kommunikasjon, i henhold til artikkel 6(1)(f) av EUs GDPR.

Hvis du blir bedt om å samtykke til databehandling, det vil si du erklærer ditt samtykke ved å trykke på en knapp eller angi et valg, er det juridiske grunnlaget for behandlingen artikkel 6(1)(a) og artikkel (7) av EUs GDPR.

20.3 Dine rettigheter / mulighet til å klage

Hvis du er medlem av et sosialt nettverk og ikke ønsker at nettverket skal innhente data om deg og lenke disse til dine lagrede medlemsdata på det aktuelle nettverket ved din tilstedeværelse, må du

 • logge ut av det respektive nettverket før du besøker vår fanside
 • slette informasjonskapslene som finnes på din enhet
 • avslutte og starte nettleseren på nytt Etter at du har logget inn på nytt, kan du imidlertid igjen bli gjenkjent av nettverket som en spesifikk bruker. For en detaljert beskrivelse av den gjeldende behandlingen og klagemulighetene (opt-out), henviser vi til informasjonen med tilhørende lenker nedenfor:
 • Facebook:

Personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Personvernerklæring: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: https://thenai.org/opt-out og http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en og http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Personvernerklæring: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Personvernerklæring: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy og http://www.youronlinechoices.com

Samlet har du følgende rettigheter vedrørende behandlingen av dine personopplysninger:

rett til å få tilgang til, rett til å korrigere, rett til å slette, rett til å begrense behandlingen, rett til å klage, rett til dataoverføringsmulighet og rett til å legge inn en klage på ulovlig behandling av dine personopplysninger hos den ansvarlige datavernmyndigheten.

Men fordi uvex group ikke har fullstendig tilgang til dine personopplysninger, skal du ta direkte kontakt med leverandørene av sosiale medier når du gjør et krav, da hver av dem har tilgang til personopplysningene til sine brukere og kan gjennomføre egnede tiltak og gi informasjon.

Hvis du likevel skulle ha behov for hjelp, vil vi selvfølgelig prøve å støtte deg. Ta kontakt med personvernansvarlig som er angitt ovenfor. Merknader om copyright og opphavsrettslig lov for kunstneriske ver.

Hvis du ønsker å publisere bilder, tekster, diagrammer, videoer, musikk osv. som gjelder vår tilstedeværelse, skal du være klar over at du dermed tilordner alle rettigheter til bruk til nettverket, noe som til slutt kan ha juridiske konsekvenser for deg hvis du ikke er skaperen eller rettighetsinnehaveren selv.